منو
 کاربر Online
563 کاربر online
تاریخچه ی: جوشکاری

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-54Lines: 1-56
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/72/198.jpg}
 +
 !تاریخچه جوشکاری  !تاریخچه جوشکاری
-چون احتیاجات بشر اتصال و جوش در همه موارد را خواستار بوده لذا مثلاً از رومیهای قدیم فردی به نام پلینی از لحیم به نام آرژانتاریم وترناریم استفاده می کرد که دارای مقداری مساوی ((قلع)) و ((سرب)) بوده است و ترنایم دارای دو قسمت سرب و یک قسمت قلع می باشد. که هنوز هم با پرکنندگی مورد استفاده قرار می گیرند. />دقت و ((ترکیبات شیمیایی)) و دستگاههای متداول ((طلا))سازی از قدیم الایام در جواهرات با چسباندن ذرات ریز طلا بر روی سطح آن با استفاده از مخلوط ((نمک)) و مس و صمغ آلی که با حرارت صمغ را کربونیزه نموده و نمک مس را به مس احیاء می کنند. و با آلیاژ طلا رست کردن ذرات ریز طلا را جوش می دهند و تاریخچه ای به شرح زیر دارند: />
برناندوز روسی در 1886 قوس جوشکاری را مورد استفاده قرار داد.

موسیان در 1881 قوس کربنی را برای ذوب ((فلزات)) مورد استفاده قرار داد.

اسلاویانوف الکترودهای قابل مصرف را در جوشکاری به کار گرفت.

ژول در 1856 به فکر جوشکاری مقاومتی افتاد
/>لوشاتلیه در 1895 لوله اکسی استیلن را کشف و معرفی کرد.

الیهوتامسون آمریکائی از جوشکاری مقاومتی در سال 7-1876 استفاده کرد. /
>
چون علم جوشکاری همراه با گنج تخصصی یعنی هر جوشکار ماهر در طی تاریخ درآمد زیادی داشته سبب شد که اسرار خود را از یکدیگر مخفی نمایند مثلاً هنوز هم در مورد لحیم(( آلومینیوم)) و ((آلیاژ)) آن که در این کتاب دقیقاً بحث شده از یکدیگر مخفی نگه می دارند و در جریان جنگهای جهانی اول و دوم جوشکاری پیشرفت زیادی کرد. احتیاجات بشر به اتصالات مدرن – سبک – محکم و مقاوم در سالهای اخیر و مخصوصاً بیست سال اخیر سبب توسعه سریع این فن گردید و ((سرمایه|سرماه گذاری های)) عظیم چه از طرف دولت ها و چه صنایع نظامی و تخصصی در این مورد اعمال گردید و مخصوصاً رقابت های انسان ها در علوم هسته ای ( که فقط برای صلح باید باشد) یکی دیگر از علل پیشرفت فوق سریع این فن در چند دهسال اخیر شد که به علم جوشکاری تبدیل گردید.
+چون احتیاجات بشر ، اتصال و جوش در همه موارد را خواستار بوده است، لذا مثلاً از رومهای قدیم ، فردی به نام "__پلینی__" از لحیم به نام __آرژانتاریم وترناریم__ استفاده میکرد که دارای مقداری مساوی ((قلع)) و ((سرب)) بود و __ترنایم__ دارای دو قسمت سرب و یک قسمت قلع بود که هنوز هم با پرکنندگی مورد استفاده قرار میگیرند.>>دقت و ((ترکیبات شیمیایی)) و دستگاههای متداول طلاسازی از قدیمالایام در جواهرات با چسباندن ذرات ریز ((طلا)) بر روی سطح آن با استفاده از مخلوط ((نمک)) و ((مس)) و صمغ آلی که با حرارت ، صمغ را کربونیزه نموده ، نمک مس را به مس احیاء میکنند و با درست کردن آلیاژ طلا ذرات ریز طلا را جوش میدهند و تاریخچه ای به شرح زیر دارند:>>
*"__برناندوز__" روسی در 1886 ، قوس جوشکاری را مورد استفاده قرار داد.
*"__موسیان__" در 1881 قوس کربنی را برای ذوب ((فلز|فلزات)) مورد استفاده قرار داد.
*"__اسلاویانوف__" الکترودهای قابل مصرف را در جوشکاری بکار گرفت.
*"__ژول__" در 1856 به فکر جوشکاری مقاومتی افتاد.
*"__((اصل لوشاتلیه|لوشاتلیه)) در 1895 لوله __اکسیاستیلن__ را کشف و معرفی کرد.
*"__الیهو تامسون__" آمریکائی از جوشکاری مقاومتی در سال 7-1876 استفاده کرد.br>

