منو
 کاربر Online
606 کاربر online
تاریخچه ی: تیموریان

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-53Lines: 1-55
 V{maketoc} V{maketoc}
 !تیموریان !تیموریان
  «771- 873 ق/ 1369- 1468م»  «771- 873 ق/ 1369- 1468م»
 __لشگرکشی تیمور :__ __لشگرکشی تیمور :__
 مقارن انحطاط و اضمحلال ((ایلخانان)) و حکومت های محلی بازمانده از آن دوران, امواج یک سلسه مهاجمات تازه ای, از ((ماوراءالنهر )) با لشگر خونریز ((تیمور لنگ |تیمور)) به سوی ایران به حرکت درآمد که تمام ((خراسان)), جبال یا همان منطقه غرب ایران و ((استان فارس |فارس)) و قسمتی از نواحی مجاور را در سیل خون انداخت. ا مقارن انحطاط و اضمحلال ((ایلخانان)) و حکومت های محلی بازمانده از آن دوران, امواج یک سلسه مهاجمات تازه ای, از ((ماوراءالنهر )) با لشگر خونریز ((تیمور لنگ |تیمور)) به سوی ایران به حرکت درآمد که تمام ((خراسان)), جبال یا همان منطقه غرب ایران و ((استان فارس |فارس)) و قسمتی از نواحی مجاور را در سیل خون انداخت. ا
 این لشگرکشی ها تنها به ایران محدود نماندند بلکه حتی تا ((شهر مسکو)) و از سویی دیگر تا ((دمشق)) در ((سوریه)) فعلی و تا ((کشور هند)) و از سویی دیگر تا غرب ((امپراطوری عثمانی)) ادامه یافت و همه جا با پیروزی همراه شد .  این لشگرکشی ها تنها به ایران محدود نماندند بلکه حتی تا ((شهر مسکو)) و از سویی دیگر تا ((دمشق)) در ((سوریه)) فعلی و تا ((کشور هند)) و از سویی دیگر تا غرب ((امپراطوری عثمانی)) ادامه یافت و همه جا با پیروزی همراه شد .
 __نتیجه حمله های تیمور :__ __نتیجه حمله های تیمور :__
 این حمله ها در قسمت های گوناگون تأثیرات مختلف برجای گذاشت اما در ((ایران)) و تمدن ایرانی به سلسله هایی از ((ترکمانان)) از یک سو و به ((جانشینان تیمور |جانشینان خود تیمور)) از سوی دیگر منجر شد .  این حمله ها در قسمت های گوناگون تأثیرات مختلف برجای گذاشت اما در ((ایران)) و تمدن ایرانی به سلسله هایی از ((ترکمانان)) از یک سو و به ((جانشینان تیمور |جانشینان خود تیمور)) از سوی دیگر منجر شد .
-در بخش های غربی و مرکزی ایران و حتی بخش های جنوبی ترکمانان به قدرت رسیدند . دولت ترکمانان از تیره ((قرا قویونلو)) و ((آق قویونلو )) در جای جای این فلات باقی ماند و تا ظهور ((صفویه)) ادامه پیدا کرد. +در بخش های غربی و مرکزی ایران و حتی بخش های جنوبی ترکمانان به قدرت رسیدند . دولت ترکمانان از تیره ((قراقویونلو)) و ((آق قویونلو )) در جای جای این فلات باقی ماند و تا ظهور ((صفویه)) ادامه پیدا کرد.
 __جانشینان تیمور : __ __جانشینان تیمور : __
 ((شاهرخ تیموری | شاهرخ میرزا)) فرزند تیمور که پس از او به حکومت رسید ، درست نقطه مقابل پدرش بود . فردی فرهنگ دوست ، با رفتاری غیر نظامی و به شدت ترویج کننده هنر و معماری و فرهنگ . همین ویژگی ها در پاره ای از جانشینان شاهرخ نیز ، ادامه یافت و حتی کسانی همچون ((الغ بیک )) خود از هنرمندان و دانشمندان عصر خود محسوب می شدند .  ((شاهرخ تیموری | شاهرخ میرزا)) فرزند تیمور که پس از او به حکومت رسید ، درست نقطه مقابل پدرش بود . فردی فرهنگ دوست ، با رفتاری غیر نظامی و به شدت ترویج کننده هنر و معماری و فرهنگ . همین ویژگی ها در پاره ای از جانشینان شاهرخ نیز ، ادامه یافت و حتی کسانی همچون ((الغ بیک )) خود از هنرمندان و دانشمندان عصر خود محسوب می شدند .
