منو
 کاربر Online
682 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ داخلی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-24
-جنگ داخلی +!تعریف
مبارزه مسلحانه دو گروه یا گروههایی با هویت مشخص و معین علیه یکدیگر را __
جنگ داخلی__ می‌گویند. که هدف هر یک ضربه زدن و از پای در آوردن دشمن مقابل و تحت انقیاد خود در آوردن دیگری است.
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-اغاب مؤرخان می پندارند که جنگهای داخلی از نوع جنگهای درجه دوم می باشد.این قبیل جنگها بر خلاف سایر جنگها موجب پراکندگی و تخریب روحیه و وحدت ملی و مذهبی افراد جامعه می گرد.بنابراین می توان اظهار نمود که فقدان وفاق فرهنگی و نظم اجتماعی منش جنگهای داخلی است.
!تعریف جنگ داخلی
مبارزه مسلحانه دو گروه یا گروههایی با هویت مشخص و معین علیه یکدیگر را جنگ داخلی تعریف کرده اند.
که هدف هر یک ضربه زدن و از پای در آوردن دشمن متقابل و تحت انقیاد خود در آوردن دیگری است.
دلایل اهمیت جنگهای داخلی از نظر گاستون بوتول :
*تلفات سنگین و خسارات بی شماری است که در اثر جنگ گریبان گیر مردم یک جامعه می گردد.برای مثال اسپانیا در جنگ جهانی اول شرکت نداشت ، اما تلفات آن در کشور در خلال جنگ داخلی چهار ساله (1936ـ1939 میلادی) پیش از هر یک از متخاصمین جنگ جهانی اول بود.
*دلیل دیگر ، طولانی بودن این قبیل جنگها ست .دیپلمایک و بین المللی جنگهای داخلی از نوع نزاعهای خانگی و درون مرزی است و معمولاً دولتهای مجاور یا دوست ، آشکارا در این نوع درگیریها مشارکت یا دخالت می نمایند؛زیرا این دخالتها به منزله مداخله در امور داخلی آنها تلقی می شود.مگر آنکه یکی از طرفین علیه دیگری به مجامع بین المللی یا دولتها ی دوست و طرفدار آنها شکایت نماید و از آنها درخواست مداخله یا کمک کند و به همین دلیل همین ممنوعیتها و عدم مداخلات یا مداخلات بیش از حد این جنگها طولانی می گردند.
*ویژگی تخریب روحیه ملی و معنوی افراد جامعه است .وقتی گروههای متخاصم داخلی به دلایل سیاسی ، نژادی ، مذهبی یا قومی با یکدیگر وارد کارزار می گردند حتی اگر این جنگها کوتاه مدت باشد و کاملاً به یک صلح شرافتمندانه و عادلانه منتهی گردد باز هم آثار منفی مادی و انسانی ای که بر یکدیگر وارد آورده اند و همچنین آثار مخرب تبلیغاتی روانی علیه یکدیگر که در فرهنگ و تاریخ آن وارد شده است.به سادگی قابل زدودن نیست و ممکن است پس از گذشت سالیان دراز بار دیگر این خصومت و خونخواهی بروز نماید.
! شیوه های جلوگیری از بروز جنگهای داخلی :
زدودن آثار مخرب جنگ داخلی از فرهنگ و تاریخ طرفین مستلزم یک کار فرهنگی دراز مدت ، وسیع و برنامه ریزی شده از طرف دولت ملی است.در این تلاش فرهنگی علاوه بر اجرای اموری که گروههای متخاصم را به یکدیگر نزدیک می کند و روحیه تعاون و مشارکت جمعی آنان را تقویت می نماید باید از هر گونه اقدامی که پراکندگی آنان را تشدید می کند و به انام ملی آنان لطمه وارد می آورد ، به شدت جلوگیری نمود.
+اغاب مورخان میپندارند که جنگهای داخلی از نوع ((طبقه‌بندی انواع جنگها|جنگهای درجه دوم)) میباشد. این قبیل جنگها بر خلاف سایر جنگها موجب پراکندگی و تخریب روحیه و ((وحدت ملی)) و مذهبی افراد جامعه میگرد. بنابراین میتوان اظهار نمود که فقدان ((وفاق فرهنگی)) و ((نظام اجتماعی)) منش جنگهای داخلی است.
