منو
 کاربر Online
1246 کاربر online
تاریخچه ی: جابر بن عبدالله انصاری

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-11Lines: 1-31
-جار ن دالله اناری یک از ااب برگ ((ر مم مفی لی الله علیه ل|رول دا ی الله علیه و آله)) ا و ا آن حضرت روایات بسیار نل کرده و به ((رت امیرالممنین عی عیه الام|امیرالممنین)) ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسام|امه زهرا)) و((سنین رزندان لبی رسول دا ستند|سنین)) علیهم السلام محبت بیار داته است و او نیز مور مبت یامر و امه وده نزد آنان دارای ماما اس. +!نوجوان ((نصار)) />ر میان هفد نفر مسلمان که در یک شب تاریخى ((یثرب)) با پیامبر (صلى الله علیه و آله) پیمان فاع و پشتیبانى بستند، نوجوانى به چشم مى خورد که همراه پدرش در آن ((بیعت)) تاریخى شرکت کرده بود او کسى جز جا بن عبدالله عمرو انصارى نبود عبالله بن عمرو (پ جابر) یکى ز دوازده نفرى بود که پیامر اسلام نان را از مین هفاد نفر برگزید.
ر قدیمی اسلام
جابر نه تنها از روز نخست، پ
یمان دفاع از ((اسلام)) و جانبازى در راه خدا بست بلکه عملا نیز در راه یشرفت سلا از جانبازى و فداکارى فوگذار نکرد به طورى که در اغلب نگهاى که در زمان یات یامبر اسلام (صلى الله علیه و آله) رخ دا در رکا آن حضرت شرکت داشت. او نه تنها در میان جنگ و جهاد در راه خدا یک قهرمان و شخصیت بزرگى بود، بلکه در میدان علم و دانش و معارف اسلامى نیز چهره ممتازى به شمار مى رفت. او از علوم و معارف خاندا رسالت، بهره ها اندوخته و دانشها آموخته بود و گنجینه هاى سرشارى از علوم و دانش خاندان پیامبر (لى لله علیه و آله) در سینه داشت به همین دلیل بود که حتى امام محمد باقر (علیه السلام) در بعضى اوقات با استناد به جابر انصارى حدیثى را نقل مى نمو. در میان خاندان پیامبر، جابر جزء گروه معدودى است که در میان شیع شهرت و محبوبیت خاصى دارند و در افکار عومی، چهره شناخت ده اى به شمار مى روند، علت این امر، ارتباط و پیوند معنوى عمیق جابر با خاندان به ثبوت رسانیده است.
!
لوح آسمنی
او بود که ((لوح آس
مانی جابر|لوح آسمانی)) را ک در آن بر ((امامت)) ائمه علیهم السلام تصریح شده، نزد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دید و از روی آن، نسخ‌ای برای خود نوشت. او در نوزده غزوه از ((نام 27 غزه پیامر صلی الله علیه و آله وسلم به ترتیب زمانی|غزوه‌های رسول خدا)) شرکت داشت. در ((نگ صفین|جنگ صفین)) یاور امیرالمومنین علی علیه السلام بود و پیوسته مردم را به اطاعت و دوستی آن امام دعوت منمود. جابر در حا عبور از که های مدینه این خن پیامبر را نقل می‌کرد که:« __علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر__ »؛ (علی بهترین مردم است. هر کس از محبت و ولایت و رو بگرداند کار است.) همنین می‌گفت:« ای مردم! فزندان خود را به دوستی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام تربیت کنید.»
!جایگاه جابر
((امام صادق)) (علیه
السلام) ضمن حدیث مفصلى فرمود: جایز نسبت به م خاندان پیامبر (صلى الله علیه و آله) وفادا و صمیمى بود. جابر پس از رحلت پیامبر (صلى الله علیه و آله) پیوسته در کنار خاندان رسالت بود و در جریان مبارزه امیر مؤمنان (علیه السلام) با سرکشى هاى ((معاویه)) در کنار آن حضرت قرار داشت و در جنگ صفین جزء یاران على (علیه السلام) بود. علاوه بر همه ین ها، آمن جابر ب زیارت ((اام حسین)) (علیه السلام) ر کربلا، شخصیت جاویدى به او خشیده است که تا زماى که نم سرور شهیدان حسین بن على (علیه اسلام) زنده است نام جابر نیز در پرتو آن جلوه گر است، و همین امر باعث شده است که نام جابر در بسیارى از محافل و مجالس دنی همرا نام ((امم حسین)) (علیه السلم) برده شود.
-او ک سم سل صلی الله لیه له و را ب ((ت اام مح ر عی الا|امام بار علی اسلا)) کّ رسانید او ال کسی ات ک ضرت ((حضرت ام ین علیه السلم|امام سین لیه اسام)) را ر ر ((جابرب عبله انصاری در کلا رو اربعی|ربعین)) زیارت نمود. +*ابو یر ى گی: عصا یکه ى کر و ر کچ ها مل اصار م گ: عل بتری اسا هر کس ای طلب را اکا ک حق ک که اس نگه : ا ه انصار! فرنان و ر با مهر عى ربیت کنید.
