منو
 صفحه های تصادفی
دانموریت
عدم آمادگی و قدرت بر تغییر وضعیت
ساندویچ سبزیجات
اطلاعات عمومی دانشگاه تهران
طراحی و دوخت
هیپنوتیزم
سلطان رکن‏الدین
شلیل
ایلیوشین
تعریف گراف
 کاربر Online
449 کاربر online
تاریخچه ی: جوشکاری

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-78Lines: 1-56
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/72/198.jpg}
 +
 !تاریخچه جوشکاری  !تاریخچه جوشکاری
-چون احتیاجات بشر اتصال و جوش در همه موارد را خواستار بوده لذا مثلاً از رومیهای قدیم فردی به نام پلینی از لحیم به نام آرژانتاریم وترناریم استفاده می کرد که دارای مقداری مساوی ((قلع)) و ((سرب)) بوده است و ترنایم دارای دو قسمت سرب و یک قسمت قلع می باشد. که هنوز هم با پرکنندگی مورد استفاده قرار می گیرند. />دقت و ((ترکیبات شیمیایی)) و دستگاههای متداول ((طلا))سازی از قدیم الایام در جواهرات با چسباندن ذرات ریز طلا بر روی سطح آن با استفاده از مخلوط ((نمک)) و مس و صمغ آلی که با حرارت صمغ را کربونیزه نموده و نمک مس را به مس احیاء می کنند. و با آلیاژ طلا رست کردن ذرات ریز طلا را جوش می دهند و تاریخچه ای به شرح زیر دارند: />
برناندوز روسی در 1886 قوس جوشکاری را مورد استفاده قرار داد.

موسیان در 1881 قوس کربنی را برای ذوب ((فلزات)) مورد استفاده قرار داد.

اسلاویانوف الکترودهای قابل مصرف را در جوشکاری به کار گرفت.

ژول در 1856 به فکر جوشکاری مقاومتی افتاد
/>لوشاتلیه در 1895 لوله اکسی استیلن را کشف و معرفی کرد.

الیهوتامسون آمریکائی از جوشکاری مقاومتی در سال 7-1876 استفاده کرد. /
>
چون علم جوشکاری همراه با گنج تخصصی یعنی هر جوشکار ماهر در طی تاریخ درآمد زیادی داشته سبب شد که اسرار خود را از یکدیگر مخفی نمایند مثلاً هنوز هم در مورد لحیم(( آلومینیوم)) و ((آلیاژ)) آن از یکدیگر مخفی نگه می دارند و در جریان جنگهای جهانی اول و دوم جوشکاری پیشرفت زیادی کرد. احتیاجات بشر به اتصالات مدرن – سبک – محکم و مقاوم در سالهای اخیر و مخصوصاً بیست سال اخیر سبب توسعه سریع این فن گردید و ((سرمایه|سرماه گذاری های)) عظیم چه از طرف دولت ها و چه صنایع نظامی و تخصصی در این مورد اعمال گردید و مخصوصاً رقابت های انسان ها در علوم هسته ای ( که فقط برای صلح باید باشد) یکی دیگر از علل پیشرفت فوق سریع این فن در چند دهسال اخیر شد که به علم جوشکاری تبدیل گردید.
+چون احتیاجات بشر ، اتصال و جوش در همه موارد را خواستار بوده است، لذا مثلاً از رومهای قدیم ، فردی به نام "__پلینی__" از لحیم به نام __آرژانتاریم وترناریم__ استفاده میکرد که دارای مقداری مساوی ((قلع)) و ((سرب)) بود و __ترنایم__ دارای دو قسمت سرب و یک قسمت قلع بود که هنوز هم با پرکنندگی مورد استفاده قرار میگیرند.>>دقت و ((ترکیبات شیمیایی)) و دستگاههای متداول طلاسازی از قدیمالایام در جواهرات با چسباندن ذرات ریز ((طلا)) بر روی سطح آن با استفاده از مخلوط ((نمک)) و ((مس)) و صمغ آلی که با حرارت ، صمغ را کربونیزه نموده ، نمک مس را به مس احیاء میکنند و با درست کردن آلیاژ طلا ذرات ریز طلا را جوش میدهند و تاریخچه ای به شرح زیر دارند:>>
*"__برناندوز__" روسی در 1886 ، قوس جوشکاری را مورد استفاده قرار داد.
*"__موسیان__" در 1881 قوس کربنی را برای ذوب ((فلز|فلزات)) مورد استفاده قرار داد.
*"__اسلاویانوف__" الکترودهای قابل مصرف را در جوشکاری بکار گرفت.
*"__ژول__" در 1856 به فکر جوشکاری مقاومتی افتاد.
*"__((اصل لوشاتلیه|لوشاتلیه)) در 1895 لوله __اکسیاستیلن__ را کشف و معرفی کرد.
*"__الیهو تامسون__" آمریکائی از جوشکاری مقاومتی در سال 7-1876 استفاده کرد.br>

