منو
 صفحه های تصادفی
دانشنامه:فونت فارسی
عمق ظاهری و عمق واقعی
مفاهیم آتشفشان شناسی
زندگینامه اینار هرتزپرونگ
روشهای نگهداری تونل
چه فصلی از سال زیر پای ماست؟
استفاده ابوحنیفه از حکم امام صادق علیه السلام
گفت و گوی امام حسین علیه السلام با فرزدق درباره مردم کوفه
تمدن مایا
قدرت یاران امام زمان علیه السلام
 کاربر Online
253 کاربر online
تاریخچه ی: جامعه شناسی انحرافات

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-102Lines: 1-102
 V{maketoc} V{maketoc}
 !===مقدمه=== !===مقدمه===
 
 
 
 
  
-{picture=unormalbag.jpg} +{picture=unormal bag.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 جامعه شناسی انحرافات
 جامعه شناسی انحرافات
  
  
  
 
 
 
 
 زندگی ((اجتماعی)) انسان تحت حاکمیت قواعد یا ((هنجار))هاى اجتماعی است.اگر ما از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینه های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می کنند پیروی نمی کردیم فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می گردید.برای مثال رفتار منظم در شاهراهها ،چنانچه رانندگان قاعده راندن از سمت چپ و دیگر قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کردند غیر ممکن می بود.هنجارهایی که ما در رفتارهایمان از آنها پیروی می کنیم به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشند،و ((جامعه شناسی)) تا اندازه زیادی با نشان دادن این که چگونه ((نظم اجتماعی)) برقرار می شود سروکار دارد . زندگی ((اجتماعی)) انسان تحت حاکمیت قواعد یا ((هنجار))هاى اجتماعی است.اگر ما از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینه های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می کنند پیروی نمی کردیم فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می گردید.برای مثال رفتار منظم در شاهراهها ،چنانچه رانندگان قاعده راندن از سمت چپ و دیگر قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کردند غیر ممکن می بود.هنجارهایی که ما در رفتارهایمان از آنها پیروی می کنیم به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشند،و ((جامعه شناسی)) تا اندازه زیادی با نشان دادن این که چگونه ((نظم اجتماعی)) برقرار می شود سروکار دارد .
 اما این داستان روی دیگری نیز دارد .همیشه همه کس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کند.رانندگان گاهی قواعد رفتار عبور و مرور را رعایت نمی کنند،حتی اگر زندگی دیگران در نتیجه آن به خطر افتد.هنگامی که شخصی شتاب زده ،یا تحت تاثیر الکل باشد ممکن است از روی بی پروایی رانندگی کند،و حتی شاید در خلاف جهت یک خیابان یک طرفه میان بر بزند.افراد اغلب از قواعدی که انتظار می رود تبعیت کنند،منحرف می شوند. اما این داستان روی دیگری نیز دارد .همیشه همه کس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کند.رانندگان گاهی قواعد رفتار عبور و مرور را رعایت نمی کنند،حتی اگر زندگی دیگران در نتیجه آن به خطر افتد.هنگامی که شخصی شتاب زده ،یا تحت تاثیر الکل باشد ممکن است از روی بی پروایی رانندگی کند،و حتی شاید در خلاف جهت یک خیابان یک طرفه میان بر بزند.افراد اغلب از قواعدی که انتظار می رود تبعیت کنند،منحرف می شوند.
 مطالعه رفتار انحرافی یکی از جذابترین وظایف جامعه شناسی است.این حوزه تحلیل جامعه شناسی پیچیده است چرا که به همان اندازه ارزشها و هنجارهای اجتماعی انواع فراوان تخلف از ((قانون)) نیز وجود دارد .از آنجا که هنجارها در میان ===((فرهنگ))های=== مختلف ،و حتی بین ===((خرده فرهنگ))های=== گوناگون درون یک ((جامعه)) فرق می کنند،آنچه که در یک محیط فرهنگی طبیعی است در محیط فرهنگی دیگری انحراف است.  مطالعه رفتار انحرافی یکی از جذابترین وظایف جامعه شناسی است.این حوزه تحلیل جامعه شناسی پیچیده است چرا که به همان اندازه ارزشها و هنجارهای اجتماعی انواع فراوان تخلف از ((قانون)) نیز وجود دارد .از آنجا که هنجارها در میان ===((فرهنگ))های=== مختلف ،و حتی بین ===((خرده فرهنگ))های=== گوناگون درون یک ((جامعه)) فرق می کنند،آنچه که در یک محیط فرهنگی طبیعی است در محیط فرهنگی دیگری انحراف است.
   
