منو
 کاربر Online
677 کاربر online
تاریخچه ی: جنگهای ناپلئون

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-177Lines: 1-186
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! جنگهای ناپلئون  ! جنگهای ناپلئون
 ((ناپلئون بناپارت))، سردار پیروزمند جنگهای دوران انقلاب فرانسه، در سال 1799م، قدرت را در دست گرفت.وی نظم و امنیت را به فرانسه باز گرداند و با تمام قوا، با دشمنان فرانسه به پیکار برخاست. ناپلئون، سربازی برجسته بود و ارتشهای مجهز اروپایی را یکی بعد از دیگری شکست داد. در سال 1807 فرانسه صاحب بزرگترین امپراتوری بود که پس از عهد ((روم باستان)) در پهنه اروپا پدید آمده بود. اما، ناپلئون نتوانست بر ((اسپانیا))یی ها غلبه کند و نیروی دریایی ((بریتانیا)) در ((نبرد ترافالگار))، قوای وی را شکست داد. در سال 1812، ناپلئون با سپاهی عظیم، ((روسیه)) را مورد هجوم قرار داد. این لشگرکشی، پایانی فاجعه آمیز داشت و ناپلئون در سال 1814 مجبور به جلای وطن گردید. ((ناپلئون بناپارت))، سردار پیروزمند جنگهای دوران انقلاب فرانسه، در سال 1799م، قدرت را در دست گرفت.وی نظم و امنیت را به فرانسه باز گرداند و با تمام قوا، با دشمنان فرانسه به پیکار برخاست. ناپلئون، سربازی برجسته بود و ارتشهای مجهز اروپایی را یکی بعد از دیگری شکست داد. در سال 1807 فرانسه صاحب بزرگترین امپراتوری بود که پس از عهد ((روم باستان)) در پهنه اروپا پدید آمده بود. اما، ناپلئون نتوانست بر ((اسپانیا))یی ها غلبه کند و نیروی دریایی ((بریتانیا)) در ((نبرد ترافالگار))، قوای وی را شکست داد. در سال 1812، ناپلئون با سپاهی عظیم، ((روسیه)) را مورد هجوم قرار داد. این لشگرکشی، پایانی فاجعه آمیز داشت و ناپلئون در سال 1814 مجبور به جلای وطن گردید.
 
 
 
 
  
 {picture=Napelon.jpg} {picture=Napelon.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سواره نظام فرانسوی

 سواره نظام فرانسوی

 سواره نظام ها از اسبها استفاده می کردند و در پیشاپیش
سپاه برای دیده بانی و حملات برق آسا
قرار داشتند. اونیفرم آنها روشن و
دارای تزئین بود.
 سواره نظام ها از اسبها استفاده می کردند و در پیشاپیش
سپاه برای دیده بانی و حملات برق آسا
قرار داشتند. اونیفرم آنها روشن و
دارای تزئین بود.
  
  
  
  
 
 
 
