منو
 کاربر Online
499 کاربر online
تاریخچه ی: حکیم عمر خیام

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-134Lines: 1-140
 V{maketoc} V{maketoc}
-:: {picture=khayam-neyshabor.gif}:: 
 !زندگینامه !زندگینامه
 +

 +
 +
 +
 + {picture=khayam-neyshabor.gif}
 +
 +
 +
 ~~green: ~~green:
 در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش  در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش
 دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش  دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش
 ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش  ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش
 کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش ~~ کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش ~~
-امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت او دقیقاً مشخص نیست. او در شهر نیشابور به دنیا آمد. به این علت به او />خیام می گفتند ن پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است. +امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت او دقیقاً مشخص نیست. او در شهر نیشابور به دنیا آمد. به این علت به او خیام می گفتند پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است.
 او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد و دارای هوشی فوق العاده بوده و حافظه ای نیرومند و قوی داشت. در دوران جوانی خود به فراگیری علم و دانش پرداخته به طوری که در ((فلسفه))، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم ((طب ))نیز مهارت داشته به طوری که گفته شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه کرد. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد و دارای هوشی فوق العاده بوده و حافظه ای نیرومند و قوی داشت. در دوران جوانی خود به فراگیری علم و دانش پرداخته به طوری که در ((فلسفه))، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم ((طب ))نیز مهارت داشته به طوری که گفته شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه کرد.
 او به دو زبان فارسی و عربی نیز شعر می سرود و در علوم مختلف کتابهای با ارزشی نوشته است. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بوده است و معاصران او همه وی را به لقبهای بزرگی مانند امام، ((فیلسوف ))و حجة الحق ستوده اند. او در زمان دولت سلجوقیان زندگی می کرد که قلمرو حکومت آنان از خراسان گرفته تا کرمان، ری، آذربایجان و کشورهای روم، عراق و یمن و فارس را شامل می شد.  او به دو زبان فارسی و عربی نیز شعر می سرود و در علوم مختلف کتابهای با ارزشی نوشته است. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بوده است و معاصران او همه وی را به لقبهای بزرگی مانند امام، ((فیلسوف ))و حجة الحق ستوده اند. او در زمان دولت سلجوقیان زندگی می کرد که قلمرو حکومت آنان از خراسان گرفته تا کرمان، ری، آذربایجان و کشورهای روم، عراق و یمن و فارس را شامل می شد.
-خیام معاصر با حکومت ((آلپ ارسلان)) و ((ملکشاه سلجوقی)) بود. در زمان حیات خیام حوادث مهمی به وقوع پیوست از جمله جنگهای صلیبی، سقوط دولت آل بویه، قیام دولت آل سلجوقی و... . خیام بیشتر عمر خود را در شهر نیشابور گذراند اا در طی دوران حیا خود دو بار به قصد سفر از نیشابور خارج شد که یکی از این سفرها برای انجام دادن مراسم حج بود و سفر دوم به شهر ری و بخارا بوده است. خیام در علم نجوم مهارتی تمام داشت به طوری که گروهی از منجمین که با او معاصر بودند در بنای ساختن رصد خانه سلطان ملکشاه سلجوقی همکاری کردند و همچنین به درخواست سلطان ملکشاه سلجوقی تصمیم به اصلاح ((تقویم ))گرفت که به ((تقویم جلالی)) معروف است. خیام در دوران زندگی خود از جهت علمی و فلسفی به معروفیت رسید و مورد احترام علما و فیلسوفان زمان خود بود. +خیام معاصر با حکومت ((آلپ ارسلان)) و ((ملکشاه سلجوقی)) بود. در زمان حیات خیام حوادث مهمی به وقوع پیوست از جمله جنگهای صلیبی، سقوط دولت آل بویه، قیام دولت آل سلجوقی و... . خیام بیشتر عمر خود را در شهر نیشابور گذراند در طی دوران حیا خود فقط دو بار از نیشابور خارج شد سفر اول برای انجام دادن مراسم حج و سفر دوم به شهر ری و بخارا بوده است. خیام در علم نجوم مهارتی تمام داشت به طوری که گروهی از منجمین که با او معاصر بودند در بنای ساختن رصد خانه سلطان ملکشاه سلجوقی همکاری کردند و همچنین به درخواست سلطان ملکشاه سلجوقی تصمیم به اصلاح ((تقویم ))گرفت که به ((تقویم جلالی)) معروف است. خیام در دوران زندگی خود از جهت علمی و فلسفی به معروفیت رسید و مورد احترام علما و فیلسوفان زمان خود بود.
 شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ((ابوعلی سینا))پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.  شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ((ابوعلی سینا))پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.