چون __علم جوشکاری__ همراه با گنج تخصصی و یعنی هر جوشکار ماهر در طی تاریخ درآمد زیادی داشت، سبب شد که اسرار خود را از یکدیگر مخفی نمایند. مثلاً هنوز هم در مورد لحیم آلومینیوم و آلیاژ ، آن را از یکدیگر مخفی نگه میدارند. در جریان جنگهای جهانی اول و دوم جوشکاری پیشرفت زیادی کرد. احتیاجات بشر به اتصالات مدرن – سبک – محکم و مقاوم در سالهای اخیر و مخصوصاً بیست سال اخیر ، سبب توسعه سریع این فن گردید و سرمایهگذاریهای عظیم چه از طرف دولتها و چه صنایع نظامی و تخصصی در این مورد اعمال گردید و مخصوصاً رقابتهای انسانها در ((انرژی هسته‌ای|علوم هستهای)) ( که فقط برای صلح باید باشد ) ، یکی دیگر از علل پیشرفت فوق سریع این فن در چند ده سال اخیر شد که به __علم جوشکاری__ تبدیل گردید.
 !گروههای مختلف جوشکاری  !گروههای مختلف جوشکاری
-#((لحیم کاری))
#((جوشکاری فشاری و پرسی))
#((جوشکاری ذوبی))
#((جوشکاری زرد))
چون مواد و فلزات تشکیل دهنده و جوش دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا :
قابلیت ((متالوژی)) و ((فیزیکیزیکی)) جوشکاری دو قطعه مشخص است.

پس از قابلیت متالوژی آیا قطعه ای را که ایجاد می کنیم از لحاظ ((مکانیک|مکانیکی)) قابل کار برد و سالم است. />آیا می توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ا مثلاً ((گاز)) و دستگاه را ایجاد نمائیم و فرضً ایجاد ((نیرو)) در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد زیرا استانداردهای مکانیکی و ((مهندسی)) و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد. /> />تکرار می شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً ( در مورد ((چدن)) ) باید به وجود آورد. گازهای- دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب ((آهن)) و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز- آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می باشند.
+#لحیم کاری
#جوشکاری فشاری و پرسی
#جوشکاری ذوبی
#جوشکاری زرد
چون مواد و فلزات تشکیلدهنده و جوشدهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت ((متالوژی)) و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژ آیا قطعه ای را که ایجاد میکنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟

آیا میتوانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری مثلاً ((گاز)) و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.

تکرار میشود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد.

گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز - آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری میباشند.
 !مشکلات و گرفتاریهای صنعت جوشکاری  !مشکلات و گرفتاریهای صنعت جوشکاری
-جوشکاری در حقیقت ایجاد کارخانه ذوب آهن و فلزات در مساحتی حداکثر 2×2 متر و نقطه حساس جوشکاری چند سانتیمتر است زیرا همان درجه حرارت کارخانه ذوب آهن در محل جوشکاری ه طور نقطه ای ایجاد می گردد مسلم است که چنین کار عظیمی احتیاج به ابتکار و تخصص و مواد و متخصص و وسائل مدرن دارد تا بتوان از این ذوب آهن چند سانتیمتری استفاده صحیح نمود. شاید اضافه گوئی نباشد که در هیچیک از رشته های فنی تا این اندازه احتیاج به سرمایه گذاری و رعایت جوانب فنی و غیر فنی ضروری و لازم نباشد.
+جوشکاری در حقیقت ایجاد کارخانه ذوب آهن و فلزات در مساحتی حداکثر 2×2 متر و نقطه حساس جوشکاری چند سانتیمتر است، زیرا همان درجه حرارت کارخانه ذوب آهن در محل جوشکاری ر یک نقطه ایجاد میگردد. مسلم است که چنین کار عظیمی احتیاج به ابتکار و تخصص و مواد و متخصص و وسائل مدرن دارد تا بتوان از این ذوب آهن چند سانتیمتری استفاده صحیح نمود.

