منو
 صفحه های تصادفی
دولت الکترونیک
گرافهای سکه ای
ابوجعفر محمد بن رستم دشمنزیار
کشور
واژگان مکانیک سماوی
توپوگرافی کف اقیانوس
تعداد حج های امام سجاد علیه السلام
وضعیت حکومتهای هم زمان با فرایند شکل گیری حکومت صفویه
وضعیت گلپوش نسبت به مادگی
دوره اردویسین
 کاربر Online
288 کاربر online
تاریخچه ی: تیره فرفیون

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-24Lines: 1-55
-!!رح تیره فرفیون @@Euphorbiaceae@@ />ینی ه اکا ف لفی وته منند ی درتچ ان و ی ه ر دران رگ امل 300 ن و تاو ا 8000 گنه ند و و پراکنده ال نای ک می به استنای مناق قی و قلل وهستانی مر وج دارند.
و اتمان گ در نواع نها نوی اس ک اک ماو را نن ی د بویکه و این حالت موب ریه این یر ا تو ز گیهان دا بر و یا ی برگ ای هند ی امروز ا وه به ااات ل که در عضی آنها درای پوش کا ات ولی ر عدا زیی ا پوش رشد یاه ماه ی و چنی مود قبو ار گته که این گاهان ر از دای ا گ م ود اند ولی دریا برگهای آنها دم رشد حی فه از ین ه ی دادن ای گیاهان ر بین گیاه دا رگ به نوی که Engler رایت نم منط ت بنظر ی س.
عدادی گیاها این یره اقه ای گت ا شبیه انوا کاکتس ها د که بر ر تاق ا رای ی نگی در آنها بود آم است. بعضی ا ها ی ه ت واج در سح ها می رند. ای گیاهان رگهای ه ور تلف اند تناوب یا متقا و ی فام ان. د عی از نها نیز رگها ه ورت ار تغیی یاه . گلهای آنه ر دو نو و ما واقع ری یک یا ایه است که به اشکال مختلف و ، پنیکول،سنه یا گرز ممع می شد عضی ا آنها نی غاز گلهائی نر - ماده ه ند. زی گلهای نر ن ری از مگی و یا بک یه می د و ی ود نشان می هد ک ر های ر - مده این یهن الت د د یکی ا ای اصلی من یا مادگ یش آم که و وو دن 2 ن نر و اه ر نا ده است. ی یاا مانند chrozophora ها ش مرک کسه و جام ا قعاتی 5 تایی دارد. ر اوا ری گلبر این گیاهان کاه گل مک از 5 کا یا در ضی آنها امل 4 یا 3 (Mercurialis) و یا 2 کابر ات. بری ی مانن Euphorbia اولا اد که جا گل ی با موه گل نها Cyathium ناید می ود. />رگیهن تیه فرفیون گها مکن ست ارای یک یا ا زیادی پرچم باشند که به وت ا یا پیوه به ه ی من یده می شوند مگی نها رک از س چه (ن 2) است. ه اً مدانی ه اله تی یک یا و مک واژگ با کن وی ب و می آرد. ت زاد مادگی نا نی ه خامه ه اه منتی می شد ک گی شد یا دا.
ین یاان دارای یوه ای وشیه (نر گوتدا و به وت ت ا سته) توی دان ی لم د است.
گیان تیه یو ماری شحی اتکس ج ارد که ر ه یر ای یرنگ و یا ک و ی رنی رین ی یاب. این اری ممک است اق ار د و (مانن (Euphorbiae) و یا داای ن ی الا به ورت به من بان. شیرابه ری ا این یاا ی از ظر مار صنتی حا ای است ماند که اوزه از نواع Hevea ا ی ا کاووی مود یا در نعت ر امین ی کند.
ع شیرابه ین گیها اپسند و حریک و د ضی او ارای اثری می است.
ا های م این تیره عبارتند از :
Euphorbia (رای 2000 گونه)
Manihot ( گونه170ت 200)
Ricinus ( گنه1)
Mabea ( گنه40)
Jatropha( گنه150)
>Mercuralis
( وه8)
Sapium(گونه100) را ی وان نا برد.+!مقمه />__~~green:تیره فرفیون (Ephorbiaceae)~~__ حو 20 ج و 4500 گونه ر جهان داد ک 1000 گنه ن ر جس ففیون 50 گونه ر جنس کروتون و حدو 50 گونه در س یلانت و قیه گونه‌ه در سایر نسه رر دار. گیهان ین یر ا نشار وسیع خد تقیبا ر سرار جان بویژه ر هند و مزی و منق گرمسیری آمریکا مانند برزیل پراکنده ند. ((ایفه فیلنت)) ا ی یر به استالیا اتصاص رد و ونه‌های آن تیبا همگی در ا ج شده‌اند.
{img src=img/daneshnameh_up/e/ec/euphorbiaceae1.JPG}

