منو
 کاربر Online
499 کاربر online
تاریخچه ی: تیره کدو

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-11Lines: 1-53
-!!رح تیره کدو @@ Cucurbitaceae@@ />گیاهانی علفی یکاله یا پایا و دارای اه های اا اا رونده یا نده می باد اا رتن نها ی ا کیه گاهها مو ه کک یک های نها و ی گیرد اختصاصات نه ای س ه مد یک ش به تکیه گاه پیچک های آنها ه نمو یلی سریع ار به تکیه گاه ب می ر پیچ ای نی دو جهت م می پیچد) پگ نها بت دنوی اره که مین است بوریکه ق مدودی ا نها در ایر ماق یات می ند ی از نه نی ب لت ینی بون و ی منر استد یوه اامهای راکی نا ورش می یاند گیها ی تیره برگهائی ساه مناوب و نک کم ی ن به لوبهی عمیی اند گای آا منم معمولاً بر دو نو مده یک پاه یا و ای نرت ن و ماده مرک ز قا 5 یی منفرد و یا غالبا مت به ر گرن ا. کا و ا گل نها مولا ه یکدیگ و ه تخمدان تا ناحی بالای ن نی پیوستگ دارد که به واق ر حایه فوانی تدا بنر می د و ی ال ا ید ک عده ای آنها را بین جا گلبرگ ای دهن گ نر این گیاه داای الا 5 رچم زاد ست و گاهی ی ز نها ق یک چم زاد یده میو و چهار چم دگ د و م متل می اش یکه گل مک ا 5/2 م بنر می سد.
گ م آنها به ی ا موارد استنیی مکب ا ه ر است ک مو دانی س انه و حانی بوو می آ میوه نها به ته ی ا ک اهی حجم زید (مانن خرب و نوانه) یدا ی کند.
این ود ان ر یوه گودار و دار د اندوتهایی مت ندی یه ود ی ی کن و به مارف تغذیه ی . />می ر میه د ی نه منن Luffa ها داای لیا یبی فروان ا در ین ده ا گیاهن س ا خشکین و ین تن سم گدا میوه ی فن (ن اهی) ا آنان دست ی ی. ا این گیاهان ارای آومن ک م وی ه های گشتدا و ی ب انو ای از مواد رغنی است ست ترشحی گیاهان این یه به تف لولهایی درا منفرد یا دنا هم ی من و دارای گوکی هی تل و یره ات. />یه کدو 100 و در 1000 وه دارد ن است ه بارتن :
Cucurbita ( ونه10)
Cucumis ( گن30)
Luffa (گونه7)
Bryonia ( گنه8)
+!مقمه />__~~green:تیره کدو Cucurbitaceae~~__ گیاهانی علفی والبا پیچان و یا دارای نداهای پیچک مانند هستند. اندامهای پیچکی ر گیان ای یره منشا تفاوت دارند. برخی از گیاهان ای تیره غده‌دار ندرت بوته‌های درختچه مانند و یا درختانی با اه و نه وشتی و حیاا خاردار ستند. رگها منفرد ، ساده ، دمبرگ‌دار ی دای پهنک ن بخشی با اشکال ماوت تد. یره کد حدود 100 جنس و 1000 گونه دارند. جز گونه‌های مدوی ز د جنس آن بقیه همگی در نوحی رمسیری می‌وین. />{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/cucurbitaceae2.JPG}

!
اختصاصات ستگاه ویشی />گیاهانی عفی یکسله یا د اله ساه یم گوشی بالارونده از تکیه گاهها به کمک پیچکهای منشعب هستند. رشد این یاهان سیار سریع ست و ساقه درز آنها بوسیله پیچکهایی به تکیهگاه اب می‌شو. بر ر تاس اه ا کی گا پیچکه و اشعابات آنه ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر مکم در آن میپید. بزرگ مناوب کمل ی چند ی و ارای خشهی متنوع و بون گوشوارک هست. />!ختصاصات دتاه زایشی />((سامان گل|گلها)) در گیهان تیره کدو معولا ک جنس ، منظم و متقارن و یا بدرت نامارن و دی تخمدان زیین هتن الت نمی گل بیتر ناشی از تغیی ک نه است. و گهای نر و ماده 2 چرخه کاس و ام پیوستهای ست ک در بالای خمدان اقع تند و در حاشیه قاده ه مص هستند.