شاید اضافه گوئی نباشد که در هیچیک از رشتههای فنی تا این اندازه احتیاج به سرمایهگذاری و رعایت جوانب فنی و غیر فنی ضروری و لازم نباشد.
 !عوارض و سوانح ناشی از عوامل فیزیکی مربوط به جوشکاری !عوارض و سوانح ناشی از عوامل فیزیکی مربوط به جوشکاری
-در موقع ((جوشکاری)) از عوامل فیزیکی مورد تاثیر یا حاصله از عمل جوشکاری ممکن است خطراتی متوجه جوشکار شود که در: />
__دسته اول:__ برق گرفتگی
__دسته دوم__: سوختگی __و__
__ دسته سوم__: ورود اجسام خارجی به داخل چشم
را می توان نام برد.

__
برق گرفتگی و عوارض حاصل از تاثیرات جریان برق__
مسلم است اگر نقصی در سیم کشی وسائل برقی که برای ((جوشکاری)) با برق به کار می روند وجود داشته باشد یا جوشکار نکات ایمنی لازم مربوط به برق را مراعات ننماید خطر برق گرفتگی برای او وجود خواهد داشت و چنانچه جوشکار در ارتفاع مشغول جوشکاری باشد، مخاطرات حاصله از سقوط و در نتیجه شوک = ضربه الکتریکی نیز بر ضایعات حاصل از برق گرفتگی افزوده خواهد شد. نشانه های حاد و فوری برق گرفتگی از مور مور شدن و یا شوک خفیف تا شوک شدید و قطع تنفس و متزلزل شدن ضربان قلب و عاقیت به مرگ منجر می شود. />
هنگامی که برق گرفتگی ایجاد شوک نماید و شخص در ارتفاع مشغول کار است خطر سقوط و افتادن از ارتفاع روی زمین و روی وسایل و ماشین و غیره باعث پیدا شدن جراحات شدید شده و وضع مصدوم را وخیم خواهد ساخت.بنابراین پیشنهاد می شود حتی المقدور جوشکاری را در سطح پایین انجام داد. /
> />شدت ضایعات و مخاطرات حاصل از برق گرفتگی بستگی به عوامل زیر دارند:
__الف) نوع جریان برق:__ اصولاً در هر ولتاژی ر جریان برق متناوب AC خطرناکتر از جریان برق DC مستقیم می باشد و یا به عبارت دیگر خطر شوک الکتریکی در جریان متناوب بیشتر است. در حالی که خطر سوختگی در جریان مستقیم نیز بیشتر است.
__ب) تاثیر ولتاژ :__ شدت شوک الکتریکی حاصل از برق گرفتگی بستگی به میزان ولتاژ برق مربوطه دارد و هرچه ولتاژ بیشتر باشد شدت شوک حاصله بیشتر خواهد بود. در هر صورت ولتاژ بین 200 تا 250 ولت که ولتاژ معمولی برق شهر است خطرناک بوده اغلب ضایعات شدید به وجود آورده و ممکن است سبب مرگ شود. />
__ج) شدت جریان :__ شدت جریان 15 تا 20 میلی آمپر با فرکانس HZ 50 ولتاژ بالا ممکن است باعث چسبیدن دست مصدوم به سیم برق شده و مانع رهائی وی گردد. و این امر تا موقع رسیدن نجات دهنده ادامه یابد در این جریان ممکن است ضایعات کشنده ای ایجاد شود.
__د) فرکانس :__ در تواتر بین HZ 50 تا HZ 80 هرتز شوک یا ضربه الکتریکی ممکن است به وجود آید. ولی در فرکانس های بالا بین 30000 تا 100000 هرتز خطر کمتری وجود دارد زیرا به وسیله پرتاب, شخص را از منبع خطر دور می کند.
__هـ) مقاومت بدن انسان :__ مقاومت بدن انسان بین 500 تا 50 متغیر است ( اهم ) هر چه مقاومت در سر راه تماس منبع الکتریک با بدن ( پوست خشک – ضخامت کف پا بیشتر باشد خطر شوک وارده کمتر است و یا بالعکس . )
__د- مدت تماس :__ تماس برق با بدن در مدت زمان بین 1 تا 3 ثانیه ممکن است توقف قلب و فوت مصدوم را همراه داشته باشد, در هر صورت چنانچه شخصی دچار برق گرفتگی شد از ضایعات و عوارض ذکر شده در بالا جان سالم بدر برد. معمولاً بهبود کامل می یابد و عوارض دیررس نادر می باشد.

