منو
 صفحه های تصادفی
جامعه شناسی معرفت دورکیم
آزمایش میله ی گرم و سرد
انتظار و اباحی گری
تسلیم امام سجاد علیه السلام در برابر تقدیر الهی
تیره میوپوراسه
جدول انتگرال توابع هیپربولیک
پیرایشگر مردانه درجه 2
ورود نرجس خاتون به بغداد
رشد اقتصادی
تعمیم
 کاربر Online
367 کاربر online
تاریخچه ی: حس حقیقت جویی و کاوش

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-55Lines: 1-77
-مقوله حقیقت را ما می‏توانیم مقوله " دانایی " یا مقوله " دریافت واقعیت جهان " هم بنامیم . مقصود این‏ است که در انسان چنین گرایشی وجود دارد ، گرایش به کشف واقعیتها آنچنان که هستند ، درک حقایق اشیاء " « کما هی علیها » " ، اینکه‏
انسان می‏خواهد جهان را ، هستی را ، اشیاء را آنچنان که هستند دریافت کند .
+مقوله حقیقت را ما می‏توانیم مقوله " دانایی " یا مقوله " دریافت واقعیت جهان " هم بنامیم . مقصود این‏ است که در انسان چنین گرایشی وجود دارد ، گرایش به کشف واقعیتها آنچنان که هستند ، درک حقایق اشیاء " « کما هی علیها » " ، اینکه‏ انسان می‏خواهد جهان را ، هستی را ، اشیاء را آنچنان که هستند دریافت کند .
  از دعاهای منسوب به پیغمبر اکرم است که می‏فرموده است :  از دعاهای منسوب به پیغمبر اکرم است که می‏فرموده است :
- « اللهم ارنی‏ الاشیاء کما هی » . +__~~green: « اللهم ارنی‏ الاشیاء کما هی » . ~~__
-اساسا آن چیزی که به نام " حکمت " و " فلسفه " نامیده می‏شود هدفش‏ همین است . اصلا اگر بشر دنبال فلسفه رفته است برای همین حس بوده است‏ که می‏خواسته حقیقت را و حقایق اشیاء را درک کند . ما نام این حس را می‏توانیم " حس فلسفی " هم بگذاریم . می‏خواهید بگویید " حقیقت جویی‏ " ، می‏خواهید بگویید " مقوله حقیقت " ، " مقوله فلسفی " یا "
مقوله دانایی " ، جمله‏ای هست که من دیدم قدیم‏ترین کسی که این تعبیر را به کار برده است بعلی سینا بوده و دیگر من اطلاع ندارم که قبل از او هم‏ چنین تعبیری بوده است یا نه .
+اساسا آن چیزی که به نام " حکمت " و " ((فلسفه)) " نامیده می‏شود هدفش‏ همین است . اصلا اگر بشر دنبال فلسفه رفته است برای همین حس بوده است‏ که می‏خواسته حقیقت را و حقایق اشیاء را درک کند . ما نام این حس را می‏توانیم " حس فلسفی " هم بگذاریم . می‏خواهید بگویید " حقیقت جویی‏ " ، می‏خواهید بگویید " مقوله حقیقت " ، " مقوله فلسفی " یا "
مقوله دانایی " ، جمله‏ای هست که من دیدم قدیم‏ترین کسی که این تعبیر را به کار برده است ((اب سینا)) بوده و دیگر من اطلاع ندارم که قبل از او هم‏ چنین تعبیری بوده است یا نه .
-بعدها شیخ اشراق و دیگران نیز این تعبیر را به‏ کار برده‏اند در مورد غایت و هدف فلسفه ، یا تعریف فلسفه به حسب غایت‏
و نتیجه‏اش ، می‏گوید : صیروره الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی .
+بعدها شیخ اشراق ((سهروردی)) و دیگران نیز این تعبیر را به‏ کار برده‏اند در مورد غایت و هدف فلسفه ، یا تعریف فلسفه به حسب غایت‏
و نتیجه‏اش ، می‏گوید :
-ینی نیجه نهایی فیلسوف دن این است که انسان ، جهانی عقلانی شود شبیه‏ جهان عینی ، یعنی این جهان عینی را دریافت کند . آنچنان که هست ، بعد خودش بشود یک جهانی ، ولی آن جهان بیرون ، جهان عینی است ، این همان‏ جهان باشد ولی صورت عقلی همان جهان . این مأله حقیقت یا حقیقت جویی ، از نظر فیلسوفان همان کمال نظری انسان است ، و انسان بالجبله و الفطره‏ می‏خواهد کمال نظری پیدا کند یعنی حقایق جهان را درک کند . چنین گرایشی‏ در انسان برای رسیدن به حقایق جهان وجود دارد . +__~~green:یوه الانان عالما عقلیا ماهیا للالم العینی . ~~__
-در روانشناسی هم می‏بینید که این حس را به نام " حس حقیقت جویی " یا " حس کاوش " مطرح می‏کنند . وقتی مسأله را در یک سطح گسترده طرح‏ می‏کنند اسمش را می‏گذارند " حس کاوش " و می‏گویند این همان چیزی است‏ که حتی در کودک هم وجود دارد ، در کودک بین دو سالگی و سه سالگی به‏ تفاوت میان کودکان این حس پیدا می‏شود ، حس سؤال که بچه به سن سه سالگی‏ که می‏رسد دائما می‏پرسد . در تعلیم و تربیت نیز به پدر و مادرها توصیه‏ می‏کنند که تا حد ممکن پاسخ کودکان خود را بدهند و آنها را طرد نکنند . +یعنی نتیجه نهایی فیلسوف شدن این است که انسان ، جهانی عقلانی بشود شبیه‏ جهان عینی ، یعنی این جهان عینی را دریافت کند . آنچنان که هست ، بعد خودش بشود یک جهانی ، ولی آن جهان بیرون ، جهان عینی است ، این همان‏ جهان باشد ولی صورت عقلی همان جهان .