چون __علم جوشکاری__ همراه با گنج تخصصی و یعنی هر جوشکار ماهر در طی تاریخ درآمد زیادی داشت، سبب شد که اسرار خود را از یکدیگر مخفی نمایند. مثلاً هنوز هم در مورد لحیم آلومینیوم و آلیاژ ، آن را از یکدیگر مخفی نگه میدارند. در جریان جنگهای جهانی اول و دوم جوشکاری پیشرفت زیادی کرد. احتیاجات بشر به اتصالات مدرن – سبک – محکم و مقاوم در سالهای اخیر و مخصوصاً بیست سال اخیر ، سبب توسعه سریع این فن گردید و سرمایهگذاریهای عظیم چه از طرف دولتها و چه صنایع نظامی و تخصصی در این مورد اعمال گردید و مخصوصاً رقابتهای انسانها در ((انرژی هسته‌ای|علوم هستهای)) ( که فقط برای صلح باید باشد ) ، یکی دیگر از علل پیشرفت فوق سریع این فن در چند ده سال اخیر شد که به __علم جوشکاری__ تبدیل گردید.
 !گروههای مختلف جوشکاری  !گروههای مختلف جوشکاری
-#((لحیم کاری))
#((جوشکاری فشاری و پرسی))
#((جوشکاری ذوبی))
#((جوشکاری زرد))
چون مواد و فلزات تشکیل دهنده و جوش دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا :
قابلیت ((متالوژی)) و ((فیزیکیزیکی)) جوشکاری دو قطعه مشخص است.

پس از قابلیت متالوژی آیا قطعه ای را که ایجاد می کنیم از لحاظ ((مکانیک|مکانیکی)) قابل کار برد و سالم است. />آیا می توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ا مثلاً ((گاز)) و دستگاه را ایجاد نمائیم و فرضً ایجاد ((نیرو)) در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد زیرا استانداردهای مکانیکی و ((مهندسی)) و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد. /> />تکرار می شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً ( در مورد ((چدن)) ) باید به وجود آورد. گازهای- دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب ((آهن)) و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز- آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می باشند.
+#لحیم کاری
#جوشکاری فشاری و پرسی
#جوشکاری ذوبی
#جوشکاری زرد
چون مواد و فلزات تشکیلدهنده و جوشدهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت ((متالوژی)) و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژ آیا قطعه ای را که ایجاد میکنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟

آیا میتوانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری مثلاً ((گاز)) و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.

تکرار میشود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد.

گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز - آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری میباشند.
 !مشکلات و گرفتاریهای صنعت جوشکاری  !مشکلات و گرفتاریهای صنعت جوشکاری
-جوشکاری در حقیقت ایجاد کارخانه ذوب آهن و فلزات در مساحتی حداکثر 2×2 متر و نقطه حساس جوشکاری چند سانتیمتر است زیرا همان درجه حرارت کارخانه ذوب آهن در محل جوشکاری ه طور نقطه ای ایجاد می گردد مسلم است که چنین کار عظیمی احتیاج به ابتکار و تخصص و مواد و متخصص و وسائل مدرن دارد تا بتوان از این ذوب آهن چند سانتیمتری استفاده صحیح نمود. شاید اضافه گوئی نباشد که در هیچیک از رشته های فنی تا این اندازه احتیاج به سرمایه گذاری و رعایت جوانب فنی و غیر فنی ضروری و لازم نباشد.

سال هم وشکای ب تی ولی ب رح ی ات:

ربیت مخصص و کاران و کارا : جوشکاری یکی ا ه های ینه ر ت موش ابتدی عالی ت. ت افراد و ونن د هر س و دارج یلی کارخان ای قدرت حمل بازی کردن ب ((تش)) ر تحمل گیی خطرات و ص ممان دن ه ی ونا بیر شکل ات. زیا ((رایه|سرمای )) عظی موشی ا ایاج ارد تا یک م به ام معنی یا یک ((هند وکار)) وقی ری ود.

یه ماشین ا مدرن مفل جوشکاری اا ه ودجه های ی ا تا ب از نوا این لا درن بهر گیری نمو و مخصواً آموش که اید مه ان باشد. بعضی اوق تا ول کرانات هر و مراز آمی ای بری ااه ک خص می ا. و. اکارای و نبو بو و ید و کمک ه ا ی رفتای دیگری ات.