__مسائل مهم جوشکاری به ترتیب اولویت به شرح زیر است: __

تربیت متخصص و کاردان و کارشناس : جوشکاری یکی از رشته های پرهزینه در صنعت و آموزش ابتدائی و عالی است. انتخاب افراد و جوانان در هر سن و مدارج تحصیلی و کارخانه ای ، قدرت تحمل بازی کردن با ((آتش))
قدرت تحمل در بر گری خطرات و تخصص همزمان دادن به این جوانان بسیار مشکل است. زیرا ((سرمایه|سرمایه های)) عظیم آموزشی را احتیاج دارد تا یک متخصص به تمام معنی یا یک ((مهندس جوشکار)) واقعی تربیت شود.

تهیه م
اشین آلات مدرن و مفصل جوشکاری احتیاج به بودجه های عظیم دارد تا بتوان از انواع ماشین آلات مدرن بهره گیری نمود و مخصوصاً در آموزش که باید همه جانبه باشد. بعضی وقات تمام وسائل کارخانجات شهر و مراکز آموزش کافی برای ارائه کل تخصص نمی باشند. و. اشکالتراشی و نبودن بودجه و خرید و کمک به ساخت نیز گرفتار دیگری است.

رعایت نکات ایمنی و تخصصی ایمنی خود یکی دیگر از مشکلات عظیم جوشکاری است
به طوری که فرضاً انفجار یک کپسول مانند یک بمب می تواند جان صدها نفر را به خطر اندازد در حالی که مثلاً در کارگاه تراش و ((ریخته گری)) و غیره خطرها تا این حد بالا نیستند و کوچکترین بوی ((گاز)) ناشی از عدم اتصالات صحیح و اصولی ممکن است جان عده ای را به خطر اندازد. همان طوری که تربیت متخصص احتیاج به بودجه های عظیم آموزشی برای خرید وسائل و کتب به طور همزمان دارد خرج سوم جوشکاری جهت جلوگیری از هر نوع انفجار و احتراق در کارگاه ها و صدمه به بدن و چشم جوشکار و افراد حاضر در کارگاه می باشد. بدین جهت جوشکاری را رشته ای پر خرج نام نهاده اند. مسلم است که این مخارج عظیم در اتصالات جوش به دست خواهد آمد. یعنی اینکه اتصالات پر خرج و مفصل پیچ و پرچ وقتی با جوشکاری جایگزین شوند سادگی و سرعت یافته و مخارج عظیم تشکیلات را در مدت کوتاهی تامین و تادیه خواهند کرد.

!هدف جوشکاری و برشکاری :
بریدن قطعات ماشینی به ضخامتهای زیاد یکی از وظایف مهم برشکاری است.
به طور کلی اتصال قطعات مختلف ازیک نوع فلز یا انواع فلزات وآلیآژهاوبالا بردن استحکام وسرعت عملیات وکاهش هزینه ها از مهمترین اهداف جوشکاری است.

