منو
 کاربر Online
456 کاربر online
تاریخچه ی: ثابت تعادل شیمیایی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-43Lines: 1-43
 
||تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل رسیدن به یک حالت تعادلی را دارند. برای یک واکنش برگشت پذیر ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که ((سرعت واکنش)) رفت برابر با سرعت برگشت باشد. در یک واکنش تعادلی ، از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت __Kf__ بر ثابت واکنش برگشت ، __Kr__ ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ثابت تعادل شیمیایی ، __~~green:K~~__ ، نامیده می‌شود.||
 
||تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل رسیدن به یک حالت تعادلی را دارند. برای یک واکنش برگشت پذیر ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که ((سرعت واکنش)) رفت برابر با سرعت برگشت باشد. در یک واکنش تعادلی ، از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت __Kf__ بر ثابت واکنش برگشت ، __Kr__ ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ثابت تعادل شیمیایی ، __~~green:K~~__ ، نامیده می‌شود.||
 !مقدار عددی ثابت تعادل !مقدار عددی ثابت تعادل
 مقدار عددی __K__ با دما تغییر می‌کند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش ، بی نهایت زیاد است. ولی در هر صورت برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای __A2__ ، __ B2__ ، __ AB__ در رابطه بالا قرار گیرند، همواره به یک مقدار __K__ منجر می‌شوند. بطور کلی ، برای هر واکنش برگشت پذیر:

 مقدار عددی __K__ با دما تغییر می‌کند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش ، بی نهایت زیاد است. ولی در هر صورت برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای __A2__ ، __ B2__ ، __ AB__ در رابطه بالا قرار گیرند، همواره به یک مقدار __K__ منجر می‌شوند. بطور کلی ، برای هر واکنش برگشت پذیر:

 ::__~~green:wW + xX ↔ yY + zZ~~__::

 ::__~~green:wW + xX ↔ yY + zZ~~__::

 عبارت ثابت تعادل به صورت زیر است:

 عبارت ثابت تعادل به صورت زیر است:

-::__~~green:K = {Y}y{Z}z/{W}w{X}x~~__::

+::__~~green:K = {Y}y{Z}z/{W}w{X}x~~__::
 بطور قرار دادی ، جملات ((غلظت)) مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود. بطور قرار دادی ، جملات ((غلظت)) مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.
 !ثابت تعادل Kc !ثابت تعادل Kc
 ثابت تعادلی که در آن غلظتهای مواد بر حسب مول بر لیتر بیان می‌شوند، گاهی به صورت Kc نشان داده می‌شود. برای واکنش:

 ثابت تعادلی که در آن غلظتهای مواد بر حسب مول بر لیتر بیان می‌شوند، گاهی به صورت Kc نشان داده می‌شود. برای واکنش:

 ::__(H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g __::

 ::__(H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g __::

 مقدار __Kc __برای سیستمهای تعادلی در 425 درجه سانتیگراد عبارت است از:

 مقدار __Kc __برای سیستمهای تعادلی در 425 درجه سانتیگراد عبارت است از:

 ::__Kc = {HI}2/{H2} {I2} = 54/5__::

 ::__Kc = {HI}2/{H2} {I2} = 54/5__::

 مقدار عددی ثابت تعادل از طریق آزمایش تعیین می‌شود. اگر غلظتهای مواد (~~green:برحسب~~ ~~green:mol/lit~~) موجود در هر مخلوط تعادلی در 425 درجه سانتیگراد در عبارت __Kc__ منظور شوند، نتیجه برابر با __54/5 __خواهد شد. مخلوط تعادلی را می‌توان هم از موادی که در سمت راست معادله شیمیایی قرار دارند و هم از مواد سمت چپ این معادله و هم از مخلوط آنها تهیه کرد. مقدار عددی ثابت تعادل از طریق آزمایش تعیین می‌شود. اگر غلظتهای مواد (~~green:برحسب~~ ~~green:mol/lit~~) موجود در هر مخلوط تعادلی در 425 درجه سانتیگراد در عبارت __Kc__ منظور شوند، نتیجه برابر با __54/5 __خواهد شد. مخلوط تعادلی را می‌توان هم از موادی که در سمت راست معادله شیمیایی قرار دارند و هم از مواد سمت چپ این معادله و هم از مخلوط آنها تهیه کرد.
 !!وضع تعادل و Kc !!وضع تعادل و Kc
 مقدار ثابت تعادل معیاری برای تشخیص وضع تعادل است. توجه داشته باشید که جملات مربوط به غلظت مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود. مقدار ثابت تعادل معیاری برای تشخیص وضع تعادل است. توجه داشته باشید که جملات مربوط به غلظت مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.
 !!نکات اساسی مربوط به عبارت ثابت تعادل !!نکات اساسی مربوط به عبارت ثابت تعادل
 #جملات غلظت مواد سمت راست معادله شیمیایی در صورت عبارت __Kc__ و جملات غلظت مواد سمت چپ معادله در مخرج عبارت __Kc__ نوشته می‌شود.

 #جملات غلظت مواد سمت راست معادله شیمیایی در صورت عبارت __Kc__ و جملات غلظت مواد سمت چپ معادله در مخرج عبارت __Kc__ نوشته می‌شود.

 #جملات غلظت مواد مایع و جامد خالص در عبارت ثابت تعادل نوشته نمی‌شود. ولی مقدار __Kc__ این جملات را در بردارد.

 #جملات غلظت مواد مایع و جامد خالص در عبارت ثابت تعادل نوشته نمی‌شود. ولی مقدار __Kc__ این جملات را در بردارد.

