منو
 صفحه های تصادفی
لباس دروازه بان فوتبال
گسلهای البرز غربی و آذربایجان
مناطق آتشفشانی در ایران
پراگماتیسم
کاروان اسرای کربلا هنگام ورود به مدینه
ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان
شخم
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
خاطرات قرآنی
نبوت در قرآن
 کاربر Online
419 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-41
-جداسازی و خالص سازی مواد با لیزر 
 !دید کلی !دید کلی
-ایزوتوپهای بر گزیده نظیر ایزوتوپهای اورانیوم ، بسیار با ارزش هستند. این ایزوتوپها را می‌توان به طور اتصادی با فرایندهای لیزری ، با بهره کوانتومی کاملا کمتر از یک ، از هم جدا کرد. +ایزوتوپهای برگزیده نظیر ((ایزوتوپهای اورانیوم)) ، بسیار با ارزش هستند. این ایزوتوپها را می‌توان بطور اقتصادی با فرآیندهای لیزری ، با بهره کوانتومی کاملا کمتر از واحد ، از هم جدا کرد. جدا سازی مولکولی هم شبیه جدا سازی ایزوتوپهاست و مانند ایزوتوپها ، مولکولها نیز به علت اختلاف در ((طیف جذبی)) اجزا برانگیخته می‌توانند جداسازی شوند. با استفاده از ((لیزر)) می‌توا ترکیبات را خالص سازی کرد، یک طرح ((خالص سازی شیمیایی با لیزر|خالص سازی مواد با لیزر)) ، هنگامی که مقادیر ناخالصی کمتر از 100PPm هستند، حتی برای ((مواد شیمیایی)) با تولید انبوه ، به خوبی با فرآیندهای پر انرژی ، نظیر ((تقطیر در سرما)) می‌تواند رقابت کند.
{picture=umisoto.jpg}

!لیزر در جداسازی ایزوتوپها
ایزوتوپ
ها مختلف اتمها ، دارای فرکانسهای جذب اندک متفاوتی هستند لیزرهای ا نوار طیف باریک را می‌توان برای برانگیختن گزینشی یک ایزوتوپ بکار برد. برانگیختن چند فوتونی ، با استفاده از لیزرها در طول موجهای متعدد ، منتهی به ((یونیزاسیون گزینشی)) می‌گردد، به گونه‌ای که مواد غنی شده از نظر ((ایزوتوپ)) را می‌توان از هر یک از بخشهای واکنش داده یا واکنش نداده جمع آوری کرد. ابزار ((غنی سازی ایزوتوپی با لیزر)) بسیار پیچیده‌تر از ((دستگاه گریز از مرکز|سانتریفوژ)) یا سلول نفوذی است، ولی به علت غنی سازی بالا در هر مرحله ، کل فرآیند ساده‌تر است.


*__((جداس
ازی ایزوتوپهای اورانیوم)):__ با تابش ((لیزر گزنون)) به نمونه گازی ((اورانیوم طبیعی)) ، 235U برانگیخته می‌شود و به دنبال آن فوتونهای تابانده شده از ((لیزر کریپتون)) اعث ونیزه شدن 235U می‌گردد. یونهای مثبت ایجاد شده را در یک ((الکترود|الکترود منفی)) جمع می‌کنند تا در اثر کاهش به 235U تبدیل شود. امروزه این روش اندک اندک در حال جایگزینی با غنی سازی معمولی است.


*با استفاده از لیزر می‌توان ((بور|ایزوتوپهای بور)) ، ((کلر)) ، ((گوگرد)) ، ((کربن)) و ((هیدروژن)) را
هم جداسازی کرد.
!جداسازی مولکولی با لیزر
فرآیند جداسازی مولکولی توسط ((لیزر)) ، زمانی نتیجه بخش است که لیزری با عرض نوار طیفی باریک بتواند اجزا برگزیده یک مخلوط مولکولی را ، به علت اختلاف در طیف جذبی اجزا ، برانگیخته سازد. برای مثال جذب زیاد سولفید هیدروژن نسبت به گاز سنتزی ، امکان حذف انتخابی سولفید هیدروژن را توسط ((لیزر فلوئورید آرگون|لیزر اگزایمر فلوئورید آرگون)) از جریان گاز ، میسر می‌سازد. به علت مسمومیت ((کاتالیزور|کاتالیزورها)) با مقادیر کمتر از PPm سولفید هیدروژن موجود در مواد اولیه ، حذف سولفید هیدروژن با فرایندهای شیمیایی متداول بسیار مشکل است.