 __عصر پس از تیمور : __ __عصر پس از تیمور : __
 همه این عوامل و خصوصا تجمع ثروتی که تیمور فراهم آورده بود و میزان بالایی از هنرمندان که در مناطقی نظیر سمرقند گرد آمده بودند ، سبب شد تا با حمایت کسانی همچون شاهرخ تیموری و همسرش ((گوهرشاد)) آثار درخشانی از هنر و معماری و نقاشی و خطاطی پدید بیاید .  همه این عوامل و خصوصا تجمع ثروتی که تیمور فراهم آورده بود و میزان بالایی از هنرمندان که در مناطقی نظیر سمرقند گرد آمده بودند ، سبب شد تا با حمایت کسانی همچون شاهرخ تیموری و همسرش ((گوهرشاد)) آثار درخشانی از هنر و معماری و نقاشی و خطاطی پدید بیاید .
 گویی بازی روزگار کار را با تیمور و فرزندان و جانشینانش به آخر برده است که از پدری تا آن درجه خونخوار و زورگو ، فرزندانی چنین هنرپرور و فرهنگ دوست به وجود بیاید .  گویی بازی روزگار کار را با تیمور و فرزندان و جانشینانش به آخر برده است که از پدری تا آن درجه خونخوار و زورگو ، فرزندانی چنین هنرپرور و فرهنگ دوست به وجود بیاید .
 چنانچه حتی علم و دانش نیز در این دوره درخششی کوتاه مدت داشته است و ((رصدخانه الغ بیگی)) که با حمایت ((الغ بیک تیموری)) و با نظارت دانشمند بزرگ عصر یعنی ((غیاث الدین جمشید کاشانی)) بنا شد ، نمونه ای از این موارد است .  چنانچه حتی علم و دانش نیز در این دوره درخششی کوتاه مدت داشته است و ((رصدخانه الغ بیگی)) که با حمایت ((الغ بیک تیموری)) و با نظارت دانشمند بزرگ عصر یعنی ((غیاث الدین جمشید کاشانی)) بنا شد ، نمونه ای از این موارد است .
 __عصر درخشان هنرها :__ __عصر درخشان هنرها :__
 پاره ای از زیباترین نقاشی ها ، ریشه در ((مکتب هرات )) دارند که بطور کامل با حمایت شاهزاده های تیموری در شهر ((هرات)) شکل گرفت و استاد بزرگ نقاشی یعنی ((کمال الدین بهزاد )) برخاسته از چنین مکتبی است . پاره ای از زیباترین نقاشی ها ، ریشه در ((مکتب هرات )) دارند که بطور کامل با حمایت شاهزاده های تیموری در شهر ((هرات)) شکل گرفت و استاد بزرگ نقاشی یعنی ((کمال الدین بهزاد )) برخاسته از چنین مکتبی است .
 خطوط زیبای فارسی نظیر ((خط نستعلیق)) در دوره جانشینان تیمور شکل گرفت و آخرین مراحل تکاملی اش را در این دوره طی نمود . خطوط زیبای فارسی نظیر ((خط نستعلیق)) در دوره جانشینان تیمور شکل گرفت و آخرین مراحل تکاملی اش را در این دوره طی نمود .
 پاره ای از زیباترین آثار معماری ایرانی در این دوره به وجود آمد که از آن جمله می توان به ((مسجد گوهرشاد)) در شهر ((مشهد )) و در کنار بارگاه ((امام رضا (ع) )) اشاره نمود . این مسجد که با حمایت گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری ساخته شده است ، یکی از درخشان ترین آثار معماری ایرانی است . در گوشه ای کتیبه های این مسجد و در سمت (( ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد |ایوان مقصوره)) آن ، کتیبه ای از ((بایسنقر میرزا)) از شاهزادگان تیموری وجود دارد که خود از خطاطان بزرگ عصر خویش بود .  پاره ای از زیباترین آثار معماری ایرانی در این دوره به وجود آمد که از آن جمله می توان به ((مسجد گوهرشاد)) در شهر ((مشهد )) و در کنار بارگاه ((امام رضا (ع) )) اشاره نمود . این مسجد که با حمایت گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری ساخته شده است ، یکی از درخشان ترین آثار معماری ایرانی است . در گوشه ای کتیبه های این مسجد و در سمت (( ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد |ایوان مقصوره)) آن ، کتیبه ای از ((بایسنقر میرزا)) از شاهزادگان تیموری وجود دارد که خود از خطاطان بزرگ عصر خویش بود .