ای نک یمن و صی ایمنی خود یکی دیگ ا مشکت یم جوشکاری ا ه طی ک ضا انف یک کپول ماد یک مب می وا ان صدها ن را ب ر اد ر حای ک ما ر کارگا راش و ((ریه گری)) و یره خطرا ت این حد لا نیستند کچکرین وی ((ز)) نی از م تالت ی و اولی ممکن ا ده ای ا ب ط نداد. مان طری ه تبیت م تیا به بوده ی ی وی برا خری وال و کت ب ور همزمان دا سوم وشکری ت جگیری ر نو انفا اتاق گ ه صد به ب چم کا و ارا ار د کااه می باد. بدین جه شکای ا رشه ای پ نم ناده اند. م ات که این مخا ی در االات ش ه ست خود مد. نی ایکه تصالا خ و مفل یچ و چ وتی ب کای یزین وند ساگی رت یاه و مر ی تکیات را ت کتاهی تامن و تادیه وان کد. />
!دف شکای برکاری :
بریدن قت ماشینی ب ضخامتهای یاد یکی ا وایف مم رکای ا.
ه ور ی ال قعا مف یک نو فلز یا نوا فلت ولیژهوبالا دن استحکام ور عملیات وکه ینه ها از ممترین اهدا وشکار ا.

مچنین بینید:
+جوشکاری در حقیقت ایجاد کارخانه ذوب آهن و فلزات در مساحتی حداکثر 2×2 متر و نقطه حساس جوشکاری چند سانتیمتر است، زیرا همان درجه حرارت کارخانه ذوب آهن در محل جوشکاری ر یک نقطه ایجاد میگردد. مسلم است که چنین کار عظیمی احتیاج به ابتکار و تخصص و مواد و متخصص و وسائل مدرن دارد تا بتوان از این ذوب آهن چند سانتیمتری استفاده صحیح نمود.

شاید اضافه گوئی نباشد که در هیچیک از رشتههای فنی تا این اندازه احتیاج به سرمایهگذاری و رعایت جوانب فنی و غیر فنی ضروری و لازم نباشد.
اض وان ی ا وامل ییکی مربط ه وکای
ر موق جوشکاری از عوامل فیزیکی مورد تاثیر ی حاص ا عمل جوشکاری ممکن ات اتی ه وشکار ک :

/>*__د اول:__ ق گتگی
*__
ه دوم:__ وگی
*__
دته سم:__ ورد اجسام جی ب داخ ش />را میتوان نم برد. />!!بق گفتگی و عر حاصل یرات ین بر
ملم ا ر نقصی ر ی‌کی وائ بقی که رای جشکای ا ر بکار می‌رد، و اشته با یا جوکار نکات ایمنی لم موط به ر را مراعات نماید ر رق‌گفتگی ری و وود اهد داشت نانچه شکا در ارتاع مغول جوشکاری باد، مخارات اصله ز سقوط و در نتیجه __شوک - ضربه الکیکی__ یز ر ضایت حاصل از ب‌گتگی افزوده واه شد.

شانه‌هی ا فوری برگرفتگی از مو مو ن و ی شوک فی ا ک شدید و ق تس و ملل دن ضران قل و عاقبت ه مر م می‌شود. هنای که برق‌گفتگ ایا شوک ماید و خص ر ارتاع مشغول کر ات، خطر سو و افاد ز ارتفا روی زمین و ی وی و مین و یره با یدا دن جراات ی ه ، و مصوم را وخیم خواهد ساخت. بنابراین پینها می‌ش ی‌المقدور جوشکاری را طح یی اا دا.

ت ضایات و مخاطرات حاص از بر‌گفتی بستگی ه عوال یر ارند:


*__
ن جریان بر:__ ولاً در ه لاژی ریا بر ماب AC خطرناکتر از جریا رق DC مستقیم می‌باشد و ی ه عبارت یگر ، خطر شک الکتیکی در یان متناوب بیشتر است. در حایک طر وختگی یان مقیم نی بیشت ات.


*__
ثی ولتاژ:__ دت شوک الکتریکی حال ز گفی ، بستگی به میزان ولاژ بر مبوط ه ن داد ره ولتژ بیشتر ، ت شوک حاله بیشتر خواهد بود. ر هر صت ولژ بی 200 ا 250 لت که ولژ معمولی برق شهر است خطرنک بوه ، الب ضایعات دید بجود ورده ، ممکن ا مرگ ود.


*__
شت جری:__ شدت جریا 15 تا 20 یلی‌آمپر رکانس HZ 50 ولاژ ال مکن ات ا ی ست صد به سیم ب شد م رهای وی گردد. ای امر ممکن ات ا موق رسیدن نجات‌دهنه ادامه یاد. در این جی ممکن ات ضایات کشنه ای ی د.


*__فرک
انس:__ در تتر بی HZ 50 تا HZ 80 هتز شوک یا ضربه الکتریکی ممکن ا وود آید. لی در فرکان‌هی بالا ی 30000 ا 100000 هتز ، خطر کمتری ود ارد یرا بوسیه پتاب ، شخص را ا نع خ دو د.

