منو
 کاربر Online
1785 کاربر online
Lines: 1-58Lines: 1-259
 V{maketoc} V{maketoc}
 در زیر با نحوه های مختلف بستن مدارات آپ امپی آشنا می شوید. در زیر با نحوه های مختلف بستن مدارات آپ امپی آشنا می شوید.
-!تقویت کننده معکوس کننده +!تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)
- یک ا ایده آل که به وت تقویت ننه مکو ست می شود.میان ویت یا ین(GAIN) ا ابه یر بد ی آید.
{TEX()} {Vout/Vin=-Rf/Rin} {TEX}
با توجه به فرمول فوق اگر مقاومت فیدبک و مقاومت ورودی یکسان باشند.،مقدار گین برابر منفی یک می شود.در این حالت آپ امپ به صورت یک بافر NOT یا معکوس عمل می کند.
+ توجه به اینکه {TEX()} {V+} {TEX} ین شده است. بابرای {TEX()} {V+=0} {TEX} است.در حالت ایده آل {TEX()} {V-=V+} {TEX} است.در نتیجه

{TEX()} {V-=0} {TEX} می
شود.

با توجه ه بالا بون مقاومت ورودی آپ امپ در پایه منفی و با توجه به قوانین ره می توان نیجه گرفت.
{TEX()} {IZ1=IZ2} {TEX}(
منو ز IZ1 جریان امپدانس یا مقاومت Z1 ی باشد)
می شود.در واقع در اینجا فرض کردیم IZ1 جرین وارد شونده گره موجود در پایه منفی آپ امپ است IZ2 جریان خارج شونه از این گره ات. />ا توجه به قنون اهم و هت جریان و صفر بودن یان رودی در آپ امپ رابطه زیر را برای IZ1 و IZ2 داریم.

{TEX()} {IZ2=(VS/Z1)} {TEX}

{TEX()} {IZ2=-(
Vout/Z2)} {TEX}

{TEX()} {
VS/Z1=-Vout/Z1} {TEX}

با توجه به فرمول فوق و تساوی IZ1 و IZ2 رابطه زیر بدست می آید.

{TEX()} {Vout=-(Z2/Z1Vs)} {TEX}
در این فرمول خروجی ضریب منفی یا برعکس شده ورودی است.
اگر مقاومت فیدبک و مقاومت ورودی یکسان باشند.،مقدار گین برابر منفی یک می شود.در این حالت آپ امپ به صورت یک بافر NOT یا معکوس عمل می کند.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/8/81/op1.jpg} +{picture=invertingapamp.jpg}
  
 
 
 
 
 !تقویت کننده مستقیم !تقویت کننده مستقیم
-در یک اپ امپ ایده آل که به صورت تقویت کننده مستقیم بسته می شود.میزان تقویت یا گین(GAIN) از رابطه زیر بدست می آید. 
-{TEX()} {Vout/Vin=Rf/R1} {TEX} 
-با ته ب رمول و ار ماومت یدبک قاوم ورودی یکسان اد.مدار گی بربر یک می شود. این ا آپ امپ ه ور یک ار مسقیم ل می کد. +در این حالت برعکس حالت قبلی تحریک آ مپ از پایه مثبت صرت ی گیرد.همانطور که در شکل زیر شخص است.{TEX()} {V+=VS} {TEX} است.
با ت
وج به هم پتناسیل بون پایه های ورودی مفی و مثبت در حات ایده آل داریم
{TEX()} {V-=VS} {TEX}
با در ظر گرتن قانون اهم {TEX()} {I=V/R} {TEX} ر مورد جریان IZ2 اط زیر را داریم
{TEX()} {IZ2=(Vout-V1)/Z2} {TEX}
مانطور ه یدید {TEX()} {V-=V1=VS} {TEX} ی باشد.در نیجه فرمول فوق به صورت زیر ساده می شود.
{TEX()} {IZ2=(Vout-VS)/Z2} {TEX}
{TEX()} {IZ1=(V1-0)/Z1} {TEX}
توجه به قوانین گه و صفر بودن جریا وودی آپ امپ ر حالت ایده ل و روبط فوق ابط زیر را داریم
{TEX()} {(Vout-VS)/Z2=VS/Z1} {TEX}
با
سده کردن رابطه فوق داریم
{TEX()} {Vout=(1+Z2/Z1)VS} {TEX}
ر ای حالت خروجی مضرب مثبتی از رودی است.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/7/79/opamp2.jpg} +{picture=nonInverting2.jpg}
  