 __میراث تیموریان در اختیار صفویه : __ __میراث تیموریان در اختیار صفویه : __
 معماری صفوی و یا نقاشی و خطاطی آنها ، کاملا ادامه میراثی است که از(( تیموریان )) برجای ماند . خصوصا که صفویه با حمایت گسترده خویش ، این میراث را درخشان تر نموده ، باعث رشد و گسترش آن گشتند .  معماری صفوی و یا نقاشی و خطاطی آنها ، کاملا ادامه میراثی است که از(( تیموریان )) برجای ماند . خصوصا که صفویه با حمایت گسترده خویش ، این میراث را درخشان تر نموده ، باعث رشد و گسترش آن گشتند .
 __یکصد و پنجاه سال تهاجم:__ __یکصد و پنجاه سال تهاجم:__
 این مدت از فاجعه تهاجم ((چنگیز)) تا یورشهای مصیبت بار تیمور, تقریباً یکصد و پنجاه سال به طول انجامید. سپس در پایان یک سده دیگر که از پایان حیات تیمور می گذشت, ایران واپسین دوران ملوک الطوایفی ( یا حکومت های کوچک محلی ) خود را پشت سر گذاشت و وارد دوره صفوی شد که مورخان جدید, غالباً آن را اعتلای ایران به مرحله دولت ملی خوانده اند .  این مدت از فاجعه تهاجم ((چنگیز)) تا یورشهای مصیبت بار تیمور, تقریباً یکصد و پنجاه سال به طول انجامید. سپس در پایان یک سده دیگر که از پایان حیات تیمور می گذشت, ایران واپسین دوران ملوک الطوایفی ( یا حکومت های کوچک محلی ) خود را پشت سر گذاشت و وارد دوره صفوی شد که مورخان جدید, غالباً آن را اعتلای ایران به مرحله دولت ملی خوانده اند .
 فاجعه چنگیز در قلمرو پارسی زبانان, عاقبت به ماوراءالنهر محدود شده امّا شگفت آنکه, فاجعه غمبار تیمور از همان ماوراءالنهر آغاز شد . چرا که دولت خونین تیمور, از میان ویرانه های دولت های بجای مانده از حمله چنگیز شکل گرفت .  فاجعه چنگیز در قلمرو پارسی زبانان, عاقبت به ماوراءالنهر محدود شده امّا شگفت آنکه, فاجعه غمبار تیمور از همان ماوراءالنهر آغاز شد . چرا که دولت خونین تیمور, از میان ویرانه های دولت های بجای مانده از حمله چنگیز شکل گرفت .
-مضاف بر اینکه در مدت فرمانروایی تیمور و سپس در دوران بعد از او , سراسر ایران زمین, از خراسان تا ((استان مازندران |مازنداران)) تا فارس و ((استان آذربایجان |آذربایجان)) عرضه تاخت و تاز ترکمانان ((آسیای صغیر)) و ترکان ((آسیای مرکزی |آسیای میانه)) شد. +مضاف بر اینکه در مدت فرمانروایی تیمور و سپس در دوران بعد از او , سراسر ایران زمین, از خراسان تا ((استان مازندران |مازنداران)) و فارس و آذربایجان عرضه تاخت و تاز ترکمانان ((آسیای صغیر)) و ترکان ((آسیای مرکزی |آسیای میانه)) شد.
*آذربایجان در آن زمان شامل استان های ((آذربایجان شرقی)) و ((آذربایجان غربی)) و ((استان اردبیل |اردبیل)) و همچنین ((آذربایجان |جمهوی آذربایجان )) و ((ارمنستان |جمهوی ارمنستان )) و بخش هایی از ((ترکیه ))فعلی نیز بود .
 !فرمانروایان تیموریان: !فرمانروایان تیموریان:
 __((تیمور لنگ |تیمور گورکانی))__ __((تیمور لنگ |تیمور گورکانی))__
-__((یث ای جانگیر ))__
__((عی سر تیمور))__
+__((پا یر))__
__((وگ تیمور))__
 __((تیموریان ))__ __((تیموریان ))__
 __((جانشینان تیمور))__ __((جانشینان تیمور))__
 +__((بابر))__
 __((نقاشی در دوره تیموری))__ __((نقاشی در دوره تیموری))__
 __((خطاطی در دوره تیموری))__ __((خطاطی در دوره تیموری))__
 __((معماری در دوره تیموری))__ __((معماری در دوره تیموری))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [13:22 ]   15   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [07:58 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [07:57 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:46 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:45 ]   11   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:43 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [05:38 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [05:37 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [05:35 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [04:39 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [04:13 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [03:43 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [07:31 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [07:20 ]   2   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [07:04 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..