منو
 کاربر Online
777 کاربر online
تاریخچه ی: جامعه گرا یا عبادت گرا

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:4

گاهی بعضی ارزشها ارزش دیگر را از بین می‏برند .درگذشته ، جامعه اسلامی گرایشی به ارزش عبادت پیدا کرده‏ بود و می‏خواست ارزشهای دیگر را از بین ببرد و من احساس می‏کنم که باز یک موج افراطی دیگری در حال تکوین است ، یعنی عده‏ای می‏خواهند به‏ گرایشهای اجتماعی اسلام توجه کنند ولی گرایشهای خدائی اسلام را فراموش‏ کنند ، یعنی انحراف و اشتباهی دیگر .

آن عرب الاغی داشت ، می‏خواست‏ سوار شود ، آنقدر دورخیز کرد که وقتی به طرف الاغ پرید ، آن طرف الاغ‏ افتاد و گفت : کالاول : " شد مثل اول " .

اگر بنا شود از جاده معتدل‏ اسلام خارج شویم ، چه فرق می‏کند که " عبادتگرای جامعه گریز" باشیم یا " جامعه‏گرای خداگریز " ؟

در منطق اسلام هیچ فرق نمی‏کند .ببینید خداوند در آیه آخر سوره فتح - که آیاتی نظیر این در قرآن زیاد است - چه می‏فرماید : "

« محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم »"

صحابه و تربیت شدگان پیغمبر ، چگونه هستند ؟ در مقابل دشمنان حقیقت ، شدید ، قوی ، باصلابت و محکم هستند ، مانند دیواری روئین که از جا تکان نمی‏خورد :

" « ان الله یحب الذین قاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص» . سوره صف آیه 4.

ولی اینها دو چهره دارند ، دو وجهه دارند ، در مقابل دشمنان حقیقت‏ آنچنان محکم و باصلابتند ، ولی در میان خود ، یک پارچه عطوفت ، مهربانی‏ ، یگانگی و وحدتند که از نظر قرآن یک خصلت اجتماعی جامعه اسلامی است ( یعنی همان خصلتی که ما قرنها فراموش کرده بودیم ) .

قرآن در ادامه آخرین‏ آیه سوره فتح می‏فرماید :

" « تریهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود »"

فورا سراغ آن ارزش خدائی‏ می‏رود . همان کسانی که از نظر به اصطلاح جامعه گرائی در آن وضع هستند ، در مقابل خداوند راکعند ، ساجدند ، درد دلشان را با خدا می‏گویند ، از خدای خود ترقی و فزونی می‏خواهند ، به آنچه دارند قانع نیستند ، می‏خواهند روز به روز جلوتر و پیشتر بروند ، از همه پرستشهاشان جز رضای‏ خدا چیز دیگری نمی‏خواهند ، یعنی به عالیترین شکل ، خدا را عبادت می‏کنند و در چهره اینها آثار عبادت نمایان است .

" « ذلک مثلهم فی التوریة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه »"( 2 سوره فتح ، آیه . 29 )

:بعد برای جامعه اسلامی ، مثلی‏ ذکر می‏کند که چگونه این جامعه ، جامعه‏ای است روینده و بالنده .

می‏فرماید : جامعه حکم یک گیاه را دارد که در اول ، ضعیف و کوچک است‏ ولی بعد رشد می‏کند و رشد می‏کند ، به طوری که همه کشاورزان را به حیرت و شگفتی وا می‏دارد .

بینید قرآن چطور در جای دیگر این دو گرایش را توأم با یکدیگر ذکر کرده است :

" « التائبون العابدون الحامدون السائحون‏ الراکعون الساجدون »"

جنبه‏های خدایی این دسته را ذکر می‏کند : تائبها ، عبادت کنندگان ، ستایش کنندگان ، روزه گیرندگان ، راکعان ، ساجدان ،

بلافاصله پس از آن می‏گوید :

" « الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر " (سوره توبه ، آیه . 112 )

همانها که مصلح جامعه خود هستند و در جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند .

در آیه دیگری می‏فرماید :

" « الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین »" (سوره آل عمران ، آیه . 17 2 )

:صبر کنندگان ، مقاومت کنندگان ، " صبر " در قرآن‏ همیشه معنایش مقاومت است ، مخصوصا مقاومت در میدان جنگ ، صادقان ، راستگویان ، راست کرداران ، انفاق کنندگان .

بلافاصله می‏گوید :

" و المستغفرین بالاسحار »"

و استغفار کنندگان در سحر بنابراین در اسلام ، این گرایشها از یکدیگر تفکیک پذیر نیست ، کسی که یکی از اینها را استخفاف‏کند ، دیگری را هم استخفاف کرده است .

در اوصاف اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه تعبیری است که من نه‏ فقط در یک حدیث بلکه در احادیث متعدد ، آن را دیده‏ام :

« رهبان باللیل‏ ، لیوث بالنهار » ( 3 سفینةالبحار ، ماده صحب )

در شب راهبانند ، شب که سراغ آنها می‏روی ، گویی سراغ یک عده راهب رفته‏ای ولی روز که سراغشان می‏روی گوئی سراغ‏ یک عده شیر رفته‏ای .


