منو
 کاربر Online
614 کاربر online
تاریخچه ی: حجاب نزد فاطمه زهرا

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-39Lines: 1-37
-((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|حضرت موسی بن جعفر علیه السلام)) از پدران گرامیش از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|میر اممنی علیه لسلام ))ن می ن که یک با کوری اه ور وات امه (ی سلام) د شدد و چادر به رنمودند. +چند روایت درباره اهمیت حجاب در نظر ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا)) علیهاسلام:
((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|حضرت موسی بن جعفر علیه السلام)) از پدران گرامیش از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) نقل فمود که:
روز
ی شخص نابینایی اجازه ورود خواست. اطمه لیهاسلام برخاست ادر به سر کرد.
((حضرت محمد مصطف
ی صی الله علیه و له|رسول خدا)) رمود:« را از ا ر میگیری، او که تو را نمیبیند؟»
ف
امه کرد:« او مرا نمیین، ام من که او را ی ینم. و و اگ چ مرا نمی‌یند ولی بوی مرا که س ی‌ک />رسول خدا فد شهادت ی دهم که تو پاره ن منی.»
-((ر حد مفی صلی الله لیه و آل|رسول خدا ))مود : ور از رو میگیری د حایک ا تا ی یند فاطمه ع کر: ر ا ر نمی ین ن که و را ی ینم یر نکه او ار چه ا نمی بین ی ی را که می م. رسول خدا و شاد می دم که تو پاره تن منی.
بح
ا /92/43 ول صفحه -
+وی ر خدا اصحاب ود رسید دیرین حالات زن پروردگار کدم است؟» اصحاب تاستن جواب بدد. ین ؤال به و فاطمه علیهلام رید. فاطه رمو نزدیکرین ات زن به پوردگارش قتی ست ک در انه اش بنشیند (و خود را ر کوچه ازار، جو شم ن حر رار ندهد.)» />ی رسول خدا ای خ ا شید فرموداطمه پاره تن من ا
-یکار رس دا (صی علیه و له و سلم) از اصحاب خد رسید ز چیت؟ بعضی گفتند: یب است رسول خدا سؤال صلی خد را طر کردند و فودند: نزدیکترین حالت زن به پروردگارش کام است؟ اصحاب نتوانستند جواب دهد. جریان سل و جواب رسول خدا به گوش فاطمه (علیها سلام) سید، فاطمه فرمود: یکرین لات زن پروردگارش وقتی است که وشة خانه بنیند (و خد را د که بازار و ش نا محرمان قرار نهد) این سخن ا چون رسول خدا شنید، فرمود: فاطمه پاره تن من است.
بحار /54/43
-
+امیانین علیه لسلا یید: ی رسول خدا ا ا رید ترین کا برای نان یس» />فاطمه علیهاسلام پسخ داد:« بین کر ای زن این است که مدان نینند و ردن یز نا را نینن »
رسول خدا فرمود:« فاطمه پاره تن من است »
-یامین (علیه السلام) می فرمای: ا خدمت رسول خدا (لی اه علیه و له سلم ) نشست ودیم، حضر فرمود: هرین یز برای زا ی امیالمی می فرماید مدم ب خاه و ریان ر م. +سل دا بعد از ازداج طم علیهاسلام کاا را ین ا علی لیه اسلام تیم کر و فرمود کرهی مزل با اطه و ارهای ج از منل با علی.
طم علیا سلام میفرماید ی ک نمی‌‌داند من چدر خوشحا شدم که رسول دا مرا از ظاهر شدن در پی ش مدان معاف کرد.»
-فاطمه (علیها ام )فرمود : « بهتین چی برای نا ینست که مردان را نیند و ان م نا ا یند» میممنین نز رسول د مرا می نند می وید بهی ی رای ا اینست ک مردان را نینند و مردان ا ر یند. +روزی فاطمه زهرا سلام الله علیها ((اسماء بنت عمیس|اسماء)) فرمود:« چه بد است ین تخته‌هایی که دن مرده را برای شییع جناز وی آن می‌گذارند! زیرا وقتی زنی را روی آن قار می دند و چه ای بر بدنش ی کشند، حجم دن ا معلوم است.» />سماء گن که در ((بشه)) بودم، می مدم آنجا تابوتی از چو درست می‌کدن و مرده را ل آن میذاشتند
س
س اسماء با وب خرما تابوتی به‌دار درست کرد و به فمه علیاسلام ان اد. حضرت فاطمه بسیار شحا شد و فرمود:« این خیلی خوب است. قتی مرده را داخل آن قرار دهن و پارچه‌ای روی آن بکشند، دیگر معلوم نمی‌شود مرده مرد است یا زن و فد:« پس از مرگم ا در همین تابت بگذارید.»
-رسول خدا می رمایند چه کسی به و خب داد، امیرالممنین می گویند «فاطمه» رول دا ز خ یبا و کوتاه و پر عنای فاطمه ب شگفتی ی آیند و بای شاید صدی ار می فایند: « فمه پاره تن منست »
بحار 1/81/43-
+!ماب: />*بارالنوار 43 ات 91 و 93 54 81 189. />*بار/92/43 ا ف - />*ار/189/43 -
*بحار1/81/43-
*بحار/54/43
-
-رسول خدا (صلی علیه و آله و سلم) بعد از ازدواج فاطمه (علیها سلام) کارها را بین فاطمه و علی (علیهما سلام) تقسیم کرد و فرمود هر کاری که در منزل است برای فاطمه و هر کاری که خارج از منزل است برای علی باشد.  
-فاطمه (علیها سلام) می فرماید هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا مرا از ظاهر شدن در بین مردان کفایت کرد! اسلام در مورد ((حجاب|حجاب)) زنها بسیار تأکید می کند تا جایی که می فرماید روی او،موی او،بوی او، صدای او و حتی چهره و هیکل او، همه وهمه باید از مردان پوشیده باشد.

