منو
 کاربر Online
1176 کاربر online
تاریخچه ی: جمله

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-102Lines: 1-95
 V{maketoc} V{maketoc}
 !جمله !جمله
-

 
 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=21395} +{img src=img/daneshnameh_up//0f/jomleh.JPG}
  
 
 
 
~~green:جمله مجموعه اى است به هم پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى کند. جمله داراى اجزاءو ارکان است . ارکان جمله آن قسمتهایی هستند که اگر حذف شوند،ساختمان جمله از هم میپاشد. اجزاى جمله آنها هستند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى رساند.~~
 
~~green:جمله مجموعه اى است به هم پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى کند. جمله داراى اجزاءو ارکان است . ارکان جمله آن قسمتهایی هستند که اگر حذف شوند،ساختمان جمله از هم میپاشد. اجزاى جمله آنها هستند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى رساند.~~
 !اقسام جمله از لحاظ ارکان !اقسام جمله از لحاظ ارکان
-1. جله ام لاز یا هول = نهاد + فعل
2.
مله با فل تام متعدّى ملوم = نهاد+ مفعول + فعل
3.
مه با ف رطى = نهاد + مسند + فعل
+1. ه(الی یا عل) + فعل ا: محمد آم. />2. نهاد+ مفعول + فعل اص :محد کتاب را ر. />3. نهاد + مسند + فعل ربطی: محمد با هوش است.
-باید دانست که هر یک از این سه هسته، معمولا اجزایى مى پذیرند از قبیل متمم، قید، بدل، و مضاف الیه. +هر یک از این سه هسته، معمولا اجزایى مى پذیرند از قبیل متمم، قید، بدل، و مضاف الیه.
 !اقسام جمله از لحاظ پیام  !اقسام جمله از لحاظ پیام
-1. ~~green:خبرى~~: جمله اى که به یکى از صورت هاى اِخبارى یا التزامى و مثبت یا منفى، درباره تحقق کار یا حالتى سخن مى گوید . +1. ~~green:خبرى~~: جمله اى که به یکى از صورت هاى اِخبارى یا التزامى و مثبت یا منفى، درباره تحقق کار یا حالتى سخن مى گوید : هوا گرم است.
-2. ~~green:پرسشى~~: جمله اى که به وسیله آن، ظاهراً یا حقیقتاً درباره امرى پرسش شود . +2. ~~green:پرسشى~~: جمله اى که به وسیله آن، ظاهراً یا حقیقتاً درباره امرى پرسش شود : حال شما چطور است؟
-3. ~~green:امرى~~: جمله اى که به وسیله آن، راجع به تحقّق کار یا حالى درخواستى صورت پذیرد . +3. ~~green:امرى~~: جمله اى که به وسیله آن، راجع به تحقّق کار یا حالى درخواستى صورت پذیرد :عصبانی نشوید.
 وجه امرى شامل هر دو صورت امر و نهى (مصطلح در عربى) است. در جمله هاى امرى خطابى، معمولا نهاد حذف مى شود. وجه امرى شامل هر دو صورت امر و نهى (مصطلح در عربى) است. در جمله هاى امرى خطابى، معمولا نهاد حذف مى شود.
-4. ~~green:عاطفى~~: جمله اى که با آن، یکى از عواطف و احساسات انسانى بیان شود، از قبیل تحسین، تعجّب، آرزو، و افسوس . +4. ~~green:عاطفى~~: جمله اى که با آن، یکى از عواطف و احساسات انسانى بیان شود، از قبیل تحسین، تعجّب، آرزو، و افسوس . شما چقدر خوش ذوق هستید.
-!اقسام جمله از لحاظ چین +!اقسام جمله از لحاظ نم
 1 .~~green: جمله مستقیم~~: جمله اى که ارکان یا اجزاى آن، در جاى خود قرار دارند: 1 .~~green: جمله مستقیم~~: جمله اى که ارکان یا اجزاى آن، در جاى خود قرار دارند:
-« ما را ى سفات داغ ى خوند.»
+میم یر مارا ا خو کرد.
 2. ~~green:جمله غیر مستقیم:~~ جمله اى که نظم دستورى یک یا چند رکن یا جزء آن به هم خورده است: 2. ~~green:جمله غیر مستقیم:~~ جمله اى که نظم دستورى یک یا چند رکن یا جزء آن به هم خورده است:
 «مکّه پر است از کوه هاى سنگى کوچک و بزرگ.» «مکّه پر است از کوه هاى سنگى کوچک و بزرگ.»
-نکته : کاربرد جمله غیر مستقیم معمولا براى تنوع بخشیدن به نوشته است. البته از آن جا که چنین جمله اى، نوشته را به زبان محاوره نزدیک مى کند، باید در کاربرد آن به سبک و حال و هواى اثر جدا توجه داشت. از نمونه هاى خوب کاربرد چنین جمله هایى، آثار «جلال آل احمد» است. +نکته : کاربرد جمله غیر مستقیم معمولا براى تنوع بخشیدن به نوشته است. البته از آن جا که چنین جمله اى، نوشته را به زبان محاوره نزدیک مى کند، باید در کاربرد آن به سبک و حال و هواى اثر توجه داشت. از نمونه هاى خوب کاربرد چنین جمله هایى، آثار «جلال آل احمد» است.
 !اقسام جمله از لحاظ فعل !اقسام جمله از لحاظ فعل
-1. ~~green:جمله فعلى~~ = جمله اى که داراى فعل تام است . +1. ~~green:جمله فعلى~~ = جمله اى که داراى فعل تام است . ماه تابید.
-~~green:2. جمله اِسنادى~~ = جمله اى که داراى فعل ربطى است. +~~green:2. جمله اِسنادى~~ = جمله اى که داراى فعل ربطى است.امین با هوش است.
 3. ~~green:جمله بى فعل~~ = جمله اى که فعل ندارد. 3. ~~green:جمله بى فعل~~ = جمله اى که فعل ندارد.
 حذف جمله حتماً باید با قرینه لفظى یا معنوى، و یا ساختارى باشد . حذف جمله حتماً باید با قرینه لفظى یا معنوى، و یا ساختارى باشد .
 !اقسام جمله هاى داراى فعل !اقسام جمله هاى داراى فعل
-~~green:1. جمله ساده~~ = جمله اى که داراى یک فعل است . +~~green:1. جمله ساده~~ = جمله اى که داراى یک فعل است .امین خوابید.
-~~green:2. جمله مرکب~~ = جمله اى که داراى بیش از یک فعل است . +~~green:2. جمله مرکب~~ = جمله اى که داراى بیش از یک فعل است .همین که به خانه رسیدم، مهمانان آمدند.
 ~~violet:اقسام جمله مرکب~~ ~~violet:اقسام جمله مرکب~~
 1. ترکیب شده از جمله هاى کامل: 1. ترکیب شده از جمله هاى کامل:
 «و مى دانستیم که با نخستین چراغ، شادى ها همه باز خواهند گشت و ما بازخواهیم خندید.» «و مى دانستیم که با نخستین چراغ، شادى ها همه باز خواهند گشت و ما بازخواهیم خندید.»
 2. ترکیب شده از جمله هاى ناقص و کامل: 2. ترکیب شده از جمله هاى ناقص و کامل:
-جمله ناقص آن است که به تنهایى داراى معنایى روشن و کامل نیست و معمولا به شکل جمله پیرو به کار مى رود. در این حال، جمله کامل را جمله پایه مى نامند. در این مثا جمله ی خطى پیرو و و ط پایه ات:

«پ
یش شم آنان که کلمات پیام را مى شنیدند، منظره باغ هایى چهره نمود که ر فرو دستِ آن ها، جویبان جارى است.»
+جمله ناقص آن است که به تنهایى داراى معنایى روشن و کامل نیست و معمولا به شکل جمله پیرو به کار مى رود. در این حال، جمله کامل را جمله پایه مى نامند.به درماگ یای ن تا ا مدد کرت با.
 جمله پایه مقصود اصلى نویسنده را بیان مى کند، در حالى که جمله پیرو به جمله پایه وابسته است و معمولا مفهومى از قبیل علّت، شرط، نتیجه، زمان، و مکان را به آن مى افزاید. جمله پیرو همواره ناقص است و معمولا با حرف ربط مى آید. جمله پیرو گاه پیش و گاه پس از جمله پایه قرار مى گیرد.  جمله پایه مقصود اصلى نویسنده را بیان مى کند، در حالى که جمله پیرو به جمله پایه وابسته است و معمولا مفهومى از قبیل علّت، شرط، نتیجه، زمان، و مکان را به آن مى افزاید. جمله پیرو همواره ناقص است و معمولا با حرف ربط مى آید. جمله پیرو گاه پیش و گاه پس از جمله پایه قرار مى گیرد.
 !جمله معترضه !جمله معترضه
-جمله معترضه جمله اى است که حذف آن به مفهوم اصلى جمله آسیب نرساند.این گونه جمله معمولا مفهومى از قبیل دعا، نفرین، آرزو، +جمله معترضه جمله اى است که حذف آن به مفهوم اصلى جمله آسیب نرساند.این گونه جمله معمولا مفهومى از قبیل دعا، نفرین، آرزو.
 یا توضیح را به مفهوم اصلى جمله مى افزاید. جمله معترضه گاه پس از حرف ربط مى آید و گاه به طور مستقل میان دو خطّ تیره قرار مى گیرد:  یا توضیح را به مفهوم اصلى جمله مى افزاید. جمله معترضه گاه پس از حرف ربط مى آید و گاه به طور مستقل میان دو خطّ تیره قرار مى گیرد:
-
«م
ا سگداان که همیه جویا اه لوت ى هیم، هیچ روزى ا در آ جا ک وز پیش را ب پین ساده ایم، آغاز نمى کنیم.»
+اسد- که واش ا -ر را ی ی د.
 !حذف ارکان یا اجزاى جمله !حذف ارکان یا اجزاى جمله
 حذف باید به یکى از سه قرینه زیر صورت پذیرد: حذف باید به یکى از سه قرینه زیر صورت پذیرد:
 1. ~~green:قرینه ساختارى~~ (= عرف زبانى): «به چپ، چپ!»، «برپا!». 1. ~~green:قرینه ساختارى~~ (= عرف زبانى): «به چپ، چپ!»، «برپا!».
 2. ~~green:قرینه لفظى:~~ 2. ~~green:قرینه لفظى:~~
 «یک طرفم دریاست و طرف دیگرم، دشت بى انتها (است).» «یک طرفم دریاست و طرف دیگرم، دشت بى انتها (است).»
 3. ~~green:قرینه معنوى:~~ 3. ~~green:قرینه معنوى:~~
 « ـ چه کسى در بستر پیامبر به استقبال خطر رفت؟ « ـ چه کسى در بستر پیامبر به استقبال خطر رفت؟
 ـ على (رفت)!» ـ على (رفت)!»
- +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 آبان 1385 [20:49 ]   5   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [08:48 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [08:28 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [08:17 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [06:56 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..