 !===قوانین ،جرایم و مجازاتها=== !===قوانین ،جرایم و مجازاتها===
 قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان می بایست از آنها پیروی کنند تعریف شده اند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمی کنند از ضمانتهای اجرایی رسمی استفاده می شود.هر جا که قانون وجود دارد جرم وجود دارد ،زیرا ساده ترین تعریف ((جرم)) عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض می کند.ماهیت رفتاری که مجرمانه در نظر گرفته می شود ،اهمیت نسبی جرایم مختلف،و شیوه های کیفر دادن فعالیتهای مجرمانه توسط مقامات دولتی__هر یک به گونه ای قابل ملاحظه در طول دو یا سه قرن گذشته تغییر کرده است.دلایل این امر را می توان در جانشینی جوامع سنتی مبتنی بر اجتماع محلی روستایى،بوسیله نظامهای اجتماعی صنعتی ،که در آن اکثر مردم در مکانهای ناشناس تر شهرهای کوچک و بزرگ زندگی می کنند ،جستجو کرد.  قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان می بایست از آنها پیروی کنند تعریف شده اند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمی کنند از ضمانتهای اجرایی رسمی استفاده می شود.هر جا که قانون وجود دارد جرم وجود دارد ،زیرا ساده ترین تعریف ((جرم)) عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض می کند.ماهیت رفتاری که مجرمانه در نظر گرفته می شود ،اهمیت نسبی جرایم مختلف،و شیوه های کیفر دادن فعالیتهای مجرمانه توسط مقامات دولتی__هر یک به گونه ای قابل ملاحظه در طول دو یا سه قرن گذشته تغییر کرده است.دلایل این امر را می توان در جانشینی جوامع سنتی مبتنی بر اجتماع محلی روستایى،بوسیله نظامهای اجتماعی صنعتی ،که در آن اکثر مردم در مکانهای ناشناس تر شهرهای کوچک و بزرگ زندگی می کنند ،جستجو کرد.
 ((جرایم در دوران پیش از صنعتی شدن)) ((جرایم در دوران پیش از صنعتی شدن))
 ((دگرگونی در شیوه های مجازات)) ((دگرگونی در شیوه های مجازات))
 ((زندانها و آسایشگاهها)) ((زندانها و آسایشگاهها))
 !===تبیین کجروى=== !===تبیین کجروى===
 ماهیت و محتوای رفتار کجروانه هم از گذشته تاکنون و هم از یک جامعه تا جامعه دیگر بسیار فرق می کند .در مجموع هیچ یک از این نظریه ها تبیین جامعی از جرم فراهم نمی سازند ،تا چه رسد به تبیین همه انواع کجروی .اما این نظریه ها از بعضی لحاظ با یکدیگر تداخل می کنند و از پاره ای جهات دیگر می توانند با هم ترکیب شوند تا درک معقولی از جنبه های عمده رفتار کجروانه فراهم سازند.  ماهیت و محتوای رفتار کجروانه هم از گذشته تاکنون و هم از یک جامعه تا جامعه دیگر بسیار فرق می کند .در مجموع هیچ یک از این نظریه ها تبیین جامعی از جرم فراهم نمی سازند ،تا چه رسد به تبیین همه انواع کجروی .اما این نظریه ها از بعضی لحاظ با یکدیگر تداخل می کنند و از پاره ای جهات دیگر می توانند با هم ترکیب شوند تا درک معقولی از جنبه های عمده رفتار کجروانه فراهم سازند.
 ((کجروی چیست)) ((کجروی چیست))
 ((انواع کجروی)) ((انواع کجروی))
 ((کنترل اجتماعی کجروی)) ((کنترل اجتماعی کجروی))
 ((نظریه های زیست شناختی و روان شناختی)) ((نظریه های زیست شناختی و روان شناختی))
 ((جرم و کجروی)) ((جرم و کجروی))
 ((استدلال از زیست شناسی)) ((استدلال از زیست شناسی))
 ((جرم و شخصیت روان رنجور:دیدگاه روان شناختی)) ((جرم و شخصیت روان رنجور:دیدگاه روان شناختی))
 ((جامعه و جرم:نظریه های جامعه شناختی)) ((جامعه و جرم:نظریه های جامعه شناختی))
 ((تفاوت ارتباطات)) ((تفاوت ارتباطات))
 ((بی هنجاری،یک علت جرم و جنایت)) ((بی هنجاری،یک علت جرم و جنایت))
 ((بی هنجاری و ارتباط:خرده فرهنگهای بزهکار)) ((بی هنجاری و ارتباط:خرده فرهنگهای بزهکار))
 ((نظریه برچسب زنی)) ((نظریه برچسب زنی))
