منو
 کاربر Online
518 کاربر online
تاریخچه ی: حرمت شرابخوری

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-38Lines: 1-37
 __حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:__  __حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:__
-یکی از محرمات قطعی در اسلام، بلکه همه ادیان الهی، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را می گیرد و مست می کند. له در این ح لیی و آن اینکه وی اام ه کد و کم کم با مله رک و رستی ابله نو و را از هی اعرا اک کد، ((حضر ممد ی ی اله یه و له|ول کر الام)) نر اکام را ک از آنه تحریم شرب مر بد آاز کدن ولی چن شرابخوری یکی ا اات یرین ب پستان و مشرو وی یی راههای درآمد ای از نا بو. +یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را میگیرد و مست میکند.
((
ضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) پس از زدودن شرک از دل‌های اعراب، ن حکم را که از جمله ها تحریم خمر بود، آغاز کرد، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت‌ پرستان بود مروب فروشی یکی ا را‌های درآمد ده‌ای از آه ود، خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را بتدریج اعلام کن لذا بتدا در ((مکه|مکه)) آیه 33 سوره راف را رستاد:«__قل اما حرم ربی الفواحش ما ظهر منا و م بطن والاثم وبغی بغیر الحق__ » از پس به ور کلی هر چه "ام" اه) ود، حرم علام شد.
ز ای آه ر ((دینه، مدینة البی، یثرب|مدینه منوّ)) آیه 43 سوره ناء نازل شد:«__یاایه لذین آمنو ا لا تربا اللوه و انتم کاری__ » (ای ممنین، در حال ستی نماز ناید.»
با ای
آیه حرمت شراب رای نمازگزاران بیا شد. و رانجام آیه 219 وره بقره نازل د:«__و یسئلونک ن لخمر و المیسر ل فیهما اثم کبیر__» در این آیه، شرابخوی صریحاً گناه معرفی شد که با انضمام آیه اول (یه 33 وره اراف) حرمتش مخص مشود.
د
ر عین حا گویی بضی ز مسلمان‌ه هنو ب حرمت شرابخوی ت ناده بوند؛ لذا آیه صریح دیری (وه مائده، آیه 90) نازل شد که فرمود:«__انما لر والمیسر والانصاب والازالام جس من عل الشیطان فاجتنبوه للکم تفلحون__»
-اوند معال ین لا دید که حرمت شا را ب دی بیان ماید، ا پ ا ایک در ((مکه|ک عم)) این یه ر فرد و رود: « __ق انما رم ربی الفوا ر نا و ما بن وام وای بی ا__ » (وره را ی 33 ) ا ین پس بور کی هر "اثم" به معنای گناه بو رام اا شد. +__مت شرابخواری از دیدگاه پیامر و ائمّه علیهم السلام __ :
هی
چیک از فقها خوردن راب را حلال نمی انند و در روایات زیادی تصریح به حرمت آن شه ات. شرابخاری و نهانی ست که اثرات بسیار شم و عواقب وخیمی د پ دارد ک ه چند روایت از پیمبر الام اشاره می‌شد:
-رس
ل خدا در مورد شراب، ده ر را عن فرمد:«زارع، نگهدار، آبگیر، خورنده، اقی، آورنده، گیرنه، فرونه خریدار، سودبرنده.» یعی هر کس ب هر نحوی در شرابخوری نقش داشت باشد، مورد لعن یامبر است.
-« ه
کس شراب بنوشد نمازش تا چهل روز، قبول نیست.»
اگر فرد شرابخوا خنی گ، را تصدی نکید. اگر از دخترتان خواستگاری کرد، او را رد کنید. اگر بیمار شد به یادتش نروی، اگ مُرد، در تشییع و تدفین ا ضر نشوید. به و اعتماد نکنی و اتی به او نسپارید.»
رابخور را تا سه ر، تازیاه زنید در دفعه چهام کشید.» />-«کسی که به ختیار خود بر سر سره‌ای بنشیند که در آ شراب بوشند، ملعون ات، و ملعون است.»
-
تمام بدی‌ها در خانه‌ای جمع شده‌اند و شرابخواری لی آن خانه است.»
-«شرا
ب و مان ر یک جا جمع نمی‌شود.»
-«شر
اخار را ب سیصد و شصت نوع عذاب شکنجه می‌کنند.»
-پ ای ی، در ((مینه، مدینة النبی یثرب|دینه منوّره)) یه دیگری نازل شد: « __یاایها الین آمنو ا لا تربوا اصلوه و انتم کاری__ » (ره نساء، آیه 43) (یعنی ای نین در حا تی نماز نخوانید. ا آمن این آیه حرت رب برای حا نم زاران بیان شد. بالخره د رحله عد ای آیه نازل شد: « __و یسئلونک عن الم و المیس قل فیهما اثم کبیر__ » (سه بقه یه 219) د ان آیه صریحاً شرابخوری ثم و ناه معری شد که انمام آیه اول ر ره اعراف 33 مشخص میشود که شرابخوری حرام است. +((ت ا ممد بر لیه اللا|اام اقر یه اا)) مود:م یعنی ه چ کرور منند باد ه ه زیا مس کنه بد، خوردن مد انکی ا هم حرام است.»
