منو
 صفحه های تصادفی
جغد
پیچ‌خوردگی‌ و کشیدگی‌ عضلات و مفاصل
مکانیسم کلی استخراج مس
Lawrencium
هل «داروئی»
آمازونیت
پیکا
یک تن آهن سنگینتر است یا یک تن چوب؟
پلورالیسم دینی در بعد عملی
شفای همسر یکی از یاران
 کاربر Online
536 کاربر online
تاریخچه ی: حسن بن زید

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-26Lines: 1-65
 V{maketoc} V{maketoc}
 !حسن بن زید !حسن بن زید
  « 270- 250ق / 884 - 864 م»   « 270- 250ق / 884 - 864 م»
-((حسن بن زید)) بن اسماعیل، بنیانگذار ((علویان)) ((زیدیه))، در ((ری)) اقامت داشت که بنا به توصیه سید محمد بن ابراهیم علوی، اهالی و بزرگان ((دیلم)) و ((طبرستان)) با وی بیعت کرده او را به فرماندهی خود در نبرد با طاهریان و عمالشان در منطقه برگزیدند. اعیان و بزرگان دیلم، کلار و رویان در قریه سعید آباد به استقبال حسن بن زید رفتند «رمضان 250 ق / ((مارس)) 884 م» و با او بیعت نمودند که به دنبال این بیعت، عُمالِ محمد بن اوس و گماشتگان ((آل طاهر)) را از سرزمین خویش بیرون راندند. این بیعت مانند آن چه که در مورد خلفا مرسوم بود، با قبول متابعت کتاب، سنت و اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود که سید در عید رمضان آن سال، به دنبال اخذ بیعت، در کجور به مصلی رفت و در پایان نماز عید، خطبه‏ای متضمن بر قبول رهبری خواند. در همین ایام بزرگان دیلم و همچنین اسپهبدان جبال نسبت به او اظهار فرمانبرداری می‏کردند تا این که قدرتش، مدت کوتاهی بعد از ورود به رویان و پایدشت، تقریباً بلا منازع شد و سید حسن به قول ابن اسفندیار «به موافقت اهل طبرستان دل قوی شد». +((حسن بن زید)) بن اسماعیل، بنیانگذار علویان زیدیه، در ((ری)) اقامت داشت که بنا به توصیه سید محمد بن ابراهیم علوی، اهالی و بزرگان ((دیلم)) و ((طبرستان)) با وی بیعت کرده او را به فرماندهی خود در نبرد با طاهریان و عمالشان در منطقه برگزیدند.
-!متوای شدن سلیمان
در طی این گیر
و ر ه عمال طاهریان از هر جا رانده و اخراج می‏شدند, به سلیمن بن عبدالله ملحق م شتد و سرداران دیلم و سهبدان جبال نیز به امام علوی می‏پیوستند. در جگ هیی که در آمل و سری وی اد، عاقبت ساه سلیم بن عبدالله منهم شد و سلیمان ناچار زن و فرزند خویش را رها کرده، متواری گردید. به دنبال این پیروزی سید حسن برای لایات طبرستان از جانب خود، کام ازه‏ای تعیین کرد به نواحی ((دماوند))، فیروزکوه و نواحی ری نیز داعیانی گسیل نمود تا این که در اندک مدتی از تامی سرجنبانان طبرستان برای خود بیعت گرفت. در این هنگام, لشکری به ری فرستاد و عمال طاهریان را نیز از آن دیار بیرون راند. ولایت ری را نیز به محمد بن جعفر طالبی که در آن جا به مخالفت طاهریان برخاسته بود، واگذار کرد، اما چون اهل ری از سیرت جعفر طالبی رضایت نداشتند، عابت در برابر ساهی که طاهریان جهت استرداد ری گسیل کردد، از عهده مقوم بر نیامد و اسیر شد. ب این ترتیب ری بار دیگر ب دست طاهیان افتا، اما سید علوی، نیروی ازه‏ای برای تسخیر آنجا فرستاد تا این که سرانجام شهر ری به قلمرو امام زیدی پیوست. بالاخره ه دنبال غلبه نهایی بر طاهریان در «ذی الحجه 250 ق / ژانویه 865 م»، سید حسن یک چند ساری را تختگاه خویش ساخت و اسپهبدان جبال هم که از طاهریان حمایت کرده بودند و یا در طول جنگ سید حسن با طاهریان، بی طرف باقی مانده بودند، پس از شکست نهایی آل طاهر، با سید از در مطاوعت و معذرت خواهی درآمدند.
+ایان و ران دیلم، ار و یان در یه سی باد ب اسبال سن بن زید رتند «مان 250 / ((مارس)) 884 م» با او بیعت نمودند که به دنبال این بیعت، عال مم بن اوس گاتان ((اهریان)) را از سرمین خویش بیرون راندند.
-ید حسن که تمام طبستان ا دون عارض یا فرما اد ا ب تام نواحی قلمرواش نامه بنویسند ا ر همه جا طاب ماهب شیعه «ر انگ نمز، یرامل گویند»، س اله را در نمز به جر ادا نایند و نمز صبح قنو ب دارند. و همچنین ب عتقاد معتزله‏ که مهب زیدیه نیز با آ وفق شت، در باره با ول ((هل ت)) ک کام ا ی مخوق میداستند، ختگیری یی ه ود. +__~~green:ین بیت مانن ن چ ک مد ا مرسوم بود ا بل مابع کا، و اه ام به عروف و نی منک بو ک ی در عید مضان ال، ه دنبا ذ یت، در کجر ه لی ت در ایا ی، خطب‏ای تضمن ر ول هی وند.~~__
-! هوادار مسوده
بدین گونه در طبرستان، حکو
