منو
 کاربر Online
293 کاربر online
تاریخچه ی: جهانهای موازی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-86Lines: 1-49
-V{maketoc}


! دید کلی از جهان های موازی :

*آیا نسخه دومی از شما ، یک رونوشت از خود شما وجوددارد که همین الان مشغول خواندن این مقاله باشد؟

*آیا شخصی دیگر با اینکه شما نیست، روی سیاره ای به نام ((زمین)) با کوه های مه گرفته ، مزارع حاصل خیز و شهرهای بی در و پیکر در ((منظومه شمسی|منظومه خورشیدی)) که هشت سیاره دیگر نیز دارد، زندگی می کند؟ />
*آیا زندگی این شخص از هر لحاظ درست عین زندگی شما بوده است؟

*اگر جوابتان مثبت است ، شاید در این لحظه او تصمیم بگیرد این مقاله را تا همین جا رها کند در حالی که شما به خواندن مقاله تا انتها ادامه خواهید داد.

! نظریه جهان های موازی:

اندیشه وجود یک خود دیگر نظیر آنچه که در بالا شرح آن رفت عجیب و غیر معقول به نظر می رسد، اما آنگونه که از قرائن بر می آید انگار مجبوریم آن را بپذیریم. زیرا ((رصد نجومی|مشاهدات نجومی)) از این اندیشه غیر مادی پشتیبانی می کنند. بنابر این پیش بینی ساده ترین و پر طرافدار ترین الگوی ((کیهان شناسی)) که امروزه وجود دارد، این است که هر یک از ما یک جفت (همزاد) داریم که در ((کهکشان))ی که حدود 10280 متر دورتر از زمین قراردارد، زندگی می کنند. /> />این مسافت آنچنان زیاد است که بطور کامل خارج از هر گونه امکان ((بررسی نجومی|بررسی های نجومی)) است اما این امر واقعیت وجود نسخه دوم ما را کمرنگ نمی کند. این مسافت بر اساس ((نظریه احتمالات مقدماتی)) برآورده شده و حتی فرضیات خیالپردازانه ((فیزیک نوین)) را نیز در بر نگرفته است.

! ((فضای بیکران)):

اینکه فضا بیکران است و تقریبا بطور یکنواخت از ((ماده)) انباشته شده است، چیزی که مشاهدات هم آن را تأیید می کنند. در فضای بی کران حتی غیر محتمل ترین رویدادها نیز بالاخره در جایی ، اتفاق خواهند افتاد. />
در این فضا ، بینهایت ((سیاره مسکونی)) دیگر وجود دارد، که نه تنها یکی بلکه تعداد بیشماری از آنها مردمانی دارند که شکل ظاهری ، نام و خاطرات آنها دقیقا همان هاست که ما داریم. به ساکنانی که تمامی حالت های ممکن ار گزینه های موجود در زندگی ما را تجربه می کنند. من و شما احتمالا هرگز "((خود))" های دیگران را نخواهیم دید.

! ((وسعت عالم)):

دورترین فاصله ای که ما قادر به دیدن آن هستیم، مسافتی است که ((نور)) در مدت 14 میلیارد سال که از ((انفجار بزرگ)) و آغاز ((انبساط عالم)) سپری شده است، طی می کند. ((دورترین اجرام مرئی)) هم اکنون حدود 4x1026 متر دور تر از زمین قرار دارند. این فاصله که ((عالم قابل مشاهده)) توسط ما را تعریف می کند.

به طور مشابه ، عالم های خود های دیگر ما کراتی هستند به همین اندازه ، که مرکزشان روی سیاره محل سکونت آنهاست. چنین ترکیبی ساده ترین و سر راست ترین نمونه از ((جهان های موازی)) است. هر جهان تنها بخشی کوچک از "((جهان چند گانه))" بزرگتر است.

