منو
 صفحه های تصادفی
فایل ماهی
اتواسکلروز
جای پای نانو تکنولوژی در علوم
فهرست عناوین ریاضی
ابوالمظفر عبدالله بن احمد
پیروپ
کاربر:تک سوار اسب سفید
مقدار دما
علم امام حسن مجتبی علیه السلام
ختمی «داروئی»
 کاربر Online
271 کاربر online
تاریخچه ی: حرکت در ورزش تنیس

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:5
img/daneshnameh_up/b/bb/mov.jpgحرکت در ورزش تنیستعریف و اهمیت حرکت


تنیس یک بازی حرکتی ا ست و باید به همین صورت مورد آموزش قرار گیرد . اتفاقات بازی تنیس غیر قابل پیش بینی است . هر ضربه می تواند سرعت ، اسپین و جای متفاوتی داشته باشد . چگونگی حرکت بازیکن در زمین ، میزان موقعیت او در بازی را تعین می نماید . اجرای صحیح بازی تنیس به سرعت انفجاری فرد در انجام انواع مختلف حرکات سریع به طرفین و جهت های مختلف بستگی دارد .
زمانیکه بازیکن منتظر دریافت ضربه حریف است یا بطرف توپ می رود و یا آماده ضربه زدن می باشد ، برخورداری از تعادل یکی از عوامل مهم حرکت می باشد . ورزش تنیس با دویدن همراه می باشد زیرا تمامی ضربات آن ، به حرکت پا بستگی دارد .

 • چابکی/سرعت و شتاب
چابکی و سرعت عبارتند: از توانائی بازیکن در حرکت نرم و سریع در زمین به منظور جا گیری برای ضربه .
شتاب: عبارت است از توانائی بازیکن در شروع یک حرکت سرعتی .

 • سرعت انفجاری و بازیابی
سرعت انفجاری در 2-3 قدم اول برای رسیدن به یک توپ دور یا نزدیک لازم می باشد . سرعت بازیابی یعنی توانایی توقف ، بازیابی تعادل و بازیابی حالت آماده باش در زمین و آمادگی برای حرکت دوباره .

 • تعادل
تعادل که به معنی توانایی رسیدن به حالت موازنه بدن است به دو نوع اساسی تقسیم می گردد : تعادل ساکن ( توانایی ایستادن در یک حالت ثابت ) و تعادل پویا ( توانایی حفظ تعادل در حا لت حرکت ) . در تنیس تعادل پویا اهمیت بیشتری دارد . بازیکنی که در خلال ضربات خود از تعادل برخوردار است جهت اجرای تکنیک صحیح به تلاش کمتری نیاز دارد .

 • زمان پاسخ
زمان پاسخ یعنی توانایی پاسخ عملی به یک محرک ( مثل توپی که به سرعت نزدیک می شود ) . برخورداری از زمان پاسخ سریع ، خصوصاً هنگام پاسخ سرویس یا در جلوی تور ، بسیار حائز اهمیت می باشد .

چرخه حرکت در تنیس


  • قرار گرفتن در زمین
  • حالت آماده باش
  • حالت آماده باش حرکتی
  • حالت آماده باش ثابت
  • درجه خم شدن زانو
  • غلبه بر نیروی وزن بدن
  • پرش به جلو SPLIT STEP
  • چرخش:اولین قدم انفجاری
  • جهت حرکت :قدم و دو
  • فاصله حرکت :حرکت به سمت یک توپ دور یا نزدیک
  • رابطه بدن و راکت ، و حرکت و ذهن

جاگیری برای توپ و مرحله زدن ضربه


 • جاگیری برای توپ
 • مرحله زدن ضربه
 • قدم های تنظیم کننده / تعادل

بازیابی

 • تعادل وآخرین قدم انفجاری
 • تکنیک های بازیابی
 • زمان بازیابی
 • موقعیت باز یابی

چگونگی تسلط بر زمین و حرکت در نقاط مختلف آن

استفاده از الگوهای حرکت در آموزش چگونگی تسلط بر زمین و تکنیک های حرکتی در ضربه ها ی مختلف و ترکیب آنها ، حائز اهمیت است : مثلا الگوهای ساده ای از قبیل سرویس و فورهند قوی ، سرویس و والی به موازات خط و بریدن توپ بصورت ضربدری و غیره .
 • عقب زمین
 • میانه زمین
 • تور

تمرین حرکت

بیشتر بازیکنان بطور طبیعی مهارت های حرکتی را پرورش می دهند. با توجه به این نکته بهتر است حرکت بوسیله ایجاد موقعیت ها در تمرین ، آموزش داده شود و تمرینات باید مشابه آنچه در زمین اتفاق می افتد ، باشد . تمرین برای سریعتر شدن شتاب و حرکت انفجاری در پیشبرد تنیس حرفه ای ضروری است . تمرینات باید به همان نسبت موقعیت های بازی در مسابقه طراحی گردند .


برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

منبع:

تصویر

img/daneshnameh_up/b/bb/mov.jpgحرکت در ورزش تنیستعریف و اهمیت حرکت


تنیس یک بازی حرکتی ا ست و باید به همین صورت مورد آموزش قرار گیرد . اتفاقات بازی تنیس غیر قابل پیش بینی است . هر ضربه می تواند سرعت ، اسپین و جای متفاوتی داشته باشد . چگونگی حرکت بازیکن در زمین ، میزان موقعیت او در بازی را تعین می نماید . اجرای صحیح بازی تنیس به سرعت انفجاری فرد در انجام انواع مختلف حرکات سریع به طرفین و جهت های مختلف بستگی دارد .
زمانیکه بازیکن منتظر دریافت ضربه حریف است یا بطرف توپ می رود و یا آماده ضربه زدن می باشد ، برخورداری از تعادل یکی از عوامل مهم حرکت می باشد . ورزش تنیس با دویدن همراه می باشد زیرا تمامی ضربات آن ، به حرکت پا بستگی دارد .

 • چابکی/سرعت و شتاب
چابکی و سرعت عبارتند: از توانائی بازیکن در حرکت نرم و سریع در زمین به منظور جا گیری برای ضربه .
شتاب: عبارت است از توانائی بازیکن در شروع یک حرکت سرعتی .

 • سرعت انفجاری و بازیابی
سرعت انفجاری در 2-3 قدم اول برای رسیدن به یک توپ دور یا نزدیک لازم می باشد . سرعت بازیابی یعنی توانایی توقف ، بازیابی تعادل و بازیابی حالت آماده باش در زمین و آمادگی برای حرکت دوباره .

 • تعادل
تعادل که به معنی توانایی رسیدن به حالت موازنه بدن است به دو نوع اساسی تقسیم می گردد : تعادل ساکن ( توانایی ایستادن در یک حالت ثابت ) و تعادل پویا ( توانایی حفظ تعادل در حا لت حرکت ) . در تنیس تعادل پویا اهمیت بیشتری دارد . بازیکنی که در خلال ضربات خود از تعادل برخوردار است جهت اجرای تکنیک صحیح به تلاش کمتری نیاز دارد .

 • زمان پاسخ
زمان پاسخ یعنی توانایی پاسخ عملی به یک محرک ( مثل توپی که به سرعت نزدیک می شود ) . برخورداری از زمان پاسخ سریع ، خصوصاً هنگام پاسخ سرویس یا در جلوی تور ، بسیار حائز اهمیت می باشد .

چرخه حرکت در تنیس


  • قرار گرفتن در زمین
  • حالت آماده باش
  • حالت آماده باش حرکتی
  • حالت آماده باش ثابت
  • درجه خم شدن زانو
  • غلبه بر نیروی وزن بدن
  • پرش به جلو SPLIT STEP
  • چرخش:اولین قدم انفجاری
  • جهت حرکت :قدم و دو
  • فاصله حرکت :حرکت به سمت یک توپ دور یا نزدیک
  • رابطه بدن و راکت ، و حرکت و ذهن

جاگیری برای توپ و مرحله زدن ضربه


img/daneshnameh_up/3/37/mov4.jpg

 • جاگیری برای توپ
 • مرحله زدن ضربه
 • قدم های تنظیم کننده / تعادل

بازیابی

 • تعادل وآخرین قدم انفجاری
 • تکنیک های بازیابی
 • زمان بازیابی
 • موقعیت باز یابی

چگونگی تسلط بر زمین و حرکت در نقاط مختلف آن ( تکنیکهای حرکت در ضربه های مختلف )

img/daneshnameh_up/3/35/mov5.jpg

استفاده از الگوهای حرکت در آموزش چگونگی تسلط بر زمین و تکنیک های حرکتی در ضربه ها ی مختلف و ترکیب آنها ، حائز اهمیت است : مثلا الگوهای ساده ای از قبیل سرویس و فورهند قوی ، سرویس و والی به موازات خط و بریدن توپ بصورت ضربدری و غیره .

 • عقب زمین
img/daneshnameh_up/6/6f/mov6.jpg


 • میانه زمین
 • تور

تمرین حرکت

بیشتر بازیکنان بطور طبیعی مهارت های حرکتی را پرورش می دهند. با توجه به این نکته بهتر است حرکت بوسیله ایجاد موقعیت ها در تمرین ، آموزش داده شود و تمرینات باید مشابه آنچه در زمین اتفاق می افتد ، باشد . تمرین برای سریعتر شدن شتاب و حرکت انفجاری در پیشبرد تنیس حرفه ای ضروری است . تمرینات باید به همان نسبت موقعیت های بازی در مسابقه طراحی گردند ( 15- 5 ثانیه حرکت وبدنبال آن 15 - 5 ثانیه بازیابی ).


برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

منبع:

تصویر


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [12:54 ]   6   مهدی رضی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [12:44 ]   5   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:13 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [17:00 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:52 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:37 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..