منو
 صفحه های تصادفی
یمن
چشمه های نقطه ای نور
چوب
شروط دلالت التزامی
شیمی و محافظت از میراث فرهنگی
تلسکوپ «صورت فلکی»
پلاستیکهای زیستی
مامور دامداری
تعین سن در زمین شناسی
آب سخت
 کاربر Online
654 کاربر online
تاریخچه ی: جامعه شناسی

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-129Lines: 1-140
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//sociology100.jpg} +{picture=sociology100.jpg}
  
 
 
 
 
 __جامعه شناسی__ مطالعه قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضاء انجمنها ،گروهها و نهادهای اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد .جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی گروهها و جوامع انسانی است.مطالعه ای هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی آن رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعی است .دامنه جامعه شناسی بینهایت وسیع است و از تحلیل برخوردهای گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایندهای اجتماعی جهانی را در بر می گیرد. __جامعه شناسی__ مطالعه قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضاء انجمنها ،گروهها و نهادهای اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد .جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی گروهها و جوامع انسانی است.مطالعه ای هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی آن رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعی است .دامنه جامعه شناسی بینهایت وسیع است و از تحلیل برخوردهای گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایندهای اجتماعی جهانی را در بر می گیرد.
 V{maketoc} V{maketoc}
 ((جامعه شناسی از نگاهی دیگر)) ((جامعه شناسی از نگاهی دیگر))
 !===مقدمه=== !===مقدمه===
-انسانها بیشتر عمرشان را در گروهها زندگی می کنند؛آنها به عنوان اعضای ((خانواده)) ، ساکنان یک محله یا شهر، اعضای یک گروه خاص اجتماعی یا اقتصادی و یا مذهبی و قومی نیز به عنوان شهروندان یک ملت با یکدیگر رابطه دارند. انسانها حتی اگر خودشان هم آگاه نباشند که اعضای یک گرو هند ، باز به شیوه هایی فکر و عمل می کنند که دست کم بخشی ازآنها را عضویت در گروه تعیین می کند. نوع لباسی که آدمها می پوشند، نوع خوراک و نحوه خوردن آنها، عقاید و ارزشهایشان و رسومی که رعایت می کنند، همگی تحت تأثیر عضویت آنان در گروههای گوناگون می باشند.
((جامعه شناسی)) را می توان به عنوان بررسی علمی زندگی گروهی انسانها تعریف کرد.جامعه شناسان در واقع می کوشند تا آنجا که ممکن است این نکته را به دقت و به گونه ای عینی توصیف و تبیین کنند که انسانها چرا و چگونه در گروهها با یکدیگر رابطه دارند.
یکی از اهداف عمده جامعه شناسی پیش بینی ((رفتار اجتماعی)) و نظارت بر آن است. این هدف در جامعه نوین بصورتهای گوناگونی تحقق می یابد. همچنین جامعه شناسی به تخفیف تعصبها و پیشداوریهایی که مانع انعطاف پذیری بیشتر انسانها در برخورد با موقعیتهای تازه می شوند، کمک می کنند. سرانجام باید گفت که بررسی جامعه شناختی شیوه های نگرش و واکنش نوینی را در برخورد با سیمای پیوسته متغیر واقعیت اجتماعی، برایمان فراهم می آورد.
+*انسانها بیشتر عمرشان را در گروهها زندگی می کنند؛آنها به عنوان اعضای ((خانواده)) ، ساکنان یک محله یا شهر، اعضای یک گروه خاص اجتماعی یا اقتصادی و یا مذهبی و قومی نیز به عنوان شهروندان یک ملت با یکدیگر رابطه دارند. انسانها حتی اگر خودشان هم آگاه نباشند که اعضای یک گرو هند ، باز به شیوه هایی فکر و عمل می کنند که دست کم بخشی ازآنها را عضویت در گروه تعیین می کند. نوع لباسی که آدمها می پوشند، نوع خوراک و نحوه خوردن آنها، عقاید و ارزشهایشان و رسومی که رعایت می کنند، همگی تحت تأثیر عضویت آنان در گروههای گوناگون می باشند.
*((جامعه شناسی)) را می توان به عنوان بررسی علمی زندگی گروهی انسانها تعریف کرد.جامعه شناسان در واقع می کوشند تا آنجا که ممکن است این نکته را به دقت و به گونه ای عینی توصیف و تبیین کنند که انسانها چرا و چگونه در گروهها با یکدیگر رابطه دارند.
*یکی از اهداف عمده جامعه شناسی پیش بینی ((رفتار اجتماعی)) و نظارت بر آن است. این هدف در جامعه نوین بصورتهای گوناگونی تحقق می یابد. همچنین جامعه شناسی به تخفیف تعصبها و پیشداوریهایی که مانع انعطاف پذیری بیشتر انسانها در برخورد با موقعیتهای تازه می شوند، کمک می کنند.
*
سرانجام باید گفت که بررسی جامعه شناختی شیوه های نگرش و واکنش نوینی را در برخورد با سیمای پیوسته متغیر واقعیت اجتماعی، برایمان فراهم می آورد.
   
