منو
 صفحه های تصادفی
تحول در فن رنگ آمیزی در سفالگری سلجوقی
ماهی روغن
دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
زندیه
پیوند داتیو
بحران در روسیه
torticollis
امام زمان احیاکننده دین است
صورت مالی
پزشکی
 کاربر Online
496 کاربر online
تاریخچه ی: حیات در کائنات

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-37Lines: 1-48
-!دید کلی
در فراسوی منظومه شمسی در میان میلیاردها کهکشانی که کائنات ما را می سازند ، آیا موجود زنده ای وجود دارد؟
آیا سایر ستارگان نیز مثل خورشید سیاراتی دارند؟
چگونه می توان منکر این واقعیت شد که طی میلیاردها سال در میلیاردها کهکشان که هر یک دارای میلیاردها ستاره هستند ، فرآیندهای تکاملی فیزیکی نتایجی پیشرفته تر از آنچه در کره ما اتفاق افتاده ، در بر داشته است؟
+!دید کلی

{img src=img/daneshnameh_up/7/74/sci_fi_03.gif}
*در فراسوی ((منظومه شمسی)) در میان میلیاردها کهکشانی که کائنات ما را می سازند ، آیا موجود زندهای وجود دارد؟


*آیا سایر ستارگان نیز مثل ((خانواده خورشید|خورشید)) ، سیاراتی دارند؟


*چگونه میتوان منکر این واقعیت شد که طی میلیاردها سال در میلیاردها ((کهکشان)) که هر یک دارای میلیاردها ((ستاره)) هستند ، فرآیندهای تکاملی فیزیک نتایجی پیشرفتهتر از آنچه در کره ما اتفاق افتاده ، در بر نداشته است؟
 !مراحل تکامل حیات !مراحل تکامل حیات
-در مقیاس کیهانی ، تکامل حیات شامل پنج مرحله اصلی است:
*مرحله کیهانی: این مرحله از انفجار بزرگ شروع شده و به صورت سنتز موادی مانند کربن و به همراه تشکیل ستارگان و سیارات ادامه یافته است. />
*مرحله آلی: این مرحله شاهد شکل گیری اولین مولکولهایی بوده است که در نهایت مبنای حیات ما را تشکیل داده اند. اینها مولکولهایی هستند نظیر آنچه اخترشناسان رادیویی در فضای بین ستاره ای یافته اند و کاوشگران فضا در ستارگان دنباله دار و زیست شیمیدانها در شهاب سنگهایی که به زمین برخورد کرده اند ، مشاهده نموده اند. />
*مرحله پیش زیستی: در این مرحله استخوانبندی حیات ، یعنی مولکولهای پیچیده ای که هنوز عاری از حیات بوده اند ، تشکیل شده است. این مولکولها شامل اسیدآمینه هایی هستند که اجزای مهم پروتئین ها را تشکیل می دهد و همچنین بنیانهای نیتروژن داری که سازنده DNA می باشند. />
*مرحله زیستی ابتدایی: این مرحله شامل شکلهایی از حیات نظیر باکتری ها است که میلیاردها سال بر زمین ما نیز حاکم بوده اند. />
*مرحله پیش رفته: این مرحله ممکن است حیاتی پیشرفته تر از ما نیز داشته باشد. دانشمندان تاکنون دلیلی برآنکه در تکامل کیهانی موجوداتی برتر هستیم ، نیافته اند.
+در مقیاس کیهانی ، تکامل حیات شامل پنج مرحله اصلی است:


*__~~FF00FF:مرحله کیهانی~~:__ این مرحله از ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) شروع شده و بصورت سنتز موادی مانند کربن و به همراه تشکیل ستارگان و سیارات ادامه یافته است.>>
*__~~FF00FF:مرحله آلی~~:__ این مرحله شاهد شکل گیری اولین مولکولهایی بوده است که در نهایت مبنای حیات ما را تشکیل دادهاند. اینها مولکولهایی هستند نظیر آنچه اخترشناسان رادیویی در ((فضای بین ستارهای)) یافتهاند و ((کاوش فضایی|کاوشگران فضا)) در ((ستاره دنباله دار|ستارگان دنبالهدار)) و زیست شیمیدانها در ((شهاب سنگها|شهاب سنگهایی)) که به زمین برخورد کردهاند، مشاهده نمودهاند.