 ((انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم )) ((انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم ))
 !===جرم و آمار جنایی=== !===جرم و آمار جنایی===
 *آدم کشی و جرایم دیگر *آدم کشی و جرایم دیگر
 ((آدم کشی)) ((آدم کشی))
 ((جرایم خشن)) ((جرایم خشن))
 !===زندان و مجازات=== !===زندان و مجازات===
 ((مجازات مرگ)) ((مجازات مرگ))
 !===جنسیت و جرم=== !===جنسیت و جرم===
 مانند حوزه های دیگر جامعه شناسی ،مطالعات جرم شناسی به طور سنتی نیمی از ((جمعیت)) را نادیده گرفته اند.بسیاری از کتابهای درسی در رشته جرم شناسی هنوز تقریباً هیچ چیزی درباره زنان ندارند،مگر بخشهایی پیرامون تجاوز به عنف و فحشا ،و بیشتر ===((نظریه)) های کجروی=== به همین نحو زنان را تقریباً به طور کامل مورد بی اعتنایی قرار داده اند.یک نمونه گزا رش مرتون از ((ساخت اجتماعی)) و بی هنجاری است.فرض شده است که "فشار برای موفق شدن "تقریباً به هر کسی در جوامع امروزی می رسد.بنابراین،به طور منطقی می توان استدلال کرد که زنان باید در مقوله های گوناگون کجروی که توسط مرتون مشخص گردیده اند بیشتر از مردان فعال باشند،از جمله جنایت،زیرا فرصتهایی که برای "پیشرفت"در برابر زنان گشوده است کمتر از مردان است.با وجود این ،میزان تیهکاری زنان به طور استثنایی اندک بوده یا به نظر می رسد که اندک باشد.حتی اگر زنان بنا به دلیلی کمتر از مردان ،مستعد شرکت در فعالیتهای کجروانه باشند،به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که آنها را به کلی نادیده انگاریم.  مانند حوزه های دیگر جامعه شناسی ،مطالعات جرم شناسی به طور سنتی نیمی از ((جمعیت)) را نادیده گرفته اند.بسیاری از کتابهای درسی در رشته جرم شناسی هنوز تقریباً هیچ چیزی درباره زنان ندارند،مگر بخشهایی پیرامون تجاوز به عنف و فحشا ،و بیشتر ===((نظریه)) های کجروی=== به همین نحو زنان را تقریباً به طور کامل مورد بی اعتنایی قرار داده اند.یک نمونه گزا رش مرتون از ((ساخت اجتماعی)) و بی هنجاری است.فرض شده است که "فشار برای موفق شدن "تقریباً به هر کسی در جوامع امروزی می رسد.بنابراین،به طور منطقی می توان استدلال کرد که زنان باید در مقوله های گوناگون کجروی که توسط مرتون مشخص گردیده اند بیشتر از مردان فعال باشند،از جمله جنایت،زیرا فرصتهایی که برای "پیشرفت"در برابر زنان گشوده است کمتر از مردان است.با وجود این ،میزان تیهکاری زنان به طور استثنایی اندک بوده یا به نظر می رسد که اندک باشد.حتی اگر زنان بنا به دلیلی کمتر از مردان ،مستعد شرکت در فعالیتهای کجروانه باشند،به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که آنها را به کلی نادیده انگاریم.
 ((میزان جرایم مرد و زن )) ((میزان جرایم مرد و زن ))
 ((دختران در باندهای تبهکار)) ((دختران در باندهای تبهکار))
 ((خشونت در زندان زنان)) ((خشونت در زندان زنان))
 !===جرایم دولتمندان و قدرتمندان=== !===جرایم دولتمندان و قدرتمندان===
 اگرچه قشرهای فقیرتر جامعه قسمت اعظم جمعیت زندان را تشکیل می دهند،پرداختن به فعالیتهای تبهکارانه به هیچ وجه به این قشرها محدود نمی شود .بسیاری از افراد ثروتمند و قدرتمند مرتکب جرایمی می شوند که نتایج آنها می تواند به مراتب فراگیرتر از جرایم غالباً کوچک توده های فقیر باشد.  اگرچه قشرهای فقیرتر جامعه قسمت اعظم جمعیت زندان را تشکیل می دهند،پرداختن به فعالیتهای تبهکارانه به هیچ وجه به این قشرها محدود نمی شود .بسیاری از افراد ثروتمند و قدرتمند مرتکب جرایمی می شوند که نتایج آنها می تواند به مراتب فراگیرتر از جرایم غالباً کوچک توده های فقیر باشد.
 ((جرایم یقه سفیدان)) ((جرایم یقه سفیدان))
 ((جرایم حکومتی)) ((جرایم حکومتی))
 !===مفهوم بیماری روانی=== !===مفهوم بیماری روانی===
 