 
 
 
 
 !دنبال کننده و لتاژ !دنبال کننده و لتاژ
-در یک آپ امپ ایده آل که به صورت زیر بسته شود.ولتاژ ورودی Vin با ولتاژ خروجی برابر می شود.در این حالت به دلیل امپدانس بالای ورودی در آپ امپ ها ولتاژ خروجی با وجود برابری با ولتاژ ورودی ولی کاملا از جریان ورودی مجزا یا ایزوله شده است. +
در یک آپ امپ ایده آل که به صورت زیر بسته شود.ولتاژ ورودی VS با ولتاژ خروجی برابر می شود.در این حالت به دلیل امپدانس بالای ورودی در آپ امپ ها ولتاژ خروجی با وجود برابری با ولتاژ ورودی ولی کاملا از جریان ورودی مجزا یا ایزوله شده است.
مقدار ولتاژ‌ خروجی از فرمول زیر تبعیت می کند.
همانطور که گفته شد.،در آپ امپ ایده آل {TEX()} {V-=V+} {TEX}

همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.{TEX()} {V+=VS} {TEX} در این حالت جریان از پایه مثبت به پایه منفی می رود.،و از آنجا به خروجی می رود.در این حالت {TEX()} {V-=Vout} {TEX} می شود.و در نهایت {TEX()} {VS=Vout} {TEX}
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/4/45/opamp3.jpg} +{picture=floweropamp.jpg}
  
 
 
 
 
 !تقویت کننده ولتاژ به جریان !تقویت کننده ولتاژ به جریان
 +در این حالت جریان ایجاد شده در بار مقاومتی متناسب با ولتاژ ورودی است.به دلیل مقاومت ورودی بسیار بالا در آپ امپ ها می توان از جریان ورودی آپ امپ ها صرفنظر کرد.بنابراین جریان خروجی از رابطه زیر محاسبه می شود.
 +{TEX()} {Iout=Vin/R2} {TEX}
 +
 +
 +
 +{picture=opamp8.jpg}
 +
 +
 +
 !تقویت کننده جریان به ولتاژ !تقویت کننده جریان به ولتاژ
 از این مدار جهت تقویت جریانهای خیلی کوچک در حد میکرو آمپر و تبدیل آن ها به ولتاژ های مناسب و خیل بیشتر از میکرو استفاده می شود. از این مدار جهت تقویت جریانهای خیلی کوچک در حد میکرو آمپر و تبدیل آن ها به ولتاژ های مناسب و خیل بیشتر از میکرو استفاده می شود.
 +با استفاده از فرمول زیر می توانید.مقدار ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.
 +{TEX()} {Vout=-Iin*Rf} {TEX}
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/8/8d/opamp6.jpg} +{picture=opamp6.jpg}
  
 
 
 
 
