منو
 صفحه های تصادفی
با بدغذایی کودکان چه کنیم؟
محتوای ندای آسمانی - نام امام زمان
چرخشهاي طبيعي
مشترکات ادیان
قطربالارو در عکاسی
دودمان حضرت مهدی علیه السلام - از نسل شش نفر
نقش عناصر معدنی در گیاهان
تجارت بادام زمینی
صحبت کردن با زبان ترکی
سروزیت
 کاربر Online
578 کاربر online
Lines: 1-31Lines: 1-43
-بامداد روز پنجشنبه 12 ((ماه ربیع الاول|ربیع الاول))، خدمت ((عمرو عاص|عمروعاص)) به امویان در جنگ صفین، مایه حیات آنان شد.
وی در حساس ترین لحظه های ((جنگ فن)) زمانی که نشانه های شکست در سپاه ((معاویه)) آشکار گشته بود دست به نیرنگی بزرگ زد، او دستور داد با ((قرآن بر نیزه ها نیرنگی بزرگ |بستن قرآن بر سر نیزه ها)) و حمل کردن قرآن بزرگ ((دمشق)) با کمک ده نفر روی نیزه ها، همگی فریاد بزنند: ای اهل ((عراق))! کتاب خدا بین ما و شما حاکم است (دو طرف دست از جنگ برداریم و به حکم قرآن تسلیم شویم )!
+بامداد روز پنجشنبه دوازدهم ((ماه ربیع الاول|ربیع الاول))، خدمت ((عمرو عاص|عمروعاص)) به امویان در ((جنگ صفین))، مایه حیات آنان شد.
او در حساسترین لحظه های جنگ، زمانی که نشانههای شکست در سپاه ((معاویه)) آشکار گشته بود دست به نیرنگی بزرگ زد، و دستور داد با ((قرآن بر نیزه ها، نیرنگ بزرگ معاویه در جنگ صفین |بستن قرآن بر سر نیزه ها)) و حمل کردن قرآن بزرگ ((دمشق)) با کمک ده نفر روی نیزه ها، همه سپاهیان فریاد بزنند: />===ای اهل ((عراق))! کتاب خدا بین ما و شما حاکم است (دو طرف دست از جنگ برداریم و به حکم قرآن تسلیم شویم )!===
 ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) خطاب به سپاهیانش فرمود: ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) خطاب به سپاهیانش فرمود:
-به جنگ ادامه دهید و استقامت کنید که لحظه پیروزی فرا رسیده است و به دعوت اینان اعتنایی نکنید که فریبی بیش نیست، (زیرا قبل از شروع جنگ رت طی نامه های متعدد و سفیران فراوان، معاویه و اهل شام را دعوت به پذیرش حکم قرآن کرده بود و آنان نپذیرفته بودند و اینک که در آستانه شکست قرار گرفته ند قرآن را دستاویز خود کرده ند). +''===به جنگ ادامه دهید و استقامت کنید که لحظه پیروزی فرا رسیده است و به دعوت اینان اعتنایی نکنید که فریبی بیش نیست.===''
.
(زیرا قبل از شروع جنگ، مم طی نامههای متعدد و سفیران فراوان، معاویه و اهل شام را دعوت به پذیرش حکم قرآن کرده بود و آنان نپذیرفته بودند و اینک که در آستانه شکست قرار گرفته ودند قرآن را دستاویز خود کرده ودند.)
-ولی نیرنگ عمروعاص کار خود را کرد و گروه زیادی از سپاه عراق که تعداد آنها بالغ بر ده هزار نفر بود دست از جنگ برداشت و خواهان قبول درخواست شامیان و متکه نگ شدند، ت فرمود: فریب مخورید بزنید این قرآنها را، قرآن ناطق منم آنها در حالی که همگی مسلح بودند در برابر رت ایستادند و برخواسته خود پافشاری کردند و در نهایت گفتند: یا علی دعوت این گروه را بپذیر و گرنه همانگونه که ((عثمان بن عفان|عثمان)) را کشتیم ترا نیز می کشیم. +ولی نیرنگ عمروعاص کار خود را کرد و گروه زیادی از سپاه عراق که تعداد آنها بالغ بر ده هزار نفر بود دست از جنگ برداشتد و خواستار قبول درخواست شامیان و آت شدند.