-او ک ((لو مانی جابر|و می)) را ه آن تصری ب اات ائه یهم اا شد ند ضرت فامه لام ه علیه یار کرده و از آن ه د ست و ا د نود ((ا 27 زوه پیاب لی اله علیه و له وسلم ب تیب زمانی|غزوه)) از زوا رسول خدا شرکت داشت و در ((جنگ صی|نگ فین)) با میرالومنین علیه السلام بد و پیوسه مدم ه متبت و ستی ن اا ع مینمد در ال عبور از ک های دینه این پیامبر ا ل یکرد و یگ: « __علی یر الش ی ق ک__ » (ی بری مد ات پس هر ی از محب وای اعراض کند حیاً کا است.) هین ی: « ای دم! ری کنید رنن د را به تی یامین علی لیه السلم. +از ابو یر ى گوی: جابر یم: ى گونه صیى بو؟ ا ابرا د را ک چشن فتاه الا کید گت: على بهین افرد بشر در روى زمین ب م د م سو خد، منا را ز طریق عدات ب ل (علیه لسلام) ى نختیم. از ار در ورد جنگ لفت با ل (علیه السلام) رسیدد وى پاس اد: رمت نگ ب ز کارا ک ک نم کد. />ابر از نخستی کسانى بد که پس از ت پیامبر سلام الله عیه و آ) ه على (لیه اللم) یست پین خ ا فدار و صمیى مندد. الته ایش جاب ب سو امی منان (ی الام) ب جهت نبد زیرا خد ی ز راویا دیث مروف "((دی))" و نیز حدیث شهور "((دیث منلنزلت))" ست ک در کتابه متلف ى و شیه از طر مت نقل ده اس.
-او زیاده از 90 سال مر کرد و ر سا 78 هجری مری بعد از لاقات با اام بار در مدینه وفات کرد و او خرین نفر از اصحاب رسول دا ا که در مدینه از دنیا رفته و در ((بدالله اناری)) ا کانی است که در((نگ بدر|زوه بدر)) و ((نگ احد|غوه احد)) ار بوده و در زوه احد به شهاد رسیده است. +ترجمه ((حدیث منزلت)) چنین است: پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله) به على (علیه السلام) فرمودند آیا نمى خواهى نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى باشى جز اینکه پیامبرى بعد از من نخواهد بود؟ و دیگر اینکه یکى از افتخارات جابر، این است که حامل لام پیامبر اسلام براى امام باقر (علیه السلام) پیشواى پنجم شیعیان بود که سالها پس از رحلت پیامبر این سلام را به حضرت باقر (علیه السلام) ابلاغ نمود.
ولین ائر حسین
نخستین ((زائر)) ((
اام حسین)) (علیه السلام) جابر بود. در زمانى که همه از حکومت یزید در راس و ترس بودند تنى چند با شهامت و تن دردادن به همه خطرات از امام به نیکى یاد کردند و به قاتلان و دشمنان او لعن و نفرین مى فرستادند یکى از یشتازان برجسته این گروه جابر بود که براستى سند زرینى در ابراز علاقه به خاندان رسالت از خود به جا گذاشت هنوز چهل روز از شهادت حضرت سید الشهداء (علیه السلام) نگذشته بود که به زیارت تربت اک او شتافت. زیارت جابر، یک زیارت عادى نبود، بلکه یک زیارت حماسى و توأم با اشک و آه و حسرت بود او با این عمل خود درسى بزرگ در زمینه ((ولایت)) و ابراز علاقه به خاندان پیامبر به آیندگان آموخت. او سه بار صدا زد:
__::یا حسین::__
آنگاه گ
فت چگونه دوستى است که جواب دوست را نمى دهد؟
چگ
ونه مى توانى پاسخ بدهى در حالى که رگهاى گردنت بریده شده، و ونت ریخته و سرت از بدن جدا گشته است؟
گواهى مى دهم که تو زاده بهت
رین پیامبران، فرزند سرور مؤمنان فرزند همزاد تقوى، از نسل هدایت پنجمین عضوء اصحاب کساء فرزند سرور برگزیدگان الهى، و اده فاطمه سرور زنان هنى چگونه چنین نباشى در حالى که از دست سرور پیامبران غذا خورده، در دامن پرهیزکاران پرورش یافته اى، از پستان ایمان شیر خورده و با نور ایمان از شیر باز گرفته شده اى تو چ در ندگى و چه پ از مرگ پاک بوده اى، دلهاى مؤمنان از فراق تو آزرده گشته است ولى در زنده بودن تو شکى ندارن سلام و درود خدا بر تو باد، گواهى میدهم که در راه رادرت ((یحیى بن زکیا)) گام نهادى و مثل او به ((شهادت)) رسیدى. />
سپس ج
ابر به اطراف قبر نگریست و چنین گفت: "درود بر شما روان هاى پاکى که در ستان حسین (علیه السلام) خفته و در بارگاه او آرمیده اید! گواهى مى دهم که شما نماز را بر پاى داشتید زکات ر پرداختید، امر به معروف و نهى از منکر نمودید با بیدینان به جهاد برخاسته خدا را پرستش نمودید ا آنکه مرگ را در آغو کشیدید سوگند به خدائى که محمد (صلى الله علیه و آله) ا ه پیامبرى بر انگیخته، ما نیز در پاداش شما شریکیم.
!
وفات
جابر که آخرین بازمان
ده گروه شکست کنندگان در پیمن عقبه بود پس از عمرى مجاهدت و کوشش در راه خدا در حالى که از مرز نود سالگى گذشته بود در سال 78 دیده از جهان فرو بسته و براى همیشه در خاک مدینه رمید. درود به روان پاک وى و هم پیمانانش که هرگز در مبارزه با کفر و شرک و ستم، لحظه ای از پاى ننشستند. او بیش از 90 سال عمر کرد و بعد از ملاقات با امام باقر در مدینه وفات کرد. او آخرین نفر از اصحاب رسول خدا بود که در مدینه از دنیا رفت.

!منابع
*تحفه الاحباب،‌ شماره 90، ‌ص 66
*[http://www.al-shia.com|پایگاه اسلامی الشیعه]
-منابع: 
-تحفه الاحباب،‌ شماره 90، ‌ص 66 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [12:49 ]   8   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [08:28 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [15:05 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:39 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [08:51 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [08:49 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [08:37 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 شهریور 1383 [07:02 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..