 !مدار نمونه با استفاده از دیود !مدار نمونه با استفاده از دیود
 +{picture=WAVE5.jpg}
 +{picture=wave1.JPG}
 +همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.مسیر فیدبک توسط دیود ایجاد می شود.اگر شکل موج ورودی سینوسی باشد.این شکل موج را با عبارت Vin در کنار شکل می توانید در شکل بالا مشاهده کنید.خروجی این آپ امپ در حالتی که ولتاژ ورودی در سیکل منفی باشد.،نزدیک به صفر است.که با صرفنظر کردن از این مقدار نزدیک به صفر آنرا صفر در نظر می گیرند.
 +در این حالت ولتاژ های کمتر از ولتاژ هدایت دیود را از سیگنال ورودی در حالت عملی در خروجی نخواهیم داشت.
 +
 +
 +
 +{picture=opam10.jpg}
 +
 +
 +
 !مدار انتگرال گیر !مدار انتگرال گیر
 +همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.زمانیکه لبه بالارونده پالس را در ورودی منفی این آیسی داشته باشیم.، ولتاژ‌ در پایه منفی بیشتر از ولتاژ در پایه مثبتی است.که زمین شده است.در این حالت آپ امپ به صورت معکوس کننده عمل می کند.
 +همانطور که می دانید.انتگرال شکل موج مربعی به صورت مثلثی است.شیب این شکل موج در لبه بالا رونده منفی و در لبه پایین رونده مثبت می شود.
 +می توانید شکل موج مربعی را توسط آیسی 555 ایجاد کنید.و شکل موج مثلثی را در ((اسیلسکوپ )) ببینید.
 +در حالت ایده آل همانطور که می دانید.{TEX()} {V-=V+} {TEX}
 +با توجه به قوانین مربوط به گره،جریان های وارد شونده به یک گره با جریان های خارج شونده از گره برابر هستند.این قانون تحت عنوان kcl نامیده می شود.بنابراین رابطه زیر را خواهیم داشت.
 +{TEX()} {IR1=I- + Ic2} {TEX}
 +همانطور که گفته شد به دلیل مقاومت ورودی بالا در آپ امپ می توانید از جریات {TEX()} {I-} {TEX} صرفنظر کنید.
 +بنابراین رابطه بالا به صورت زیر ساده می شود.
 +{TEX()} {IR1=Ic2} {TEX}
 +با توجه به قانون اهم جریان گذرنده از مقاومت IR1 به این صورت به دست می آید.{TEX()} {IR1=(VS - V-)/R1} {TEX} با توجه ب اینکه در حالت ایده آل {TEX()} {V-=V+} {TEX} و {TEX()} {V+} {TEX} برابر صفر است.{TEX()} {V-=0} {TEX} می شود.
 +و رابطه مربوط به جریان در بالا به این صورت ساده می شود.{TEX()} {IR1=VS/R1} {TEX}
 + رابطه مربوطه به جریان خازن به صورت زیر می باشد.در این رابطه جریان خازن با حاصلضرب ظرفیت خازن بر حسب فاراد در مشتق زمانی ولتاژ‌ خازن بدست می آید.
 +{TEX()} {IC(t)=C2 d/dtVc(t)} {TEX}
 +بر اساس این رابطه و جهت جریان عبارت مربوط به جریان خازن به صورت زیر به دست می آید.
 +{TEX()} {Ic(t)=C2 d/dt(V- -Vout)} {TEX}
 +با توجه به صفر بودن {TEX()} {V-} {TEX} رابطه بالا به صورت روبرو ساده می شود.{TEX()} {Ic(t)=-C2 d/dtVout } {TEX}
 +بنابر روابط مربوط به kcl که گفته شد.رابطه زیر را خواهیم داشت.
 +{TEX()} {VS(t)/R1 = -C2 d/dtVout} {TEX} با ساده کردن این رابطه خواهیم داشت.{TEX()} {d/dtVout=VS(t)/(R1C2)} {TEX}
 +همانطور که می دانید.انتگرال از مشتق برابر خود عبارت می شود.پس برای بدست آوردن خروجی از دو طرف تساوی انتگرال می گیریم.
 +در این حالت خروجی برابر انتگرال حاصل تقسیم ورودی بر حاصلضرب مقاومت در ظرفیت خازن خواهد شد.
 +در این حالت اگر شکل موج ورودی به صورت مربعی باشد شکل موج خروجی به صورت مثلثی خواهد بود.
 +
 +
 +
 +{picture=Integerator.jpg}
 +
 +
 +
 +::{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/b/b3/11.swf, width=600, height=600, quality=high)}{FLASH}::
 !مدار مشتق گیر !مدار مشتق گیر
 +اگر در محل اتصال خازن با پایه 2 آپ امپ مطابق شکل از قوانین مربوط به kcl استفاده کنید.همانطور که می دانید بر اساس قوانین kcl جریان های وارد شونده به یک گره با جریان های خارج شونده از گره برابرند.در این گره ای که مطرح شد.،3 جریان وجود دارد.،یک جریان را جریان خازن در نظر بگیرید.،که به گره وارد می شود.دو جریان دیگر از گره خارج می شوند.یک جریانی که وارد پایه منفی آپ امپ می شود.و جریانی که وارد مقاومت R2 در خروجی می شود.بنابراین فرمول زیر را خواهیم داشت.
 +{TEX()} {Ic=I- + IR2} {TEX}
 +به دلیل مقاومت ورودی بالا در آپ امپ و در حالت ایده آل می توانیم از جریان در پایه منفی آپ امپ صرفنظر کنیم بنابراین داریم
 +در واقع بنابر فرمول زیر همان جریانی که از خازن در ورودی می گذرد وارد خروجی نیز می شود.
 +{TEX()} {Ic=IR2} {TEX}
 +فرمولی که می توان در مورد جریان خازن وجود دارد.به صورت زیر است.
 +در این فرمول c ظرفیت خازن بر حسب فاراد است.t نیز در این عبارات بیانگر این است.که این فرمول بر حسب زمان می باشد.
 +d/dt نیز همانطور که می دانید علامت مشتق گیری است.بنابراین جریان گذرنده از خازن از حاصلضرب ظرفیت خازن در مشتق زمانی ولتاژ بدست می آید.
 +{TEX()} {Ic(t)=c d/dtVc(t)} {TEX}
 +جریان گذرنده از مقاومت فیدبکی R2 نیز از رابطه زیر محاسبه می شود.
 +{TEX()} {IR2=(V- - Vout)/R2} {TEX}
