منو
 صفحه های تصادفی
خارش زمستانی
مرد جنگی پرتقالی
ستاره شناسی اشعه گاما
دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان
چقدر در کنار فرزندتان هستید؟
کارل رانر و شمول گرایی دینی
امام باقر علیه السلام و پیشگویی ویرانی قصر هشام
طالبی
شهر قبل از انقلاب صنعتی
طبقه بندی عدسیهای شیئی بر اساس تصحیح عیوب رنگی
 کاربر Online
334 کاربر online
تاریخچه ی: جو ناهید

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-32Lines: 1-69
-

{picture file=img/daneshnameh_up/mgn_eistla_regio2.jpg}

همرین ((گاز)) تشیک دهنده ((جو)) اهید گا ((دی کسید کربن)) است ک با گازای دیری چن ((نیروژن))، ((اکسیژن))، ((دی اسید گوگد)) ری ((خار آب)) همراه است.
پی بردن به میزا گازای مبور ما ر ب نوه رویش و سی تکامی نای آن می سا و دریچه ائی را از تایخ پیایش و ویش ای خانواده ((شید))، ر برار دیدگان م می گشید. نای دست آمده ز این انازه گیی ها که بیشتر به کمک سفینه پیونیر انجام یافته است، نشان می دهد که و ناهید از شمار فونی ((ایتوپ|ایزو های)) ((رگن)) که مدار آن از ((جو زمی)) مراتب یشتر است کیل یاه همی قدار کمی ایوپ یز در آ وجد دارد ک کلاً ر اثر زوا ((رادیو کتیویه تاسیم)) اص گرده اند. ال نکه ه رد گاز ((آرگ)) اصله از زا های ادیو کیویه و مین ر یه وابرسائی یا سایند نگها تشکیل یافه است. ای سنجش ان هنه ن است ک توید گزئی چن رگ، مکنیس دیگری وای کانیسم وابرسائی وو دارد ه از کنیسم یی بمراتب فعال تر ست.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((ژگا نجوم)) />*((اژگان ختر فییک)) />*((اژگا یان ناسی)) />*((واگ ییک فا))
__ماا مرب__ />*((نوم|فهرس ما نوم)) />*((ار یزیک)) />*((تفاو و یا منظومه ی))
*((
را منومه شمی)) />*((یه)) />*((یاه هره)) />*((منومه شمسی)) />__کابهای مر__ />*((کتاای و)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|نجم نجوم]__
__سا
یتی مرتبط__ />*ایتهای خلی
**[http://www.nojum.ir|
له نج] />**[http://parssky.com|ارس اسکای]
**[http://www.hupaa.com|
ک یزیک وا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|لادرا]
**[http://www.sact.ir/home.htm|م
رکز علو و تره شاسی ران] />*ایهی اری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|له astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|س
ازا هوا - فای میک] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|ژن ایی روپا]
**[http://www.space-frontier.org|
بیاد مزهای فا] />**[http://www.challenger.org|کاش ا] />**[http://pds.jpl.nasa.gov/planets|یات نوه ی] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|نر سی ام] />__گاری صوی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|ای م] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نوم]
-علاوه بر گاز آرگن، بنظر می رسد که ناهید از نظر گاز ((کریبتون)) نیز سیاره ای غنی تر از زمین است. چنین پنداری ما را به گوشه هائی از رمز آفرینش راهنمائی می کند و در پذیرش تئوری پیدایش ((منظومه شمسی)) مصم تر می سازد.<br />شاید در همان روزهای نخستین پیدایش منظومه شمسی، یعنی زمانی که ((باد خورشیدی|بادهای خورشیدی)) از وضع فعلی متراکم تر بوده است، محل کنونی ناهید گازهای بیشتری دریافت داشته و از انبوهش گازهای مزبور پیش سیاره زهره پدید آمده است. پیش سیاره ناهید از همان روزهای آغازین همانند سپری جلوی بادهای خورشیدی را سد کرده و از وزش و رسیدن آنها به سیاره های ((زمین)) و ((مریخ|بهرام)) (مریخ) ممانعت نموده است و کمیابی گازهائی چون کریپتون و ((زنون)) و آرگن در جو زمین و بهرام را احتمالاً بایستی ناشی از همین ممانعت دانست.
بدون تردید مقدار کریپتون موجود در جو ناهید حداقل سه برابر کریپتون جو زمین است و مقدار گاز آرگن آن نیز هفتصد بار نیز بیشتر از گاز کریپتون می باشد، و هنگامی که نسبت میان گازهای آرگن و کریپتون زمین و بهرام را که 30 به 1 است، با آن مقایسه می کنیم به نتیجه مطلوب نزدیک تر می
شویم.
+body=
- dir align=center> +|~|
{DYNAMICMENU}
!مقدمه
مهمترین گاز تشیکل دهنده جو ناهید ((دی اکسید کربن|گاز دی اکسید کربن)) است که با گازهای دیگری چون ((نیتروژن)) ، ((اکسیژن)) ، ((دی اکسید گوگرد)) و قدری بخار آب همراه است. پی بردن به میزان گازهای مزبور ما را با نحوه رویش و سیر تکاملی ناهید آشنا می‌سازد و دریچه‌هایی را از تاریخ پیدایش و رویش ((خانواده خورشید|اعضای خانواده خورشید)) ، در برابر دیدگان ما می‌گشاید.