-نوشته اند، که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت ((سلجوقیان)) و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه های آزاد و بلند نمی دید. با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به لاتین ترجمه شد و مورد توجه اروپائیان قرار گرفت. +نوشته اند:که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت ((سلجوقیان)) و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه های آزاد و بلند نمی دید. با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به لاتین ترجمه شد و مورد توجه اروپائیان قرار گرفت.
 رساله وی در(( جبر)) و مقابله و رساله ای دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویی به مشکلات ((هندسه اقلیدس)) پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست.  رساله وی در(( جبر)) و مقابله و رساله ای دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویی به مشکلات ((هندسه اقلیدس)) پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست.
-خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او و عده ای از دانشمندانی دیگر، در زمان جلال />الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام در باب چگونگی محاسبات
نجومی خود رساله ای نیز نوشته است. وی علاوه بر ریاضی و نجوم، متبحر در ((فلسفه))، ((تاریخ جهان))،زبانشناسی
و ((فقه ))نیز بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق
می کرد. از همین رو، بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می یافته اند.
+خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او و عده ای از دانشمندانی دیگر، در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام در باب چگونگی محاسبات نجومی خود رساله ای نیز نوشته است. وی علاوه بر ریاضی و نجوم، متبحر در ((فلسفه))، ((تاریخ جهان))،زبانشناسی و ((فقه ))نیز بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. از همین رو، بسیاری از صوفیان و عارفان زمان، او را به خود نزدیک می یافته اند.
-خیام سفرهای طولانی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام در باب حیرت و سرگشتگی فلسفی خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت معراج، رساله دیگر درباره علوم طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی حاصل زندگی نسبتا طولانی اوست. +بنا به روایتی خیام سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام در باب حیرت و سرگشتگی فلسفی خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت معراج، رساله دیگر درباره علوم طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی حاصل زندگی نسبتا طولانی اوست.
-از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز نامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی ((نوروز ))و آداب
برگزاری آن را در دربار ((ساسانیان)) بازگو نموده. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری شاهنشاهان
کهن ایرانی و پیشه ها و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده سخن رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی
ایران را شناسانده است.
+از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز نامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی ((نوروز ))و آداب برگزاری آن را در دربار ((ساسانیان)) بازگو نموده. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری شاهنشاهان کهن ایرانی و پیشه ها و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده سخن رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی ایران را شناسانده است.
 !ویژگیهای شعر خیام !ویژگیهای شعر خیام
-شعر خیام، در قالب ((رباعی))، شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی />عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ((ادوارد فیتز جرالد ))شاعر انگلیسی است. اوست، که در قرن نوزدهم میلادی، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر گردید. +شعر خیام، در قالب ((رباعی))، شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ((ادوارد فیتز جرالد ))شاعر انگلیسی است. اوست، که در قرن نوزدهم میلادی، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر گردید.
-در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک، وی را در سراسر جهان به شهرت رسانده است. از مهمترین آنها کتاب جبر اوست که بهترین اثر در نوع خود در ((ریاضیات)) است. از دیگر آثار او می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله (جبر خیام)، میزان الحکم رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج المکشاهی که به رومی نیز ترجمه شده ست.

