منو
 کاربر Online
426 کاربر online
تاریخچه ی: حقوق

نگارش: 28عکس پیدا نشد


واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1.مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2.برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

3.حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

4.گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچهفواید و اهداف حقوق


بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .
پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند .
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند .
مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد.
البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند .
مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد .
تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد :
  1. عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .
  2. اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .
  3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ...
یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود .
جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :
"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ."
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد .
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .


رابطه حقوق و عدالت


مشهور است که دولتی پایدار میماند که اقامه عدل کند ودر رفتار خود با مردم جانب انصاف بدارد.قاعدهای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچ گاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی به انواع وسایل دست میزنند پس دولت برای حفظ نظام عمومی وایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند.

شاخه های علم حقوق


در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد:

عکس پیدا نشدتقسیم بندی اول:


تقسیم بندی دوم:


مشاغل مربوطه


عکس پیدا نشدهمچنین ببینیم:

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:39 ]   45   حسین غراب      جاری 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:33 ]   44   حسین غراب      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [13:31 ]   43   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [12:56 ]   42   حسین غراب      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [12:31 ]   41   حسین غراب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:57 ]   40   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [14:07 ]   39   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [10:39 ]   38   حسین غراب      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [09:08 ]   37   حسین غراب      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [07:40 ]   36   حسین غراب      v  c  d  s 
 شنبه 29 مرداد 1384 [12:29 ]   35   حسین غراب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [07:09 ]   34   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [10:41 ]   33   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [10:17 ]   32   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [10:16 ]   31   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:49 ]   30   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:35 ]   29   حسین غراب      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [12:29 ]   28   حسین غراب      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [12:12 ]   27   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [08:05 ]   26   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [08:01 ]   25   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:49 ]   24   حسین غراب      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [09:23 ]   23   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [19:34 ]   22   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:07 ]   21   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:05 ]   20   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 25 دی 1383 [20:58 ]   19   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 25 دی 1383 [20:57 ]   18   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [21:37 ]   17   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [21:34 ]   16   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [21:33 ]   15   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [18:46 ]   14   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:47 ]   13   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:47 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:47 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:47 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [11:29 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [11:25 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:34 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:57 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [18:43 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [18:41 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [18:31 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [18:23 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..