!همچنین ببینید:
+در موقع جوشکاری ، از عوامل فیزیکی مورد تاثیر یا حاصل از عمل جوشکاری ممکن است خطراتی متوجه جوشکار شود که در:>>
*__دسته اول:__ برق گرفتگی
*__دسته دوم:__ سوختگی
*__ دسته سوم:__ ورود اجسام خارجی به داخل چشم
را میتوان نام برد.
!!برق گرفتگی و عوارض حاصل از تاثیرات جریان برق
مسلم است اگر نقصی در سیمکشی وسائل برقی که برای جوشکاری با برق بکار میروند، وجود داشته باشد یا جوشکار نکات ایمنی لازم مربوط به برق را مراعات ننماید، خطر برقگرفتگی برای او وجود خواهد داشت و چنانچه جوشکار در ارتفاع مشغول جوشکاری باشد، مخاطرات حاصله از سقوط و در نتیجه __شوک - ضربه الکتریکی__ نیز بر ضایعات حاصل از برقگرفتگی افزوده خواهد شد.

نشانههای حاد و فوری برقگرفتگی از مور مور شدن و یا شوک خفیف تا شوک شدید و قطع تنفس و متزلزل شدن ضربان قلب و عاقبت به مرگ منجر میشود. هنگامی که برقگرفتگ ایجاد شوک نماید و شخص در ارتفاع مشغول کار است، خطر سقوط و افتادن از ارتفاع روی زمین و روی وسایل و ماشین و غیره ، باعث پیدا شدن جراحات شدید شده ، وضع مصدوم را وخیم خواهد ساخت. بنابراین پیشنهاد میشود حتیالمقدور جوشکاری را در سطح پایین انجام داد.

شدت ضایعات و مخاطرات حاصل از برقگرفتگ بستگی به عوامل زیر دارند:


*__نوع جریان برق:__ اصولاً در هر ولتاژی جریان برق متناوب AC ، خطرناکتر از جریان برق DC مستقیم میباشد و یا به عبارت دیگر ، خطر شوک الکتریکی در جریان متناوب بیشتر است. در حالیکه خطر سوختگی در جریان مستقیم نیز بیشتر است.


*__تاثیر ولتاژ:__ شدت شوک الکتریکی حاصل از برق گرفتگ بستگی به میزان ولتاژ برق مربوط به آن دارد و هرچه ولتاژ بیشتر باشد، شدت شوک حاصله بیشتر خواهد بود. در هر صورت ولتاژ بین 200 تا 250 ولت که ولتاژ معمولی برق شهر است، خطرناک بوده ، اغلب ضایعات شدید بوجود آورده ، ممکن است سبب مرگ شود.>>
*__شدت جریان:__ شدت جریان 15 تا 20 میلیآمپر با فرکانس HZ 50 ولتاژ بالا ممکن است باعث چسبیدن دست مصدوم به سیم برق شده ، مانع رهائی وی گردد. این امر ممکن است تا موقع رسیدن نجاتدهنده ادامه یابد. در این جریان ممکن است ضایعات کشنده ای ایجاد شود.


*__فرکانس:__ در تواتر بین HZ 50 تا HZ 80 هرتز شوک یا ضربه الکتریکی ممکن است بوجود آید. ولی در فرکانسهای بالا بین 30000 تا 100000 هرتز ، خطر کمتری وجود دارد، زیرا بوسیله پرتاب ، شخص را از منبع خطر دور میکند.


*__مقاومت بدن انسان:__ مقاومت بدن انسان بین 500 تا 50 متغیر است ( اهم ). هر چه مقاومت در سر راه تماس منبع الکتریک با بدن ( پوست خشک – ضخامت کف پا ) بیشتر باشد، خطر شوک وارده کمتر است و یا بالعکس.


