>~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
</tr></table>~|~ ~|~ <br>


::
{picture file=img/daneshnameh_up/bm.gif}::<table border=0 width=100% height=100%>d> t size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </tr> able
>
~|~ border=0 width=100% height=100%> <tr>
</tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0width=100%> height=100%> size=1>
<br>::{picture file=img/daneshnameh_up/bm.gif}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td>
    
 منو
 کاربر Online
629 کاربر online
تاریخچه ی: خانه روانشناسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-128
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی روانشناسی''__:: </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات زیده''__::
~cs:3
~|~ <td height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((شوره یلی))__

__((
رانود))__

__((
نیه ر یون را بیید))__

__((
گونه ن بگویم))__

::__[http://daneshnameh
.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90277&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=45|ادامه ...]__::

</table> ~h:110~|~~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{picture file=img/daneshnameh_up/bm.JPG}::>

</tr>
~cbgc:#ccffff
__((روانشناسی))__

__
((روان شناسی تیتی|روانشناسی تریی))__

__((بهدات روانی))__
<br> __((روانشناسی اجتماعی))__

</td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~::{picture file=img/daneshnameh_up/bm.gif}::<table border=0 width=100%> <tr>
><font size=1>


~cbgc:#ccffff </td> r> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%>

__((ا درانی))__
> __((اب منوی))__>
__((نه کنرل یان شید))__

__((میریت اترس))__

~cbgc:#ffffcc td> tr> </table>~|~ ~|~
::{picture file=img/daneshnameh_up/bm.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> width=50%><font size=2>::__''رک شاوه''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''ا دید''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3r /> ~|~ able border=0 width=100%>
~|~ ~|~ border=0 width=100%>
size=1>
__((
راننی مدیریت))__

__((
رشد دیداه الام))__

__((
نیاهای ره انی )) __

__((خ
داری)) __

::__((
ف جدید د|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
>ont size=2>::__''انجمن روانشناسی''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جذاب''__:: r>
~cs:3

~|~ able bo
rder=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90071&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=45|بحث تگی]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89429&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=45|ود کشی]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89144&topics_threshold=0&topics_offset=10&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=45|نر مت یک گ و]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=8911&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=45|نگی ادمانه]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|
اه ...]__:: > >
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((عا یری))__

__((چگونه باید مالعه کنیم))__

__((فرهنگ و ی))__

__((یگی ارد شکا))__

::__((
ا اب|ادامه ...))__::>
~cbgc:#ffffcc
</td>

::{picture
file=img/daneshnameh_up/bm.JPG}:: size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/>~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''وهای واننی''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ابار می''__:: </tr> </table> ~cs:3
~|~ border=0 width=100%> r> <br>
<br>::{picture file=img/daneshnameh_up/bm.JPG}::
~cbgc:#ccffff
__((آزمایا ا برای نجش هو وکان|ش هو))__

__((
زمایشهای ده بای نجش بایی کدان|ن بینایی))__

__((زمایشهایی برای س نایی کوکان|سن وایی)) __

__((
ایشات ساده رای سنش اراک کودکان|ن ادراک))__

::__((او نج و ادازه گیری|اامه ...))__::

td> </tr> table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td height=100%><font size=1>

::{picture file=img/daneshnameh_up/bm.JPG}::


~cbgc:#ccffff td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td> size=1>


~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr>
<font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE} +rquee align=center direction=right>
@#18:__~~FF99cc:انسان هرگز به هیچ فرشته‌ای حتی به فرشته مرگ هم تسلیم نمی‌شود مگر وقتی که اراده‌اش ضعیف باشد. ~~__#@ (ادگار آلن پ)
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((روانشناسی|جدول طبقه‌بندی روانشناسی))<br />*((کتابهای روانشناسی))
/
>*((واژه‌نامه روانشناسی)) <br />*((مقالات دید روانشناسی)) /
>*((روانشناسی اجتمی))
*((
روانشناسی ر))

/>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انمن روانشناسی] />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری روانشناسی]

<br />*__~~brown:عکس هفته~~__

/
>::{picture=200.JPG height=200 width=200}::<br />~~fuchsia:::''زندگی چقدر زیباست.''::~~