__::^
مم لی فرمود:فریب مخورید، قرآن ناطق منم.^::__ام آنها در حالی که همگی مسلح بودند، در برابر مم ایستادند و بر خواسته خود پافشاری کردند و در نهایت گفتند: />''یا عل دعوت این گروه را بپذیر و گرنه همان گونه که ((عثمان بن عفان|عثمان)) را کشتیم تو را نیز می کشیم. ''
-سخنان رت در دلهای مرده آنان هیچ اثری نداشت و ضرت را مجبور به پذیرش مسئله حکمیت و داوری کدند؛ قرار شد آتش بس شده و هر یک از دو طرف جنگ ، شخصی را به عنوان داور و حکم انتخاب نوده تا پ از طی مدتی معین و شور و مشورت با یکدیگر در تاریخی معین در مکانی بنام ((دومة الجندل)) در سر حد شام و عراق، در مجلسی عام و در مقابل سران دو سپاه نظر خود را اعلام نمایند. +سخنان مم در دلهای مرده آنان هیچ اثری نداشت و ===مام مجبور به پذیرش حکمیت و داوری=== د. قرار شد آتش بس شود و هر یک از دو طرف جنگ، شخصی را به عنوان داور و حکم انتخاب کند تا ا مشورت یکدیگر در تاریخی معین در مکانی به نام ((دومه الجندل)) در سر حد شام و عراق، در مجلسی عام و در مقابل سران دو سپاه نظر خود را اعلام کنند.
-معاویه برای داوری عمروعاص را برگزید ولی گروه شورشی از سپاه عراق و مخالفان ت که تش بس و حکمیت را بر او تحمیل کرده بودند و خواهان صلح با معاویه بودند ((ابو موسی اشعری)) را نامزد کردند، هر چه رت فرمود که او شایستگی ندارد، نپذیرفتند و اجازه ندادند که امام ((عبدالله بن عباس|ابن عباس)) یا ((مالک اشتر)) را برای داوری برگزیند حتی رت ((احنف بن قیس)) را به عنوان داور دوم یا سوم پیشنهاد داد ولی نپذیرفتند.
گروه ممر و فریب خورده در جبهه علی علیه السلام که بعدها ((خوارج)) نام گرفتند سه چیز را بر رت تحمیل کردند:
+معاویه برای داوری __عمروعاص__ را برگزید، ولی گروه شورشی از سپاه عراق و مخالفان مم لی که تش بس و حکمیت را بر او تحمیل کرده بودند و خواهان صلح با معاویه بودند __((ابو موسی اشعری))__ را نامزد کردند.
هر چه مم فرمود او شایستگی ندارد، نپذیرفتند و اجازه ندادند که امام ((عبدالله بن عباس|ابن عباس)) یا ((مالک اشتر)) را برای داوری برگزیند. حتی مم ((احنف بن قیس)) را به عنوان داور دوم یا سوم پیشنهاد داد ولی نپذیرفتند.

گروه رک و فریب خورده در جبهه علی علیه السلام که بعدها ((خوارج)) نام گرفتند سه چیز را بر مم تحمیل کردند:
 *پذیرش آتش بس و حکمیت قرآن و سنت پیامبر *پذیرش آتش بس و حکمیت قرآن و سنت پیامبر
-*پذیر ((ابو موسی اشعری|ابو موسی اشعری ))به عنوان داوری برای ((تحمیل حکمیّت و داوری ابو موسی بر امام علیه السلام|حکمیت)) +*پذیرفن ((ابو موسی اشعری|ابو موسی اشعری )) به عنوان داور برای ((تحمیل حکمیت ابوموسی بر امام علی علیه السلام|حکمیت))
 *حذف عنوان و لقب ((امیرالمؤمنین)) از متن پیمان داوری و حکمیت *حذف عنوان و لقب ((امیرالمؤمنین)) از متن پیمان داوری و حکمیت
-پس از امضای حکمیت در طول مدت و مهلت بررسی توسط دو داور، عمرو عاص با زیرکی خاص خود به ابو موسی قبولاند که علی علیه السلام چون کشندگان عثمان را پناه داده و جنگ به راه انداخته سزاوار حکومت نیست ابو موسی نیز بر معاویه خرده گرفت و او را لایق حکومت ندانست.
آن گاه هر دو تصمیم گرفتند که هر کدام امیر خود را از خلافت عزل کنند و امر خلافت را به عهده خود مسلمین بگذارند تا هر کسی را که می خواهند به خلافت انتخاب نمایند، قرار شد هر دو نفر مفا این ری را اعلام کنند.
+پس از امضای حکمیت در طول مدت و مهلت بررسی توسط دو داور، عمرو عاص با زیرکی خاص خود به ابو موسی قبولاند که علی علیه السلام چون کشندگان عثمان را پناه داده و جنگ به راه انداخته سزاوار حکومت نیست. ابو موسی نیز بر معاویه خرده گرفت و او را لایق حکومت ندانست.