! ((جدال فیزیک و متا فیزیک)):

با این تعریف از جهان ممکن است شما تصور کنید که مفهوم جهان چند گانه تا ابد در محدوده قلمرو ((متا فیزیک)) باقی خواهد ماند. اما باید توجه داشت که مرز میان ((فیزیک)) و متا فیزیک را این مسأله که یک ((نظریه)) از لحاظ تجربه قابل آزمون است، یا خیر تعیین می کند نه این موضوع که فلان نظریه شامل اندیشه های غریب و ماهیت های غیر قابل مشاهده است.

مرز های فیزیک به تدریج با گذر زمان فراتر رفته و اکنون مفاهیمی است بسیار انتزاعی تر نظیر ((زمین کروی)) ، ((میدان الکترو مغناطیسی نامرئی)) ، ((اتساع زمان|کند شدن گذر زمان در شرعتهای بالا)) ، ((برهم نهی کوانتومی)) ، ((فضای خمیده)) و ((سیاهچاله)) را در بر گرفته است. طی چند سال گذشته مفهوم ((جهان چند گانه)) نیز به این فهرست اضافه شده است. /
> />پایه این اندیشه بر نظریاتی است که امتحان خو را به خوبی پس داده اند. نظریاتی همچون ((نسبیت)) و ((مکانیک کوانتومی|نظریه مکانیک کوانتومی)) ، افزون بر آن به دو قاعده اساسی ((علوم تجربی)) نیز وفادار است. که پیش بینی می کنند و می توانند آن را دستکاری نمایند.

! انواع ((جهان های موازی)):

((
دانشمندان)) تاکنون چهار نوع جهان موازی متفاوت را تشریح کرده اند. هم اکنون پرسش کلیدی وجود یا عدم جهان چند گانه نیست ، بلکه سوال بر سر تعداد سطوحی است که چنین جهان می توان داشته باشد. />
یکی از نتایج متعدد مشاهدات ((کیهان شناسی)) اخیر این بوده است که جهان های موازی دیگر مفهومی خیالپردازانه و انتزاعی صرف نیست. به نظر می رسد که اندازه فضا بینهایت است. اگر این گونه باشد، بالاخره در جایی از این فضا هر چیزی که امکان پذیر باشد واقعیت خواهد یافت. اصلاً مهم نیست که امکان پذیری آن تا چه حد نامتحمل است. /
> />فراسوی محدوده دید ((تلسکوپ)) های ما ، نواحی دیگری از فضا کاملا شبیه آنچه که پیرامون ماست وجود دارند آن نواحی یکی از انواع جهان های موازی هستند. دانشمندان حتی می توانند محاسبه کنند که این جهان ها بطور متوسط چقدر با ما فاصله دارند و مهم تر از همه اینکه تمامی اینها ((فیزیک حقیقی)) و واقعی است.

زمانی که کیهان شناسان با نظریاتی روبرو می شوند که از استحکام لازم برخوردار نیستند، نتیجه می گیرند که جهان های دیگر می توانند ویژگیها و ((قوانین فیزیک))ی کاملا متفاوتی داشته باشند. وجود این جهان ها بسیاری از جنبه های پرسش بنیادی در خصوص ((ماهیت زمان)) و قابل درک بودن جهان فیزیکی را پاسخ داد.

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((زمین)) ، ((سیاهچاله))
*((منظومه شمسی|منظومه خورشیدی))
*((رصد نجومی))
*((کیهان شناسی))
*((کهکشان))
*((بررسی نجومی))
*((فیزیک نوین))
*((نظریه احتمالات مقدماتی))
*((عالم هستی))
*((فیزیک فضا))
*((سیاره مسکونی))
*((فضای بیکران))
*((وسعت عالم))
+!دید کلی
*آیا نسخه دومی از شما ، یک رونوشت از خود شما وجود دارد که همین الان مشغول خواندن این مقاله باشد؟
*آیا شخصی دیگر با اینکه شما نیست، روی سیارهای به نام ((کره زمین|زمین)) با کوههای مه گرفته ، مزارع حاصل خیز و شهرهای بی در و پیکر در ((منظومه شمسی|منظومه خورشیدی)) که هشت سیاره دیگر نیز دارد، زندگی میکند؟>>
*آیا زندگی این شخص از هر لحاظ درست عین زندگی شما بوده است؟
*اگر جوابتان مثبت است، شاید در این لحظه او تصمیم بگیرد این مقاله را تا همین جا رها کند، در حالی که شما به خواندن مقاله تا انتها ادامه خواهید داد.
>
>