 !===تاریخچه=== !===تاریخچه===
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//sociology.gif} +{picture=sociology.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 فهرست مقامها و پیشه ها
 فهرست مقامها و پیشه ها
 پیدا شده در فارا واقع در بین النهرین پیدا شده در فارا واقع در بین النهرین
  
  
  
 
 
 
 
-جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال 1838 ((اگوست کنت)) فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده منتظم و طبقه بندی استوار گردد.
((هربرت اسپنسر)) انگلیسی در سال 1876 نظریه تکامل اجتماعی را تحول بخشید که پس از پذیرش و رد اولیه ، اکنون بصورت تعدیل شده دوباره پذیرفته شده است. اسپنسر نظریه تکاملی ((داروین)) را در مورد جوامع بشری به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از ابتدایی به صنعتی تکامل می یابند. او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فراگرد تکاملی طبیعی استکه انسانها نباید در آن دخالت کنند.
((لستر وارد)) آمریکایی کتاب جامعه شناسی پویا را در سال 1883 منتشر کرد. او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از طریق ((کنش اجتماعی)) با هدایت جامعه شناسان ، هواداری کرد.
((امیل دورکیم)) در 1895 کتاب قواعد روش جامعه شناسی را منتشر کرد و در آن ، روشی را که در بررسی ماندگارش از خودکشی در گروههای گوناگون به عمل آورده بود، به روشنی شرح داد. دورکیم یکی از پیش گامان تحول جامعه شناسی است. او سخت بر این باور بود که جوامع بشری با باور داشتها و ارزشهای مشترک اعضایشان انسجام می یابند.
((ماکس وِبِر)) (1920-1864)معتقد بود که روشهای علوم طبیعی را نمی توان درباره مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی بکار بست. وبر استدلال می کرد که چون دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی محیط زندگی خودشان را بررسی می کنند، همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسیهایشان دخالت دارد. او معتقد بود که جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهایشان کار کنند و هرگز نباید اجازه دهند که تمایلات شخصی شان در پژوهشها و نتیجه گیریهایشان دخالت کنند.
درس جامعه شناسی در دهه 1890 در بسیاری از دانشگاهها ارائه شد. در 1895، مجله آمریکایی جامعه شناسی انتشارش را آغاز کرد و در 1905 انجمن جامعه شناسی آمریکا بنیان گذاشته شد.
+*جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال 1838 ((اگوست کنت)) فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده منتظم و طبقه بندی استوار گردد.
*((هربرت اسپنسر)) انگلیسی در سال 1876 نظریه تکامل اجتماعی را تحول بخشید که پس از پذیرش و رد اولیه ، اکنون بصورت تعدیل شده دوباره پذیرفته شده است. اسپنسر نظریه تکاملی ((داروین)) را در مورد جوامع بشری به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از ابتدایی به صنعتی تکامل می یابند. او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فراگرد تکاملی طبیعی استکه انسانها نباید در آن دخالت کنند.
*((لستر وارد)) آمریکایی کتاب جامعه شناسی پویا را در سال 1883 منتشر کرد. او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از طریق ((کنش اجتماعی)) با هدایت جامعه شناسان ، هواداری کرد.
*((امیل دورکیم)) در 1895 کتاب قواعد روش جامعه شناسی را منتشر کرد و در آن ، روشی را که در بررسی ماندگارش از خودکشی در گروههای گوناگون به عمل آورده بود، به روشنی شرح داد. دورکیم یکی از پیش گامان تحول جامعه شناسی است. او سخت بر این باور بود که جوامع بشری با باور داشتها و ارزشهای مشترک اعضایشان انسجام می یابند.