*__مدت تماس:__ تماس برق با بدن در مدت زمان بین 1 تا 3 ثانیه ممکن است توقف قلب و فوت مصدوم را همراه داشته باشد. در هر صورت چنانچه شخصی دچار برق گرفتگی شود، از ضایعات و عوارض ذکر شده در بالا جان سالم بدر برد. معمولاً بهبود کامل می‌یابد و عوارض ، نادر میباشد.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/2/21/363.jpg}
 +
 +!مسائل مهم جوشکاری
 +!!تربیت متخصص و کاردان و کارشناس
 +جوشکاری ، یکی از رشته‌های پرهزینه در صنعت و آموزش ابتدائی و عالی است. انتخاب افراد و جوانان در هر سن و مدارج تحصیلی و کارخانه‌ای ، با داشتن قدرت تحمل کار با آتش ، قدرت تحمل خطرات و آموزش تخصصی به این جوانان بسیار مشکل است. زیرا سرمایه‌های عظیم آموزشی احتیاج دارد تا یک متخصص به تمام معنی یا یک مهندس جوشکار واقعی تربیت شود.
 +!!تهیه ماشین‌آلات مخصوص
 +تهیه ماشین‌آلات مدرن و مفصل جوشکاری احتیاج به بودجه‌های عظیم دارد تا بتوان از انواع ماشین‌آلات مدرن بهره‌گیری نمود، مخصوصاً در آموزش که باید همه جانبه باشد. بعضی اوقات تمام وسایل کارخانجات شهر و مراکز آموزشی ، کافی برای ارائه کل تخصص نمی‌باشن. و اشکال‌تراشی و نبودن بودجه و خرید و کمک به ساخت نیز گرفتاری دیگری است.
 +!!رعایت نکات ایمنی
 +رعایت نکات ایمنی و تخصصی ایمنی ، خود یکی دیگر از مشکلات عظیم جوشکاری است، بطوری‌که فرضاً انفجار یک کپسول مانند یک بمب می‌تواند جان صدها نفر را به خطر اندازد، در حالیکه مثلاً در کارگاه ((تراشکاری|تراش)) و ((ریخته گری)) ،خطرها تا این حد بالا نیستند و کوچکترین بوی ((گاز)) ناشی از عدم اتصالات صحیح و اصولی ، ممکن است جان عده ای را به خطر اندازد. همان طوریکه تربیت متخصص ، احتیاج به بودجه‌های عظیم آموزشی برای خرید وسائل و کتب بطور همزمان دارد، هزینه های دیگر جوشکاری جهت جلوگیری از هر نوع انفجار و احتراق در کارگاهها و صدمه به بدن و چشم جوشکار و افراد حاضر در کارگاه می‌باشد.

بدین جهت جوشکاری را رشته ای پر خرج نام نهاده‌اند. مسلم است که این مخارج عظیم در استفاده از اتصالات جوش حذف خواهند شد. یعنی اینکه اتصالات پر خرج و مفصل پیچ و پرچ وقتی با جوشکاری جایگزین شوند، مخارج عظیم تشکیلات را در مدت کوتاهی تامین خواهند کرد.
 +!هدف جوشکاری و برشکاری
 +بریدن قطعات ماشینی به ضخامتهای زیاد ، یکی از وظایف مهم برشکاری است. بطور کلی ، اتصال قطعات مختلف از یک نوع ((فلز)) یا انواع فلزات و آلیآژها و بالا بردن استحکام و سرعت عملیات و کاهش هزینه‌ها از مهمترین اهداف جوشکاری است.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آزمایش صحت آب بندی جوش))
 *((ابزار مورد نیاز جوشکاری)) *((ابزار مورد نیاز جوشکاری))
-*((ماین های وکاری با ریا تقیم و متناوب)) +*((ااس فولادهای مقوم ر برار عوا یمیایی))
 *((انواع جوشکاری)) *((انواع جوشکاری))
 *((روکشی فلزات)) *((روکشی فلزات))
-*((آزایش صحت آب بی جوش))
*((ااس فولادهای مقوم ر برار عوال شیمییی))
{
یام:در دست تی}
+*(())
*((ماین های وکاری با ریا متیم و متاب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [06:38 ]   10   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [15:44 ]   9   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [18:24 ]   8   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 جمعه 29 آبان 1383 [14:05 ]   7   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:52 ]   6   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [19:35 ]   5   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [19:18 ]   4   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [18:03 ]   3   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [17:09 ]   2   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:05 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..