نتایج بدست آمده از این اندازه گیریها که بیشتر به کمک ((سفینه پایونیر)) انجام یافته است، نشان می‌دهد که جو ناهید از شمار فراوانی ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای آرگن)) که مقدار آن از جو زمین به مراتب بیشتر است تشکیل یافته و همچنین مقدار کمی ایزوتوپ نیز در آن وجود دارد که کلاً بر اثر ((زوال رادیو اکتیو|زوال رادیو اکتیویته پتاسیم)) حاصل گشته‌اند. حال آنکه ده درصد ((آرگون|گاز آرگون)) حاصله از زوالهای رادیو اکتیویته جو زمین در نتیجه وابفرسائی یا سایند سنگها تشکیل یافته است. این سنجش نشان دهنده آن است که ، تولید گازهائی چون آرگون ، مکانیسم دیگری سوای مکانیسم وابفرسائی وجود دارد که از مکانیسم زمینی به مراتب فعالتر است.left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/sgven10.jpg} +{picture=mgn_eistla_regio2.jpg}
  
 
 
 
 
-
با توجه به اینکه مقدار گاز آرگن خورشید 20000 بیشتر از کریپتون آن است. با این حقیقت که گازهای مزبور به احتمال زیاد از خورشید آمده اند. روبرو می کردیم و مایه اولیه تشکیل دهنده سیارات را به خورشید وابسته می دانیم. نتایج حاصل از سفر پاپونیر، این گمان را تا مرز یقین نیرو بخشیده است.
گاز دی اکسید کربن جو ناهید در مقایسه با جو زمین بسیار زیاد است مقدار ((نیتروژن)) جو آن نیز بهمان سان از نیتروژن جو زمین بیشتر است و به میزانی معدل سه برابر نیتروژن جو زمین می رسد. از سوی دیگر، نیتروژن جو بهرام به مراتب از آن هم کمتر است. />از جمله اسرار ناهید، فرآیند شیمیائی مرموز و پیچیده ابرهای آن است. وجود گازهائی مانند ((سولفید ئیدرژن))، ((سولفید کربونیل))، ((دی اکسید گوگرد)) و بخار آب در جو ناهید باعث گردیده تا قطراتی از ((اسید سولفوریک)) در هوای زهره پدید آید. />
بررسی های انجام شده روی نسبت میان ئیدرژن سبک و ئیدرژن سنگین (((دیوتریوم))) موجود در جو ناهید ما را با حقایقی در زمینه وضعیت آب در سیاره مزبور آشنا می سازد.
نسبت میان گازهای مزبور در جو کنونی ناهید حدود یک به صد و شصت است، در حالیکه همین نسبت در زمین معادل یک به پانزده هزار می باشد. این وضعیت نشانگر آن است که ناهید آبهای خویش را که شاید روزگاری بصورت اقیانوس بوده اند، طی فرآیندهائی به ئیدرژن مبدل نموده و سپس در جو خود رها ساخته است. />احتمالاً در روزگاری که خورشید سردتر از امروز می بوده، ناهید نیز همانند زمین از اقیانوس هائی برخوردار بوده است. (شاید پژوهش های بعدی بستر اقیانوس ها و مجاری آب آن روزگار را آشکار سازد.) ولی هنگامیکه دمای خورشید به فزونی گرائید. اثر گرمخانه ای به تدریج در ناهید پدیدار شد و دمای سطحی را تا حد نقطه جوش فزونی بخشید و لاجرم آب اقیانوس ها را به جوش آورد و تبخیر نمود.