این مسأله حقیقت یا حقیقت جویی ، از نظر فیلسوفان همان کمال نظری انسان است ، و انسان بالفطره‏ می‏خواهد کمال نظری پیدا کند یعنی حقایق جهان را درک کند . چنین گرایشی‏ در انسان برای رسیدن به حقایق جهان وجود دارد .

!حس کاوش در کودکان

__~~brown:
در روانشناسی هم می‏بینید که این حس را به نام " حس حقیقت جویی " یا " حس کاوش " مطرح می‏کنند . وقتی مسأله را در یک سطح گسترده طرح‏ می‏کنند اسمش را می‏گذارند " حس کاوش " و می‏گویند این همان چیزی است‏ که حتی در کودک هم وجود دارد ، در کودک بین دو سالگی و سه سالگی به‏ تفاوت میان کودکان این حس پیدا می‏شود ، حس سؤال که بچه به سن سه سالگی‏ که می‏رسد دائما می‏پرسد . در تعلیم و تربیت نیز به پدر و مادرها توصیه‏ می‏کنند که تا حد ممکن پاسخ کودکان خود را بدهند و آنها را طرد نکنند . ~~__

{picture=fork goodness.jpg}
 پدر و مادرهای نادان و خالی از توجه ، وقتی می‏بینند بچه سه چهار ساله‏شان دائما سؤال می‏کند ، این را فضولی تلقی می‏کنند ، می‏گویند : " بچه‏ ! اینقدر فضولی نکن ، حرف نزن " . این اشتباه است . این ، حس سؤال‏ است ، حس کاوشگری است ، حس حقیقت جویی است که در او تازه زنده شده است و او می‏پرسد و حق دارد بپرسد ، و حتی اگر از چیزهایی می‏پرسد که نمی‏توانید جواب بدهید یا او نمی‏تواند جوابش را دریافت کند در عین حال نباید با تشر زدن و منکوب‏ کردن و سرکوب کردن این حس ، جوابش را داد که حرف نزن ، فضولی نکن .  پدر و مادرهای نادان و خالی از توجه ، وقتی می‏بینند بچه سه چهار ساله‏شان دائما سؤال می‏کند ، این را فضولی تلقی می‏کنند ، می‏گویند : " بچه‏ ! اینقدر فضولی نکن ، حرف نزن " . این اشتباه است . این ، حس سؤال‏ است ، حس کاوشگری است ، حس حقیقت جویی است که در او تازه زنده شده است و او می‏پرسد و حق دارد بپرسد ، و حتی اگر از چیزهایی می‏پرسد که نمی‏توانید جواب بدهید یا او نمی‏تواند جوابش را دریافت کند در عین حال نباید با تشر زدن و منکوب‏ کردن و سرکوب کردن این حس ، جوابش را داد که حرف نزن ، فضولی نکن .
 باز باید تا حد ممکن جوابی که بشود او را ارضاء و اقناع کرد به او داد . و حتی می‏گویند بسیاری از خرابکاریهای بچه معلول همین حس است . چون‏ این خودش یک مسأله‏ای است : بچه خرابکار است ، به هر چه می‏رسد دست‏ می‏زند ، این را محکم می‏کوبد روی آن ، آن را می‏زند به این ، . . . آیا انسان طبعا خرابکار است ، بعد که بزرگ می‏شود اصلاح می‏شود ، یا نه ؟  باز باید تا حد ممکن جوابی که بشود او را ارضاء و اقناع کرد به او داد . و حتی می‏گویند بسیاری از خرابکاریهای بچه معلول همین حس است . چون‏ این خودش یک مسأله‏ای است : بچه خرابکار است ، به هر چه می‏رسد دست‏ می‏زند ، این را محکم می‏کوبد روی آن ، آن را می‏زند به این ، . . . آیا انسان طبعا خرابکار است ، بعد که بزرگ می‏شود اصلاح می‏شود ، یا نه ؟
