منو
 کاربر Online
613 کاربر online
تاریخچه ی: حجاب نزد فاطمه زهرا

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-36Lines: 1-37
-((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|حضرت موسی بن جعفر علیه السلام)) از پدران گرامیش از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|میر اممنی علیه لسلام ))ن می ن که یک با کوری اه ور وات امه (ی سلام) د شدد و چادر به رنمودند. +چند روایت درباره اهمیت حجاب در نظر ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا)) علیهاسلام:
((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|حضرت موسی بن جعفر علیه السلام)) از پدران گرامیش از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) نقل فمود که:
روز
ی شخص نابینایی اجازه ورود خواست. اطمه لیهاسلام برخاست ادر به سر کرد.
((حضرت محمد مصطف
ی صی الله علیه و له|رسول خدا)) رمود:« را از ا ر میگیری، او که تو را نمیبیند؟»
ف
امه کرد:« او مرا نمیین، ام من که او را ی ینم. و و اگ چ مرا نمی‌یند ولی بوی مرا که س ی‌ک />رسول خدا فد شهادت ی دهم که تو پاره ن منی.»
-((ر حد مفی صلی الله لیه و آل|رسول خدا ))مود : ور از رو میگیری د حایک ا تا ی یند فاطمه ع کر: ر ا ر نمی ین ن که و را ی ینم یر نکه او ار چه ا نمی بین ی ی را که می م. رسول خدا و شاد می دم که تو پاره تن منی.
بح
ا /92/43 ول صفحه -
+وی ر خدا اصحاب ود رسید دیرین حالات زن پروردگار کدم است؟» اصحاب تاستن جواب بدد. ین ؤال به و فاطمه علیهلام رید. فاطه رمو نزدیکرین ات زن به پوردگارش قتی ست ک در انه اش بنشیند (و خود را ر کوچه ازار، جو شم ن حر رار ندهد.)» />ی رسول خدا ای خ ا شید فرموداطمه پاره تن من ا
-یکار رس دا (صی علیه و له و سلم) از اصحاب خد ریدند: زدیکترین الات ن به پرورا کدام است؟ اصحاب وانستند جواب دهن. جریان ال و جواب رول دا ب و فاطمه (علیها سلام) سید، فاطمه فرمود: یکرین لات زن پروردگارش وقتی است که در انه بنیند (و خد را د که بازار و ش نا محرمان قرار نهد) این سخن ا چون رسول خدا شنید، فرمود: فاطمه پاره تن من است.
بحار /54/43
-
+امیانین علیه لسلام ی‌رمید: رزی رول دا ما سید بهرین ک بری نا یس؟»
فاطمه علیهاسلام پسخ داد:« بین کر ای زن این است که مران نینند و ردن یز نا را نینن »
رسول خدا فرمود:« فاطمه پاره تن من است »
-یامین (علیه السلام) می فراید: ما دت سو دا (صلی الله علیه و له و سلم ) نشست ودیم، حضر فرمود: هرین چیز برای زن چی
فاطمه (علیها سلام )سخ داد : « بهتری ی برای زنا اینست که مردان ا بیند و ما هم آنها را نبینند»
رسول خدا رمو: « فاطمه ر من »
حار 1/81/43-
+سل دا بعد از ازداج طم علیهاسلام کارا را ی و لی علیه لسلام تیم کر و فرمود کرهی منزل با فاطمه و کارهای خارج از من لی.
فاطمه علیها سلام ی‌فماید:« هی نی‌‌دان ن قدر خوا شدم که رسول خدا ر از ظاهر شد ر یش چ مان ماف کرد.»
-رسو ا (لی علیه ه م) د ا ااج مه (لیا ) ارا را ین امه و ی (یما لام) تیم کرد و رمد هر اری که در مل اس ای فاطمه و ر کای که خار ا نل است را ی باد. +روزی اطمه ها لام الله علیها ب ((ساء بت یس|اسماء)) فمو:« چه بد ات این ت‌هایی ک ن مرده ا برای تشییع جازه ی می‌ذارد! زیرا وقتی زنی را وی آن را می دهند و پرچ ای ر بدش می کشد، حجم بدن او ملوم است.»
اس
ماء گفتن که ر ((حبشه)) بودم، می‌دیدم مردم آنجا تابوتی از چب درست می‌کردد و مرده را داخل آن می‌ذاشتند.»
سپس اسماء با چوب خ
رما تابوتی لبه‌دار درست کرد و به فاطم لیهاسلم نن داد. حضرت فاطمه بسیار خوشحال شد فرمود:« این یلی خوب است. وقتی مرده را داخل آن قرار هند و پاچه‌ای ری آن کشند، دیگر معلوم نمی‌شود مرده مرد است ی زن.» و فرمود:« پس از مرگم ما در مین تابوت بگذاید.»
-فاطم (علیها لم) می فمید هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال د که رسول خدا مر ز اهر شدن در بن مدان معاف کد! الام در مورد ((حجاب|حجاب)) زها بسیار تأکید ی کد تا یی که می فرماید روی او،وی بی او، ای او و حتی چهره و هیکل او، همه وهمه بید از مردان پویه باد. +!ما: />*ارالوار 43، فا 91 و 93 54 81 189. />*ار/92/43 او - />*ار/189/43 - />*بار1/81/43- />*ا/54/43 -
-و لذا امیرالمؤمنین در ((نهج البلاغه )) (رسایل 31) در دستوری که به ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن مجتبی «علیه السلام» ))می دهد،می فرماید اگر می توانی کاری کنی که همسر تو غیر ترا از مردان نشناسد، این کار را بکن. (یعنی با نامحرمان روابط آشنائی و انس والفت نداشته باشد ) 
-فاطمة زهرا (سلام الله علیها) هم آنقدر در حجاب و تحفظ خود کوشا بودند که حتی یک روز به ((اسماء بنت عمیس|اسماء ))فرمودند چه بد است این تخته هایی که بدن میت را روی آن می گذارند، زیرا وقتی زنی را روی آن قرار می دهند و پارچه ای بر روی بدنش می کشند، بدن پوشیده نمی شود و حجم بدن او معلوم است .
اسماء می گوید ای دختر رسول خدا من که در حبشه بودم تابوتی درست می کردند و مرده را در آن قرار می دادند.

سپس اسماء با چوبهای خرما تابوتی که لبه دار بود درست می کند و جلوی فاطمه (علیها سلام) می گذارد، حضرت بسیار خوشحال می شوند و می فرمایند این چقدر خوب است. مرده را که داخل آن قرار دهند و پارچه ای روی آن بکشند، دیگر معلوم نمی شود مرد است یا زن.
بحار /189/43 -

منابع:
بحار الانوار، ج 43، صفحات 91 و 93 و 54 و 81 و 189.

مراجعه شود به:
((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))
((حجاب))
((حجاب در روایات))
((حجاب در قرآن))
((فاطمه و حجاب))
((پوشش فاطمه درقیامت))
+!مراجعه شود به:
*((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))
*((حجاب))
*((حجاب در روایات))
*((حجاب در قرآن))
*((فاطمه و حجاب))
*((پوشش فاطمه در قیامت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:25 ]   8   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [07:55 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 20 فروردین 1384 [13:36 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [05:41 ]   5   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [05:07 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:51 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..