منو
 کاربر Online
1131 کاربر online
تاریخچه ی: خاموش کردن کامپیوتر از راه دور با کنترل مادون قرمز

V{maketoc}

در این قسمت شما می توانید با ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار کامپوترتان را از راه دور خاموش کنید.در ابتدا سعی کردم از حالت shut down استفاده کنم .،ولی با استفاده از این حالت اگر شما به طور مثال یک برنامه word یا هر برنامه ای دیگر را داشته باشید که ذخیره اش نکرده اید.در این حالت.اگر بخواهید کامپیوتر را shut down کنید.،با مشکل مواجه می شوید.و سیتم از شما می خواهد.،در مورد ذخیره کردن یا نکردن برنامه word یا هر برنامه دیگر تصمیم گیری کنید.،که تا شما تصمیم گیری نکنید.سیستم shut down نخواهد شد.برای همین، از حالت(( hibernate))که اصطلاح انگلیسی آن خواب زمستانی است.استفاده کردم.در این حالت سیستم بدون سوال کردن در مورد ذخیره برنامه های موجود سیستم را خاموش می کند.در این حالت اگر شما سیستم را دو مرتبه روشن کنید.،همان برنامه هایی که هنگام hibernate کردن داشتید را دومرتبه خواهید.دید.،در این حالت این امکان را دارید.که برنامه هایتان را ذخیره یا حذف کنید.

برای بستن مدار قسمت گیرنده و فرستنده وارد لینک زیر شوید.

((مدار کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1| کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1))

تنها چیزی که پس از بستن مدار لینک فوق احتیاج دارید.یک عدد کابل RS232 است.
پس از بستن مدار قسمت فرستنده بر روی یک برد مجزا،قسمت گیرنده را نیز بر روی یک برد مجزا وصل کنید.،در این مدار بایست LED را حذف کرده،و به جای آن پین شماره 6 را که DSR می باشد.به جای LED به خروجی پایه 3 آیسی 555 وصل نمایید.پایه 3 را بار دیگر با یک مقاومت 10 کیلو به زمین متصل نمایید.زمانیکه شما پالسی را از مدار فرستنده ارسال کنید.قسمت گیرنده این پالس را دریافت کرده.و با دریافت این پالس پین DSR در استاندارد ارسال و دریافت RS232 فعال می شود.با HIGH شدن این پین و با توجه به برنامه ای که به زبان ویژوآل بیسیک نوشته شده است.، دریافت این پالس به کامپیوتر اطلاع داده می شود.،و کامپیوتر خاموش می شود.پین 5 کابل RS232 را به زمین تغذیه قسمت گیرنده وصل نمایید.و پین 4 یا DTR را برای مشاهده دریافت پالس توسط قسمت گیرنده به آند یا مثبت LED وصل کنید.سمت کاتد یا منفی LED را به زمین مشترک کابل با قسمت گیرنده متصل نمایید.در این حالت هر زمان که شما پالسی را در قسمت فرستنده ارسال کنید.در قسمت گیرنده علاوه برHIGH شدن پین DSR و Hibernate شدن سیستم،پین DTR نیز HIGH می شود.در واقع با این نوع طراحی شما می توانید.دریافت پالس را با روشن شدن LED نیز مشاهده کنید.

در مورد نحوه کار با استانداردRS232 و فهم بیشتر می توانید وارد لینک های زیر شوید.

((مدار شبیه ساز ی المانهای منطقی|شبیه ساز ی المانهای منطقی توسط کامپیوتر و استاندارد RS232))
((پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر|کنترل موتور پله ای))
((کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر))

!برنامه VB
iهمانطور که می بینید.، در قسمت general تابع منطقی SetSuspendState معرفی شده است.این تابع جز lib یا کتابخانه powrprof.dll است.که دارای سه مقداردهی boolean یا منطقی است.این سه مقدار به شرح ذیل می باشد.این مقادیر در قسمت معرفی کاملا مشخص است.این مقادیر به شره ذیل است.
Hibernate،ForceCritical و DisableWakeEvent که تمامی این عبارات boolean هستند.و تنها مقادیر TRUE و FALSE را می گیرند.
البته این نحوه معرفی این تابع SetSuspendState در زبان های مختلف متفاوت است.و این نوع تعریف مختص VB می باشد.
حال به معرفی عناصر بکار رفته در این تابع می پردازیم.

Hiberanate با اعلام این عبارت به صورت TRUE کامپیوتر hibernate می شود.در صورتی که این عبارت False باشد.کامپیوتر حالت Suspend یا معلق را دارد.

ForceCritical در صورت TRUE بودن این عبارت کامپیوتر به سرعت و بی درنگ خاموش می شود.در حالت FALSE بودن اگر کاربرهای دیگری به این سیستم متصل باشند آنها را از Hibernate شدن این سیستم مطلع می کند.

DisableWakeEvent در صورت TRUE بودن این عبارت کامپیوتر با هر وقفه یا INTERRUPT به حالت Hibernate می رود.این وقفه می تواند.،تکان خوردن موس باشد.
به نحوه مقدار دهی این تابع در دستور شرطی IF نگاه کنید.

پس خط اول برنامه به معرفی این تابع می پردازد.در خط LOAD برنامه،port سریال باز می شود.که buadrate یا نرخ ارسال دریافت در آن 80 است.در صورتی که در این پورت وسیله دیگری مثل موس باشد با پیغام خطایی مبنی بر اینکه این پورت آزاد نیست.مواجه خواهید شد.در قسمت Form_Unload پورت سریالی که باز شده با بستن برنامه توسط کاربر و دستور CLOSECOM بسته خواهد شد.در قسمت تایمر نیز برنامه همواره آماده است.تا پالس را که شما از دستگاه فرستنده ارسال می کنید.،را دریافت کند.در واقع اگر شما این پالس را بفرستید.پین DSR مقدار 1 را دریافت می کند.در این هنگام پین DTR نیز HIGH یا یک می شود و LED متصل به آن روشن می شود.استفاده از پین DTR صرفا جهت نشان دادن دریافت پالس در گیرنده و اطمینان شما از دریافت پالسمی باشد.در این هنگام تابع SetSuspendState نیز اجرا می شود و سیستم را بی درنگ خاموش می کند.


{CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}
Private Declare Function SetSuspendState Lib "powrprof.dll" (ByVal Hibernate As Long, ByVal ForceCritical As Long,
ByVal DisableWakeEvent As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
If OPENCOM("COM2:80,N,8,1") = 0 Then MsgBox "COM2 not free"
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
CLOSECOM
End Sub


Private Sub Timer1_Timer()
If DSR = 1 Then
DTR 1
SetSuspendState True, True, False
End If
If DSR = 0 Then DTR 0
End Sub
{CODE}


این بحث ادامه دارد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [10:29 ]   33   جواد حمزه      جاری 
 شنبه 06 اسفند 1384 [20:30 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [05:49 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [11:57 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [07:43 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:14 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [06:15 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [06:13 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [06:08 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [06:00 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:56 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:51 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:48 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:38 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:32 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:22 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:16 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:41 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:38 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:33 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:31 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:21 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:16 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:03 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [13:00 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:55 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:53 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:49 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:47 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:40 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:35 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:16 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:14 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..