 
 __1792م__ __1792م__
 فرانسه به ((اتریش)) و ((پروس)) اعلان جنگ می کند و «جنگهای انقلاب» شروع می شود. یک سال بعد ناپلئون بناپارت بیست و چهارساله به ((ژنرالی)) ارتقاء می یابد. فرانسه به ((اتریش)) و ((پروس)) اعلان جنگ می کند و «جنگهای انقلاب» شروع می شود. یک سال بعد ناپلئون بناپارت بیست و چهارساله به ((ژنرالی)) ارتقاء می یابد.
 __1795__ __1795__
 ناپلئون، مسئول دفاع از ((پاریس)) در برابر شورشیانی است که می خواهند حکومت انقلابی را سرنگون کنند. او فرمانده نظامی پاریس می باشد. ناپلئون، مسئول دفاع از ((پاریس)) در برابر شورشیانی است که می خواهند حکومت انقلابی را سرنگون کنند. او فرمانده نظامی پاریس می باشد.
 __1796__ __1796__
 ناپلئون به سرپرستی سپاهی برای جنگیدن با اتریشی هادر ((ایتالیا)) فرستاده می شود. او سربازان روحیه باخته را سازماندهی می کند و با پیروزی وارد شهر ((میلان)) می شود. فرانسه بر شمال کشور ایتالیا تسلط می یابد. ناپلئون به سرپرستی سپاهی برای جنگیدن با اتریشی هادر ((ایتالیا)) فرستاده می شود. او سربازان روحیه باخته را سازماندهی می کند و با پیروزی وارد شهر ((میلان)) می شود. فرانسه بر شمال کشور ایتالیا تسلط می یابد.
 __1797__ __1797__
 در یک جنگ هوشمندانه، ناپلئون با سپاهی اندک و تجهیزاتی کم به نیروهای اتریشی حمله می کند و آنها را شکست می دهد و به اتریش فشار می آورد که سرزمین بیشتری در منطقه ((رود راین)) در اختیار فرانسه بگذارد و فرانسه اجازه می یابد که بر ((بلژیک)) تسلط داشته باشد. در یک جنگ هوشمندانه، ناپلئون با سپاهی اندک و تجهیزاتی کم به نیروهای اتریشی حمله می کند و آنها را شکست می دهد و به اتریش فشار می آورد که سرزمین بیشتری در منطقه ((رود راین)) در اختیار فرانسه بگذارد و فرانسه اجازه می یابد که بر ((بلژیک)) تسلط داشته باشد.
 __1798__ __1798__
 ناپلئون در خاورمیانه نیرو پیاده می کند. او قصد دارد ((مصر)) و ((سوریه)) را تصرف کند اما در یکم اوت، ((آدمیرال)) انگلیسی بنام ((هوراشیو نلسون ))ناوگان جنگی فرانسه را در ((نبرد نیل)) نابود می کند. ناپلئون در خاورمیانه نیرو پیاده می کند. او قصد دارد ((مصر)) و ((سوریه)) را تصرف کند اما در یکم اوت، ((آدمیرال)) انگلیسی بنام ((هوراشیو نلسون ))ناوگان جنگی فرانسه را در ((نبرد نیل)) نابود می کند.
 __1799__ __1799__
 ناپلئون به فرانسه برگشته و قدرت را در دست می گیرد و خود را به عنوان اولین کنسول منصوب می کند. ناپلئون به فرانسه برگشته و قدرت را در دست می گیرد و خود را به عنوان اولین کنسول منصوب می کند.
 __1800__ __1800__
 ناپلئون به ایتالیا حمله کرده و اتریشی ها را زا آنجا بیرون می راند. و سال بعد با آنها صلح می کند. ناپلئون به ایتالیا حمله کرده و اتریشی ها را زا آنجا بیرون می راند. و سال بعد با آنها صلح می کند.