*__~~FF00FF:مرحله پیش زیستی~~:__ در این مرحله استخوان بندی حیات ، یعنی مولکولهای پیچیدهای که هنوز عاری از حیات بودهاند، تشکیل شده است. این مولکولها شامل اسید آمینههایی هستند که اجزای مهم پروتئینها را تشکیل میدهد و همچنین بنیانهای نیتروژن داری که سازنده ((DNA)) میباشند.


*__~~FF00FF:مرحله زیستی ابتدایی~~:__ این مرحله شامل شکلهایی از حیات نظیر ((باکتری|باکتریها)) است که میلیاردها سال بر زمین ما نیز حاکم بودهاند.


*__~~FF00FF:مرحله پیش رفته~~:__ این مرحله ممکن است حیاتی پیشرفتهتر از ما نیز داشته باشد. دانشمندان تا کنون دلیلی بر آنکه در تکامل کیهانی موجوداتی برتر هستیم، نیافتهاند.
 !تعداد سیارات مسکونی !تعداد سیارات مسکونی
-می دانیم که بیش از نیمی از ستارگان با یک همراه یا بیشتر زیست می کنند ، کاملا محتمل است که برخی از این اجرام آسمانی ترکیبهایی شبیه زمین داشته باشند. احتمالا برخی مدارهای آنها به گونه ای است که مقدار حرارت لازم برای تکوین حیات را دریافت می کنند. از این رو شمار سیاره های مسکونی می تواند بسیار زیاد باشد. />
اگر درمقابل هر ده هزار کهکشان یک حیات فرازمینی وجود داشته باشد ، در کل جهان میلیونها جامعه فرازمینی وجود خواهد داشت و ممکن است ساکنان این جوامع نسبت به ما به سطح بالاتری از فناوری رسیده باشند.
+میدانیم که بیش از نیمی از ستارگان با یک همراه یا بیشتر زیست میکنند، کاملا محتمل است که برخی از این ((اجرام آسمانی)) ترکیبهایی شبیه ((کره زمین|زمین)) داشته باشند. احتمالا برخی مدارهای آنها به گونهای است که مقدار حرارت لازم برای تکوین حیات را دریافت میکنند. از اینرو شمار سیارههای مسکونی میتواند بسیار زیاد باشد. اگر در مقابل هر ده هزار کهکشان یک ((حیات فرازمینی)) وجود داشته باشد ، در کل جهان میلیونها جامعه فرازمینی وجود خواهد داشت و ممکن است ساکنان این جوامع نسبت به ما به سطح بالاتری از فناوری رسیده باشند.
 !ارتباط با موجودات فرازمینی !ارتباط با موجودات فرازمینی
-ممکن است ساکنان پیشرفته سیارات دیگر ، از طریق پیامهای رادیویی و یا سفرهای بین ستاره ای با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ما باید بتوانیم این پیامها را ردیابی کنیم. رادیوتلسکوپهای قوی و بهترین آنتن های سیاره ما برای این پژوهش زمان صرف کرده اند. ولی متسفانه موفقیتی بدست نیاورده اند. تا به امروز همه آنچه ما از فضا شنیده ایم ، پارازیت بوده است. حتی یک نشانه هم از یک منبع هوشمند دریافت نکرده ایم. />
در مورد گردشگری بین سیاره ای ، گزارشهای ثبت شده ، مبنی بر مشاهده پرنده ای ناشناخته وجود دارد. این اشیا دیده شده اند. از آنجا عکس گرفته شده و گاهی اوقات رادارها رد آنها را ثبت کرده اند. بعضی شاهدان توسط این اشیا بوده شده اند و برخی برای همیشه ناپدید شده اند. اما این وضعیت در لفافی از سردرگمی پیچیده شده است. />
اسناد تصویری ، مبهم و بازتابهای راداری ، گنگ و نامشخص ند. از این گزارشها ، هیچ اطلاع سودمندی در مورد ساخت این سفینه ها یا نیروی رانش آنها نمی توان بدست آورد. در مورد منش فرازمینی آنها نیز هیچ اطلاعی در دست نداریم.

