منو
 کاربر Online
1068 کاربر online
تاریخچه ی: خالد بن ولید مخزومی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-21Lines: 1-18
-خالد بن ولید از طایفه بنی مخروم و از تبار قریش بود. پدرش ولید بن مغیره از مسزین (کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مسخره می نمودند) و ا سسخ تین دشمنان اسلام و مادش لبابه ری دخر حار بن حزن هلالی، واهر ام الممنین ((میمونه))، و خواهر ((ام ل - لبابه|لبابه کبری)) همسر باس بن عبدالملب است. +خالد بن ولید از طایفه بنی مخروم از قبیله قریش بود. پدرش، ولید بن مغیره، از سرسخت‌ترین دشمنان اسل و از نستین کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مسخره کرد، و مادرش، لبابه صغر دختر حارث بن حزن هلالی، خواهر ((میمونه)) و ((ام فضل (لبابه)|لبابه کبری)) ،همسر عباس بن عبدالمطلب، بود.
خالد ب
ن ولید یکی از اشراف ((قریش)) در جاهلیت بود که «منصب القه» یعنی مسولیت اسلحه‌خنه و مهمات نگی، و نیز منصب طلیعه‌داری سپاه قریش را بر عهده داشت. وی یکی از فرماندهان مشرکان در ((جنگ احد)) و از عوامل شکست سپاه اسلام ر آن جنگ بود. />او که در تمامی ن هی مشرکان علیه پیامبر اسلام شرکت داشت، پس از ((صلح حدیبیه)) ه مع مسلمانان پیوست و در غزوه ((فتح مکه)) و ((غزوه حنین|حنین)) شرکت کرد. خلد در ((نبرد موته|جنگ موته)) حضور داشت و پس از به شهادت‌راندن سه فرمانده آن نبرد، ((جعفر بن ابیطالب)) و ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) و ((عبدالله بن رواحه انصاری|عبدالله بن رواحه))، از سوی پاهان و نگجویان ((موته)) به فرماندهی برگزیده شد و با عقب نشینی، سپاهیان مسلمان را به مدینه بازگرداند .
خ
الد در مینه با واکنش های منفی مسلمانان مواجه شد. مردم مدینه از وی به عنوان فراری از جهاد یاد کردند و خاک بر سر و روی وی پاشیدند. ولی قلم‌پردازان ((اهل سنت)) از خالد بن ولید در این صحنه بسیار تجلیل نموده و از وی به عنوان «سیف اسلام» یاد کرده‌اند.
خالد بن
ولید در زمان پیامبر نزد قبیله جذیمه رفت تا آنان را به اسلام دعوت کند، ولی از آنجایی که بین قبیله جذیمه و قبیله خالد بن ولید (بنی مخزوم) شمن بود، کینه دیرینه قبیلگی، خالد را بر آن داشت که علی رغم مسلمان‌شدن جذیمیان، نسبت به آنان بدبین باشد و به آنها حمله کند. وی عده ای از مردم مسلمان جذیمه را کشت موالشان را به غارت برد.
رسو
ل خدا از رفتار خالد ابراز انزجار نمود و فرمود:«خداوندا من از رفتار خالد بیزارم.»
آنگا
ه علی بن ابی طالب را جهت دلجویی و پرداخت دیه به کشتگان آن حادثه به میان قبیله جذیمه اعزام نمود.
پس از
رحلت رسول خدا، خالد بن ولید به حمایت از گردانندگان ((سقیفه بنی ساعده)) برخاست و برای اقتدار حکومت ((ابوبکر)) تلاش فراوان کرد. وی در جنگ با مرتدین و در جنگ‌های مسلمانان بر د رومیان و ایرانیان از فرماندهان اصلی جنگ بود.
عل
امه شوشتری می گوید:«او سیف خلفا بود نه سیف الله.»
از جمله مهمترین جنایات فجی
ع خالد بن ولید در عصر حکومت ((ابوبکر))، قتل ((ملک بن نویره)) به اتهام شرک و همبستر شدن با همسر او است.
-خالد بن ولید یکی شرا ((قریش)) در اهلی ود که « منصب لقبه » یعنی مسئولیت اسلحه خانه و مهمات نی و نی منص لیعه داری سه قریش بر عه وی بده ت. وی یکی ا گدانندگان کلیدی مشرکان در ((جنگ )) بود و از عوامل کست پاه اسم ر آ حنه ب مار می ید. +سرانجام، خالد بن ولید ا 21 قمری در ه ((مص)) ام د ص لا ((ع ب ا|مر)) در گ و عم ا ی ار اد.
-او در تمامی جنگهای مشرکان علیه پیامبر اسلام شرکت داشته و پس از ((صلح حدیبیه)) به جمع مسلمانان پیوست و در غزوه ((فتح مکه)) و ((غزوه حنین|حنین)) شرکت کرد. خالد در ((نبرد موته|جنگ موته)) حضور داشت که پس شهادت سه فرمانده آن نبرد، ((جعفر بن ابیطالب)) و ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) و ((عبدالله بن رواحه انصاری|عبدالله بن رواحه))، از سوی سپاهیان و جنگجویان ((موته)) به فرماندهی برگزیده شد و با عقب نشینی، سپاهیان مسلمان را به مدینه بازگرداند .