~~green:اشعار خ
ام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و
تذک
ر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است. ~~

سرانجام شاعر بزرگ در سال 517 ﻫ . ق در ش
هر ((نیشابور ))دارفانی را وداع گفت. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پبش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با وی داشته این پیش بینی را اینطور بیان کرده که گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند که نظامی عروضی بعد از چهار سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشابور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همان جایی است که او گفته بود.
+در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک، وی را در سراسر جهان به شهرت رسانده است. از مهمترین آنها" کتاب جبر" اوست که بهترین اثر در نوع خود در ((ریاضیات)) است. از دیگر آثار او می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله (جبر خیام)، میزان الحکم، رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج الملکشاهی که به رومی نیز ترجمه شده ، اشاره کرد.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20641} +{img src=img/daneshnameh_up/7/70/aramgah-khayam.jpg}
 
 
 
 
 +~~green:اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است. ~~
 +سرانجام شاعر بزرگ در سال 517 ﻫ . ق در شهر ((نیشابور ))دارفانی را وداع گفت.
 +او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پبش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با وی داشته این پیش بینی را اینطور بیان کرده : "گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند ." نظامی عروضی بعد از چهار سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشابور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همان جایی است که او گفته بود.
 !ویژگی سخن  !ویژگی سخن
-خیام در زمینه ادبیات و ((شعر))، بیشترین معروفیت را در رباعیات به دست آورده چون رباعیات او بسیار ساده و بی آلایش و دور از تکلف و تصنع نوع زبان شعری است در عین اینکه شامل ((فصاحت)) و(( بلاغت ))است دارای معانی عالی و استوار است. خیام در این رباعیها افکار فلسفی خود را به زیباترین شکل بیان می کند و این رباعیها را غالباً در دنبال تفکرات فلسفی خود سروده و به همین علت است که خیام در زمان خود شهرتی در شاعری نداشته و بیشتر به عنوان حکیم و فیلسوف معروف بوده اما بعدها که رباعیهای لطیف و فیلسوفانه او مشهود شد نام او در شمار شاعرانی قرار گرفت که شهرت جهانی پیدا کردند. خصوصیات دیگری که در اشعار خیام نمودار است این است که سخنش در کمال متانت و سنگینی است. اهل شوخی و مزاح نیست، با کسی کار ندارد چون او حکیمی است متفکر، دنبال سخنوری نیست و هنگامی که در اشعارش دقت می کنیم متوجه می شویم که افکار شعری او بر دو یا سه موضوع بیشتر نیست:~~green: یادآوری مرگ، تأسف بر ناپایدار بودن زندگی و بی اعتباری روزگار~~. از میان شعرای بزرگ ایران کمتر کسی به اندازه خیام است که شهرت جهانی داشته باشد چون اشعار او به زبانهای مختلف ترجمه شده است. +خیام در زمینه ادبیات و ((شعر))، بیشترین معروفیت را در رباعیات به دست آورده چون رباعیات او بسیار ساده و بی آلایش و دور از تکلف و تصنع نوع زبان شعری است در عین اینکه شامل ((فصاحت)) و(( بلاغت ))است دارای معانی عالی و استوار است. خیام در این رباعیها افکار فلسفی خود را به زیباترین شکل بیان می کند و این رباعیها را غالباً در دنبال تفکرات فلسفی خود سروده و به همین علت است که خیام در زمان خود شهرتی در شاعری نداشته و بیشتر به عنوان حکیم و فیلسوف معروف بوده اما بعدها که رباعیهای لطیف و فیلسوفانه او مشهود شد نام او در شمار شاعرانی قرار گرفت که شهرت جهانی پیدا کردند. خصوصیات دیگری که در اشعار خیام نمودار است این است که سخنش در کمال متانت و سنگینی است.

اهل شوخی و مزاح نیست، با کسی کار ندارد چون او حکیمی است متفکر، دنبال سخنوری نیست و هنگامی که در اشعارش دقت می کنیم متوجه می شویم که افکار شعری او بر دو یا سه موضوع بیشتر نیست:~~green: یادآوری مرگ، تأسف بر ناپایدار بودن زندگی و بی اعتباری روزگار~~. از میان شعرای بزرگ ایران کمتر کسی به اندازه خیام است که شهرت جهانی داشته باشد چون اشعار او به زبانهای مختلف ترجمه شده است.
 !گزیده ای از اشعار  !گزیده ای از اشعار
 ~~green:ابر آمد و باز بر سر سبزه گزیست  ~~green:ابر آمد و باز بر سر سبزه گزیست
  بی باده گلرنگ نمی باید زیست  بی باده گلرنگ نمی باید زیست
 این سبزه که امروز تماشاگه ماست  این سبزه که امروز تماشاگه ماست
 تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
- *** +
***
 بر چهره گل نسیم نوروز خوش است  بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
 در صحن چمن روی دل افروز خوش است  در صحن چمن روی دل افروز خوش است
 از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست  از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است  خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
   
 *** ***
 می نوش که عمر جاودانی این است  می نوش که عمر جاودانی این است
-خود حاصل از و جوانی این است +خود حاصل از یم جوانی این است
 هنگام گل و باده و یاران سر مست  هنگام گل و باده و یاران سر مست
 خوش باش دمی که زندگانی این است  خوش باش دمی که زندگانی این است
 *** ***
 بر شاخ امید اگر بری یافتمی  بر شاخ امید اگر بری یافتمی
  هم رشته خویش را سری یافتمی   هم رشته خویش را سری یافتمی
 تا چند ز تنگنای زندان وجود  تا چند ز تنگنای زندان وجود
 ای کاش سوی عدم دری یافتمی  ای کاش سوی عدم دری یافتمی
   
 *** ***
-از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده کو که به ما گوید راز
+{img src=img/daneshnameh_up/2/27/3242khayam.jpg}
از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گوید راز
 هان بر سر این دو راهه آز و نیاز  هان بر سر این دو راهه آز و نیاز
 چیزی نگذاری که نمی آیی باز  چیزی نگذاری که نمی آیی باز
   