 
 
 
  
 {picture=cheshme black.bmp} {picture=cheshme black.bmp}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 دومین حوزه مهم رفتار کجروانه که مسلماً ((دولت)) با آن در ارتباط است،و نیز متضمن استفاده از سازمانهای باز داشتگاهی است،بیماری روانی است.این اندیشه که دیوانگان از نظرروانی"بیمار"هستند،همانگونه که گفته شد ،تنها از حدود دو قرن پیش آغاز می گردد .بیش از آن زمان ،افرادی که ما اکنون دچار آشفتگی روانی می دانیم به جای اینکه بیمار در نظر گرفته شوند،"جن زده"،"شریر"یا "مالیخولیایی"پنداشته می شدند. دومین حوزه مهم رفتار کجروانه که مسلماً ((دولت)) با آن در ارتباط است،و نیز متضمن استفاده از سازمانهای باز داشتگاهی است،بیماری روانی است.این اندیشه که دیوانگان از نظرروانی"بیمار"هستند،همانگونه که گفته شد ،تنها از حدود دو قرن پیش آغاز می گردد .بیش از آن زمان ،افرادی که ما اکنون دچار آشفتگی روانی می دانیم به جای اینکه بیمار در نظر گرفته شوند،"جن زده"،"شریر"یا "مالیخولیایی"پنداشته می شدند.
 ((روان پریشی)) ((روان پریشی))
 ((درمانهای جسمانی)) ((درمانهای جسمانی))
 ((تشخیص بیماری روانی)) ((تشخیص بیماری روانی))
 ((ماهیت دیوانگی:قانون شکنی ماندگار)) ((ماهیت دیوانگی:قانون شکنی ماندگار))
 ((سیاست ،فشار اجتماعی و روان کاوی)) ((سیاست ،فشار اجتماعی و روان کاوی))
 !===همچنین ببینید=== !===همچنین ببینید===
 ((===جرایم سازمان یافته===)) ((===جرایم سازمان یافته===))
 ((===کجروی و نظم اجتماعی===))  ((===کجروی و نظم اجتماعی===))
 ((===جرایم بی قربانی===)) ((===جرایم بی قربانی===))
 ((===ایدز===)) ((===ایدز===))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1391 [10:56 ]   6   admin      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1391 [10:56 ]   5   admin      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1391 [10:55 ]   4   admin      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:43 ]   3   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [06:40 ]   2   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [12:35 ]   1   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..