و لذا امیرالمؤمنین در ((نهج البلاغه )) (رسایل 31) در دستوری که به ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن مجتبی «علیه السلام» ))می دهد،می فرماید اگر می توانی کاری کنی که همسر تو غیر ترا از مردان نشناسد، این کار را بکن.

فاطمة زهرا (سلام الله علیها) هم آنقدر در حجاب و تحفظ خود کوشا بودند که حتی یک روز به ((اسماء بنت عمیس|اسماء ))فرمودند چه بد است این تخته هایی که بدن میت را روی آن می گذارند، زیرا وقتی زنی را روی آن قرار می دهند و پارچه ای بر روی بدنش می کشند، بدن پوشیده نمی شود و هرکس نگاه کند، می فهمد این زنی است که مرده.

اسماء می گوید ای دختر رسول خدا من که در حبشه بودم تابوتی درست می کردند و مرده را روی آن قرار می دادند.

سپس اسماء با چوبهای خرما تابوتی که لبه دار بود درست می کند و جلوی فاطمه (علیها سلام) می گذارد، حضرت بسیار خوشحال می شوند و می فرمایند این چقدر خوب است. مرده را که داخل آن قرار دهند و پارچه ای روی آن بکشند، دیگر معلوم نمی شود مرد است یا زن.
بحار /189/43 -

منابع:
بحار الانوار، ج 43، صفحات 91 و 93 و 54 و 81 و 189.

مراجعه شود به:
((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))
((حجاب))
((حجاب در روایات))
((حجاب در قرآن))
((فاطمه و حجاب))
((پوشش فاطمه درقیامت))
+!مراجعه شود به:
*((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))
*((حجاب))
*((حجاب در روایات))
*((حجاب در قرآن))
*((فاطمه و حجاب))
*((پوشش فاطمه در قیامت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:25 ]   8   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [07:55 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 20 فروردین 1384 [13:36 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [05:41 ]   5   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [05:07 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:51 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..