مت ((علویان)) با قیام حسن بن زی، پا گرفت و امامت زیدیه در آن جا مبارزه با کسانی را که به تعبیر آن ها «هوادار مسوده» و در واقع طرفدار عباسیان و اهل سنت محسوب می‏شدند وجهه همت ساخت و در عقوبت و نال آ ا اهتمام تمام به جا آورد، نان که قلمرو علویان ر طبرستا به قلمرو ((خلافت)) جدیدی تبدیل شد که مدعی خلافت عباسیان و مارض آن ها بود و در واقع خود را نه با آل طاهر و آل سامان، بلکه با ((آل عباس)) رو به و می دید. به هر حال وقتی که طبرستان ه صرف سید درآمد، سپای به حدود جرجان فرستاد «ذی الحجه 253 ق / دسامبر 867 م» که این سپاه به هر جا می‏رسید، ورد استقبال و اظهار علاقه مردم واقع می‏شد. چندی قبل از آن نیز به دنبال فتح ((ری))، ولایت(( قوین))، زنجان و ((ابهر)) با مساعدت ستان بن وهسودان، امیر دیلم، به قلمرو او ملحق شد «252 ق / 866 م» و سادات و علویان از حجاز، شام و عراق به دراهش روی آوردند. به این ترتیب, قدرت حسن بن زید برای خلیفه ((بغداد)) به شبح هول انگیزی تبدیل شد. مرگ ((محمد بن عبدالله طاه ))در بغداد «ذی احجه 253 ق / دسامبر 867 م» و غلبه زیدیان بر جرجان که سرانجام به فرمانروایی محمد بن طاهر امیر خراسان در آن ولایت خاته داد «257 ق / 870 م»، حسن بن زید را با آن که چندین بار از سپاه خلیفه شکست خورده بود، قدرت فوق لعاده‏ای بخشید. با ای که غلبه یعقوب لیث بر نیشابور موجب پایان گرفتن کا اهریان در خراسان شد «259 ق / 872 م»، ولی موضع او چنان استواری پیدا ک ک حتی به رغم لشکرکشی یعقوب ب ((طبرستان)) که منجر به انهدام سپاه سید شد، باز تزلزلی در ارکان فرمانروایی‏اش پدیدار نشد چنن که خلیفه هم که خود با اجراجویی های یعقو و ورش های صاحب الزنج رگیر بود، در رابر توسعه روز افزون قدرت سید حس، توانست کاری از پیش ببرد.
+در همین ایام بزگان دیلم و همچنین سهبدان بال نسب به او اهر فرمابرداری می‏کردد تا این که قرت، مدت وتاهی بعد ا رود به رویان و ایدشت، تقیبا بلا منا شد و سید به قو __ابن اسفندیار __ />«ه مواق هل برتان د وی شد».
-!درت سید حسن
ب
ای علویان یدیه مذهب, که به دعوت شورشگران طبرستا و برای رهایی مردمان ن دیار مظالم عمال آل طاهر به آن ولایت رفتند، در طی مت بیست سا قرت هیبی پدی آورد که مت ها مقامت ورشگرا و معیان نیز نمی‏توانت آ را متزلزل سازد و حتی جنگ و شکست هم که گاه منجر به متواری شدن سید حسن می‏شد، هرگز انع ا حیاء قدرت و تجدید حیات سریع آن نمی‏شد. طغیان ها و حریکات ((دیلمیان)) و حکام ری و ((لاریجان)) و ((اصفهبدان)) بال هم که در سال های آخر عمر سید حس در فرو نشاندن آن ها مصروف شد، از حیثیت و قرتش نکاست و شدت و خشونت او در تنبیه و قوبت یاغیان اطراف، تا بدان جا کشید که دست و پای هزاران تن از راهزنان دیلم را در ((گرگان)) رید. در پایا عمر، بیماری در اندامش پی آمد که تا یک سال نوانست بر اسب سوار شود که سرانجام در اثر همان یاری وفات یافت «رجب 270 ق / ژانویه 884 م».
در عهد او
یک بار رازنان دریایی ((روس)) ر آبسکون پیاده شدند که وی در دفع آنها به جد کوشید، چنان که تمامی راهزنان را کشت.
+!ناعا با طاریان ر ری />در طی ی یر در که ما ((ایان)) ا ر جا رانده ااج می‏شدند, به __لیمان بن بدالله __ملح می شتند و رداران دیلم و اپبدان ال نی به امام وی مییوسند.
-! ((دعی ی الحق))
س
ید حسن که در مدینه به دنیا آمد و قسمتی از عمر خویش را در ری گذراند، در بین علویان به «دای ل الحق» و «داعی اول» ملقب شد. چنان که چند تن از علویان و خویشان خود، از جمله سید حس عقیقی را به سبب آ که در ساری جمعی را ب بیعت خیش دعوت کرده بود، بدون ملاحظه به قتل رساند و در گورستان گبرکان دفن کرد. کسانی را که در آمل نزد او به نفاق منسوب بودند، با تظاه به بیماری و ندیک بودن مگ خیش واداشت تا مخافت باطنی خود را آشار سازند؛ سس ب همین هام، تمامی آن ها را در اع شهر به قتل رساند. همچنین یک ار شهر چالوس را به دلیل آن که در برابر دشمنش یعقوب لیث، مقاومت نکرده بودند، ب آتش کشید و مین هی مرمان را به دیالمه بخشید.
+د گ هایی که در آمل و ساری روی دا، عاقبت ساه سیما ب عبدالله منهم د و یما ناار زن ند ی را رها کرده، توی ردید.
-لی با جود این ه، ون و صلات، ر جلب و ستمات قلو لق، جوانمی و ا نیز همچون وسیله‏ای مر به کار می‏برد. در مورد ((سلیمان بن عبدالله طاهر ))که در نبرد با سید مغلوب شده, زن و فرزندان در طبرستان به جا مانده بودند، با ارسا ها ب نزد سیمان، یرت جوانمردانه‏ای از خود نشان اد ک حتی صم نیز اتظار آن را داشت. گویند رباره شاعری تملق که شم او را برانیخت, چه یک با ا خشنت با ی رتار کرد، اما ر عوض, بار یگ با قبول عذر خواهی عر، میه رسندیش را فراهم ساخت. +ب دنبا این یر ی حسن بری ولایت بستا جان و کم ازه‏ای یین کرد و به نوای ((دماوند))، فیرکه نا ی نیز دایای گی نود ا ای که ر اند مدی ا ای ردم بران برای و ی رفت.
-مت و کوکبه او شاهانه و درور خفای بزرگ گته ود. گویند ون پای در رکاب می‏کرد، سید علوی میر زن بر می‏نشستند و وکب ا را همراهی می‏کردن. وی اهل فل اب بود، در عر و نقد آن, ریحه‏ی الی دات، ازون بر این, در فه نیز متبحر بود و در آن باب نیز کتاب هایی مطابق با مهب زیدی نیف کد. با مرگ سید حسن، لافت زیدیه به حکم وصیت او به برادرش ممد بن زید منتل د. + این هنگام, لشکری به ری فرستاد و عمال ((طاهریان)) را نیز از آن دیار بیرون راند. ولایت ری را نیز به __محمد بن جعفر طالبی __که در آن جا به مخالفت طاهریان برخاسته بود، واگذار کرد، اما چون اهل ری از سیرت جعفر طالبی رضایت نداشتند، عاقبت در برابر سپاهی که ((طاهریان)) جهت استرداد ری گسیل کردند، از عهده مقاومت بر نیامد و اسیر د.