م
یوه به صورت ستهای ات که غابا سیار بزرگ می‌شود اند ((ک)) ((نده)) و ((خربزه)). برون‌ب میوه همیش چرمی و اهی منند لیانی بی است. میانر میوه معمولا بسیار خیم ، وشتی و مه است. دانهها بسیا ران هتن و ظاهر وی ا ونی و بخش مرکزی حفره میوه در میان مایع ژل منی که ر پر می‌ن قرر دان. مای درن میوه اص از لعابی دن تیغه میی سلولهای دیاره انه بندی و فت توسعه یفته تخمدان است. ای قبیل میوه‌ها ا __~~green: پوستدار~~__ گویند. />{img src=img/daneshnameh_up/b/bc/cucurbitaceae3.JPG}

!
کاربهی اقای و گیاان مهم تی کد />بیاری گین یر کو داای وا دویی عدهای از آنها خوراکی هند. />!!جن گل لیف
میان‌
بر یی میوه استوانه‌ی دراز این گیاه پیچان که همانند ((افنج)) است مود اتفاد رار می‌گید. />!!نس بریونیا />گیاهانی لفی ای یه پایا ه شکل شم ا هایی مناو پنجه‌ای و پیچکهایی مولا سادهن. های ممولا ک جس مجتم در گل آذین وشی ه. کاسه گل ستکنی ، داای 5 داه است. میوه سته کوچک و سبز رنگ ست و بعدا قرمز میود. گنه مف آن به نام __~~green:بیونی الا~~__ میوه سیاه رنگ دارد و یک‌پایه است.
!!
ن کبالیوم
میوه
ین گیه خم مرغی ش است نگم ید ناهانی و سریع از دگل دا شده و ر محل دا شدن سوراخی در بون‌ر باقی می‌گذارد که از آ متیت میوه ا دانه‌ها ب ر ه ا پراکه مود. گونه معروف این جن __~~green:خیار خر یا اکبیوم اتریوم~~__ است که خاصیت سهلی دارد. />{img src=img/daneshnameh_up/0/0d/cucurbitaceae1.JPG}

!!ج
س سیتروس یا ندوانه
ونه‌هی این ج زندان گلهای نر و ماده مجزا و منف دارند. گونه __~~green:یوس ولاریس~~__ همان هندوه می ت که اه لی آریقای جنوی است و به اطر میوه خراکی ن کته مد و وریتها و نژادهی عی ملف ارد. گونه یگر ن __~~green:حنل یا هندوانه اوالهل~~__ است ک یوه‌ای بیار لخ و به اندازه نان دار. میوه آن مهل قوی ات. این گیاه ر بیشتر نا خشک ایان می‌روید و مو لاقه شدید وست. />!!جس کوکومی />گیانی لفی خزنده‌ان که گی ن نه چنایی چن ستهای ولی گلهای ماه آنها منفد هستند. گنه‌های یر و یار بر از گیاهان راعی تند ک ک می‌شود. در گههای دیگر انن ((کدو لویی)) خربه میان یری و حاوی مواد ندی است. />!!نس />گیاهان این ن علفهایی با پیچکهی نعب ت. گلهای نر آنها طور منفرد و یا ل آذینهی گرزن قرار دارد. گلهای ماد همیه م ، دارای جا پیوسته استکنی کل هت. ((کدو تنبل)) کدو لوایی گونه‌هایی ا ین نس هستند. کدو ویی که امروزه در یتر قط جهان اشته می‌شود یوه‌اش داری وشت یرین و وراکی است دانه‌اش خاصیت دع ک ارد.
باحث مرتبط با عنون />*((یه پامچال))
*((تیره جعفری))<br />*((تیره نار))
*((تیر
ه فلفل))
*((تیره ند))
*((تیره رو))
*((تیره گ استکانی))
*((تیره نارون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 آذر 1385 [17:30 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [18:23 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..