در مدینه با واکنش های منفی مسلمانان مواجه گشت. مردم مدینه از وی به عنوان فراری از جهاد یاد کرده و خاک بر سر و روی وی می پاشیدند. ولی با شگفتی باید گفت که قلم پردازان ((اهل سنت)) از خالد بن ولید در این صحنه بسیار تجلیل نموده و از وی به عنوان « سیف اسلام » یاد کرده اند.

خالد بن ولید در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به نزد قبیله جذیمه رفت تا آنان را به اسلام دعوت کند. ولی از آنجایی که بین قبیله جذیمه و قبیله خالد بن ولید (بنی مخزوم) دشمنی بود، کینه دیرینه قبیلگی خالد را بر آن داشت که علی رغم اظهار اسلام جذیمیان، نسبت به آنان بدبین باقی بماند و بر آنها هجوم برد. وی در این حالت عده ای از مردم مسلمان جذیمه را کشت و اموالشان را به غارت برد.
پس از این حادثه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از رفتار خالد ابراز انزجار نمود و فرمود: خداوندا من از رفتار خالد بیزارم. آنگاه حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم، علی بن ابی طالب را جهت دلجویی و پرداخت دیه به کشتگان آن حادثه به میان قبیله جذیمه اعزام نمود. حضرت علی علیه السلام نیز دستور پیامبر خدا را به انجام رساند و خون بهای کشتگان و بهای اموالشان را پرداخت نمود.

پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خالد بن ولید که سابقه ای خوبی در اسلام نداشت به حمایت از گردانندگان ((سقیفه بنی ساعده)) برخاست و برای اقتدار حکومت ((ابوبکر)) تلاش فراوان کرد وی در جنگ با مرتدین و در جنگ های مسلمانان بر ضد رومیان و ایرانیان از فرماندهان و گردانندگان اصلی جنگ بود.

علامه شوشتری می گوید: او سیف خلفا بود نه سیف الله. از جمله مهمترین جنایات فجیع خالد بن ولید در عصر حکومت ((ابوبکر))، قتل ((مالک بن نویره)) و همبستر شدن با همسر او است. ((ابو قتاده انصاری))، صحابی نامدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: علی رغم اصرار و گواهی و شهادت بر اسلام مالک بن نویره، خالد او را به قتل رساند و با زن داغدار وی همبستر شد! شگفت انگیزتر از آن عدم برخورد خلیفه وقت با این جنایت است! .

سرانجام، خالد بن ولید در سال 21 قمری در شهر ((حمص)) شام در عصر خلافت ((عمر بن خطاب|عمر)) در گذشت و عمر را وصی خود قرار داد.
زبیر بن بکار دانشمند نسب شناس می گوید: از فرزندان خالد کسی باقی نماند و نسل وی منقرض گشت، از این رو ایوب بن سلمه از نزدیکان خالد، خانه های وی را به ارث برد. به نظر می رسد که این ارث بری در همان هنگام فوت خالد بوده است، زیرا
یکی از پسران وی به نام مهاجر بن خالد بن ولید در ((جنگ صفین)) در سپاه امام علی علیه السلام بود و در همان جنگ به شهادت رسید.
+یکی از پسران وی به نام مهاجر بن خالد بن ولید در ((جنگ صفین)) در سپاه امام علی علیه السلام بود و در همان جنگ به شهادت رسید.
 منابع : منابع :
 اسدالغابه،‌ ج 2، ص 109؛ قاموس الرجال، ج 4،‌ ص 143؛ فروغ ابدیت، ج 3،‌ ص 347 - 349؛ الطبقات،‌ ج 4، ص 253، الاستیعاب،‌ ج 3، ‌ص 437؛ بحارالانوار،‌ ج 21، ص 142 اسدالغابه،‌ ج 2، ص 109؛ قاموس الرجال، ج 4،‌ ص 143؛ فروغ ابدیت، ج 3،‌ ص 347 - 349؛ الطبقات،‌ ج 4، ص 253، الاستیعاب،‌ ج 3، ‌ص 437؛ بحارالانوار،‌ ج 21، ص 142

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 14 تیر 1384 [13:39 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [09:05 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [09:04 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 شهریور 1383 [12:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..