 #اگر در یک تعادل معین دما تغییر نکند، __Kc__ ثابت می‌ماند ولی در دماهای مختلف، مقدار __c__ تغییر می‌کند.

 #اگر در یک تعادل معین دما تغییر نکند، __Kc__ ثابت می‌ماند ولی در دماهای مختلف، مقدار __c__ تغییر می‌کند.

 #مقدار __Kc__ برای هر تعادل معینی، وضع آن تعادل را نشان می‌دهد. اگر مقدار __Kc__ بزرگ باشد، واکنش از چپ به راست تقریبا کامل است و اگر مقدار __Kc__ کوچک باشد، واکنش از راست به چپ کامل است. چنانچه مقدار __Kc__ بسیار بزرگ و نه بسیار کوچک باشد، وضع تعادل بینابینی است. #مقدار __Kc__ برای هر تعادل معینی، وضع آن تعادل را نشان می‌دهد. اگر مقدار __Kc__ بزرگ باشد، واکنش از چپ به راست تقریبا کامل است و اگر مقدار __Kc__ کوچک باشد، واکنش از راست به چپ کامل است. چنانچه مقدار __Kc__ بسیار بزرگ و نه بسیار کوچک باشد، وضع تعادل بینابینی است.
 !ثابت تعادل Kp !ثابت تعادل Kp
 فشار جزئی یک گاز ، اندازه‌ای از غلظت آن است. از اینرو ، ثابتهای تعادل واکنشهایی را که دارای مواد گازی هستند، می‌توان بر حسب فشارهای جزئی گازهای واکنش دهنده نوشت. اینگونه ثابت تعادلی را با __Kp__ نشان می‌دهیم. برای تعادل:

 فشار جزئی یک گاز ، اندازه‌ای از غلظت آن است. از اینرو ، ثابتهای تعادل واکنشهایی را که دارای مواد گازی هستند، می‌توان بر حسب فشارهای جزئی گازهای واکنش دهنده نوشت. اینگونه ثابت تعادلی را با __Kp__ نشان می‌دهیم. برای تعادل:

 :: __~~green:(N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g~~__ :: :: __~~green:(N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g~~__ ::
   
 ::~~green:__Kp = {PNH3}2 / {PN2} {PH2}3__~~:: ::~~green:__Kp = {PNH3}2 / {PN2} {PH2}3__~~::
 !رابطه بین Kpو Kc !رابطه بین Kpو Kc
 ::~~green:__Kp = Kc (RT)∆n__~~:: ::~~green:__Kp = Kc (RT)∆n__~~::
 !واحدهای Kpو Kc !واحدهای Kpو Kc
 برای کارهای دقیق بایستی از ثابت های تعادل که از اندازه گیریهای ترمودینامیکی بدست می‌آیند، استفاده شود. ثابتهای تعادل ترمودینامیکی بر حسب فعالیت و نه بر حسب غلظت (__mol/L__ برای __Kc__) یا فشار (__atm__ برای __Kp__) بیان می‌شود. ولی در غلظتهای پایین و در فشارهایی تا چند اتمسفر می‌توان غلظتها و فشارها را با دقت قابل قبولی بکار برد.

در ضمن توجه شود که فعالیت دارای واحد نیست. زیرا فعالیت از تقسیم کردن غلظت یا فشار واقعی یک ماده بر غلظت یا فشار آن ماده در حالت استاندارد بدست می‌آید. در نتیجه ثابتهای تعادل ترمودینامیکی ، کمیتهای بدون واحد هستند. به همین علت ، تمام ثابتهای تعادل غالبا بدون واحد بیان می‌شوند.
 برای کارهای دقیق بایستی از ثابت های تعادل که از اندازه گیریهای ترمودینامیکی بدست می‌آیند، استفاده شود. ثابتهای تعادل ترمودینامیکی بر حسب فعالیت و نه بر حسب غلظت (__mol/L__ برای __Kc__) یا فشار (__atm__ برای __Kp__) بیان می‌شود. ولی در غلظتهای پایین و در فشارهایی تا چند اتمسفر می‌توان غلظتها و فشارها را با دقت قابل قبولی بکار برد.

در ضمن توجه شود که فعالیت دارای واحد نیست. زیرا فعالیت از تقسیم کردن غلظت یا فشار واقعی یک ماده بر غلظت یا فشار آن ماده در حالت استاندارد بدست می‌آید. در نتیجه ثابتهای تعادل ترمودینامیکی ، کمیتهای بدون واحد هستند. به همین علت ، تمام ثابتهای تعادل غالبا بدون واحد بیان می‌شوند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اصل لوشاتلیه)) *((اصل لوشاتلیه))
 *((الکتروشیمی)) *((الکتروشیمی))
 *((الکتروشیمی تعادل)) *((الکتروشیمی تعادل))
 *((ترموشیمی)) *((ترموشیمی))
 *((تعادل شیمیایی)) *((تعادل شیمیایی))
 *((سرعت واکنش)) *((سرعت واکنش))
 *((سنیتیک شیمیایی)) *((سنیتیک شیمیایی))
 *((شیمی فیزیک)) *((شیمی فیزیک))
 *((عوامل موثر بر تعادل شیمیایی)) *((عوامل موثر بر تعادل شیمیایی))
 *((کمیتهای توسعه پذیر)) *((کمیتهای توسعه پذیر))
 *((کمیتهای شدتی)) *((کمیتهای شدتی))
 *((معادله حالت گاز)) *((معادله حالت گاز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [16:03 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [15:56 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..