{picture=origins.jpg} />

!
نظریه جهانهای موازی
اندیشه وجود یک خود دیگر نظیر آنچه که در بالا شرح آن رفت عجیب و غیر معقول به نظر میرسد، اما آنگونه که از قرائن بر میآید انگار مجبوریم آن را بپذیریم. زیرا ((رصد نجومی|مشاهدات نجومی)) از این اندیشه غیر مادی پشتیبانی میکنند. بنابر این پیش بینی سادهترین و پر طرافدارترین الگوی ((کیهان شناسی)) که امروزه وجود دارد، این است که هر یک از ما یک جفت (همزاد) داریم که در ((کهکشان|کهکشانی)) که حدود 10280 متر دورتر از زمین قراردارد، زندگی میکنند.

این مسافت آنچنان زیاد است که بطور کامل خارج از هر گونه امکان بررسیهای نجومی است، اما این امر واقعیت وجود نسخه دوم ما را کمرنگ نمیکند. این مسافت بر اساس نظریه احتمالات مقدماتی برآورده شده و حتی فرضیات خیال پردازانه ((فیزیک نوین)) را نیز در بر نگرفته است.
!فضای بیکران
اینکه فضا بیکران است و تقریبا بطور یکنواخت از ماده انباشته شده است، چیزی که مشاهدات هم آن را تأیید میکنند. در فضای بی کران حتی غیر محتملترین رویدادها نیز بالاخره در جایی ، اتفاق خواهند افتاد. در این فضا ، بینهایت سیاره مسکونی دیگر وجود دارد، که نه تنها یکی بلکه تعداد بیشماری از آنها مردمانی دارند که شکل ظاهری ، نام و خاطرات آنها دقیقا همان هاست که ما داریم. به ساکنانی که تمامی حالتهای ممکن ار گزینههای موجود در زندگی ما را تجربه میکنند. من و شما احتمالا هرگز خودهای دیگران را نخواهیم دید.
>
>
align=left>

{picture file=img/daneshnameh_up/d/db//Meghyasejahan.jpg}

!وسعت عالم
دورترین فاصلهای که ما قادر به دیدن آن هستیم، مسافتی است که ((نور)) در مدت 14 میلیارد سال که از ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ)) و آغاز ((انبساط جهان|انبساط عالم)) سپری شده است، طی میکند. دورترین اجرام مرئی هم اکنون حدود 4x1026 متر دور تر از زمین قرار دارند. این فاصله که عالم قابل مشاهده توسط ما را تعریف میکند. بطور مشابه ، عالمهای خودهای دیگر ما کراتی هستند به همین اندازه ، که مرکزشان روی سیاره محل سکونت آنهاست. چنین ترکیبی سادهترین و سر راستترین نمونه از جهانهای موازی است. هر جهان تنها بخشی کوچک از "((جهان چند گانه))" بزرگتر است.
!جدال فیزیک و متا فیزیک
با این تعریف از جهان ممکن است شما تصور کنید که مفهوم جهان چند گانه تا ابد در محدوده قلمرو ((متا فیزیک)) باقی خواهد ماند. اما باید توجه داشت که مرز میان فیزیک و متا فیزیک را این مسأله که یک نظریه از لحاظ تجربه قابل آزمون است، یا خیر تعیین میکند نه این موضوع که فلان نظریه شامل اندیشههای غریب و ماهیتهای غیر قابل مشاهده است. مرزهای فیزیک به تدریج با گذر زمان فراتر رفته و اکنون مفاهیمی است بسیار انتزاعی تر نظیر زمین کروی ، میدان الکترو مغناطیسی نامرئی ، ((اتساع زمان|کند شدن گذر زمان در شرعتهای بالا)) ، برهمنهی کوانتومی ، فضای خمیده و ((سیاهچاله)) را در بر گرفته است. طی چند سال گذشته مفهوم جهان چند گانه نیز به این فهرست اضافه شده است.