-جدا سازی مولکولی هم شبیه جدا سازی ایزوتوپهاست و مانند ایزوتوپها ، مولکولها نیز به علت اختلاف در طیف جذبی اجزا برانگیخته می توانند جداسازی شوند.<br />
با استفاده از لیزر می تتوتان ترکیبات را خالص سازی کرد، یک طرح خالص سازی با لیزر ، هنگامی که مقادیر ناخالصی کمتر از 100PPm هستند، حتی برای مواد شیمیایی با تولید انبوه ، به خوبی با فرایندهای پر انرژی ، نظیر تقطیر در سرما می تواند رقابت کند.<br />!جداسازی ایزوتوپها
ایزوتوپهای مختلف اتمها ، دارای فرکانسهای جذب اندک متفاوتی هستند، لیزرهای با نوار طیفی باریک را می توان برای برانگیختن گزینشی یک ایزوتوپ به کار برد. بر انگیختن چند فوتونی ، با استفاده از لیزرها در طول موجهای متعدد ، منتهی به یونیزاسیون گزینشی می گردد، به گونه ای که مواد غنی شده از نظر ایزوتوپ را می توان از هر یک از بخشهای واکنش داده یا واکنش نداده جمع آوری کرد. ابزار غنی سازی ایزوتوپی با لیزر بسیار پیچیده تر از سانتریفوژ یا سلول نفوذی است، ولی به علت غنی سازی بالا در هر مرحله ، کل فرایند ساده تر است.<br />*__جداسازی ایزوتوپ اورانیوم :__&lt;br>با تابش لیزر زنون به نمونه گازی اورانیوم طبیعی ، اورانیوم 235 برانگیخته می شود و به دنبال آن فوتونهای تابانده شده از لیزر کریپتون باعث یونیزه شدن اورانیوم 235 می گردد. &lt;br><br>یونهای مثبت ایجاد شده را در یک الکترود منفی جمع می کنند تا در اثر کاهش به اورانیوم 235 تبدیل شود. امروزه این روش اندک اندک در حال جایگزینی با غنی سازی معمولی است. <br><br>
>*با استفاده از لیزر می توان ایزوتوپهای بور ، کلر ، گوگرد ، کربن و هیدروژن را هم جداسازی کرد.
!جداسازی مولکولی توسط لیزر
فرایند جداسازی مولکولی توسط لیزر ، زمانی نتیجه بخش است که لیزری با عرض نوار طیفی باریک بتواند اجزا برگزیده یک مخلوط مولکولی را ، به علت اختلاف در طیف جذبی اجزا ، برانگیخته سازد. برای مثال جذب زیاد هیدروژن سولفید نسبت به گاز سنتز ، امکان حذف انتخابی هیدروژن سولفید را توسط لیزر اگزایمر آرگون فلویورید از جریان گاز ، میسر می سازد.

به علت مسمومیت کاتالیزورها با مقادیر کمتر از PPm هیدروژن سولفید موجود در مواد اولیه ، حذف هیدروژن سولفید با فرایندهای شیمیایی متداول بسیار مشکل است.
+td>
</tr>
able>
 !خالص سازی شیمیایی با لیزر !خالص سازی شیمیایی با لیزر
-خالص سازی با لیزر ، هنگامی از نظر اقتصادی امکانپذیر است که ، حذف مقادیر اندک خالصی ارزش فراورده را به مقدار زیاد بالا ببرد و فریند دارای بازده بالای کوانتومی باشد به طوریکه تعداد نسبتا اندکی از فوتونها برای تولید یک مول از ماده خالص بکار روند. />
حذف ناخالصی اغلب به دلیل اینکه ناخالصی کارآیی را فرورده را کم می کند (همانند ساخت نیم رسانا) یا به دلیل اینکه فریند بعدی را تحت تثیر قرار می دهد، مورد نیاز است.
نقش لیزرهای IRIR ، به دلیل گزینش گونه ای آن معمولا روش مورد نظر برای جداسازی است. ولی برای اینکه لیزرهای IR بتوانند به طور رضایت بخشی ، تحت شرایط فرآیندی همانند منشا بالا یا تولید انبوه عمل نمایند، توسعه بیشتری برای آنها مورد نیاز است. />هزینه تابش لیزر ، در صورتی توجیه پذیر است، که منجر به تشکیل فرورده ای با ارزش افزوده بالا ، نظیر یک کمپلکس زیست مولکولی گردد.
+خالص سازی با لیزر ، هنگامی از نظر اقتصادی امکانپذیر است که ، حذف مقادیر اندک خالصی ارزش فراورده را به مقدار زیاد بالا ببرد و فریند دارای بازده بالای کوانتومی باشد، بطوری که تعداد نسبتا اندکی از فوتونها برای تولید یک مول از ماده خالص بکار روند. حذف ناخالصی اغلب به دلیل اینکه ناخالصی کارآیی را فرورده را کم میکند (همانند ساخت نیم رسانا) یا به دلیل اینکه فریند بعدی را تحت تثیر قرار میدهد، مورد نیاز است.
!نقش لیزرهای IR در جداسازی
شیمی لیزری
IR ، به دلیل گزینش گونهای آن معمولا روش مورد نظر برای جداسازی است. ولی برای اینکه لیزرهای IR بتوانند بطور رضایت بخشی ، تحت شرایط فرآیندی همانند منشا بالا یا تولید انبوه عمل نمایند، توسعه بیشتری برای آنها مورد نیاز است. هزینه تابش لیزر ، در صورتی توجیه پذیر است، که منجر به تشکیل فروردهای با ارزش افزوده بالا ، نظیر یک کمپلکس زیست مولکولی گردد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
- +*((ابزار غنی سازی ایزوتوپی با لیزر))
*((جداسازی مولکولی با لیزر))
*((خالص سازی شیمیایی با لیزر))
*((جداسازی شیمیایی با لیزرهای IR))
*((دستگاه گریز از مرکز))
*((شیمی و لیزر))
*((غنی سازی ایزوتوپی با لیزر))
*((کمپلکس زیست مولکولی))
*((لیزر در جداسازی ایزوتوپها))
*((لیزر فلوئورید آرگون))
*((یونیزاسیون گزینشی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:43 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [18:35 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [18:33 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [05:23 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [11:47 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..