منبع :انسان کامل
شهید مطهری
صفحه 97جامعه گرا یا عبادت گراگاهی بعضی ارزشها ارزش دیگر را از بین می‏برند .درگذشته ، جامعه اسلامی گرایشی به ارزش عبادت پیدا کرده‏ بود و می‏خواست ارزشهای دیگر را از بین ببرد و من احساس می‏کنم که باز یک موج افراطی دیگری در حال تکون است ، یعنی عده‏ای می‏خواهند به‏ گرایشهای اجتماعی اسلام توجه کنند ولی گرایشهای خدائی اسلام را فراموش‏ کنند ، یعنی انحراف و اشتباهی دیگر .

آن عرب الاغی داشت ، می‏خواست‏ سوار شود ، آنقدر دورخیز کرد که وقتی به طرف الاغ پرید ، آن طرف الاغ‏ افتاد و گفت : کالاول : " شد مثل اول " .

اگر بنا شود از جاده معتدل‏ اسلام خارج شویم ، چه فرق می‏کند که " عبادتگرای جامعه گریز " باشیم یا " جامعه‏گرای خداگریز " ؟ در منطق اسلام هیچ فرق نمی‏کند . ببینید خداوند در آیه آخر سوره فتح - که آیاتی نظیر این در قرآن زیاد است - چه می‏فرماید : "

« محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم »"

صحابه و تربیت شدگان پیغمبر ، چگونه هستند ؟ در مقابل دشمنان حقیقت ، شدید ، قوی ، باصلابت و محکم هستند ، مانند دیواری روئین که از جا تکان نمی‏خورد :

" « ان الله یحب الذین قاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص» . سوره صف آیه 4.

ولی اینها دو چهره دارند ، دو وجهه دارند ، در مقابل دشمنان حقیقت‏ آنچنان محکم و باصلابتند ، ولی در میان خود ، یک پارچه عطوفت ، مهربانی‏ ، یگانگی و وحدتند که از نظر قرآن یک خصلت اجتماعی جامعه اسلامی است ( یعنی همان خصلتی که ما قرنها فراموش کرده بودیم ) .

قرآن در ادامه آخرین‏ آیه سوره فتح می‏فرماید :

" « تریهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود »"

فورا سراغ آن ارزش خدائی‏ می‏رود . همان کسانی که از نظر به اصطلاح جامعه گرائی در آن وضع هستند ، در مقابل خداوند راکعند ، ساجدند ، درد دلشان را با خدا می‏گویند ، از خدای خود ترقی و فزونی می‏خواهند ، به آنچه دارند قانع نیستند ، می‏خواهند روز به روز جلوتر و پیشتر بروند ، از همه پرستشهاشان جز رضای‏ خدا چیز دیگری نمی‏خواهند ، یعنی به عالیترین شکل ، خدا را عبادت می‏کنند و در چهره اینها آثار عبادت نمایان است .

" « ذلک مثلهم فی التوریة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه »"( 2 سوره فتح ، آیه . 29 )

بعد برای جامعه اسلامی ، مثلی‏ ذکر می‏کند که چگونه این جامعه ، جامعه‏ای است روینده و بالنده .
می‏فرماید : جامعه حکم یک گیاه را دارد که در اول ، ضعیف و کوچک است‏ ولی بعد رشد می‏کند و رشد می‏کند ، به طوری که همه کشاورزان را به حیرت و شگفتی وا می‏دارد .
ببینید قرآن چطور در جای دیگر این دو گرایش را توأم با یکدیگر ذکر کرده است :
" « التائبون العابدون الحامدون السائحون‏ الراکعون الساجدون »" جنبه‏های خدایی این دسته را ذکر می‏کند : تائبها ، عبادت کنندگان ، ستایش کنندگان ، روزه گیرندگان ، راکعان ، ساجدان ، بلافاصله پس از آن می‏گوید :
" « الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر " (سوره توبه ، آیه . 112 )
همانها که مصلح جامعه خود هستند و در جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند .
در آیه دیگری می‏فرماید : " « الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین »" (سوره آل عمران ، آیه . 17 2 )
صبر کنندگان ، مقاومت کنندگان ، " صبر " در قرآن‏ همیشه معنایش مقاومت است ، مخصوصا مقاومت در میدان جنگ ، صادقان ، راستگویان ، راست کرداران ، انفاق کنندگان . بلافاصله می‏گوید :
" ²و المستغفرین بالاسحار »"
و استغفار کنندگان در سحر بنابراین در اسلام ، این گرایشها از یکدیگر تفکیک پذیر نیست ، کسی که یکی از اینها را استخفاف‏کند ، دیگری را هم استخفاف کرده است .
در اوصاف اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه تعبیری است که من نه‏ فقط در یک حدیث بلکه در احادیث متعدد ، آن را دیده‏ام :
« رهبان باللیل‏ ، لیوث بالنهار » ( 3 سفینةالبحار ، ماده صحب ) در شب راهبانند ، شب که سراغ آنها می‏روی ،
گویی سراغ یک عده راهب رفته‏ای ولی روز که سراغشان می‏روی گوئی سراغ‏ یک عده شیر رفته‏ای .

منبع :انسان کامل
شهید مطهری
صفحه 97تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [07:38 ]   7   یاسر ناظم نیا      جاری 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [16:52 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [11:22 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [11:17 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [11:15 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [11:11 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [02:56 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..