منو
 کاربر Online
764 کاربر online
تاریخچه ی: حرکت در ورزش تنیس

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-90Lines: 1-67
 
 
 
 
  
 {picture=mov.jpg} {picture=mov.jpg}
  
 
 
 
 
 V{maketoc} V{maketoc}
 ~~maroon:حرکت در ورزش تنیس ~~maroon:حرکت در ورزش تنیس
 !تعریف و اهمیت حرکت !تعریف و اهمیت حرکت
 ((تنیس)) یک بازی حرکتی ا ست و باید به همین صورت مورد ((آموزش)) قرار گیرد . اتفاقات ((بازی تنیس)) غیر قابل پیش بینی است . هر ضربه می تواند سرعت ، ((اسپین)) و جای متفاوتی داشته باشد . چگونگی حرکت بازیکن در زمین ، میزان موقعیت او در بازی را تعین می نماید . اجرای صحیح بازی تنیس به سرعت انفجاری فرد در انجام انواع مختلف حرکات سریع به طرفین و جهت های مختلف بستگی دارد . ((تنیس)) یک بازی حرکتی ا ست و باید به همین صورت مورد ((آموزش)) قرار گیرد . اتفاقات ((بازی تنیس)) غیر قابل پیش بینی است . هر ضربه می تواند سرعت ، ((اسپین)) و جای متفاوتی داشته باشد . چگونگی حرکت بازیکن در زمین ، میزان موقعیت او در بازی را تعین می نماید . اجرای صحیح بازی تنیس به سرعت انفجاری فرد در انجام انواع مختلف حرکات سریع به طرفین و جهت های مختلف بستگی دارد .
 زمانیکه بازیکن منتظر دریافت ضربه حریف است یا بطرف توپ می رود و یا آماده ضربه زدن می باشد ، برخورداری از تعادل یکی از عوامل مهم حرکت می باشد . ((ورزش تنیس)) با دویدن همراه می باشد زیرا تمامی ضربات آن ، به حرکت پا بستگی دارد .  زمانیکه بازیکن منتظر دریافت ضربه حریف است یا بطرف توپ می رود و یا آماده ضربه زدن می باشد ، برخورداری از تعادل یکی از عوامل مهم حرکت می باشد . ((ورزش تنیس)) با دویدن همراه می باشد زیرا تمامی ضربات آن ، به حرکت پا بستگی دارد .
 *چابکی/سرعت و شتاب *چابکی/سرعت و شتاب
 چابکی و سرعت عبارتند: از توانائی بازیکن در حرکت نرم و سریع در زمین به منظور جا گیری برای ضربه . چابکی و سرعت عبارتند: از توانائی بازیکن در حرکت نرم و سریع در زمین به منظور جا گیری برای ضربه .
 شتاب: عبارت است از توانائی بازیکن در شروع یک حرکت سرعتی . شتاب: عبارت است از توانائی بازیکن در شروع یک حرکت سرعتی .
 *سرعت انفجاری و بازیابی *سرعت انفجاری و بازیابی
 سرعت انفجاری در 2-3 قدم اول برای رسیدن به یک توپ دور یا نزدیک لازم می باشد . سرعت بازیابی یعنی توانایی توقف ، بازیابی تعادل و بازیابی حالت آماده باش در زمین و آمادگی برای حرکت دوباره . سرعت انفجاری در 2-3 قدم اول برای رسیدن به یک توپ دور یا نزدیک لازم می باشد . سرعت بازیابی یعنی توانایی توقف ، بازیابی تعادل و بازیابی حالت آماده باش در زمین و آمادگی برای حرکت دوباره .
 *تعادل  *تعادل
 تعادل که به معنی توانایی رسیدن به حالت موازنه بدن است به دو نوع اساسی تقسیم می گردد : ((تعادل ساکن)) ( توانایی ایستادن در یک حالت ثابت ) و ((تعادل پویا)) ( توانایی حفظ تعادل در حا لت حرکت ) . در تنیس تعادل پویا اهمیت بیشتری دارد . بازیکنی که در خلال ضربات خود از تعادل برخوردار است جهت اجرای تکنیک صحیح به تلاش کمتری نیاز دارد . تعادل که به معنی توانایی رسیدن به حالت موازنه بدن است به دو نوع اساسی تقسیم می گردد : ((تعادل ساکن)) ( توانایی ایستادن در یک حالت ثابت ) و ((تعادل پویا)) ( توانایی حفظ تعادل در حا لت حرکت ) . در تنیس تعادل پویا اهمیت بیشتری دارد . بازیکنی که در خلال ضربات خود از تعادل برخوردار است جهت اجرای تکنیک صحیح به تلاش کمتری نیاز دارد .
 *زمان پاسخ *زمان پاسخ
 زمان پاسخ یعنی توانایی پاسخ عملی به یک محرک ( مثل توپی که به سرعت نزدیک می شود ) . برخورداری از زمان پاسخ سریع ، خصوصاً هنگام پاسخ ((سرویس)) یا در جلوی تور ، بسیار حائز اهمیت می باشد . زمان پاسخ یعنی توانایی پاسخ عملی به یک محرک ( مثل توپی که به سرعت نزدیک می شود ) . برخورداری از زمان پاسخ سریع ، خصوصاً هنگام پاسخ ((سرویس)) یا در جلوی تور ، بسیار حائز اهمیت می باشد .
 !چرخه حرکت در تنیس  !چرخه حرکت در تنیس
 **قرار گرفتن در زمین  **قرار گرفتن در زمین
 **حالت آماده باش **حالت آماده باش
 **حالت آماده باش حرکتی **حالت آماده باش حرکتی
 **حالت آماده باش ثابت **حالت آماده باش ثابت
 **درجه خم شدن زانو **درجه خم شدن زانو
 **غلبه بر نیروی وزن بدن **غلبه بر نیروی وزن بدن
 **پرش به جلو SPLIT STEP  **پرش به جلو SPLIT STEP
 **چرخش:اولین قدم انفجاری **چرخش:اولین قدم انفجاری
 **جهت حرکت :قدم و دو **جهت حرکت :قدم و دو
 **فاصله حرکت :حرکت به سمت یک توپ دور یا نزدیک **فاصله حرکت :حرکت به سمت یک توپ دور یا نزدیک
 **رابطه بدن و راکت ، و حرکت و ذهن **رابطه بدن و راکت ، و حرکت و ذهن
 !جاگیری برای توپ و مرحله زدن ضربه !جاگیری برای توپ و مرحله زدن ضربه
-





