منو
 کاربر Online
442 کاربر online
تاریخچه ی: حرمت شرابخوری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-39Lines: 1-37
 __حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:__  __حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:__
-
یکی از محرمات قطعی در اسلام، بلکه همه ادیان الهی، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را می گیرد و مست می کند. بله ر یجا بح طیفی ست آن اینکه وقتی اسلا ظهور کد ک ک ا مسأله شرک و پرستی مقاله نمود و ن از دلهای اعراب پاک کرد، ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول مکرم اسلام )) نشر احکام را که از جمله آنها تحریم شرب خمر بود،آغاز کردند، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت پرستان بود و مشروب فروشی یکی از راههای درآمد عده ای از آنها بود.

خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را به تدریج یا نماید، لذا پس ا اینکه در ((مکه|مکه معظمه )) ی یه را فرستاد و فرمود: « قل انّما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق» (سوره اعرا آیه 33 )ازاین بو کلی هرچه "اثم" به معنای گناه بود، حرام الام ش.
+یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را میگیرد و مست میکند. />((ضر حم صطفی ی اله ی له|رسول ا)) پس ا زدون ک از دلهای اعراب، نشر احکام را که از جمله آنها تحریم شرب خمر بود، آغاز کرد، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت پرستان بود و مشروب فروشی یکی از راههای درآمد عدهای از آنها بود، خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را بتدریج علا کند، لذا اتدا در ((مکه|مکه)) ی 33 وره اعراف را فرستاد:«__قل انّما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق__ » از آن پس به طور کلی هر چه "اثم" (گناه) بود، حرام اعلام شد.
پس از این آیه، د
ر ((مدینه، مدینة انبی، یثرب|مدینه منوّره)) آیه 43 سوره نساء نازل شد:«__یاایها الذین آنو لا تقربو الصلوه و نتم سکاری__ » (ای مؤمنین، در حال مستی نماز نخوانید.»
با این آی
ه، حرمت شراب برای نماززارا بیان شد. و سرانجام آیه 219 سوره بقره نال شد:__و یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر__» در این آیه، شرابخوری صریحاً گناه معرفی شد که با انضمام آیه اول (آیه 33 سوره اعراف) حرمتش مشخص می‌شود.
در عین حال
گویی بعضی از مسلمان‌ها هنوز به حرمت شرابخوری تن ندده بودند؛ لذا آه صریح دیگری (سوره مائده، آیه 90) نازل شد که فرمود:«__انما المر والمیسر والانصاب والازالام رجس من عمل الشیان فاجتنبوه لعلکم تفلحون__»
- ا این یه، ر ((مینه دین النبی، یرب|مینه نه )) ی یری نا د: « یایها الی منو لا رب الوه و ن سکاری (وره ن، یه 43) (یعنی ی منین در ال می نا ونی. ا دن ای ، ر شراب ری ا ناز ران یا د. باار در مرله د ی ی ال شد: « و یونک عن ا ایسر ی ام کی» (سوره بقره ی 219) ر این یه ریا شرابوی م و گنا معری ک با انضام یه ا ر وره ارا 33 م میشود که شرابخوری ا. +__حر شراخواری ز دیدگاه پیمبر و ائمّه لیم السلام __ :
هی
یک از فقه خردن راب را حلال نمی انند و در رواات زیدی تصریح به حرم آن شده است. شرابخاری جزو گناای ست که اثرات سیار شم و واقب وخیمی ر پی داد ک ه چند روای از پیامبر اسل شاره می‌شو: />-رسول خدا ر ورد شراب، د نف را لت فرمود:«زارع، نگهدار، آبگیر، خون، ساقی، ورنده، گیرنه فوشنده، ریدار، سودبرنده یعنی ه ک ب هر نحوی در راوری نش دات اشد، مود لعن پیمبر است.
-
ه کس شراب وشد نمازش تا هل وز ول نست.»
گر د شرابوار خنی گف، ا را تصدیق نکید. اگر از رتان واستگاری کرد، ا ا رد کید. اگر بیمار شد ب عیاتش نرید، و ر مُر، شییع دفی ا حار نشوید. به او تاد نکنید و ای ب ا سپارید.»
-«شرابخور را تا
سه بار، تازیا بزید در ده چهام بکی.» />-«کسی که به ختیار خد بر ر سفره‌ای بنیند که ر شراب نون ملعون است، ملعن ت.»
-«ت
ام بدی‌ها در خانای جمع دهاد ربخواری کلید آن خانه ات.»
-«ش
راب ایمن یک جا جمع نمشود />-«شرابخوار را به سیصد و وع عذا کنجه می‌کنند.»
-در عین حل گویی ضی از ملمانها نوز به حرم رابخری ن نداده بودند؛ لذا آیه صریح دیگری نازل د ک فرمود: «انما الخمر والمعیر والانصاب واازالام رجس من عمل الشیطا فاجتوه للکم تفلن» (سوره مائده ی 90) که در این آیه ا لمه «نّما» که بری حصر است و با کلمه رجس معنای پلیدی با وجه دد به ایکه ین عمل ((ابلیس|شیطان )) است باخره با ح مه «اناب و دوری کنید!» کاملً و ریحا حرمت رابخری را لام کرد. +((ح امم حم ار لیه الام|امام بار علی الم)) فودر یعنی ه ه کرور و مس‌کند باد هر ه ی مست که با، دن مدا ندکی ا هم را ا.»
-ا ای یجه جالی گر ی ود و ن اینکه شرابخور ا اول رام بوه ت، منتی این مت به تدری مم ها رسیه ات. +((حضرت امم جعفر صادق علی للم|امام صاد لیه اللام)) فرو:«خداند شرابخری ا حرام فرمود، چون فادانگیز است. کسی که دائماً شراب می‌خورد حال ارتعاش و ضطراب دارد، از قلبش نو هیت و مان ی‌رود و مردانگیش منهدم می‌و. مستی و بی‌عقلی، او را به ارتکاب اعمال حرام وادار می‌کن؛ نریزی می‌، متکب زا می‌د و چه بسا در حال مستی ه محام خود تجاوز کند.»
-ی بعضی از مفسّی در اینا ب شتباه ته اند که شرابخوری اتا حام نبوه بلکه با آمدن یه 43 سوره نسا، قط ر موقع نمز واندن حرام د و پس با آمدن آیه 219 وره قره شرابخوری مطقً مکوه و ناپند اعلام شد و بالاخره با نل دن آه 90 سوره ماده رمت آ بطر قطعی روشن گشت. +گتی اس ر چی ت نده ای ام ات حی ا به آن را وین.
وایا یادی نی ر این م واد شده ا، ا م:
-__حرمت شرابخاری از دیدگاه پیامبر و ائمّه (لیهم الا) :__
هی
یک از قها خوردن شراب را حلا نمیدانن و روایات یادی تصریح به م آن د است. شرابخواری جز گنای است ک اثرات بسیار شوم و اقب ویمی در ی د ک م ه بعضی از آها اره می کنیم:
+((حضرت اام مهی ااحنا ه الدا|رت احب لمن ی اام)) رمووید ا ا
-1- رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) در مورد شراب ده نفر را لعن کردند: « زارع، نگهدار، آبگیر، خورنده، ساقی، آورنده، گیرنده، فروشنده، خریدار، سودبرنده.» یعنی هر کس به هر نحوی در شرابخوری نقش داشته باشد، مورد لعن آن حضرت است.

2- رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)
فرمود: « هر کس شراب بنوشد تا چهل روز، نماز او قبول نیست

3- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «، اگر فرد شرابخوار سخنی گفت او را تصدیق ن
کیند، اگر از دخترتان واستاری کرد، او را رد کنید، اگر بیمار شد به عیادتش نروید، و اگر مُرد، در تشییع و تدفین او حاضر نشوید. به او اعتماد نکنید و امنتی به او نسپارید

4- ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر «علیه السلام» )) فرم
ود: « خمر یعنی هر چه سکرآور و مست کننده باشد و هر چه زیادش مست کننده باشد، کم آن هم حرام است.»

5- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
فرمود: « شرابخور را تا سه بار تازیانه بزنید و در دفعه چهارم بکشید.»

6-
((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق «علیه السلام» )) فرمود: « خداوند شرابخوری را حرام فرمود، ون فساانگیز است و کسی که دائماً شراب میخورد، حالت ارتعاش و اضطراب دارد و از قلبش نور هدایت و ایمان می رود و مردانگیش منهد م میگردد و مستی و بیعقلی، او را به ارتکاب اعمال حرام وادار میکند و خونریزی مینماید و مرتکب زنا میشود و چه بسا در حال مستی به محارم خود تجاوز کند.»

7- رسول خدا
(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « ملعون است، ملعون است، کسیکه به اختیار خود بر سر سفره ای بنشید که در آن شراب بنوشند.

8- رسول
خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « تمام بدی ها در خانه ای جمع شده اند و شرابخواری کلید آن خانه است. »

9- رسول خدا
(لی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « شراب و ایمان در یک ا مع نمی شود. »

10-
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «شرابخوار را به سیصد و شصت نوع عذاب، شکنجه میکنند.» گفتنی است هر چیز مست کننده ای حرام است، حتی اگر به آن شراب نگویند.

روایات زیادی نیز در این
مورد ،وارد شده است،از جمله:

11- از ناحیه مقدسّه ((حض
رت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت صاحب الزمان «علیه السلام» )) این جمله روایت شده است که فرمودند: « نوشیدن آبجو حرام است.»

12- رسول خدا (صلی الله علیه و
آله و سلم) فرمودند: « هر مست کننده ای حرام است.» و نیز فرمودند: « از انگور شراب میسازند و از کشمش و خرما و جو هم شراب می سازند. ای مردم! من شما را نهی می کنم از تمام آنها
+رسول خدا فرمود:«هر مست کننده ای حرام ات.» و نیز فرمود:«از ((انگور)) شراب می سازند و از ((کشش)) و ((خرما)) و ((و)) هم شراب می اند. ای مردم! من شما را از تمام آنها نهی می کنم!»
 منابع:  منابع:
-
تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203.
>>تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124.
>>بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88.
+تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203.
تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124.
بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((تحریم شراب))
+((قرآن و تحریم شراب در چهار مرحله))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 مرداد 1384 [07:30 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 29 مرداد 1384 [07:16 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [09:42 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..