 می‏گویند این معلول همان حس کاوش اوست . می‏خواهد این را بزند به آن‏ ببیند چه می‏شود . حال ما نمی‏زنیم چون می‏دانیم چه می‏شود ، بارها تجربه‏ کرده‏ایم ، بنابراین برای ما مشکل حل شده و سؤالی باقی نمانده ، ولی او هنوز این مسأله برایش روشن نیست ، می‏زند ببیند چه می‏شود . مسأله " استفهام " خود مسأله‏ای است . حال آنچه که فلاسفه طرح می‏کنند در سطح‏ بالاتری است ، روانشناسها آن را عمومیت می‏دهند حتی به کودک ، این که‏ انسان به هر حال گرایش دارد به دانستن ، که حقیقتی را و حقایقی را بداند .  می‏گویند این معلول همان حس کاوش اوست . می‏خواهد این را بزند به آن‏ ببیند چه می‏شود . حال ما نمی‏زنیم چون می‏دانیم چه می‏شود ، بارها تجربه‏ کرده‏ایم ، بنابراین برای ما مشکل حل شده و سؤالی باقی نمانده ، ولی او هنوز این مسأله برایش روشن نیست ، می‏زند ببیند چه می‏شود . مسأله " استفهام " خود مسأله‏ای است . حال آنچه که فلاسفه طرح می‏کنند در سطح‏ بالاتری است ، روانشناسها آن را عمومیت می‏دهند حتی به کودک ، این که‏ انسان به هر حال گرایش دارد به دانستن ، که حقیقتی را و حقایقی را بداند .
 +!داستان ابوریحان بیرونی
 داستان معروف ابوریحان بیرونی را شاید شنیده باشید که در مرض موتش‏ بود و همسایه‏ای فقیه داشت . همسایه آمده بود به عیادت ابوریحان ، دید که دیگر در بستر است و حالت رو به قبله دارد و چیزی از عمرش باقی‏ نمانده است . ابوریحان از او مسأله‏ای در باب ارث پرسید . فقیه تعجب‏ کرد ، گفت حالا چه وقت سؤال کردن مسأله است ؟ ! ابوریحان به او گفت من‏  داستان معروف ابوریحان بیرونی را شاید شنیده باشید که در مرض موتش‏ بود و همسایه‏ای فقیه داشت . همسایه آمده بود به عیادت ابوریحان ، دید که دیگر در بستر است و حالت رو به قبله دارد و چیزی از عمرش باقی‏ نمانده است . ابوریحان از او مسأله‏ای در باب ارث پرسید . فقیه تعجب‏ کرد ، گفت حالا چه وقت سؤال کردن مسأله است ؟ ! ابوریحان به او گفت من‏
 می‏دانم که می‏خواهم بمیرم ولی از تو می‏پرسم : اگر من بمیرم و پاسخ این مسأله را بدانم بهتر است یا بمیرم‏ و ندانم ؟  می‏دانم که می‏خواهم بمیرم ولی از تو می‏پرسم : اگر من بمیرم و پاسخ این مسأله را بدانم بهتر است یا بمیرم‏ و ندانم ؟
 گفت : بدیهی است که بمیری و بدانی . همین خودش یک حقیقتی‏ است .  گفت : بدیهی است که بمیری و بدانی . همین خودش یک حقیقتی‏ است .
- گفت : پس جوابم را بده . جوابش را گفت . آن فقیه مدعی است‏
که من هنوز به خانه نرسیده بودم که صدای گریه زنها از خانه ابوریحان بلند شد .
+ گفت : پس جوابم را بده . جوابش را گفت . آن فقیه مدعی است‏ که من هنوز به خانه نرسیده بودم که صدای گریه زنها از خانه ابوریحان بلند شد .
 حال ، این خود یک حسی است در بشر ، کسانی که از این حس استفاده کرده‏ و این حس را در خود زنده نگه داشته‏اند به مرحله‏ای می‏رسند که لذت کشف‏ حقیقت برای آنها برتر از هر لذت دیگری است ، و به عبارت دیگر لذت‏ علم برایشان از هر لذتی بالاتر است .  حال ، این خود یک حسی است در بشر ، کسانی که از این حس استفاده کرده‏ و این حس را در خود زنده نگه داشته‏اند به مرحله‏ای می‏رسند که لذت کشف‏ حقیقت برای آنها برتر از هر لذت دیگری است ، و به عبارت دیگر لذت‏ علم برایشان از هر لذتی بالاتر است .