-ر ی یی بعضی از سلماا ه ب حرم شرابخوری ن ن ودند؛ ا یه ی دیی نازل شد که فرمود: « __انما لخمر والمعی والانا واللام ر من عل لشیطان اجتنبوه للکم فلحون__ » (سر مائده آی 90) ک در این آیه ا کلمه «نّما» ک برای ر است و با کلمه رجس به معای پلی و با توجه ادن به اینکه این از عمل ((ابلی|یطا)) است و بالاخره صری به جمه « تب و ی کید! » الاً و ریحا حرمت اخوی اعم کرد. +((ضرت ام ر صا علیه اسلام|اا صادق علیه اس)) فرمو:«خداوند شرابخوری ا فمود، چون اانگیز . ی که دائماً راب مورد، حالت اتعا و ااب دار از لش نور دایت و یمن ی‌رد ردانگی منهم یو. مستی و بی‌علی، او ا به ارتکا اعمال ا وادار می‌کن ونریی می‌ک تکب ی‌شود و بسا ر حا مستی ه مام خو ا کند.»
-ز این ی لبی ره می و و اینکه وری ا رام بوده ات، منهی این رمت ه تدریج ب گو ملمان ا ریده است. +گفنی چی نه ای ا ی اگ آ راب نگویند. />روایت یادی نیز ر ی مو ار شده است، از جمله:
-ولی عضی از مفسّرین ر ایجا ب اشتبا گفته اند که رابخوری از ابتدا حرام نوده، بلکه با آدن آیه 43 سوره نساء فق در موق نمز خواندن حا د سپس با آمدن یه 219 سوره بقره شرابخی مطلقا کره و نپسند اعلام شد و بالاخره با نازل شدن آیه 90 سوره مائد حرمت آن بور قعی رو گت. +((ضر اا هدی رواحن له افداء|ر اح اان لیه الا)) رونوشید آبو ر ست.»
-__حرمت شرابخواری از دیدگاه پیامبر و ائمّه (علیهم السلام) :__
هیچیک از فقها خ
وردن شراب را حلال نمیدانند و در روایات زیادی تصریح به حرمت آن شده است. شرابخوری جزو ناهانی است که اثرات بسیار شوم و عواقب وخیمی در پی دارد که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

1- رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) در مورد شراب ده نفر را لعن کردند: « زارع، نگهدار، آبگیر، خورنده، ساقی، آورنده، گیرنده، فروشنده، خریدار، سودبرنده.» یعنی هر کس به هر نحوی در شرابخوری نقش داشته باشد، مورد لعن آن حضرت است.
2- رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)
فرمود: « هر کس شراب بنوشد تا چهل روز، نماز او قبول نیست
3- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «، اگر فرد شرابخوار سخنی گفت او را تصدیق ن
کیند، اگر از دخترتان واستاری کرد، او را رد کنید، اگر بیمار شد به عیادتش نروید، و اگر مُرد، در تشییع و تدفین او حاضر نشوید. به او اعتماد نکنید و امنتی به او نسپارید
4- ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) فرم
ود: « خمر یعنی هر چه سکرآور و مست کننده باشد و هر چه زیادش مست کننده باشد، کم آن هم حرام است.»
5- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
فرمود: « شرابخور را تا سه بار تازیانه بزنید و در دفعه چهارم بکشید.»
6-
((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: « خداوند شرابخوری را حرام فرمود، ون فساانگیز است و کسی که دائماً شراب میخورد، حالت ارتعاش و اضطراب دارد و از قلبش نور هدایت و ایمان می رود و مردانگیش منهدم میگردد و مستی و بیعقلی، او را به ارتکاب اعمال حرام وادار میکند و خونریزی مینماید و مرتکب زنا میشود و چه بسا در حال مستی به محارم خود تجاوز کند.»
7- رسول خدا
(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « ملعون است، ملعون است، کسیکه به اختیار خود بر سر سفره ای بنشید که در آن شراب بنوشند.
8- رسول
خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « تمام بدی ها در خانه ای جمع شده اند و شرابخواری کلید آن خانه است. »
9- رسول خدا
(لی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « شراب و ایمان در یک ا مع نمی شود. »
10-
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « شرابخوار را به سیصد و شصت نوع عذاب، شکنجه میکنند » گفتنی است هر چیز مست کننده ای حرام است، حتی اگر به آن شراب نگویند.
روایات زیادی نیز در این
مورد، وارد شده است، از جمله:
11- از ناحیه مقدسّه ((حض
رت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت صاحب الزمان علیه السلام)) این جمله روایت شده است که فرمودند: « نوشیدن آبجو حرام است »
12- رسول خدا (صلی الله علیه و
آله و سلم) فرمودند: « هر مست کننده ای حرام است.» و نیز فرمودند: « از ((انگور)) شراب میسازند و از ((کشمش)) و ((خرما)) و ((جو)) هم شراب می سازند. ای مردم! من شما را نهی می کنم از تمام آنها
+رسول خدا فرمود:«هر مست کننده ای حرام ات.» و نیز فرمود:«از ((انگور)) شراب می سازند و از ((کشش)) و ((خرما)) و ((و)) هم شراب می اند. ای مردم! من شما را از تمام آنها نهی می کنم!»
 منابع:  منابع:
 تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203. تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203.
 تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124. تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124.
 بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88. بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-((تحریم شراب)) +((قرآن و تحریم شراب در چهار مرحله))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 مرداد 1384 [07:30 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 29 مرداد 1384 [07:16 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [09:42 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..