 __1802__ __1802__
 ناپلئون خود را بعنوان ((کنسول)) اول کشور منصوب می کند. جنگ بین ((انگلستان)) و فرانسه پایان می یابد و برای مدت ده سال در صلح زندگی می کنند. ناپلئون تمام قدرت خود را برای سازماندهی و ترمیم کردن خرابی های گذشته دوران انقلاب معطوف می دارد. ناپلئون خود را بعنوان ((کنسول)) اول کشور منصوب می کند. جنگ بین ((انگلستان)) و فرانسه پایان می یابد و برای مدت ده سال در صلح زندگی می کنند. ناپلئون تمام قدرت خود را برای سازماندهی و ترمیم کردن خرابی های گذشته دوران انقلاب معطوف می دارد.
 __1803__ __1803__
 جنگهای ناپلئونی آغاز می شود. ناپلئون خود را برای حمله به انگلستان آماده می کند؛ و حدود 2000 کشتی را در سواحل اطراف ((بولون)) جمع می کند. جنگهای ناپلئونی آغاز می شود. ناپلئون خود را برای حمله به انگلستان آماده می کند؛ و حدود 2000 کشتی را در سواحل اطراف ((بولون)) جمع می کند.
 __دوم دسامبر 1804__ __دوم دسامبر 1804__
 از ((پاپ)) دعوت می شود که برای مراسم تاجگذاری امپراتور بناپارت در ((کلیسای بزرگ نوتردام )) شرکت کند، اما در آخرین لحظات ناپلئون تاج را از دست پاپ می گیرد و خود شخصا تاجگذاری می کند. از ((پاپ)) دعوت می شود که برای مراسم تاجگذاری امپراتور بناپارت در ((کلیسای بزرگ نوتردام )) شرکت کند، اما در آخرین لحظات ناپلئون تاج را از دست پاپ می گیرد و خود شخصا تاجگذاری می کند.
 __1805__ __1805__
 ناپلئون خود را پادشاه ایتالیا می کند. اتریش و پروس و انگلستان متفقا علیه فرانسه متحد می شوند. انگلستان در دریا نیروهای فرانسوی و اسپانیایی را در نبرد ترافالگار شکست می دهد، اما ناپلئون، اتریش و پروس را در دوم دسامبر در ((نبرد استرلیتز)) شکست می دهد. ناپلئون خود را پادشاه ایتالیا می کند. اتریش و پروس و انگلستان متفقا علیه فرانسه متحد می شوند. انگلستان در دریا نیروهای فرانسوی و اسپانیایی را در نبرد ترافالگار شکست می دهد، اما ناپلئون، اتریش و پروس را در دوم دسامبر در ((نبرد استرلیتز)) شکست می دهد.
 __1808__ __1808__
 ناپلئون به اسپانیا حمله کرده و سعی می کند که برادر خود ((ژوزف)) را به عنوان پادشاه آنجا منصوب کند. اما اسپانیائی ها شورش می کنند. انگلستان ، ((پرتغال))، اسپانیا و اتریش علیه فرانسه در ((جنگ پنی سولا)) با یکدیگر متحد می شوند. ناپلئون به اسپانیا حمله کرده و سعی می کند که برادر خود ((ژوزف)) را به عنوان پادشاه آنجا منصوب کند. اما اسپانیائی ها شورش می کنند. انگلستان ، ((پرتغال))، اسپانیا و اتریش علیه فرانسه در ((جنگ پنی سولا)) با یکدیگر متحد می شوند.
 __1809__ __1809__
 ناپلئون، اتریش را شکست می دهد و با آنها صلح برقرار می کند، اما انگلیسی ها در اسپانیا باقی می مانند و ناپلئون نه می تواند آنها را از آنجا بیرون کند ونه می تواند اسپانیائی ها را شکست دهد. ناپلئون، اتریش را شکست می دهد و با آنها صلح برقرار می کند، اما انگلیسی ها در اسپانیا باقی می مانند و ناپلئون نه می تواند آنها را از آنجا بیرون کند ونه می تواند اسپانیائی ها را شکست دهد.