 +{picture=Arab-technology.jpg}
 +!داستان سید محمدباقر حجه‏الاسلام شفتی اصفهانی
-هم در مورد مرحوم سید محمدباقر حجه‏الاسلام شفتی اصفهانی این داستان را قدمای ما نقل کرده‏اند و هم در مورد پاستور ظاهرا عین این داستان آمده‏ است . مرحوم آقا سیدمحمدباقر در شب زفافش بعد از آنکه به اصطلاح عروس‏ و داماد را دست به دست دادند و عروس را بردند به حجله که بعد معمولا زنها می‏آیند ، رفت به اتاق دیگری ، که وقتی زنها رفتند برود نزد عروس . +هم در مورد مرحوم سید محمدباقر حجه‏الاسلام ((شفتی اصفهانی)) این داستان را قدمای ما نقل کرده‏اند و هم در مورد پاستور ظاهرا عین این داستان آمده‏ است . مرحوم آقا سیدمحمدباقر در شب زفافش بعد از آنکه به اصطلاح عروس‏ و داماد را دست به دست دادند و عروس را بردند به حجله که بعد معمولا زنها می‏آیند ، رفت به اتاق دیگری ، که وقتی زنها رفتند برود نزد عروس .
 با خود گفت اکنون فرصتی است ، از این فرصت استفاده کنیم و مطالعه کنیم‏ . شروع کرد به مطالعه کردن . زنها رفتند . عروس بیچاره تنها ماند . هر چه منتظر ماند که داماد بیاید نیامد . یک وقت مرحوم سید متوجه شد که‏ صبح شده ، یعنی آنچنان جاذبه علم این مرد را کشید که شب زفاف از عروسش‏ فراموش کرد . و عین این داستان را برای پاستور نقل کرده‏اند .  با خود گفت اکنون فرصتی است ، از این فرصت استفاده کنیم و مطالعه کنیم‏ . شروع کرد به مطالعه کردن . زنها رفتند . عروس بیچاره تنها ماند . هر چه منتظر ماند که داماد بیاید نیامد . یک وقت مرحوم سید متوجه شد که‏ صبح شده ، یعنی آنچنان جاذبه علم این مرد را کشید که شب زفاف از عروسش‏ فراموش کرد . و عین این داستان را برای پاستور نقل کرده‏اند .
 +
 +!داستان لویی پاستور
-درباره او هم می‏گویند که در همان شب زفافش یک ساعتی تا رفتن نزد عروس فرصت پیدا کرده بود . رفت در لابراتوارش برای کارهای خودش ، چنان سرش گرم شد که تا صبح همانجا ماند و یادش رفت که امشب شب عروسی‏ اوست . +درباره ((پاستور)) هم می‏گویند که در همان شب زفافش یک ساعتی تا رفتن نزد عروس فرصت پیدا کرده بود . رفت در لابراتوارش برای کارهای خودش ، چنان سرش گرم شد که تا صبح همانجا ماند و یادش رفت که امشب شب عروسی‏ اوست .
 حال این چیست ؟ اینها یک واقعیتهایی است . این حس کم و بیش در همه‏ افراد بشر وجود دارد . البته مثل همه حسهای دیگر در افراد شدت و ضعف‏ دارد و نیز بستگی دارد به اینکه انسان چقدر آن را تربیت کرده و پرورش‏ داده باشد ، و لهذا انسان را به دلیل " دانستن " بر غیر انسان ترجیح‏ می‏دهند .  حال این چیست ؟ اینها یک واقعیتهایی است . این حس کم و بیش در همه‏ افراد بشر وجود دارد . البته مثل همه حسهای دیگر در افراد شدت و ضعف‏ دارد و نیز بستگی دارد به اینکه انسان چقدر آن را تربیت کرده و پرورش‏ داده باشد ، و لهذا انسان را به دلیل " دانستن " بر غیر انسان ترجیح‏ می‏دهند .
-استوارت میل فیلسوف معروف انگلیسی می‏گوید : +((استوارت میل)) فیلسوف معروف انگلیسی می‏گوید :
^
__~~darkorange:" اگر انسان دانایی باشد بد حال ،به از ابلهی است خوشحال " ~~__

