منو
 کاربر Online
1291 کاربر online
تاریخچه ی: حضور قلب در نماز

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-8Lines: 1-62
-نماز یکی از برترین عبادات است. ارتباط مخصوص بنده با خداوند و ملاقات شیرین و دلنشین عبد با مولای خود است. از داب ای و لازم این عبادت رعایت حضور قلب است یعنی نمازگزار از آغاز تا پایان نماز، خود را به صورت واقعی و حقیقی در محضر پروردگار ببیند و دل را که حرم پرودگار است به روی غیر خدا نگشاید.
این احساس حضور، زمینه هرگونه توجه به هر چیز یا هر کس یا هر موضوعی را از بین می‌برد و واقعاً تا انسان از نماز فارغ نشود متوجه غیر خدا نخواهد شد.
چنا روی ((حر امام سجد ی الام|امم سد ی ام)) در ا نما ود که فرزندش، ((رت امام ممد عی اسلا|اا بار علیه السلام))، که ود نایی بود در چاه اتاد. ادر با اراب کار چ مد و فریاد دای پسر رسو دا! رندت رق شد!»
ی امام ساد لی اللام ا وهی نداش. پس از نما به سو اه ر و رزندش را یرن ود ر ای که حی اش خی نده د. آن اه فرمود:«اگر مت وید ه من در یگا کی ایتادهام قی کستن نمازم ر داتید. ار ن از خداوند وی گردانه بودم ا هم از من وی بر میگراد. د ای ورت یا ا ر کنه و مهبانی و دات»
+V{maketoc}
!روح نماز
{picture=namazjebhe.jpg height=550 width=400 align=left}
نماز یکی از برترین عبادات است. ارتباط مخصوص بنده با خداوند و ملاقات شیرین و دلنشین عبد با مولای خود است.
نم
از منند دیگر عبادات ،یک پیکره و اندامی دارد و یک روحی !
!پیکر نماز
پیکر نماز ع
بارتند ا: ام رکوع، سجود، تشهد،و اذکاری که در نماز بز زبان جاری میکنیم، ولی روح نماز ،یاد خداوند است، که به آن حضور قلب گفته میشود یعنی قلب حاضر باشد همچنان که در بقیه مخاطبات ومکالمات با افراد قلب حضور دارد یعنی انسان توجه به مخاطب خود ومعنی سخنی که میگوید دارد.
بر این اساس نمازی که بدون حضور قلب ویاد خداوند باشد پیکری بدون روح است که فقط تشکیل شده از حرکاتی و الفاظی !! واصولاًتمام توصیفاتی که از نماز شده است مانند :« الصلوة معراج المؤمن » «نماز معراج مؤمن است » و یا«الصلوة قربان کل تقی » «نماز نزدیک کننده انسان با تقوی به خداوند است» مربوط به نماز با حضور قلب است.
واین سخن از ائمه علیهم السلام رسیده که :از نماز آن مقداری که با حضور قلب باشد پذیرفته میشود
یعنی نمازگزار از آغاز تا پایان نماز، بایدکوشش کندخود را به صورت واقعی و حقیقی در محضر پروردگار ببیند و دل را که حرم پرودگار است به روی غیر خدا نگشاید.
او این نکته را همگی در نظر داشته باشیم که ریشه همه آثار معنوی اخلاقی و اجتماعی که عبادات است در یک چیز است :
یاد کردن حق وغیر او را از یاد بردن !!!
!نماز در قرآن
قرآن مجید در آیات فراوانی ـ حدود هشتاد آیه ـ با تعبیر های گوناگون درباره اقامه نماز یا حدود و احکام آن سخن گفته است یا از نمارگزاران تمجید نموده و بی نمازان را سخت توبیخ کرده. بطور مثال به رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ دستور می دهد:
« وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصلوة وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها » طه؛132
کسان خود را به نماز فرمان بده و بر نماز پایداری کن.
در آیه دیگر مؤمنان را سفارش به نماز می کند و می فرماید:
«قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ امَنُوا یُقِیمُوا الصلوة» ابراهیم؛31
به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را به پا دارند.
((قرآن)) مجید در یک جا به اثر تربیتی و جنبه تقویت روحی نماز اشاره میکند و می گوید:
«نمازاز کار بد و زشت باز می دارد » و در جای دیگر می گوید :
«نماز را برای اینکه به یاد من باشی بپادار »
اشاره به اینکه انسان که نماز می خواند و در یاد خدا است همواره در یاد دارد که خدای دانا و بینائی مراقب اوست و فراموش نمی کند که خودش بنده است.
((ذکر خدا)) و یاد خدا که هدف تمامی عبادتهاست دل را جلا میدهد و صفا می بخشد وآنرا آماده عنایتهای الهی قرار میدهد.