 __1812__ __1812__
 ناپلئون با سپاه بزرگی، در حدود 000/500 نفر به روسیه حمله می کند وتمام راههائی که به مسکو ختم می شود را تسخیر می کند، اما زمستان او را مجبور به بازگشت می کند و در اثر گرسنگی، سرما و نبرد سربازان او کشته می شوند و تنها سی هزار نفر بر می گردند. ناپلئون با سپاه بزرگی، در حدود 000/500 نفر به روسیه حمله می کند وتمام راههائی که به مسکو ختم می شود را تسخیر می کند، اما زمستان او را مجبور به بازگشت می کند و در اثر گرسنگی، سرما و نبرد سربازان او کشته می شوند و تنها سی هزار نفر بر می گردند.
 __1813__ __1813__
 پروس، روسیه، ایتالیا، اتریش و ((سوئد)) علیه فرانسه با یکدیگر متحد می شوند. ناپلئون در ((نبرد لایپزیک))، شانزدهم تا نوزدهم اکتبر، کاملا شکست می خورد. پروس، روسیه، ایتالیا، اتریش و ((سوئد)) علیه فرانسه با یکدیگر متحد می شوند. ناپلئون در ((نبرد لایپزیک))، شانزدهم تا نوزدهم اکتبر، کاملا شکست می خورد.
 __1814__ __1814__
 ناپلئون قدرت را از دست می دهد و به ((جزیره الب ))مدیترانه تبعید می شود. ناپلئون قدرت را از دست می دهد و به ((جزیره الب ))مدیترانه تبعید می شود.
 __1815__ __1815__
 ناپلئون از تبعید فرار کرده و به فرانسه بر می گردد و سپاهی تشکیل می دهد. او در هجدهم ژوئن در ((نبرد واترلو)) شکست می خورد؛ یعنی تقریبا صد روز بعد از آمدن به فرانسه دوباره قدرت را واگذار می کند و به جزیره کوچکی در جنوب ((اقیانوس اطللس)) بنام سنت هلن تبعید می شود. ناپلئون از تبعید فرار کرده و به فرانسه بر می گردد و سپاهی تشکیل می دهد. او در هجدهم ژوئن در ((نبرد واترلو)) شکست می خورد؛ یعنی تقریبا صد روز بعد از آمدن به فرانسه دوباره قدرت را واگذار می کند و به جزیره کوچکی در جنوب ((اقیانوس اطللس)) بنام سنت هلن تبعید می شود.
 __پنجم مه 1821__ __پنجم مه 1821__
 ناپلئون در ((جزیره سنت هلن)) می میرد. ناپلئون در ((جزیره سنت هلن)) می میرد.
 ناپلئون بناپارت (1769- 1821) مردی بود کوتاه قد با آرزوهای بزرگ. او یک ژنرال معروف و با هوش و همینطور یک سیاستمدار و حاکم قدرتمند در فرانسه بود. از سال 1804م هنگامی که او خود تاجگذاری کرد، یک دیکتاتور تمام عیار بود. ناپلئون بناپارت (1769- 1821) مردی بود کوتاه قد با آرزوهای بزرگ. او یک ژنرال معروف و با هوش و همینطور یک سیاستمدار و حاکم قدرتمند در فرانسه بود. از سال 1804م هنگامی که او خود تاجگذاری کرد، یک دیکتاتور تمام عیار بود.
 ! تفنگهای سرپر جخماقی  ! تفنگهای سرپر جخماقی
 سلاح اصلی پیاده نظام دردوران جنگهای ناپلئون که از 1803 تا 1815 اروپا را در برگرفته بود، تفنگ سرپر چخماقی بود. در این تفنگ برای منفجر کردن ((باروت)) از ((چخماق)) استفاده می شد؛ به همین دلیل، در مقایسه با سلاحهای آتشین قبلی، از ایمنی بیشتری برخوردار بود. سلاح اصلی پیاده نظام دردوران جنگهای ناپلئون که از 1803 تا 1815 اروپا را در برگرفته بود، تفنگ سرپر چخماقی بود. در این تفنگ برای منفجر کردن ((باروت)) از ((چخماق)) استفاده می شد؛ به همین دلیل، در مقایسه با سلاحهای آتشین قبلی، از ایمنی بیشتری برخوردار بود.
 