/>*__قوت بن ان:__ مقومت دن نسان ی 500 ا 50 متغیر ست ( ام ). ه چه مقاوم ر ر تمس نبع الکتریک با ن ( وت خشک – ضخات کف پا ) بیشتر باشد خطر شوک وارده کمر است و یا باک.


*__دت ا:__ تاس برق ا بدن مت زمان بی 1 تا 3 انیه ممکن ات توقف قل و فوت مصدم ا همره داته با. ر هر ورت انچه ی چا گفگی شو، از ضایعات و واض ک ه ر بالا ن سالم در د. معمولاً ه کام می‌یابد وارض نا میبشد.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/2/21/363.jpg}
 +
 +!مسائل مهم جوشکاری
 +!!تربیت متخصص و کاردان و کارشناس
 +جوشکاری ، یکی از رشته‌های پرهزینه در صنعت و آموزش ابتدائی و عالی است. انتخاب افراد و جوانان در هر سن و مدارج تحصیلی و کارخانه‌ای ، با داشتن قدرت تحمل کار با آتش ، قدرت تحمل خطرات و آموزش تخصصی به این جوانان بسیار مشکل است. زیرا سرمایه‌های عظیم آموزشی احتیاج دارد تا یک متخصص به تمام معنی یا یک مهندس جوشکار واقعی تربیت شود.
 +!!تهیه ماشین‌آلات مخصوص
 +تهیه ماشین‌آلات مدرن و مفصل جوشکاری احتیاج به بودجه‌های عظیم دارد تا بتوان از انواع ماشین‌آلات مدرن بهره‌گیری نمود، مخصوصاً در آموزش که باید همه جانبه باشد. بعضی اوقات تمام وسایل کارخانجات شهر و مراکز آموزشی ، کافی برای ارائه کل تخصص نمی‌باشن. و اشکال‌تراشی و نبودن بودجه و خرید و کمک به ساخت نیز گرفتاری دیگری است.
 +!!رعایت نکات ایمنی
 +رعایت نکات ایمنی و تخصصی ایمنی ، خود یکی دیگر از مشکلات عظیم جوشکاری است، بطوری‌که فرضاً انفجار یک کپسول مانند یک بمب می‌تواند جان صدها نفر را به خطر اندازد، در حالیکه مثلاً در کارگاه ((تراشکاری|تراش)) و ((ریخته گری)) ،خطرها تا این حد بالا نیستند و کوچکترین بوی ((گاز)) ناشی از عدم اتصالات صحیح و اصولی ، ممکن است جان عده ای را به خطر اندازد. همان طوریکه تربیت متخصص ، احتیاج به بودجه‌های عظیم آموزشی برای خرید وسائل و کتب بطور همزمان دارد، هزینه های دیگر جوشکاری جهت جلوگیری از هر نوع انفجار و احتراق در کارگاهها و صدمه به بدن و چشم جوشکار و افراد حاضر در کارگاه می‌باشد.

بدین جهت جوشکاری را رشته ای پر خرج نام نهاده‌اند. مسلم است که این مخارج عظیم در استفاده از اتصالات جوش حذف خواهند شد. یعنی اینکه اتصالات پر خرج و مفصل پیچ و پرچ وقتی با جوشکاری جایگزین شوند، مخارج عظیم تشکیلات را در مدت کوتاهی تامین خواهند کرد.
 +!هدف جوشکاری و برشکاری
 +بریدن قطعات ماشینی به ضخامتهای زیاد ، یکی از وظایف مهم برشکاری است. بطور کلی ، اتصال قطعات مختلف از یک نوع ((فلز)) یا انواع فلزات و آلیآژها و بالا بردن استحکام و سرعت عملیات و کاهش هزینه‌ها از مهمترین اهداف جوشکاری است.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آزمایش صحت آب بندی جوش))
 *((ابزار مورد نیاز جوشکاری)) *((ابزار مورد نیاز جوشکاری))
-*((ماین های وکاری با ریا تقیم و متناوب)) +*((ااس فولادهای مقوم ر برار عوا یمیایی))
 *((انواع جوشکاری)) *((انواع جوشکاری))
 *((روکشی فلزات)) *((روکشی فلزات))
-*((آزمای آب نی و))
+*((فلز))
*((
ماشین هی وکری با ریان متقیم و مناو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [06:38 ]   10   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [15:44 ]   9   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [18:24 ]   8   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 جمعه 29 آبان 1383 [14:05 ]   7   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:52 ]   6   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [19:35 ]   5   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [19:18 ]   4   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [18:03 ]   3   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [17:09 ]   2   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:05 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..