منو
 کاربر Online
521 کاربر online
تاریخچه ی: حرمت شرابخوری

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-34Lines: 1-37
 __حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:__  __حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:__
 یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را می‌گیرد و مست می‌کند.  یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را می‌گیرد و مست می‌کند.
-وقتی اسلام ظهور کرد و با مقابله با شرک و بت‌پرستی، آن را از دل‌های اعراب پاک کرد، ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) نشر احکام را که از جمله آنها تحریم شرب خمر بود، آغاز کرد، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت‌ پرستان بود و مشروب فروشی یکی از راههای درآمد عده ای از آنها بود، خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را به تدریج اعلام کند، لذا پس ا اینکه در ((مکه|مکه)) آیه 33 سوره اعراف را فرستاد و فرمود:« __قل انّما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق__ » از آن پس به طور کلی هر چه "اثم" به معنای گناه بود، حرام اعلام شد.
پس از این آیه، در ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه منوّره)) آیه 43 سوره نساء نازل شد: «__یاایها الذین آمنو ا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری__ » (ای مؤمنین، در حال مستی نماز نخوانید.»
با این آیه، حرمت شراب برای نمازگزاران بیان شد. و سرانجام آیه 219 سوره بقره نازل شد:« __و یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر__ » در این آیه شرابخور صریحاً گناه معرفی شد که با انضمام آیه اول (آیه 33 سوره اعراف) مشخص می شود که شرابخوری حرام است.

در عین حال گویی بعضی از مسلمانها هنوز به حرمت شرابخوری تن نداده بودند؛ لذا آیه صریح دیگری (سوره مائده، آیه 90) نازل شد که فرمود:«__انما الخمر والمیسر والانصاب والازالام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون__»
+((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) پس از زدودن شرک از دل‌های اعراب، نشر احکام را که از جمله آنها تحریم شرب خمر بود، آغاز کرد، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت‌ پرستان بود و مشروب فروشی یکی از راههای درآمد عدهای از آنها بود، خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را بتدریج اعلام کند، لذا اتدا در ((مکه|مکه)) آیه 33 سوره اعراف را فرستاد:«__قل انّما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق__ » از آن پس به طور کلی هر چه "اثم" (گناه) بود، حرام اعلام شد.
پس از این آیه، در ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه منوّره)) آیه 43 سوره نساء نازل شد:«__یاایها الذین آمنو ا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری__ » (ای مؤمنین، در حال مستی نماز نخوانید.»
با این آیه، حرمت شراب برای نمازگزاران بیان شد. و سرانجام آیه 219 سوره بقره نازل شد:«__و یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر__» در این آیه، شرابخوری صریحاً گناه معرفی شد که با انضمام آیه اول (آیه 33 سوره اعراف) حرمتش مشخص میشود.
در عین حال گویی بعضی از مسلمانها هنوز به حرمت شرابخوری تن نداده بودند؛ لذا آیه صریح دیگری (سوره مائده، آیه 90) نازل شد که فرمود:«__انما الخمر والمیسر والانصاب والازالام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون__»
 __حرمت شرابخواری از دیدگاه پیامبر و ائمّه علیهم السلام __ : __حرمت شرابخواری از دیدگاه پیامبر و ائمّه علیهم السلام __ :
-هیچیک از فقها خوردن شراب را حلال نمیدانند و در روایات زیادی تصریح به حرمت آن شده است. شرابخواری جزو گناهانی است که اثرات بسیار شوم و عواقب وخیمی در پی دارد که به ی از ا اشاره می‌شود:
1- رسول خدا در مورد شراب، ده نفر را لعنت فرمود:«زارع، نگهدار، آبگیر، خورنده، ساقی، آورنده، گیرنده، فروشنده، خریدار، سودبرنده.» یعنی هر کس به هر نحوی در شرابخوری نقش داشته باشد، مورد لعن پیامبر است.
2- رسول خدا فرمود:« هر کس شراب بنوشد نمازش تا چهل روز، قبول نیست.»
3- و نیز فرمود:«اگر فرد شرابخوار سخنی گفت او را تصدیق نکیند. اگر از دخترتان خواستگاری کرد، او را رد کنید. اگر بیمار شد به عیادتش نروید، و اگر مُرد، در تشییع و تدفین او حاضر نشوید. به او اعتماد نکنید و امانتی به او نسپارید.»
4- و نیز فرمود:«شرابخور را تا سه بار تازیانه بزنید و در دفعه چهارم بکشید.»
5- ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) فرمود:«خمر یعنی هر چه سکرآور و مست کننده باشد و هر چه زیادش مست کننده باشد، خوردن مقدار اندکی از آن هم حرام است.»
6- ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:«خداوند شرابخوری را حرام فرمود، چون فسادانگیز است. کسی که دائماً شراب می‌خورد، حالت ارتعاش و اضطراب دارد و از قلبش نور هدایت و ایمان می‌رود و مردانگیش منهدم می‌شود. مستی و بی عقلی، او را به ارتکاب اعمال حرام وادار می‌کند. خونریزی می کند، مرتکب زنا می‌شود و چه بسا در حال مستی به محارم خود تجاوز کند.»
7- و نیز فرمود:«کسی که به اختیار خود بر سر سفره ای بنشیند که در آن شراب بنوشند، ملعون است، ملعون است.»
8- و نیز فرمود:« تمام بدی ها در خانه ای جمع شده اند و شرابخواری کلید آن خانه است.»
9- و نیز فرمود:«شراب و ایمان در یک جا جمع نمی‌شود.»
10- و نیز فرمود:« شرابخوار را به سیصد و شصت نوع عذاب، شکنجه می‌کن
ند.»
+هیچیک از فقها خوردن شراب را حلال نمی دانند و در روایات زیادی تصریح به حرمت آن شده است. شرابخواری جزو گناهانی است که اثرات بسیار شوم و عواقب وخیمی در پی دارد که به چن ویت از پیبر اسام اشاره می‌شود:
-رسول خدا در مورد شراب، ده نفر را لعنت فرمود:«زارع، نگهدار، آبگیر، خورنده، ساقی، آورنده، گیرنده، فروشنده، خریدار، سودبرنده.» یعنی هر کس به هر نحوی در شرابخوری نقش داشته باشد، مورد لعن پیامبر است.
-« هر کس شراب بنوشد نمازش تا چهل روز، قبول نیست.»
-«اگر فرد شرابخوار سخنی گفت، او را تصدیق نکنید. اگر از دخترتان خواستگاری کرد، او را رد کنید. اگر بیمار شد به عیادتش نروید، و اگر مُرد، در تشییع و تدفین او حاضر نشوید. به او اعتماد نکنید و امانتی به او نسپارید.»
-«شرابخور را تا سه بار، تازیانه بزنید و در دفعه چهارم بکشید.»
-«کسی که به اختیار خود بر سر سفره‌ای بنشیند که در آن شراب بنوشند، ملعون است، و ملعون است.»
-«تمام بدی‌ها در خانه‌ای جمع شده‌اند و شرابخواری کلید آن خانه است.»
-«شراب و ایمان در یک جا جمع نمی‌شود.»
-«شرابخوار را به سیصد و شصت نوع عذاب شکنجه می‌کنند.»

