منو
 کاربر Online
1134 کاربر online
تاریخچه ی: جابر بن عبدالله انصاری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-31
-جابر بن عبدالله انصاری یکی ا ااب بزر ((رت مد مفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا لی الله علیه و آله)) ست و حر رایات بسیر نقل رده و ب ((امیراممنین|امیر الممنین)) ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسام|امه زهرا)) و((سنین رزندان لبی رسول دا ستند| سنین)) علیهم السلام محبت بیار داته است و او نیز مور مبت یامر و امه وده نزد آنان دارای ماما اس. +!نوجوان ((انصار))
در میان هفتاد نفر مسلمان که در یک شب تاریخى ((یثرب)) با پیامبر (صلى الله علیه و آله) پیمان دفاع و پشتیبانى بستند، نوجوانى به چشم مى خورد که همراه پدرش در آن ((بیعت)) تاریخى شرکت کرده بود، او کسى جز
جابر بن عبدالله عمرو انصارى نبود عبدالله بن عمرو (پدر جابر) یکى از دوازده نفرى بود که پیامبر الام آنان از میان هفتاد نفر برگزید.
!یار قدیمی اسلام
جا
بر نه تنها از روز نخست، پیمان فاع از ((لام)) و جانبازى در راه خدا بست بکه ملا نیز در راه پیشرفت اسلام جانبازى و فداکارى فروگذار نکرد به طورى که در اغلب جنگهاى که در زمان حیات پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله) رخ داد، در رکاب آن حضرت شرکت داشت. او نه تنها در میان جنگ و جهاد در راه خدا یک قهرمان و شخصیت بزرگى بود، بلکه در میدان علم و دانش و معارف اسلامى نیز چهره ممتازى به شمار مى رفت. او از علوم و معارف خاندان سالت، بهره ها اندوخته و دانشها آموخته بود و گنجینه هاى سرشارى از علوم و دانش خاندان پیامبر (صلى الله علیه و آله) ر سینه داشت به همین دلیل بود که ى ام محم باقر (لیه السلام) در بعض اوقات با استناد به جابر انصارى حدیى را نقل مى نمود. در میان خاندان پیامبر، جابر جزء روه معدودى است که در میان شیعه شهرت و محببیت خاصى دارند و در افکار عمومی، چهره شناخت شده اى به شمر مى روند، علت این امر، ارتباط و پیوند معنوى عمیق جابر با خاندان به ثبوت رسانیده است.
!
لوح آسمنی
او بود که ((لوح آس
مانی جابر|لوح آسمانی)) را ک در آن بر ((امامت)) ائمه علیهم السلام تصریح شده، نزد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دید و از روی آن، نسخ‌ای برای خود نوشت. او در نوزده غزوه از ((نام 27 غزه پیامر صلی الله علیه و آله وسلم به ترتیب زمانی|غزوه‌های رسول خدا)) شرکت داشت. در ((نگ صفین|جنگ صفین)) یاور امیرالمومنین علی علیه السلام بود و پیوسته مردم را به اطاعت و دوستی آن امام دعوت منمود. جابر در حا عبور از که های مدینه این خن پیامبر را نقل می‌کرد که:« __علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر__ »؛ (علی بهترین مردم است. هر کس از محبت و ولایت و رو بگرداند کار است.) همنین می‌گفت:« ای مردم! فزندان خود را به دوستی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام تربیت کنید.»
!جایگاه جابر
((امام صادق)) (علیه
السلام) ضمن حدیث مفصلى فرمود: جایز نسبت به م خاندان پیامبر (صلى الله علیه و آله) وفادا و صمیمى بود. جابر پس از رحلت پیامبر (صلى الله علیه و آله) پیوسته در کنار خاندان رسالت بود و در جریان مبارزه امیر مؤمنان (علیه السلام) با سرکشى هاى ((معاویه)) در کنار آن حضرت قرار داشت و در جنگ صفین جزء یاران على (علیه السلام) بود. علاوه بر همه ین ها، آمن جابر ب زیارت ((اام حسین)) (علیه السلام) ر کربلا، شخصیت جاویدى به او خشیده است که تا زماى که نم سرور شهیدان حسین بن على (علیه اسلام) زنده است نام جابر نیز در پرتو آن جلوه گر است، و همین امر باعث شده است که نام جابر در بسیارى از محافل و مجالس دنی همرا نام ((امم حسین)) (علیه السلم) برده شود.
-او ک سم سل صلی الله لیه له و را ب ((ت اام مح ر عی الا|امام بار علی اسلا)) کّ رسانید او ال کسی ات ک ضرت ((حضرت ام ین علیه السل|اما ی یه الام)) را در روز((جابربن عبداله صاری در کربلا روز اربعی|ربعین)) زیارت نمود. +*ابو یر ى گی: عصا یکه ى کر و ر کچ ها مل اصار م گ: عل بتری اسا هر کس ای طلب را اکا ک حق ک که اس آگاه م گف: گه اار! فرزندا د را مهر عى ربیت کنید.
-او ک ((لو مانی جابر|و آسمی)) را ه آن تصری ب اات ائه یهم اا شد ند ضرت فامه لام ه علیه یار کرده و از آن ه د ست و ا د نود ((ا 27 زوه پیاب لی اله علیه و له وسلم ب تیب زمانی|غزوه)) از زوا رسول خدا شرکت داشت و در ((جنگ صی|گ صفین)) با میرالومنین علیه السلام بد و پیوسه مدم را ه متبت و ستی ن اا ع مینمددحال عبورازک های دینه این پیامبر ا ل یکرد و یگ: « علی یر الر من بی فق کفر» ی تری مد ات پس هر ی از محب وای اعراض کند حیاً کا است.) هین ی: « ای دم! ری کنید رنن د را به تی یامین علی لیه السلم. +از ابو یر ى گوی: جابر سیدم: ى گونه صیى بو؟ ا ابرا د را ک چشن فتاه الا کید گت: على بهین افرد بشر در روى زمین ب م د م سو خد، منا را ز طریق عدات ب ل (علیه لسلام) ى نختیم. از ار در ورد جنگ افت با ل (علیه السلام) رسیدد وى پاس اد: در رمت نگ ب ز کارا ک ک نم کد.