*((ماکس وِبِر)) (1920-1864)معتقد بود که روشهای علوم طبیعی را نمی توان درباره مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی بکار بست. وبر استدلال می کرد که چون دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی محیط زندگی خودشان را بررسی می کنند، همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسیهایشان دخالت دارد. او معتقد بود که جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهایشان کار کنند و هرگز نباید اجازه دهند که تمایلات شخصی شان در پژوهشها و نتیجه گیریهایشان دخالت کنند.
*درس جامعه شناسی در دهه 1890 در بسیاری از دانشگاهها ارائه شد. در 1895، مجله آمریکایی جامعه شناسی انتشارش را آغاز کرد و در 1905 انجمن جامعه شناسی آمریکا بنیان گذاشته شد.
 !===شاخه های اصلی جامعه شناسی=== !===شاخه های اصلی جامعه شناسی===
 *((مکتب کارکردگرایی)) *((مکتب کارکردگرایی))
 *((مکتب تضاد)) *((مکتب تضاد))
 *((مکتب کنش متقابل نمادین)) *((مکتب کنش متقابل نمادین))
 !===حوزه های تخصصی جامعه شناسی=== !===حوزه های تخصصی جامعه شناسی===
 *((جامعه شناسی فرهنگ))  *((جامعه شناسی فرهنگ))
 *((روان شناسی اجتماعی)) *((روان شناسی اجتماعی))
 *((جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی))  *((جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی))
 *((جامعه شناسی توسعه))  *((جامعه شناسی توسعه))
-*((جامعه شناسی اقتصادی))  
 *((جامعه شناسی دین )) *((جامعه شناسی دین ))
 *((جامعه شناسی هنر))  *((جامعه شناسی هنر))
-*((جامعه شناسی معرفت))  
 *((جامعه شناسی ادبیات))  *((جامعه شناسی ادبیات))
 *((جامعه شناسی صنعتی))  *((جامعه شناسی صنعتی))
 *((جامعه شناسی شهری))  *((جامعه شناسی شهری))
 *((جامعه شناسی پزشکی))  *((جامعه شناسی پزشکی))
 *((جامعه شناسی قشرها و نابرابریها))  *((جامعه شناسی قشرها و نابرابریها))
 *((جامعه شناسی روستایی))  *((جامعه شناسی روستایی))
 *((جامعه شناسی سازمانها))  *((جامعه شناسی سازمانها))
 *((جامعه شناسی کار))  *((جامعه شناسی کار))
 *((جامعه شناسی خانواده))  *((جامعه شناسی خانواده))
 *((جامعه شناسی آموزش و پرورش)) *((جامعه شناسی آموزش و پرورش))
 *((جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی)) *((جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی))
 *((جامعه شناسی تغییرات اجتماعی))  *((جامعه شناسی تغییرات اجتماعی))
 *((جامعه شناسی انحرافات))  *((جامعه شناسی انحرافات))
-*((جامعه شناسی ارتباطات)) +*((جامعه شناسی ارتباطات))
*((جامعه شناسی انقلاب
))
 *((و رشته های دیگر)) *((و رشته های دیگر))
 !===مفاهیم کلیدی جامعه شناسی=== !===مفاهیم کلیدی جامعه شناسی===
 *((جامعه)) *((جامعه))
 *((فرهنگ)) *((فرهنگ))
 *((نهادهای اجتماعی)) *((نهادهای اجتماعی))
 *((هنجار)) *((هنجار))
 *((ارزش)) *((ارزش))
 *((کنترل اجتماعی)) *((کنترل اجتماعی))
 *((گروه اجتماعی|گروههای اجتماعی)) *((گروه اجتماعی|گروههای اجتماعی))
 *((نقش اجتماعی))  *((نقش اجتماعی))
 *((پایگاه اجتماعی)) *((پایگاه اجتماعی))
 *((طبقه اجتماعی)) *((طبقه اجتماعی))
 *((قشربندی اجتماعی)) *((قشربندی اجتماعی))
 *((تحرک اجتماعی)) *((تحرک اجتماعی))
 *((نهاد خانواده)) *((نهاد خانواده))
 *((تغییر اجتماعی)) *((تغییر اجتماعی))
 *((انحرافات)) *((انحرافات))
 *((ساختار اجتماعی)) *((ساختار اجتماعی))
 *((جنسیت)) *((جنسیت))
 *((کنش اجتماعی )) *((کنش اجتماعی ))
 *((قانون)) *((قانون))
 *((سازمان)) *((سازمان))
 *((مفاهیم دیگر)) *((مفاهیم دیگر))
 !((روشهای تحقیق و پژوهش در جامعه شناسی)) !((روشهای تحقیق و پژوهش در جامعه شناسی))
 *((کار میدانی)) *((کار میدانی))
 *((پیمایش)) *((پیمایش))
 *((پژوهش اسنادی)) *((پژوهش اسنادی))
 *((آزمایش)) *((آزمایش))
 *((روشهای دیگر)) *((روشهای دیگر))
 !===ارتباط جامعه شناسی با علوم دیگر=== !===ارتباط جامعه شناسی با علوم دیگر===