/
>*__~~brown:تستهای روانشناسی~~__<br />**((آزمایشات ساده برای سنجش هوش کودکان|آزمون سنجش هوش)) /
>**((زایشای ساده برای سجش بینایی کودکان|آزمون سنجش بینایی))
/>**
((زایشهایی برای سنجش شنوایی کودکان|آزمون نجش شنویی))
/>**
((زایشات ساده برای سنش ادراک ککان|مون سنجش دراک))


*
__~~brown:مرفی منابع و آثار برتر~~__ />**((مقالت جدید روانشناسی|مقاله)) />**کتاب /
>**[mavara-view_forum.php?comments=106831|سایتهای روانشناسی]<br />**نرم افزار آموزشی<br />r>r> />

/
>

r /><br>r><br /><br><br><br />
<br>
<br>
/><br>r
>
r><
br>r />d><br /><br />::@#22:~~brown:خاه روشنای~~#@:: /><br> />::(({picture=ariansoft-pic-005.jpg height=150 width=180})):: />---<br />::*__~~brown:یا ی‌واهی نی آرام و دلپذیری داشته باشید؟__::<br />dir align =center><br />r />d> />گی و هر مسئله کوچکی نقدر جدی تلقی کنی ر چد وق یک بار زندگی را شوی یرید با سرزندگی سبکبالی با رخدادها برخرد کید و ینید که روز شما چقر زیبا و شادی آرین خواهد بود . />*از رج نهراسید ، شادی را جایگزین غ کنید. برای زندگی خو هدف و مقصودی تعیین نمیید . شما به دنیا نیامده اید تا فضایی را اشغال کنید . r />*دامنه توقعات و انتظارات خود را کوتاه و کوتاه تر کنید تا زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید.
*در تمام مراحل زندگی مسئولیت کامل اعمالتان را برعده بگیرید . ازاین که یگران مقصر بدانید و بهانه آورید دست بردارید. />*نگران نباشید که مم درباره شما چه فکر می کنند. ر واقع آنها الاً راجع به شما فکر نمی کنند. />نگامی آرام و اعتماد به نفس را تجربه خواهید کرد ک بدانید کار رست را اجام می دهید، ر نظر از این که به چه قیمتی تمام می شود. />*ردم گفه های شا را فراموش می کنند . نها فق ه نچه انجام می دهید وه دارد. [mavara-view_forum.php?comments=116339|ادامه] /> /><br /><td> />@@{picture=tabiat.jpg height=150 width=120}@@
/>
r>
</table><br />---<br />::*~~brown:__آخرین ارسالهای انجمن روانشناسی__~~::<br />
center>
<br /><br />d>
/>@@{picture=3198874-sm.jpg height=150 width=150}@@ />td> /></tr>
/>*[mavara-view_forum.php?comments=116013|بحث در رد تاثیر موسیقی در زندگی انسان] />*[mavara-view_forum.php?comments=116037|حث در مورد روانشناسی اسلامی] />*[mavara-view_forum.php?comments=116036| ر مو ی ی ی کوک ] />*[mavara-view_forum.php?comments=116347|ثیر نگها ر حیه]
/>