((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) فرمود:«خمر یعنی هر چه سکرآور و مستکننده باشد؛ و هر چه زیادش مست کننده باشد، خوردن مقدار اندکی از آن هم حرام است.»
/>((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:«خداوند شرابخوری را حرام فرمود، چون فسادانگیز است. کسی که دائماً شراب می‌خورد، حالت ارتعاش و اضطراب دارد، از قلبش نور هدایت و ایمان می‌رود و مردانگیش منهدم می‌شود. مستی و بیعقلی، او را به ارتکاب اعمال حرام وادار می‌کند؛ خونریزی میکند، مرتکب زنا می‌شود و چه بسا در حال مستی به محارم خود تجاوز کند.»
 گفتنی است هر چیز مست کننده ای حرام است، حتی اگر به آن شراب نگویند.  گفتنی است هر چیز مست کننده ای حرام است، حتی اگر به آن شراب نگویند.
 روایات زیادی نیز در این مورد وارد شده است، از جمله:  روایات زیادی نیز در این مورد وارد شده است، از جمله:
-11- ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت صاحب الزمان علیه السلام)) فرمود:«نوشیدن آبجو حرام است.»
12- رسول خدا فرمود:«هر مست کننده ای حرام است.» و نیز فرمود:«از ((انگور)) شراب می سازند و از ((کشمش)) و ((خرما)) و ((جو)) هم شراب می سازند. ای مردم! من شما را از تمام آنها نهی می کنم!»
+ />((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت صاحب الزمان علیه السلام)) فرمود:«نوشیدن آبجو حرام است.»
/>رسول خدا فرمود:«هر مست کننده ای حرام است.» و نیز فرمود:«از ((انگور)) شراب می سازند و از ((کشمش)) و ((خرما)) و ((جو)) هم شراب می سازند. ای مردم! من شما را از تمام آنها نهی می کنم!»
 منابع:  منابع:
 تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203. تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203.
 تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124. تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124.
 بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88. بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-((تحریم شراب)) +((قرآن و تحریم شراب در چهار مرحله))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 مرداد 1384 [07:30 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 29 مرداد 1384 [07:16 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [09:42 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..