تمدنهای فرازمینی ما را با پیامهای رادیویی بمباران نکرده اند. دیدار آنها از سیاره ما نیز محل تردید فراوان است. ولی امکان انواع دیگری از سفر و انواع دیگری از ارتباط همچنان وجود دارد.
!سیارات حیاتمند
ارتباط از نوع اشاره شده ، مربوط به مرحله پیشرفته حیات است. ما باید مراحل پایین تر حیات را هم جستجو کنیم. این مراحل ممکن است در مریخ ، تاتیان و یا سیارات آشنای دیگر وجود داشته باشند. البته مشاهدات انجام شده در سالیان اخیر ما را به وجود حیات در چند سیاره امیدوار کرده است. یکی از آنها «اپسیلن اریدانی» ، سیاره ای با جرمی چند برابر مشتری است که «فرانک دریک» در سال 1960 رصد کرد. همچنین «دیوید لاتام» ، «اسمیت سونیا» و «مایکل میر» کشف کردند که ستاره 116762 HD نوسانهای منظمی نشان می دهد که دلالت بر وجود سیاره ای به اندازه 11 برابر مشتری می کند. />تصور می شود ستاره «تا پیکتوریس» که حجمی برابر مشتری دارد ، نیز سیاره ای داشته باشد ، که احتمال حیات در آن وجود دارد.
+*ممکن است ساکنان پیشرفته سیارات دیگر ، از طریق پیامهای رادیویی و یا ((سفر فضایی|سفرهای بین ستارهای)) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ما باید بتوانیم این پیامها را ردیابی کنیم. ((رادیو تلسکوپ|رادیو تلسکوپهای قوی)) و بهترین آنتنهای سیاره ما برای این پژوهش زمان صرف کردهاند، ولی متسفانه موفقیتی بدست نیاوردهاند. تا به امروز همه آنچه ما از فضا شنیدهایم، پارازیت بوده است. حتی یک نشانه هم از یک منبع هوشمند دریافت نکردهایم.>>
*در مورد گردشگری بین سیارهای ، گزارشهای ثبت شده ، مبنی بر مشاهده پرندهای ناشناخته وجود دارد، این اشیاء دیده شدهاند. از آنجا عکس گرفته شده و گاهی اوقات ((رادار|رادارها)) رد آنها را ثبت کردهاند، بعضی شاهدان توسط این اشیاء ربوده شدهاند و برخی برای همیشه ناپدید شدهاند. اما این وضعیت در لفافی از سر در گمی پیچیده شده است.>>
*اسناد تصویری ، مبهم و بازتابهای راداری ، گنگ و نامشخص هتند. از این گزارشها ، هیچ اطلاع سودمندی در مورد ساخت این سفینهها یا نیروی رانش آنها نمیتوان بدست آورد. در مورد منش فرازمینی آنها نیز هیچ اطلاعی در دست نداریم.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/3/35/sci_fi_02.gif}
*((هوش فرازمینی|
تمدنهای فرازمینی)) ما را با پیامهای رادیویی بمباران نکردهاند. دیدار آنها از سیاره ما نیز محل تردید فراوان است. ولی امکان انواع دیگری از ((سفر فضایی|سفر)) و انواع دیگری از ارتباط همچنان وجود دارد.
!سیارات حیاتمند
ارتباط از نوع اشاره شده ، مربوط به مرحله پیشرفته حیات است. ما باید مراحل پایینتر حیات را هم جستجو کنیم. این مراحل ممکن است در ((مریخ)) ، ((تایتان)) و یا سیارات آشنای دیگر وجود داشته باشند. البته مشاهدات انجام شده در سالیان اخیر ما را به وجود حیات در چند سیاره امیدوار کرده است. یکی از آنها «اپسیلن اریدانی» ، سیارهای با جرمی چند برابر ((سیاره مشتری|مشتری)) است که «فرانک دریک» در سال 1960 رصد کرد.

همچنین «دیوید لاتام» ، «اسمیت سونیا» و «مایکل میر» کشف کردند که ((ستاره 116762 HD)) نوسانهای منظمی نشان میدهد که دلالت بر وجود سیارهای به اندازه 11 برابر مشتری میکند. تصور میشود ستاره «((تاره بتاپیکتوریس|بتاپیکتوریس))» که حجمی برابر مشتری دارد، نیز سیارهای داشته باشد، که احتمال حیات در آن وجود دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*
*
*
*
*
+*((رادیو تلسکوپ))
*((تکامل تدریجی حیات))
*((حیات در زمین))
*((حیات در منظومه شمسی))
*((ستاره بتاپیکتوریس))
*((ستاره دنباله‌دار))
*((سنتز مواد آلی))
*((سیارات مسکونی))
*((شهاب سنگ))
*((کائنات))
*((فضای بین ستاره‌ای))
*((موجودات فرازمینی))
*((هوش فرازمینی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 07 اردیبهشت 1385 [10:48 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 27 اسفند 1384 [08:43 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [13:22 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [08:36 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 06 آذر 1383 [21:51 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [13:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..