به این ترتیب ری بار دیگر به دست طاهریان افتاد، اما سید عل
وی، نیروی تازه‏ای برای تسخیر آجا فرستاد تا این که سرانجام شهر ری به قلمرو امام زیدی پیوست.

بالاخ
ره به دنبال غلبه نهایی بر طاهریان در «ذی الحجه 250 ق / انویه 865 م»، سی حس ی چن ری را تختگاه ویش ساخت و اسپهبدان جبال هم ه از ((طاهریان)) حمایت کره بودند و یا در طول جنگ سید حس با طاهریان، بی طرف باقی مانده بودند، پس از شکست نهایی آنها با سید از در مطاوعت و معذرت خواهی درآمدند.

سید حسن
که تمام طبرستان را بدون معارض یافت، فرمان دد تا به تمام نواح قلمرواش نامه بنویسند تا در همه جا مطابق مذاهب شیه
*__«
در بانگ نماز، خیرالعمل گویند»__، />*__سم لله را در نماز به جهر ادا نمایند__ و
*__د
ر نماز صبح قنوت واجب دارند.__
او ه
مچنین طبق اعتقاد معتزلهای که مذهب زیدیه نیز با آن توافق داشت، در مبارزه با قول ((اهل سنت)) که کلام الله را غیر مخلوق می‏دانستند، سختگیری هایی به جا آورد.