-معمولا علوم را به دو شاخه عمده تقسیم می کنند که یکی را علوم طبیعی و دیگری را علوم اجتماعی می گویند. ((علوم طبیعی)) با بررسی پدیده های مادی سر و کار دارند ولی ((علوم اجتماعی)) عرصه پهناور رفتار انسانی را بررسی می کنند. جامعه شناسی یک علم اجتماعی است. علوم اجتماعی دیگر عبارتند از: ((روان شناسی)) (بررسی رفتار فردی)؛((روان شناسی اجتماعی))(بررسی روابط افراد با گروه)؛((علوم سیاسی))(بررسی حکومت،فلسفه سیاسی،و تصمیم گیری دولتی)؛((اقتصاد))(بررسی تولید،توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه)؛و ((انسان شناسی)) (شامل ((باستان شناسی)) که به مطالعه بقایای تمدن های از بین رفته می پردازد،((زبان شناسی)) که بررسی زبان است،((انسان شناسی جسمانی)) که کارش بررسی تکامل انسان است و ((انسان شناسی فرهنگی)) یا اجتماعی که با بررسی شیوه های زندگی در میان اجتماعات سراسر جهان سرو کار دارد.) رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی مفاهیم مشترک بسیاری دارند. ((جغرافیا)) (که به بررسی نقش مشخصات اقلیمی در فراگرد های گونا گونی چون رشد،انحطاط و جنبش اجتماعات جهان می پردازد)و ((تاریخ))(که رویدادهای گذشته را بر حسب فعالیتهای بشری ثبت و تعیین می کند)،نیز با جامعه شناسی ارتباط دارند.
درباره تفاوت میان علوم اجتماعی و رشته های جامعه شناسی دو نظریه مطرح می باشد:
1-نظر اول این است که هر یک از رشته های علوم اجتماعی بطورذ کلی به تحلیل امور و مسائل مربوط به موضوع خود می پردازند.
2-نظر دوم این است که هر یک از علوم اجتماعی به یکی از ابعاد مختلف واقعیت اجتماعی توجه دارد و رشته های جامعه شناسی هم همین کار را انجام میدهند ، اما با این تفاوت که در این حد توقف نمی کند بلکه سعی دارد در تحقیق و مطالعه از یک لایه اجتماعی آنرا به لایه های دیگر ارتباط دهد و بصورت یک کل واحد در نظر بگیرد و تبیین نماید.
+*معمولا علوم را به دو شاخه عمده تقسیم می کنند که یکی را علوم طبیعی و دیگری را علوم اجتماعی می گویند. ((علوم طبیعی)) با بررسی پدیده های مادی سر و کار دارند ولی ((علوم اجتماعی)) عرصه پهناور رفتار انسانی را بررسی می کنند. جامعه شناسی یک علم اجتماعی است.
*
علوم اجتماعی دیگر عبارتند از: ((روان شناسی)) (بررسی رفتار فردی)؛((روان شناسی اجتماعی))(بررسی روابط افراد با گروه)؛((علوم سیاسی))(بررسی حکومت،فلسفه سیاسی،و تصمیم گیری دولتی)؛((اقتصاد))(بررسی تولید،توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه)؛و ((انسان شناسی)) (شامل ((باستان شناسی)) که به مطالعه بقایای تمدن های از بین رفته می پردازد،((زبان شناسی)) که بررسی زبان است،((انسان شناسی جسمانی)) که کارش بررسی تکامل انسان است و ((انسان شناسی فرهنگی)) یا اجتماعی که با بررسی شیوه های زندگی در میان اجتماعات سراسر جهان سرو کار دارد.) رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی مفاهیم مشترک بسیاری دارند. ((جغرافیا)) (که به بررسی نقش مشخصات اقلیمی در فراگرد های گونا گونی چون رشد،انحطاط و جنبش اجتماعات جهان می پردازد)و ((تاریخ))(که رویدادهای گذشته را بر حسب فعالیتهای بشری ثبت و تعیین می کند)،نیز با جامعه شناسی ارتباط دارند.
*درباره تفاوت میان علوم اجتماعی و رشته های جامعه شناسی دو نظریه مطرح می باشد:
**نظر اول این است که هر یک از رشته های علوم اجتماعی بطورذ کلی به تحلیل امور و مسائل مربوط به موضوع خود می پردازند.
**نظر دوم این است که هر یک از علوم اجتماعی به یکی از ابعاد مختلف واقعیت اجتماعی توجه دارد و رشته های جامعه شناسی هم همین کار را انجام میدهند ، اما با این تفاوت که در این حد توقف نمی کند بلکه سعی دارد در تحقیق و مطالعه از یک لایه اجتماعی آنرا به لایه های دیگر ارتباط دهد و بصورت یک کل واحد در نظر بگیرد و تبیین نماید.