 +در حالت ایده آل {TEX()} {V-=0} {TEX} می باشد.بنابراین {TEX()} {IR2=-Vout/R2} {TEX}
 +بنابر روابط فوق راطه زیر را خواهیم داشت.
 +{TEX()} {-Vout/R2=c d/dtVc(t)} {TEX}
 +با ساده کردن عبارت فوق خواهیم داشت.همانطور که می بینیدخروجی از مشتق ورودی حاصل می شود.
 +{TEX()} {-Vout=R2c d/dtVc(t)} {TEX}
 +در شکل مثلثی ورودی مربوط به مشتق گیر.،هر جا که شیب خط مثلثی شکل زاویه ای حاده باشد لبه بالا رونده پالس را خواهیم داشت.،و هر جا که این زاویه منفرجه یا باز باشد.لبه پایین رونده پالس را خواهیم داشت.
 +اگر شکل موج ورودی سینوسی باشد.مشتق آنرا در نظر بگیرید.وسپس به خاطر علامت منفی که در فرمول بدست آوردید.آنرا معکوس کنید.
 +{TEX()} {d/dtsin(at)=-acos(at)} {TEX}
 +علامت منفی این عبارت با منفی فرمول بالا مثبت می شود.بنابراین در این حالت شکل موج خروجی همسان با شکل موج ورودی و جلوتر از آن ایجاد می شود.علت جلوتر بودن آن ضریب a است.که در مشتق مشاهده می کنید.این شکل موج ها را براحتی می توانید در ((اسیلسکوپ)) مشاهده کنید.
 +اگر شکل موج ورودی مربعی باشد.،همانطور که می دانید مشتق تابع پله ای تابع ضربه ای می شود .بنابراین در خروجی هنگامیکه لبه بالارونده پالس وجود داشته باشد.، یک پالس نوک تیز به سمت بالا خواهیم داشت.و هنگامیکه لبه پایین رونده پالس را داشته باشیم.این پالس نوک تیز به سمت پایین خواهد بود.
 +
 +
 +
 +{picture=moshtaghghir.jpg}
 +
 +
 +
 +::{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/c/c5/12.swf, width=600, height=600, quality=high)}{FLASH}::
 !مدار جمع کننده !مدار جمع کننده
 +با توجه به مقاومت ورودی بالا در آپ امپ جریان هر یک از مقاومت ها در ورودی و جریان خروجی از رابطه زیر بدست می آید.علامت منفی نیز به خاطر این است که تحریک ولتاژ از پایه منفی صورت گرفته است.
 +{TEX()} {(V1/R1 + V2/R2=-Vout/R3} {TEX}
 +اگر مقاومت های R1،R2 و R3 با یکدیگر برابر باشند.فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می شود.
 +{TEX()} {-(Vout=(V1+V2))} {TEX}
 +
 +
 +
 +{picture=opamp16.jpg}
 +
 +
 +
 !مدار تفریق کننده !مدار تفریق کننده
-!مدار مقایسه کننده 
-!مدار تقویت کننده تفاضلی 
 +اگر آپ امپ را ایده آل فرض کنید.در واقع مقاومت ورودی آنرا بی نهایت و ولتاژ در دو پایه مثبت و منفی آنرا یکسان در نظر بگیرید. روابط زیر را جهت محاسبه ولتاژ‌خروجی خواهیم داشت.
 +{TEX()} {V-=V+} {TEX}
 +مقدار ولتاژ در مقاومت R3 به صورت زیر محاسبله می گردد.در اینجا از قانون تقسیم ولتاژ در مقاومت های سری استفاده شده است.اگر به شکل نگاه کنید.این دو مقاومت سری نیستند. اما به دلیل بالا بودن مقاومت وردی آپ امپ و صفر بودن جریان ورودی می توان دو مقاومت را سری در نظر گرفت.
 +{TEX()} {VR3=(V2*R3/(R1+R3))} {TEX}
 +همانطور که در شکل می بینید.{TEX()} {VR3=V+} {TEX}
 +و همانطور که گفته شد.در حالت ایده آل {TEX()} {V-=V+} {TEX} است.بنابراین همانطور که در شکل می بینید {TEX()} {VA=V-} {TEX} است.
 +از روابط گفته شده می توان نتیجه گرفت.،که {TEX()} {VA=VR3} {TEX} است.
 +با توجه به اینکه جریان های وارد شده یه یک گره با جریان خارج شونده از آن گره برابر است.،بنابراین اگر شما در شکل زیر گره VA را در نظر بگیرید.جریان خارج شونده از آن به سمت ورودی منفی آپ امپ به دلیل مقاومت بالا ورودی آپ امپ نزدیک به صفر خواهد بود.،که در محاسبات صفر در نظر می گیرند.این کاهش جریان و نزدیکی آن به صفر را می توان با رابطه قانون اهم به راحتی فهمید.
 +{TEX()} {V=R*I} {TEX} بر اساس این قانون هر چه قدر جریان بیشتر شود.مقاومت کمتر خواهد شد.چرا که همانطور که در فرمول می بینید. می توانید مقاومت را در کسر در زیر ولتاژ بیاورید.و جریان را به صورت مجزا در یک طرف تساوی داشته باشید.حال هر چه قدر مقاومت را بیشتر کنید.این کسر کوچکترمی شود.،و جریان کمتر می شود.
 +با توجه به مسایل گفته شده جریان در مقاومت R1 برابر {TEX()} {(V1-VA)/R1} {TEX}
 +جریان در مقاومت R3 نیز از رابطه زیر بدست می آید
 +{TEX()} {(Vout-VA)/R3} {TEX}
 +با توجه به قوانین مربوط به گره اگر هر دو جریان را وارد شونده به گره VA در نظر بگیرید.رابطه زیر را خواهیم داشت.
 +{TEX()} {(V1-VA)/R1=-(Vout-VA)/R3} {TEX}
 +با ساده کردن این رابطه و جاگذاری VA با عبارت مربوط به VR3 که مساوی VA بدست آمد.رابطه نهایی زیر را خواهیم داشت.
 +{TEX()} {1/R1*(V1-V2) = -VouT/R3} {TEX}
 +اگر دو مقاومت R1 و R3 با یکدیگر مساوی باشند.رابطه زیر را خواهیم داشت.،که بیانگر عمل تفریق است.
 +{TEX()} {Vout=V2-V1} {TEX}
 +
 +
 +
 +{picture=opamp18.jpg}
 +
 +
 +
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 26 مهر 1384 [11:38 ]   74   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [11:38 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [11:35 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [11:33 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [11:20 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [11:12 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [11:05 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [10:45 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [10:13 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [09:59 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [09:44 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [09:35 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [09:26 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [09:26 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [08:52 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [07:39 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [07:09 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:57 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:43 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:28 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:07 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:58 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:31 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:29 ]   51   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:20 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:17 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:11 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:08 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:07 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [05:05 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [04:42 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [04:37 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [04:24 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [04:14 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [04:08 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:41 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:37 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:32 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:23 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:16 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:12 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [12:04 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [11:54 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [11:50 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [11:42 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [07:37 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [07:34 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [07:12 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [07:00 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:52 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:07 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [05:56 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [05:33 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [05:11 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [04:54 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [04:50 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [04:43 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [04:28 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [04:18 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [04:09 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [03:53 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [03:44 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [03:35 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [12:33 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [12:30 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [12:18 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [12:16 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [12:03 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:59 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:51 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:44 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:41 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:36 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [11:28 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..