 *** ***
 ای دل! غم این جهان فرسوده مخور  ای دل! غم این جهان فرسوده مخور
 بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور  بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور
 چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید  چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
 خوش باش غم بوده و نابوده مخور  خوش باش غم بوده و نابوده مخور
 *** ***
-در دایره ای که آمدن و رفتن ماست +در دایره ای که آمدن ،رفتن ماست
 آن را نه بدایت نه نهایت پیداست  آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
 کس می نزند دمی در این عالم راست  کس می نزند دمی در این عالم راست
-که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست
***
+کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست
   
 +***
 این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت  این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت
  چون آب به جویبار و چون باد به دشت   چون آب به جویبار و چون باد به دشت
-هرگز غم و ز را یاد گشت +هرگز غم ی را یاد گشت
  روزی که نیامدست و روزی که گذشت ~~  روزی که نیامدست و روزی که گذشت ~~
 !معرفی آثار  !معرفی آثار
 آنچه که از آثار خیام وجود دارد یا تاریخ نویسان وجود آنها را ذکر کرده اند رساله ها و مقالاتی است که او در علوم مختلف نوشته است که عبارتند از: آنچه که از آثار خیام وجود دارد یا تاریخ نویسان وجود آنها را ذکر کرده اند رساله ها و مقالاتی است که او در علوم مختلف نوشته است که عبارتند از:
 ~~violet:1- رساله ای در جبر و مقابله ~~violet:1- رساله ای در جبر و مقابله
 2- رساله ای در شرح اصول اقلیدس 2- رساله ای در شرح اصول اقلیدس
 3- زیج ملکشاهی یا زیج جلالی 3- زیج ملکشاهی یا زیج جلالی
 4- رساله ای در طبیعیات 4- رساله ای در طبیعیات
 5- رساله در وجود 5- رساله در وجود
 6- رساله فلسفی که در آن از حکمت الهی در آفرینش عالم و تکالیف مردم و عبادات بحث می کند. 6- رساله فلسفی که در آن از حکمت الهی در آفرینش عالم و تکالیف مردم و عبادات بحث می کند.
 7- رساله ای در اختلاف فصول و اقالیم 7- رساله ای در اختلاف فصول و اقالیم
  8- نوروز نامه که درباره رسوم و اعیاد ایرانیان به ویژه تاریخ و آداب ایرانیان در روز عید نوروز است.   8- نوروز نامه که درباره رسوم و اعیاد ایرانیان به ویژه تاریخ و آداب ایرانیان در روز عید نوروز است.
 9- دیوان رباعیات 9- دیوان رباعیات
 10_ رساله فی براهین الجبر و المقابله  10_ رساله فی براهین الجبر و المقابله
 11_ رساله تکلیف  11_ رساله تکلیف
 12-رساله ای در شرح مشکلات کتاب مصادرات اقلیدس  12-رساله ای در شرح مشکلات کتاب مصادرات اقلیدس
 13_رساله روضه القلوب  13_رساله روضه القلوب
 14_رساله ضیاء العلی  14_رساله ضیاء العلی
 15_رساله میزان الحکمه  15_رساله میزان الحکمه
 16_رساله ای در صورت و تضاد  16_رساله ای در صورت و تضاد
 17_ترجمه خطبه ابن سینا  17_ترجمه خطبه ابن سینا
 18_رساله مشکلات ایجاب  18_رساله مشکلات ایجاب
 11_رساله ای در بیان زیگ ملک شاهی  11_رساله ای در بیان زیگ ملک شاهی
 12_رساله نضام الملک در بیان حکومت  12_رساله نضام الملک در بیان حکومت
 13_رساله لوازم الا کمنه  13_رساله لوازم الا کمنه
 14_اشعار عربی خیام  14_اشعار عربی خیام
 15_عیون الحکمه  15_عیون الحکمه
 16_رساله معراجیه  16_رساله معراجیه
 17_رساله در علم کلیات  17_رساله در علم کلیات
 20_رساله در تحقیق معنی وجود  20_رساله در تحقیق معنی وجود
-21_رباعیات فارسی خیام
22
_رساله ای در صحت طرق هندسی برای استخراج جذر و کعب~~
+21_رساله ای در صحت طرق هندسی برای استخراج جذر و کعب~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:43 ]   19   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:42 ]   18   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:40 ]   17   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:38 ]   16   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 04 شهریور 1385 [06:37 ]   15   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:54 ]   14   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:52 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:19 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:13 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:10 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:40 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [10:39 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [10:06 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [10:05 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [10:03 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [09:57 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [09:09 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [05:21 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [12:20 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..