ابر از نخستی کسانى بد که پس از ت پیامبر سلام الله عیه و آ) ه على (لیه اللم) پیوست و در یمان ود با و وفادار یى مندد. الته ایش جاب ب سو امی منان (ی الام) ب جهت نبد زیرا خد ی ز راویا دیث مروف "((دی))" و نیز حدیث شهور "((دیث منلنزلت))" ست ک در کتابه متلف ى و شیه از طر مت نقل ده اس.
- زیاه ا 90 سال عمر کرد و د ا 78 جری می بعد از ملاات با اام بار ر مدینه وات کرد و او رین فر از ااب رسل خدا ست ه در دینه از دنیا رته و در ((باله اناری)) از کسانی است که در((نگ بدر|زوه بدر)) و ((جنگ اد|زوه اد)) حار بوده و در زوه اد به شهادت رسیده ات. +رجه ((حدیث منزلت)) چنین ات: پیامر اسلام (صلى الله علیه و آله) به على (علیه السلام) فرمودند آیا نمى خواهى نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى باشى جز اینکه پیامبرى بعد از من نخواهد بود و یگر ایکه یکى از اتخارات جابر، این است ک حامل لام پیامبر اسلام براى امام باقر (علیه السلام) پیشواى پنجم شیعیان بود که سالها پس از رحلت پیامبر این سلا را به حضرت باقر (علیه اسلام) ابلاغ مود.
!اولین زائ
ر سین
نخستین ((زائ
ر)) ((امام حسین)) (علیه السلام) جابر بود. در زمانى که همه از حکومت یزید در هراس و ترس بودند تنى چند با شهامت و ت دردادن به همه خطرات از امام به نیکى یاد کردند و به قاتلان و منان او لعن و نفرین ى فرستادند یکى از پیشتان برجسته این گروه جابر بود که براست سند زرینى در ابراز علاقه به خاندان سالت از خود به جا ذاشت و هنوز چهل روز از شهادت حضرت سید اشهداء (علیه السلام) نگذشته بود که به زیارت تربت پاک او شتافت. زیارت جابر، یک زیارت عادى نبود، بلکه یک زیارت حاسى و توأم با اشک و آه و حسرت بد او با این عمل خود درى بزرگ در زمینه ((ولیت)) و اباز علاه به خانان پیامبر به آیندگان آموخت. او سه بار صدا زد: />__::یا حسین::__
آنگ
ا گفت گونه دوستى است که جواب دوست ر مى دهد؟
گونه مى توانى پاسخ بدهى در الى که رگهاى گردنت بریده شده، و خونت ریخته و سرت از بدن جدا گشته است؟
گ
واهى مى دهم که تو زاده بهترین پیامبران، فرزند سرور مؤمنان فرزند همزاد تقوى، از نسل هدایت پنجمین عضوء اصحاب ساء فرزن سرور برگزیدگان لهى، و زاده فطمه سرور زنان جهانى چگونه چنین نباى در حالى که ز دست سرور پیامبران غذا خورده، در دامن پرهیزکاران پرورش یافته اى، از پستان ایمان شیر خورده و با نور یمان از شیر باز گرفته شده اى تو چه در زندگى و چه پس ا م پاک بوده اى، دلهاى مؤمنان از فراق تو آزرده گشته است ولى در زنده بودن تو شکى ندارند سلام و درود خدا بر تو باد، گواهى میدهم که در راه رادرت ((یحیى بن زکریا)) گام نهادى و مثل او به ((شهادت)) رسیدى.
 +سپس جابر به اطراف قبر نگریست و چنین گفت: "درود بر شما روان هاى پاکى که در آستان حسین (علیه السلام) خفته و در بارگاه او آرمیده اید! گواهى مى دهم که شما نماز را بر پاى داشتید زکات را پرداختید، امر به معروف و نهى از منکر نمودید با بیدینان به جهاد برخاسته خدا را پرستش نمودید تا آنکه مرگ را در آغوش کشیدید سوگند به خدائى که محمد (صلى الله علیه و آله) را به پیامبرى بر انگیخته، ما نیز در پاداش شما شریکیم.
 +!وفات
 +جابر که آخرین بازمانده گروه شکست کنندگان در پیمان عقبه بود پس از عمرى مجاهدت و کوشش در راه خدا در حالى که از مرز نود سالگى گذشته بود در سال 78 دیده از جهان فرو بسته و براى همیشه در خاک مدینه آرمید. درود به روان پاک وى و هم پیمانانش که هرگز در مبارزه با کفر و شرک و ستم، لحظه ای از پاى ننشستند. او بیش از 90 سال عمر کرد و بعد از ملاقات با امام باقر در مدینه وفات کرد. او آخرین نفر از اصحاب رسول خدا بود که در مدینه از دنیا رفت.
 +!منابع
 +*تحفه الاحباب،‌ شماره 90، ‌ص 66
 +*[http://www.al-shia.com|پایگاه اسلامی الشیعه]
-
منابع :
 
-
تحفه الاحباب ،‌ شماره 90 ،‌ص 66
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [12:49 ]   8   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [08:28 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [15:05 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:39 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [08:51 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [08:49 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [08:37 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 شهریور 1383 [07:02 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..