^
یعنی‏ اگر امر دائر بشود میان اینکه من یک دانا باشم ولی بدبخت و در فقر و مسکنت و بدبختی زندگی کنم ، و اینکه ابله باشم ولی خوشحال یعنی همه چیز برایم فراهم باشد من آن را بر این ترجیح می‏دهم .
^
__~~darkorange:" سقراطی ملول ترجیح‏ دارد بر خوکی فربه . "~~ __

^
این حرفها همه ، ارزش حقیقت را برای بشر نشان‏ می‏دهد ، چون اصلا معنای دانایی چیست ؟ مگر غیر از آگاهی و رسیدن به جهان‏ و درک کردن جهان است ؟
-" اگر انسان ، دانایی باشد بد حال به از ابلهی است خوشحال " یعنی‏ اگر امر دائر بشود میان اینکه من یک دانا باشم ولی بدبخت و در فقر و مسکنت و بدبختی زندگی کنم ، و اینکه ابله باشم ولی خوشحال یعنی همه چیز برایم فراهم باشد من آن را بر این ترجیح می‏دهم . " سقراطی ملول ترجیح‏ دارد بر خوکی فربه . " این حرفها همه ، ارزش حقیقت را برای بشر نشان‏  
-می‏دهد ، چون اصلا معنای دانایی چیست ؟ مگر غیر از آگاهی و رسیدن به جهان‏ و درک کردن جهان است ؟  
-این یک گرایش ، که از مقوله حقیقت است .  
   
 منبع : کتاب فطرت  منبع : کتاب فطرت
 نویسنده : شهید مرتضی مطهری  نویسنده : شهید مرتضی مطهری
 صفحه :74 صفحه :74

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [12:11 ]   6   محمد ورهرام      جاری 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [09:51 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [09:44 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [09:05 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [15:48 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [20:27 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..