!===جامعه شناسی و اسلام===
*((جامعه شناسی اسلامی))
*((متفکران و جامعه شناسان مسلمان))
*((اسلام و نظریات جامعه شناسی))
**دین اسلام و نظریات جامعه شناسی
**تفکر اسلامی و نظریات جامعه شناسی
**کشورهای اسلامی و نظریات اسلامی
**و سایر موضوعات متنوع در مورد اسلام و جامعه شناسی
 !===متفکران و بزرگان جامعه شناسی=== !===متفکران و بزرگان جامعه شناسی===
 *((فارابی و جامعه شناسی)) *((فارابی و جامعه شناسی))
 *((ابن خلدون)) *((ابن خلدون))
 *((مونتسکیو)) *((مونتسکیو))
 *((اگوست کنت)) *((اگوست کنت))
 *((کارل مارکس)) *((کارل مارکس))
 *((آلکسی دوتوکویل)) *((آلکسی دوتوکویل))
 *((امیل دورکیم)) *((امیل دورکیم))
 *((ویلفردو پارتو)) *((ویلفردو پارتو))
 *((ماکس وبر)) *((ماکس وبر))
 *((و سایر متفکران جامعه شناسی)) *((و سایر متفکران جامعه شناسی))
 !===نظریه جامعه شناسی=== !===نظریه جامعه شناسی===
 !===جامعه شناسی در ایران=== !===جامعه شناسی در ایران===
 +!===مقالات مطرح در مورد جامعه شناسی===
 !===((خطوط خارجی))=== !===((خطوط خارجی))===

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 خرداد 1384 [11:30 ]   23   حبیب خناری نژاد      جاری 
 سه شنبه 04 اسفند 1383 [22:14 ]   22   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [14:28 ]   21   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [10:04 ]   20   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [09:16 ]   19   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [07:28 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [17:34 ]   17   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [14:40 ]   16   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [11:01 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:51 ]   14   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:46 ]   13   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [07:55 ]   12   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [07:52 ]   11   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [07:50 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [12:04 ]   9   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:53 ]   8   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [09:02 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [01:51 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [22:31 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:12 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [21:09 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [12:20 ]   2   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [11:56 ]   1   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..