{picture=mov4.jpg}
+
 *جاگیری برای توپ *جاگیری برای توپ
 *مرحله زدن ضربه  *مرحله زدن ضربه
 *قدم های تنظیم کننده / تعادل *قدم های تنظیم کننده / تعادل
 !بازیابی  !بازیابی
 *تعادل وآخرین قدم انفجاری *تعادل وآخرین قدم انفجاری
 *تکنیک های بازیابی *تکنیک های بازیابی
 *زمان بازیابی *زمان بازیابی
 *موقعیت باز یابی *موقعیت باز یابی
-!چگونگی تسلط بر زمین و حرکت در نقاط مختلف آن ( تکنیکهای حرکت در ضربه های مختلف )





{picture=mov5.jpg}
+!چگونگی تسلط بر زمین و حرکت در نقاط مختلف آن
 استفاده از الگوهای حرکت در ((آموزش)) چگونگی تسلط بر زمین و ((تکنیک)) های حرکتی در ضربه ها ی مختلف و ترکیب آنها ، حائز اهمیت است : مثلا الگوهای ساده ای از قبیل سرویس و فورهند قوی ، سرویس و ((والی)) به موازات خط و بریدن توپ بصورت ضربدری و غیره . استفاده از الگوهای حرکت در ((آموزش)) چگونگی تسلط بر زمین و ((تکنیک)) های حرکتی در ضربه ها ی مختلف و ترکیب آنها ، حائز اهمیت است : مثلا الگوهای ساده ای از قبیل سرویس و فورهند قوی ، سرویس و ((والی)) به موازات خط و بریدن توپ بصورت ضربدری و غیره .
 *عقب زمین  *عقب زمین
-
 
-
 
- 
-{picture=mov6.jpg} 
- 
-
 
-
 
 *میانه زمین *میانه زمین
 *تور *تور
 ! تمرین حرکت  ! تمرین حرکت
-بیشتر بازیکنان بطور طبیعی مهارت های حرکتی را پرورش می دهند. با توجه به این نکته بهتر است حرکت بوسیله ایجاد موقعیت ها در تمرین ، آموزش داده شود و تمرینات باید مشابه آنچه در زمین اتفاق می افتد ، باشد . تمرین برای سریعتر شدن شتاب و حرکت انفجاری در پیشبرد تنیس حرفه ای ضروری است . تمرینات باید به همان نسبت موقعیت های بازی در مسابقه طراحی گردند ( 15- 5 ثانیه حرکت وبدنبال آن 15 - 5 ثانیه بازیابی ).~~ +بیشتر بازیکنان بطور طبیعی مهارت های حرکتی را پرورش می دهند. با توجه به این نکته بهتر است حرکت بوسیله ایجاد موقعیت ها در تمرین ، آموزش داده شود و تمرینات باید مشابه آنچه در زمین اتفاق می افتد ، باشد . تمرین برای سریعتر شدن شتاب و حرکت انفجاری در پیشبرد تنیس حرفه ای ضروری است . تمرینات باید به همان نسبت موقعیت های بازی در مسابقه طراحی گردند .~~
-!::برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:: +!::~~blue:برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید~~::
 !منبع: !منبع:
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/} +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [12:54 ]   6   مهدی رضی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [12:44 ]   5   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:13 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [17:00 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:52 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:37 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..