! ع
ویان طبرستان قدرتی دربرابر خلافت عباسی
بدین گونه در طبرستان، ح
کومت ((علویان)) با قیا حسن بن زید، پا گرفت و امامت زیدیه در آن جا مبارزه با کسانی را که به تعبیر آن ها __«هوادار مسوده»__ و در واقع طرفدار عباسیان و اهل سنت محسوب می‏شدند وجهه همت ساخت و در عقوبت و نکال آن ها اهتمام تمام به جا آورد،

__~~green:چ
نن که قلمرو علویان در طبرستان به قلمرو خلاف جدیدی تبدیل شد ک مدعی خلاف عباسیان و معارض آن ها بود و در وقع خود را نه با طاهریان و سامانیان ، بلکه با عباسیان رو به رو می دید. ~~__

به هر حال و
قتی که طبرستان به تصرف سید درآمد، سپاهی به حدود جرجان رستاد «ذی الحجه 253 ق / دسامبر 867 م» که این سپاه به هر جا میسد مود استقبال و اظهار علاقه مردم واقع می‏شد.

چن
دی قبل ا آن نیز به دنبال فتح ((ری))، ولایت(( زوین))، زنجان و ((ابهر)) با مساعدت جستان بن وهسودان، امیر دیلم، به قلمرو او ملحق شد «252 ق / 866 م» و سادات و علویان از
*حجاز،
*شام و
*عراق
به درگاهش روی آوردند.
به این ترتیب
, قدرت حسن بن زید برای خلیف بغداد به شبح هول انگیزی تبدیل شد.

__~~green:مرگ ((م
حمد بن عبدالله طاهر ))در بغداد «ذی الحجه 253 ق / دسامبر 867 م» و ~~__
__~~green:غلبه زی
دیان بر جرجان که سرانجام به فرمانروایی محمد بن طاهر امیر خراسان در آن ولایت خاتمه داد «257 ق / 870 م»، حسن بن زید را با آن که چندین بار از سپاه خلیفه شکست خورده بود، قدرت فوق العاده‏ای بخشید~~__.

با این ک
ه غلبه یعقوب لیث صفاری بر نیشابور موجب پایان گرفتن کار طاهریان در خراسان شد «259 ق / 872 م»، ولی موضع او چنان استواری پیدا کرد که حتی به رغم لشکرکشی یعقوب به ((طبرستان)) که منر به انهدام سپاه سید شد، باز تزلزلی در ارکان فرمانروایی‏اش پیار نشد چنان که خلیفه هم که ود با ماجراجویی های یعقوب و شورش های صاحب الزنج درگیر بود، در برابر توسعه روز افزون قدرت سید حسن، نوانست کاری از پیش ببرد.

!منازعات ع
لویان طبرستان با همسایگانشان
باری علویان زیدیه مذهب, که به دعوت شورشگران طبرستان و برای رهایی مردمان آن دیار از مظالم عمال آل طاهر به آن ولایت ر
فتند، در طی مدت بیست سال چنان قدرتی پدید آورد که مدت ها مقاومت شورشگران و مدعیان نیز نمی‏توانست آن را متزلزل سازد و حتی جنگ و شکست هم که گاه منجر به متواری شدن سید حسن می‏شد،
هرگز مانع از احیاء قدرت و تجدید حیات سریع آن نمی‏شد.

طغیان ها و تحری
کات ((دیلمیان)) و حکام ری و ((لاریجان)) و اسپهبدان جبال هم که در سال های آخر عمر سید حسن در فرو نشاندن آن ها مصروف شد، از حیثیت و قدرتش نکاست و شدت و خشونت او در تنبیه و عقوبت یاغیان اطراف، تا بدان جا کشید که دست و پای هزاران تن از راهزنان دیلم را در ((گرگان)) برید.

در پایان عمر، بیماری در اندام
ش پدید آم که تا یک سال نتوانست بر اسب سوار شود که سرانجام در اثر همان بیماری وفات یافت «رجب 270 ق / ژانویه 884 م».
__~~blue:در عهد او یک بار راه
زنان دریایی روس در آبسکون پیاده شدند که وی در دفع آنها به جد کوشید، چنان که تمامی راهزنان را کشت. ~~__

!
مچنین ببینید
((حسن بن زید ، داعی او
ل چگونه دمی بود ؟))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 آبان 1385 [10:53 ]   5   آآوا رسا      جاری 
 شنبه 13 آبان 1385 [10:51 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [10:48 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [10:44 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [10:10 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..