این یاد حق و
احساس حضور،اگر به درجه کمالی خود برسد چنانچه که در اولیاء خداوند مشاهده میشود، زمینه هرگونه توجه به هر چیز یا هر کس یا هر موضوعی را از بین می‌برد و واقعاً تا انسان از نماز فارغ نشود متوجه غیر خدا نخواهد شد.
!آداب ناز در رویات:
{picture=namazezan.jpg height=300 width=400 align=left}نماز، آداب و
حودی دار که رعایت آن بر نمازگزار لازم و ضروری است و توجه و قّت در نشانگر اهمّیت دا او به نماز است.
قرآن به
ممنین دسو می دهد:
«ی
بنِی آدمَ وا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» اعراف؛31 />ی فرزندا آدم! زینتهای ( مای و منوی ) خود را هنگام رفتن به هر مسجدی با خود بردارید.
زینتهای مادی شمل پوشدن لسهای مرتب، پاک، تمیز، شانه زدن موها، به کار بردن عطر و منند آن می شود و ینی معوی، صات اسانی، ملکات اخای، پاکی یّت و اخلاص را در بر می گیرد.
((
اام رضا)) ـ علیه السلام ـ ر ان باره نین فرموده است:
«هر
اه بخواهی ناز ب جای آور در حال کسالت و خواب آلودگ و شتابزدگی و هوا پرستی به نماز نایست، بله آ را با آرامش و وقار و هشیاری به پا دار. بر تو باد ب افتادگی و فرونی در برابر خداون زرگ، بر تو باد به اهمه و پریدگی رن، بی ی و مید ... همچون برده فراری و سرافکنده در یگاه خدا بایست؛ پاهایت را استوار و قامتت را مستقیم بدار و ب چپ و ست منر، گویا ا ر می بینی و ر تو و را نمی بینی او تو را می بیند؛ و در وقت نماز با ریش خود و با هیچ یک از اعضای بدنت بازی مکن.»
((اا خمینی)) ـ قدّس سرّه ـ درباره رعایت آداب نماز می نویس:
«سز
اور است که نماززار ا حالت سنگیی و وقا با لباس آرات و طرزد وموک کرده و موهای شانه کرده باش.» />!نماز اول وقت
پاسخ سریع به خواسته بزرگان، نشانه احترام و ا نسبت به آنان است. از این رو افراد مازگزار به مجرد شین نوای ملکوتی اذا که اقامه نماز را از جانب خدا اعلان می دارد، همه کارهای خویش را عطیل کرد، به نماز می یستند و ویژه ه هنام حر، ود را یش از اذان صبح آماده حور در پیشگاه خدا موه و زمزمه های اشقانه خوی را با نیم سحری در هم می یزند، چنانچه قرآن رباره آنان می فرماید:
«وَ بِالْاََسْحارِ هُمْ یَسْتفُِونَ» اریات؛ 18
و
در سحراهان از خدا بخشش می طلبند.
((امام باق
ر)) علیه لسلا ـ فرمود
«إ
فضل الوقت الأوّل علی الاخر کفل الاخرة علی الدّنی»
بر
تری اول وقت بر دیگر وقتها همچون ی خرت بر دنیاست.
ند نکته عملی
بعضی
ازاموری که در ضور لب در نما تأثیردار عبارتند از :
#
نگام وضو برای نماز به خداوند وجه داته باشد.
#در
مواعی که در منزل نماز میخواندمکان مخص و ثابتی را برای نماز خود قرار دهد،وسعی ند ر موق نماز خوت باشد. />#درماز از سجاده انگشتر عقی و عطر استفاده کن که روایاتی استحباب آها نیز رید است.
#اذ
کار نز را با توجه ادا کند و شمرده نمز بخواند.
#از اذکار
نو اتفده کند.
-مابع:
بالاوا، ج 46، 34، ج 29
+
واز ه
م مهم تر اینکه برحضور قلب در نماز عزم جدی داشته باشد و در تمام نماز به آن متوجه باشد.


!همچنین
بینی:
[http://www.salat.ir|
ایت صلا]
[http://www.irib.ir/salat/doa1/html/24.htm |دعا
و نیای]
[www.erfan.ir/farsi/book/namaz/index.html |
ما نماز]
!منابع:
*
جامع لاحادث
*توض
ح لمسائل مام خمین (ره)
*بحار الانوار
جلد 84

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [13:59 ]   9   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:49 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:45 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:38 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:00 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [14:21 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [13:12 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [05:52 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 خرداد 1383 [08:31 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..