آن گاه هر دو تصمیم گرفتند که هر کدام امیر خود را از خلافت عزل کنند و امر خلافت را به عهده خود مسلمین بگذارند تا هر کسی را که می خواهند به خلافت انتخاب کنند. قرار شد هر دو نفر این نظر را اعلام کنن.

روز موعود
فرا رسید. مه در دومةاجندل اجتماع کردند تا حکمین نظر ود را اظهار کنند. ابوموسی به عمرو عاص گفت بر منبر بالا رود و نظر توافق‌شده را اعلام کند.
اما عمرو عاص زیرکانه ابو موسی را پیش ا
نداخت و گفت:«تو صحابی پیامبر خدایی. من هرگز بر تو مقدم نخواهم شد!»
-روز موعود فرا رسید همه در دومةالجندل اجتماع کردند تا حکمین نظر خود را اظهار دارند. ابوموسی به عمرو عاص گفت: بر منبر بالا رود و نظر توافقی را اعلام دارد، عمرو عاص که در طی مهلت حکمیت همیشه زیرکانه ابو موسی را پیش می انداخت گفت: تو صحابی پیامبر خدائی، من هرگز بر تو مقدم نخواهم شد!
ابن عباس که در مجلس حاضر بود به ابو موسی گفت: بگذار ابتدا عمرو عاص نظر خود را اعلام کند او تو را فریب می دهد ابوموسی قبول نکرد و بر منبر بالا رفت و در جمع مردم چنین گفت: ما پس از شور و بررسی به این نتیجه رسیدیم که علی و معاویه را از خلافت خلع نموده وامر انتخاب خلافت را به عهده مسلمین بگذاریم، بنابراین من علی را از خلافت خلع می کنم چنان که این انگشتر را از انگشت بیرون می آورم!
عمروعاص بلا فاصله پس از ابوموسی به منبر رفت و گفت: چنان که او علی را از خلافت خلع کرد من نیز او را خلع می کنم و معاویه را به خلافت می گمارم چنانکه این انگشتر را در دست خود می نهم !
+ابن عباس که در مجلس حاضر بود به ابو موسی گفت: />بگذار ابتدا عمرو عاص نظر خود را اعلام کند. او تو را فریب می دهد. ما ابوموسی قبول نکرد و بر منبر بالا رفت و در جمع مردم چنین گفت: />===ما پس از مشورت و بررسی به این نتیجه رسیدیم که علی و معاویه را از خلافت خلع کنیم و انتخاب خلافت را به عهده مسلمین بگذاریم، بنابراین من علی را از خلافت خلع می کنم، چنان که این انگشتر را از انگشت بیرون می آورم!===
عمروعاص بلا فاصله پس از ابوموسی به منبر رفت و گفت: /> ===او علی را از خلافت خلع کرد، من نیز او را خلع می کنم و معاویه را به خلافت می گمارم، چنان که این انگشتر را در دست خود مینهم!===
-ابوموسی که ((فریب خورد ابوموسی اشعری د ماجرا حکمیّت|فریب خورده بود)) فریاد زد لعنت خدا بر تو، تو مانند سگی هستی که ...... عمرو عاص در حالی که پیروزمندانه از منبر پائین می آمد به او گفت تو هم مانند الاغی هستی که بر او کتابهائی را بار کرده باشند.
تمام آنچه واقع شد نتیجه روشن سرپیچی از فرمان حجت خدا و عدم تسلیم در برابر امام ت که پیامدهای منفی آن هنوز در زمینه های مختلف مشهود است.
+ابوموسی که فریب خورد بود، فریاد زدلعنت خدا بر تو، تو مانند سگی هستی.» />عمرو عاص در حالی که پیروزمندانه از منبر پائین می آمد به او گفتتو هم مانند الاغی هستی که بر او کتاب بار کرده باشند.»
===تمام آنچه واقع شد نتیجه روشن سرپیچی از فرمان حجت خدا و عدم تسلیم در برابر امام ی و که پیامدهای منفی آن هنوز در زمینه های مختلف مشهود است. ===
-!منابع:
*تاریخ طبری، ج 3، ص 38
*شرح نهج البلاغه، ابن ابی حدید، ج 2
*مروج الذهب، ج 2، ص 48
+منابع:
تاریخ طبری، ج 3، ص 38
شرح نهج البلاغه، ابن ابی حدید، ج 2
مروج الذهب، ج 2، ص 48

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [14:06 ]   13   رضا معرب      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [14:02 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [13:51 ]   11   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [04:43 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [04:41 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [04:58 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [05:14 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [10:16 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [09:35 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [08:35 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [08:30 ]   3   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [08:17 ]   2   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [06:38 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..