 
 
 
  
 {picture=Napelon1.jpg} {picture=Napelon1.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 تمرین تیراندازی با تفنگ سرپر در ارتش بریتانیا تمرین تیراندازی با تفنگ سرپر در ارتش بریتانیا
  
  
  
  
 
 
 
 
 ! دولت با کفایت  ! دولت با کفایت
 ناپلئون، کاملا بر اهمیت یک دستگاه اجرائی مناسب و دولت محلی کارآمد واقف بود. وی، فرانسه را سه گروه استان (departments)، ناحیه (arrondissements) و شهر (communes) تقسیم بندی کرد. ماموران دولتی بر اساس لیاقتشان ترقی پیدا می کردند، نه بوسیله موقعیت های اجتماعی و رابطه شان. محدودیت های تجاری گذشته از میان برداشته شد، بانک فرانسه تاسیس گردید و اقتصاد تثبیت شد. ناپلئون، کاملا بر اهمیت یک دستگاه اجرائی مناسب و دولت محلی کارآمد واقف بود. وی، فرانسه را سه گروه استان (departments)، ناحیه (arrondissements) و شهر (communes) تقسیم بندی کرد. ماموران دولتی بر اساس لیاقتشان ترقی پیدا می کردند، نه بوسیله موقعیت های اجتماعی و رابطه شان. محدودیت های تجاری گذشته از میان برداشته شد، بانک فرانسه تاسیس گردید و اقتصاد تثبیت شد.
 ! آموزش و پرورش کلیسا  ! آموزش و پرورش کلیسا
 ناپلئون اولین سیستم آموزش و پرورش را ایجاد کرد؛ ((کلیسا)) و شهرداریها، مدارس ابتدائی را اداره می کردند و دولت نیز مسئول اداره دبیرستانها و دانشگاه سلطنتی بود. در سال 1802، ناپلئون کلیسای کاتولیک روم را به رسمیت شناخت. این باعث ایجاد روابط صمیمانه با کلیسا شد، در صورتیکه در دوران انقلاب شدیدا مورد حمله قرار گرفته بود. ناپلئون اولین سیستم آموزش و پرورش را ایجاد کرد؛ ((کلیسا)) و شهرداریها، مدارس ابتدائی را اداره می کردند و دولت نیز مسئول اداره دبیرستانها و دانشگاه سلطنتی بود. در سال 1802، ناپلئون کلیسای کاتولیک روم را به رسمیت شناخت. این باعث ایجاد روابط صمیمانه با کلیسا شد، در صورتیکه در دوران انقلاب شدیدا مورد حمله قرار گرفته بود.
 ! نظام نامه ناپلئون  ! نظام نامه ناپلئون
 مهمترین و معروفترین عمل ناپلئون، نظام نامه با قوانین کشوری بود که به روشنی و سادگی اصول حقوقی نظام را تعیین می کرد که تضمین کننده آرمانها و اصول انقلاب از قبیل آزادیهای شخصی و تساوی حقوقی بود. نظام نامه با قوانین کشوری پایه و اساس تمام سیستمهای حقوقی در سراسر دنیا شد. مهمترین و معروفترین عمل ناپلئون، نظام نامه با قوانین کشوری بود که به روشنی و سادگی اصول حقوقی نظام را تعیین می کرد که تضمین کننده آرمانها و اصول انقلاب از قبیل آزادیهای شخصی و تساوی حقوقی بود. نظام نامه با قوانین کشوری پایه و اساس تمام سیستمهای حقوقی در سراسر دنیا شد.
 ! اختناق شدید  ! اختناق شدید
 حکومت سخت گیر ناپلئون با کفایت تر از حکومت قبلی فرانسه بود، اما در بسیاری از موارد حکومت ناپلئون، پلیسی بود. روزنامه ها به شدت سانسور شده و آنچه را که دولت می خواست مردم بدانند در روزنامه ها می نوشتند و کسانی که مخالف حکومت بودند، به زندان می افتادند و بسیاری به قتل می رسیدند. جاسوس های زیادی وجود داشتند و مردم ترغیب می شدند که دوستان و همسایگانی که مخالف دولت بودند، را معرفی کنند. حکومت سخت گیر ناپلئون با کفایت تر از حکومت قبلی فرانسه بود، اما در بسیاری از موارد حکومت ناپلئون، پلیسی بود. روزنامه ها به شدت سانسور شده و آنچه را که دولت می خواست مردم بدانند در روزنامه ها می نوشتند و کسانی که مخالف حکومت بودند، به زندان می افتادند و بسیاری به قتل می رسیدند. جاسوس های زیادی وجود داشتند و مردم ترغیب می شدند که دوستان و همسایگانی که مخالف دولت بودند، را معرفی کنند.
-! واترلو +
 
 
 
 
  
 {picture=Napelon2.jpg} {picture=Napelon2.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 یک افسر انگلیسی بنام کاپیتان جی. کینکائید
حوادث خونین جنگ واترلو را به
روشنی بیان می کند.
 یک افسر انگلیسی بنام کاپیتان جی. کینکائید
حوادث خونین جنگ واترلو را به
روشنی بیان می کند.
  