پایه این اندیشه بر نظریاتی است که امتحان خود را به خوبی پس دادهاند. نظریاتی همچون ((نسبیت)) و ((مکانیک کوانتومی|نظریه مکانیک کوانتومی)) ، افزون بر آن به دو قاعده اساسی علوم تجربی نیز وفادار است. که پیش بینی میکنند و میتوانند آن را دستکاری نمایند.
!انواع جهانهای موازی
دانشمندان تا کنون چهار نوع جهان موازی متفاوت را تشریح کردهاند. هم اکنون پرسش کلیدی وجود یا عدم جهان چند گانه نیست، بلکه سوال بر سر تعداد سطوحی است که چنین جهان میتوان داشته باشد. یکی از نتایج متعدد مشاهدات کیهان شناسی اخیر این بوده است که جهانهای موازی دیگر مفهومی خیال پردازانه و انتزاعی صرف نیست. به نظر میرسد که ((مقیاس جهان|اندازه فضا)) بینهایت است. اگر اینگونه باشد، بالاخره در جایی از این فضا هر چیزی که امکان پذیر باشد واقعیت خواهد یافت. اصلاً مهم نیست که امکان پذیری آن تا چه حد نامتحمل است.

فراسوی محدوده دید تلسکوپهای ما ، نواحی دیگری از فضا کاملا شبیه آنچه که پیرامون ماست وجود دارند، آن نواحی یکی از انواع جهانهای موازی هستند. دانشمندان حتی میتوانند محاسبه کنند که این جهانها بطور متوسط چقدر با ما فاصله دارند و مهمتر از همه اینکه تمامی اینها فیزیک حقیقی و واقعی است. زمانی که کیهان شناسان با نظریاتی روبرو میشوند که از استحکام لازم برخوردار نیستند، نتیجه میگیرند که جهانهای دیگر میتوانند ویژگیها و قوانین فیزیکی کاملا متفاوتی داشته باشند. وجود این جهانها بسیاری از جنبههای پرسش بنیادی در خصوص ماهیت زمان و قابل درک بودن جهان فیزیکی را پاسخ داد.
!مباحث مرتبط با عنوان
 *((انفجار بزرگ)) *((انفجار بزرگ))
-*((انبساط ام))
*((ورتین اا مرئی))
*((الم قب شاهده))
+*((انبساط ها))
*((تا ما))
*((لک))
 *((جهان چند گانه)) *((جهان چند گانه))
-*((متا فیزیک)) ، ((ماهیت زمان)) 
-*((فیزیک)) ، ((فضای خمیده)) 
-*((جدال فیزیک و متا فیزیک)) 
-*((زمین کروی)) ، ((برهم نهی کوانتومی)) 
-*((میدان الکترو مغناطیسی نامرئی)) 
-*((اتساع زمان|کند شدن گذر زمان در شرعتهای بالا)) 
-*((نسبیت عام)) 
-*((نسبیت خاص)) 
-*((سرعت های نسبیتی)) 
-*((سرعت های فرین نسبیتی)) 
 *((سرعتی بالاتر از سرعت نور)) *((سرعتی بالاتر از سرعت نور))
-*((یچی نسیتی)) +*((یزی فضا))
*((کهکشا
))
*((ک
یهان شناسی))
*((مقی
س جهان))
*((ماه
یت زمان))
*((متا ف
یزیک))
 *((مکانیک کوانتومی|نظریه مکانیک کوانتومی)) *((مکانیک کوانتومی|نظریه مکانیک کوانتومی))
-*((تکو))
*((ییک قیقی))
*((ونین فییک))
+*((نوه شمسی))
*((سیت اص))
*((بیت ام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:35 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:42 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 مهر 1383 [13:40 ]   1   10.1.191.35      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..