ال مرتبط />
*((اثر گرمخانه ای جو ناهید))

+


>علاوه بر گاز آرگن ، به نظر می‌رسد که ناهید از نظر ((کریپتون|گاز کریپتون)) نیز سیاره‌ای غنی‌تر از زمین است. چنین پنداری ما را به گوشه‌هایی از رمز آفرینش راهنمائی می‌کند و در پذیرش تئوری ((پیدایش منظومه شمسی)) مصممتر می‌سازد. شاید در همان روزهای نخستین پیدایش منظومه شمسی ، یعنی زمانی که ((باد خورشیدی|بادهای خورشیدی)) از وضع فعلی متراکمتر بوده است، محل کنونی ناهید گازهای بیشتری دریافت داشته و از انبوهش گازهای مزبور پیش سیاره زهره پدید آمده است.

پیش سیاره ناهید از همان روزهای آغازین همانند سپری جلوی بادهای خورشیدی را سد کرده و از وزش و رسیدن آنها به سیاره‌های زمین و ((مریخ|بهرام)) (مریخ) ممانعت نموده است و کمیابی گازهایی چون کریپتون و گزنون و آرگن در جو زمین و بهرام را احتمالاً بایستی ناشی از همین ممانعت دانست. بدون تردید مقدار کریپتون موجود در جو ناهید حداقل سه برابر کریپتون جو زمین است و مقدار گاز آرگن آن نیز هفتصد بار نیز بیشتر از گاز کریپتون می‌باشد و هنگامی که نسبت میان گازهای آرگن و کریپتون زمین و بهرام را که 30 به 1 است، با آن مقایسه می‌کنیم به نتیجه مطلوب نزدیکتر می‌شویم.
>با توجه به اینکه مقدار گاز آرگن خورشید 20000 بیشتر از کریپتون آن است. با این حقیقت که گازهای مزبور به احتمال زیاد از خورشید آمدهاند، روبرو میکردیم و مایه اولیه تشکیل دهنده سیارات را به ((خورشید)) وابسته میدانیم. نتایج حاصل از سفر پاپونیر ، این گمان را تا مرز یقین نیرو بخشیده است. گاز دی اکسید کربن جو ناهید در مقایسه با جو زمین بسیار زیاد است مقدار ((نیتروژن)) جو آن نیز بهمان سان از نیتروژن جو زمین بیشتر است و به میزانی معادل سه برابر نیتروژن جو زمین میرسد. از سوی دیگر ، نیتروژن جو بهرام به مراتب از آن هم کمتر است.>>از جمله اسرار ناهید ، فرآیند شیمیائی مرموز و پیچیده ابرهای آن است. وجود گازهائی مانند سولفید ئیدرژن ، سولفید کربونیل ، دی اکسید گوگرد و بخار آب در جو ناهید باعث گردیده تا قطراتی از ((اسید سولفوریک)) در هوای زهره پدید آید. بررسیهای انجام شده روی نسبت میان هیدروژن سبک و هیدروژن سنگین (دیوتریوم) موجود در جو ناهید ما را با حقایقی در زمینه وضعیت آب در سیاره مزبور آشنا میسازد.


{picture=sgven10.jpg}

نسبت میان گازهای مزبور در جو کنونی ناهید حدود یک به صد و شصت است، در حالیکه همین نسبت در زمین معادل یک به پانزده هزار میباشد. این وضعیت نشانگر آن است که ناهید آبهای خویش را که شاید روزگاری بصورت اقیانوس بودهاند، طی فرآیندهایی به هیدروژن مبدل نموده و سپس در جو خود رها ساخته است. احتمالاً در روزگاری که خورشید سردتر از امروز میبوده ، ناهید نیز همانند زمین از اقیانوسهایی برخوردار بوده است (شاید پژوهشهای بعدی بستر اقیانوسها و مجاری آب آن روزگار را آشکار سازد). ولی هنگامی که دمای خورشید به فزونی گرائید، اثر گرمخانهای به تدریج در ناهید پدیدار شد و دمای سطحی را تا حد نقطه جوش فزونی بخشید و لاجرم آب اقیانوسها را به جوش آورد و تبخیر نمود.
اث مرتبط با عنوان
*((اثر گرمخانهای جو ناهید))
*((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی))
*((سیارات منظومه شمسی))
*((سیاره))
*((سیاره زهره))
*((عوارض سطح ناهید))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:54 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:24 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 اسفند 1384 [08:47 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:43 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:21 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:15 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:14 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..