/
>---<br />::*~~brown:__تست روانشناسی__~~:: /
>*~~navy: مربع‌هی رنگی نگا کی و رنگی را که بیشتر از سایرین دوست دارید انتخاب نید. در انتخاب رگ دلخواه سعی نکنید که آنرا با رنگ چیز دیگری نظیر پارچه ، ملمان ، اتومبیل سواری ، تیم مورد علاقه فوتبال و غیره مقایسه کنی بلکه فقط آنرا به عنوان یک رنگ مورد لقه‌ان برگزینی. ~~ /
>س به رنگ‌های باقی‌مانده ناه کنید و رنگی را ک بیشتر مود قه شماست انتخاب کید این ل ا ر مو سایر رنگهای باقیمانده نیز ادامه دهید.
*~~navy:بعد از انتخاب اول باید یک بار دیگر رنگهای مورد علاقه خود را انتخاب کنید . عملا سعی نکنید که انتخاب اول رنگ‌ها را به خاطر یرید و یا ب همان ترتیب ول انخاب کنی ر عین حال عمدا تلاش نکنید تا آنها را فراموش نمائید ، بلکه در انتخاب رنگها طوری رفتار کنید که گوئی آنها ا برای اولین بار می‌ید. توصیه می‌شود بین دو انتخاب یک دقیقه فاصله اندازید.~~<br />---
::*~~brown:__معرفی دانشمند: زیگموند فروید__~~:: /
یگموند فروید به عنوان بنین‌گذا وانکی بیش از هر کس دیگری در تاریخچه وانشناسی هم مود تحسین قرار رفته است و هم ه خاطر نری‌هیش به ز بی‌رحمانه‌ای از او انتقاد شده است. به عنوان یک ص هم تکریم و هم محکوم شده است و به نوان یک انشمند بزرگ بدعتگذار کلاه‌بردار معرفی گردیده است. تحسین کندان و منقدان فوی قبول دارند که تاثیر او بر روان شناسی ، روان درمانی بسیار زیاد بوده است.

فوید در ششم ماه مه 1856 در شهر فریبرگ متولد شد. فروید یک سال زودتر از معمول وارد دبیرستان شد و اغلب شاگرد اول بود. فروید که زبان آلمانی و عبری را به راحتی صحبت می‌کرد در مدرس بانای لاتین ، یوننی، فرانسوی و انگلیی سلط یت و ایتالیایی و انیایی را خودش یاد گرفت. در ۱۸۸۵ یک بورس پژوهشی به فروید امکان داد تا چهر ماه و نیم در فرانسه زیر نر شارکو به مطاله بپردازد. او استفاده شارکو ا هیپنویم را در درمان بیماران هیستریکی مشاهده کرد. /
>
/> />
>::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
*
((مقالت جدید رواناسی|صفحات جاب و مقاات برگزیده))
/>*((فراخوان مشارت ر محتوای گروه روان شناسی|فراوان تولید محتوای گروه روانشناسی)) /
>**مشارکت اولیاء /
>**مشارکت معلمان و محققان<br />**مشارکت دانش آموزان<br />*حرفهای دانش آموزی<br />**[mavara-view_forum.php?comments=104953|برداشت آزاد مخاطبان]r
/>**<br />*مسابقات و آزمونهاr />**مسابقه
**آزمون


__~~bro
wn:مرکز مشاوره~~__
>*((مشاوره شغلی))<br />*((مشاوره تحصیلی))<br />*((مشاوره قبل از ازدواج))<br />*((مشاوره خانواده))
>
>::{picture=rainbow2.gif height=180 width=180}:: />

/
>__~~brown:خلاقیت~~__<br />*((دانش آموز خلاق))<br />*بازیها و سرگرمیهای علمی
/
>*داستانهای تخیلی<br />*پروژه‌‌های دانش آموزی<br />*معرفی دستاوردهای علمی جدید<br />**[mavara-view_forum.php?comments=112084|کاوش مغز در جستجوی علائم خوشبختی]
>

/
>

/
>

/>

<br /><br>r>r /><br>r><br /></td><br />>r />r>
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: <br /><td></td> /
><td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:28 ]   38   نیر فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:22 ]   37   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [17:05 ]   36   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [16:46 ]   35   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:14 ]   34   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:22 ]   33   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:11 ]   32   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:29 ]   31   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [11:38 ]   30   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 فروردین 1386 [01:15 ]   29   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [14:16 ]   28   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [08:51 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [08:08 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [08:00 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [07:56 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [06:09 ]   23   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [06:07 ]   22   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 10 آذر 1385 [20:41 ]   21   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [12:32 ]   20   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [21:36 ]   19   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [21:56 ]   18   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [16:40 ]   17   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [16:28 ]   16   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [04:18 ]   15   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [08:14 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [20:08 ]   13   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [17:30 ]   12   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [15:37 ]   11   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [19:32 ]   10   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [19:14 ]   9   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [19:09 ]   8   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [19:05 ]   7   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [03:01 ]   6   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 شهریور 1384 [03:13 ]   5   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 شهریور 1384 [05:08 ]   4   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [08:06 ]   3   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [07:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [11:02 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..