  
  
  
 
 
 
 
 +! نبرد ترافالگار
 +امپراتور فرانسه، ناپلئون (1821- 1769م) تصمیم گرفت که به انگلستان حمله کند، اما نیروی دریایی انگلستان بر دریاها مسلط بود. در 12 اکتبر 1805، نیروی دریایی انگلستان به فرماندهی هوراشیو نلسون (1805- 1758)، طی نبرد «ترافالگار» واقع در نزدیکی ساحل اسپانیا، ناوگان اسپانیا و فرانسه را منهدم کرد. در این جنگ، نلسون کشته شد، اما نیروهای انگلیسی، 20 کشتی دشمن را غرق کردند، بدون اینکه حتی یک کشتی انگلیسی آسیب ببیند
 +! واترلو
 در سال 1815، ناپلئون، از تبعیدگاه خود در ((جزیره الب))، فرار می کند و به قصد تسخیر مجدد قدرت، به فرانسه باز می گردد. در 18 ژوئن، ارتش پروس و انگلستان، به ترتیب، به فرماندهی بلوخر و ((دوک ولینگتون)) در واترلو، واقع در ((بلژیک))، با نیروهای فرانسوی روبرو می شوند. بعد از جنگ شدید که در حدود چهل و شش هزار نفر کشته می شوند، ناپلئون برای آخرین بار شکست می خورد. .وی که برای دومین بار مجبور به ترک قدرت شده بود، به جزیره سنت هلن در ((اقیانوس اطلس)) تبعید می شود. در سال 1815، ناپلئون، از تبعیدگاه خود در ((جزیره الب))، فرار می کند و به قصد تسخیر مجدد قدرت، به فرانسه باز می گردد. در 18 ژوئن، ارتش پروس و انگلستان، به ترتیب، به فرماندهی بلوخر و ((دوک ولینگتون)) در واترلو، واقع در ((بلژیک))، با نیروهای فرانسوی روبرو می شوند. بعد از جنگ شدید که در حدود چهل و شش هزار نفر کشته می شوند، ناپلئون برای آخرین بار شکست می خورد. .وی که برای دومین بار مجبور به ترک قدرت شده بود، به جزیره سنت هلن در ((اقیانوس اطلس)) تبعید می شود.
 +!دوک ولینگتون
 +آرتور ولسلی (1852- 1769) اولین دوک خاندان ولینگتون بود ویکی از سیاستمداران و نظامیان معروف انگلستان به حساب می آمد و به دوک یا شاهزاده آهنی شهرت داشت. او فرماندهی سپاهی را در منطقه پنی سولار اسپانیا به عهده داشت و با کمک فلید مارشال بلوشر توانست نیروهای فرانسوی را در نبرد واترلو شکست دهد، اما او گفت: « این خطرناکترین موقعیتی بود که تا کنون در آن بودم»
 ! حقایق ثبت شده  ! حقایق ثبت شده
 بسیاری از کارشناسان معتقدند که ناپلئون به طور اتفاقی و غیر عمد مسموم شده است. آزمایشهای انجام شده بر روی رنگ کاغذ دیواری اطاق او در ((سنت هلن)) نشان می دهد که کاغذ دیواری حاوی مرگ موش بوده و در هوای مرطوب این ماده سمی خطرناک وارد هوا شده و او را مسموم کرده است. او، قبل از مرگ در پنجم مه سال 1821، برای بیماری ((معده)) و ((کبد)) تحت مداوا قرار گرفته و این دو علامتهای ((مسمومیت)) ناشی از مرگ موش هستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ناپلئون به طور اتفاقی و غیر عمد مسموم شده است. آزمایشهای انجام شده بر روی رنگ کاغذ دیواری اطاق او در ((سنت هلن)) نشان می دهد که کاغذ دیواری حاوی مرگ موش بوده و در هوای مرطوب این ماده سمی خطرناک وارد هوا شده و او را مسموم کرده است. او، قبل از مرگ در پنجم مه سال 1821، برای بیماری ((معده)) و ((کبد)) تحت مداوا قرار گرفته و این دو علامتهای ((مسمومیت)) ناشی از مرگ موش هستند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 دی 1384 [04:18 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 یکشنبه 18 دی 1384 [04:14 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [04:09 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:39 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:43 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..