!دلایل اهمیت جنگهای داخلی از نظر ((گاستون بوتول))
*تلفات سنگین و خسارات بیشماری است که در اثر جنگ گریبانگیر مردم یک ((جامعه)) میگردد. برای مثال ((اسپانیا)) در ((جنگ جهانی اول)) شرکت نداشت، اما تلفات آن در کشور در خلال جنگ داخلی چهار ساله (1936ـ1939 میلادی) بیشتر از هر یک از طرفین متخاصمین جنگ بود.


*دلیل دیگر ، طولانی بودن این قبیل جنگها است. ((دیپلمای)) و بین المللی جنگهای داخلی از نوع نزاعهای خانگی و درون مرزی است، و معمولا دولتهای مجاور یا دوست ، آشکارا در این نوع درگیریها مشارکت یا دخالت نمینمایند. زیرا این دخالتها به منزله مداخله در امور داخلی آنها تلقی میشود. مگر آنکه یکی از طرفین علیه دیگری به مجامع بین المللی یا دولتهای دوست و طرفدار آنها شکایت نموده ، و از آنها درخواست مداخله یا کمک کند. به همین دلیل همین ممنوعیتها و عدم مداخلات یا مداخلات بیش از حد ، این جنگها طولانی میگردند.


*ویژگی دیگر تخریب روحیه ملی و معنوی افراد جامعه است. وقتی گروههای متخاصم داخلی به دلایل سیاسی ، نژادی ، مذهبی یا قومی با یکدیگر وارد کارزار میگردند، حتی اگر این جنگها کوتاه مدت باشد و کاملا به یک ((صلح|صلح شرافتمندانه و عادلانه)) منتهی گردد، باز هم آثار منفی مادی و انسانی که بر یکدیگر وارد آوردهاند و همچنین آثار مخرب ((جنگ تبلیغاتی|تبلیغات روانی)) علیه یکدیگر که در فرهنگ و تاریخ آنها وارد شده است، به سادگی قابل زدودن نیست. و ممکن است پس از گذشت سالیان دراز بار دیگر این خصومت و خونخواهی بروز نماید.
! شیوههای جلوگیری از بروز جنگهای داخلی
زدودن آثار مخرب جنگ داخلی از ((فرهنگ)) و تاریخ طرفین مستلزم یک کار فرهنگی دراز مدت ، وسیع و برنامهریزی شده از طرف ((دولت|دولت ملی)) است. در این تلاش فرهنگی علاوه بر اجرای اموری که گروههای متخاصم را به یکدیگر نزدیک میکند و ((تعاون|روحیه تعاون)) و ((وحدت ملی|مشارکت جمعی)) آنان را تقویت مینماید، باید از هر گونه اقدامی که پراکندگی آنان را تشدید میکند و به احاد ملی آنان لطمه وارد میآورد، به شدت جلوگیری نمود.
 ! نظریه جامعه شناسان در مورد جنگ داخلی ! نظریه جامعه شناسان در مورد جنگ داخلی
-توجه به عواملی که موجب برقراری نظم و ترتیب در جامعه می گردد یا بر هم زننده این امر است ، از مسائل مهم مورد توجه جامعه شناسان است.زمانی که مجموعه نهاده ای اجتماعی در جهت عملکرد مطلوب یات اجتماعی و مناسبات اجتماعی نحوی تنظیم شده باشد می توان نتیجه گرفت که آن جامعه از نظم اجتماعی مطلوبی برخوردار است و عنصر «تحمل» نیروی مخالف و «نقش رهبری» در بین نیروهای متخاصم بسیار سا زنده و تعیین کننده است. +توجه به عواملی که موجب برقراری ((نظم)) و ترتیب در جامعه میگردد یا بر هم زننده این امر است، از مسائل مهم مورد توجه جامعه شناسان است. زمانی که مجموعه ((نهاد اجتماعی|نهادهای اجتماعی)) در جهت عملکرد مطلوب ((ندگی اجتماعی|حیات و مناسبات اجتماعی)) به نحوی تنظیم شده باشد، میتوان نتیجه گرفت که آن جامعه از نظم اجتماعی مطلوبی برخوردار است و عنصر تحمل نیروی مخالف و نقش رهبری در بین نیروهای متخاصم بسیار سازنده و تعیین کننده است.
!همچنین ببینید
*((انواع قیام))
*((جنگ احزاب))
*((جنگ تبلیغاتی))
*((جنگ خارجی))
*((دیپلماسی))
*((شورش))
*((طبقه‌بندی انواع جنگها))
*((وحدت ملی))
*((وفاق فرهنگی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [04:48 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [12:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..