منو
 کاربر Online
497 کاربر online
تاریخچه ی: تیره گاو زبان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-13Lines: 1-52
-!!رح تیه گا زبان @@ Boraginaceae@@
تیره گا بان ل گیاهن الاً فی و مو نوای تدله ر مین ا. در بی آنه تعدا کم به رت درته و ندرً انوای به ص درخت ی می شود. و و دته انند نا تا ه نوای ا و گرم دارد. />ا مات آنها این اس ک مما ب ستثای ی ماند Cerinthe ها ا تاری خن ید ه اند بیکه ین فت د هرین سیله تی نها ا گیان تیره ای یگر می ا عموماً داری برگهایی متناوب بدون ایپول و پهنکی کال یا ب دار ی بشند های نها نرا باً منم 5 متی (دت 4 تا 6 قسمتی) و ورت زای د سوی ا. /> ی از نها ال نند زبانه ای د ای لوله ی نک جا دیه می شود. که به وت در عه ای من Borago ها Myosotis ا شباهت ه تج داد. گ جام گل در غالب یاهان یره او ب بی است و این مربو ه اده ی ه نا نتوسیی است ه ر وکول وله لول د در قال غییات PH یره و کی تیی حاصل می ناد و همین دیل ت که م در گامی که نو گل ه صور غه است یا در موقی که کاملا گ و یا در ژ ن می باد یکسان نیت. پرچم های ین گیاهان مواً ه عدا ات ام گ است ادگی نها از 2 به کی ی یاب که مجمواً خمانی 2 انه محتوی 2 خک در ه خا بوود می آند د مان ه ف مول ش ه رت حقه ای مد یو ریه قاده تخمدن واق ر روی ای ه بنر می رسد.
یوه یاهان این یره ه رت ش و یا ک با هر چهار نه ای است ه آنها ی است و لپه های ی دا. />از ت تریحی گیاهان ای یره ن است ه عواً کش ل می ی اند. ارای آنها موم یک سلولی و در نها رهی کنت کلی ورت یوی Cystolithe و روی شک در قا یده ی د. عدادی از گیاهان این ی لت دارا بودن مویلاژ فراون داری اهمی می بانرخی یگر نیز ا قب و دار اد یدی ا آنها نیز ب عوام مورد استفاده قار می گید و دای رت دی فراو می با.
گیاهان ای یه ود 2000 ن بشند که د 100 س ی ده د اد. ا س های هم ی ی ارند ا :
Heliotropiun (متاو 200 گنه)
Cynoglossun( ونه75 )
Anchusa (گن50)
Borago ( گونه 4)
Tourneforthiaنه150)
+!مقمه />گیها این تیره غابا لفی ، بوته‌ای ، بندرت ختچ‌ای یا رختی اای رگای منو و بدون گوشواک تن. لها مجتمع ر گ ذینهای گن دم عقربی ه گل داای 5 کاسبرگ 5 گلبرگ 5 رچم و دو برچه ست ه این دو برچه اثر دیواه بندی کاذب به چ خانه تک تخمکی یم میشوند. __~~green:یر گاو ان Boragianaceae~~__ مل 95 ن وبیش ز 1600 ونه ت ه 250 گنه آن در نس آتاب پت مع شده‌ان. گیهان این یره ر تمام منط معتدل و گرم و بویژه در مناق میانهای فراوان می‌روین ر ماط اشی شل بسیار کمیاب ستند. />


e dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/6/6b/borago1.JPG} />

ختصاات دستگاه ریی />برخی ز گیاا ی یه مانند ((گاو زب)) علفهایی یکساله و رخی مانند مفتیوم علت داشتن اقه یر زمینی چد ساله و پایا هستن. گونه‌هی وته‌ای چوی یا درختهای مانن وریا ورنفوتیا بیشتر به ناق گرمسیی و اوایی اختصاص دارن. برگها متناوب و بدون گوشواک دارای پهنک یا بدرت دندادار یا چند بشی هستند. تمام اناهای گیه از کرکای بر با منا ایرمی پوید شده ست. />!اختصاصات دستگاه زایشی />نوع گ ی ر ی یره ا شخص است و ضع خا ن صاصات بارز ین تیره شا می‌. ((گ ذین گرزن)) در این گیاهان ابتد یه است ولی ر این اشعاب دو اخه شده به گز یکویه دم عقبی که دارای می ها است که می‌یاد. کس گل 5 بخشی ، جام گل پیوته لبرگ ، جام غالبا منظم و ارای پآذین برهم نهاه یا لوله و ابیده است. />!کاربها اهمیت تصای />گیها ین تی هیونه مرف خواکی و ی تی رد در عض دای اصیت ارویی هت تقیا همه آنا لعابدار و ای ((یات یم)) بو مدر ایم به حساب ی آین. گل ساقه و ریه اغب یاهان این تیره اثر درمنی دارند. مثلا __~~green:داه ینوگوم~~__ و برخی یر ر خی وب آر هند. ریشه برخی ا آنها مانند __~~green:آلکانا تنکتوری~~__ دارای مادهای نگین است که در ((بافت شناسی وشای مالعه اف|افت ناسی)) مرد استاده قرار می‌گیرد. />{img src=img/daneshnameh_up/7/7d/borago2.JPG}

!
نسهای گاو زب ایرا />!!جس انبو ی کودیا />رخانی ا ارتاع متوسط یا رختچ‌هایی بدون کرک و دارای برگهیی کا و خیم و چرمی تند. کسه ل لوله‌ی ی تکاین ک معمول یی شکل میوه ت دارای ‌بر چبی ت. ین س در ایران 3 ونه داد که د نوای نوبی و سواحل خلیج ارس ز جه در بنرعباس میرویند.
!!جس ارتیا
درختچ
ه یا رختانی کوتاه با شاخه‌های بدون ار و بی کرک هستند. کسه گل 5 قتی ، جام بشبی شکل و یا قیبا گرده و چرخی با های کوتاه تخم می برهم نهاده ست. ((یه شفت)) ا 2 تا 4 هسته و دانه دارای لپههای ی چی خورده ا. از ای ن 2 گونه بلوچستن و برخی نواحی جنوبی ایران نا رده‌اند. />{img src=img/daneshnameh_up/a/a9/borago3.JPG}

!!
نس آفتاب پرست />یاهانی عی یا ب‌هیی پی کم و ی چوبی ، یکساه یا چن ساله هتند. گلهای سفید ی ارغانی آنها کوچک بدون دمگل و متع در گرزنهای یکسویه فه و بدون برگک ه. رگها خ ری شکل هن. ی س ر ی بی از 50 گوه ار ک در نقا متف پاکنده تد. />!!ن او زبان />گیاهانی هستند پی ی س ز گل دادن و شکیل بذر ا بین می‌رون. کاسه گل 5 قسمتی جام لوله‌ای ا. بخ آزا ام تقیب دو قی و دارای 5 ه . این جنس در ین 2 ونه داد که یک گونه آن همان و بان معمولی به نام __~~green:اکیوم آمنوم~~__ است که ر شم و نقا یگ ی‌رویند.
!!
گ فرامو مکن یا میوویس
گیاهانی یکساله یا د له و ی پیا و پوشیده از کرک هستند. گه کچک آبی نگ و دارای کاسه‌ای نی کل با 5 سیم کم و ی عمیق هند. م دارای 5 ه و لویی ات که سیله پولکهایی با به مدور مدود می‌شد. ین س ایرن داای 9 گونه است.
!مباحث مرتط با عنون />*((یه اال))
*((تیر
ه جعفری))
*((تیره نار))
*((تیر
ه فلفل))
*((تیر فند))
*((تیره رو))
*((تیره گ استکانی))
*((تیره نارون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 آذر 1385 [17:45 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 16 تیر 1385 [18:29 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..