!
صاات عمومی
!!
اختصاصات دستگا رویشی />مدودی از جمعیت ظیم گونه‌های ففیون منند فرفیونهای سزین ما (ز در د مود ، انند __~~green:افوبیا لاریکا~~__ و __~~green:آنکنه کلشیکا~~__ بخی از بوه‌هایی که یبا حالت درچهای ارد) فی هست و خش زگ نها ونه‌هایی بی و درخته‌ای و درختی شکیل می‌ند. برخی از گونه‌های رختی این یره ، مانند __~~green:اربیا رزییفا~~__ که ر کویها و بیابانهای آفریقا می‌وین داای شل بیابانی مشابه کاکتاسه‌ها هستند.

راس اقه‌های فرعی و ضخیم و موم آنها د راستای ا الی ه فرم معدانهی یم و ول پیک رشد ی‌ک. برگها ر ای یاهان ب تی و ار تبدی می‌شون. در گو‌هی استرالیایی ی تیره ، مانند فیلانتوس شاخه‌ها تقارن موری از د اد م می‌وند همسان ر به صورت کلدود درمید. ر عض ، برگهای حقیقی آنها لیل فه ه پولک دیل می شوند.

گ
ی یز قه ی از نها علاوه ر مح و ر مانند شدن ، بر اثر تقسیات و تغییرات ثانوی ه برگهای مرکب شانه‌ای نظیر برگهای ((میموزا)) (از ((تیره ببات))) باهت پیدا می‌. آرایش برگها وی ساقه به شکلهای بسیار مفاوت از نوع متب ، منرد متقب و رخ‌ای س. پهنک ها در ((ن افوربیا)) کال و درجنسهای یگر ارای تیمات مفاو به شکلهای گوناگون ات. مثلا پهنک برگهای کوچک دارای تسیمات پنجهای ی در هوآ به صورت پنه‌ی مرکب است.
{img src=img/daneshnameh_up/5/53/euphorbiaceae2.JPG}

!!
ختصاات ستگاه ایی />گه ر ین یره در گل‌آذینهای تلف و ماوت به اکال شهای ی وشه گهای تک جس و یا دو جنس ن و مه مم میوند. شکل خاص سیاتیمی گل آذین ر گیاهان ین یره ویژه فیونها در اع حد هایی اختصاصی بودن را در گروه بسیار گسترش یاف و پیرفه ای یاهن شکیل می‌ده که امل عه زیادی از گیهان این یره ا.

د
ر سیستم یاتیوم گلهای ماد همیه یر گلهای ن قار دارند و ر حیق سیاتیوم اتاعی گرزهای متعدد و یا رزای چند سویه است که گلهای مختلف آ ارا شدی عکس شد طعات یک گ منف معمولی هند یرا ر آنها ا گل ماده مکی ه مو و پ گلهای نر ا نظی ر ه گریز از مک و از داخل به ج هر می‌گدد،‌ درصورتی که ر یک گ ممولی رمها همیه مقد ر برها ظار می‌ون. لها ر تیه ففیون موما تک س هند. />!کا و اهمیت اقتصادی />یشتر گنه‌ه سای این تیره مانند __~~green:یپوم~~__ ، __~~green:و~~__ __~~green:وکی درون~~__ سمی هستند رف اریی ندارند، وی ا شیرابه فوربیا ینیرا که حریک کننده پوست پزشی استاد می‌کنند. از ((کرچک|دا‌هی کرچک)) ون کچک (مسهل) و ا __~~green:کوتون تیگلیم~~__ وا ریک کننه پوت می‌گیرن. این گیاهان مقدا یدی از اقم صادراتی آریقا را کیل می‌هن و آنها ا برای مصارف گوناگون بکا می‌برن.

از
موا ترحی ککهای سطح نه __~~green:مالوتوس فیلیپینن یس~~__ ، پودر کاملا تیه ی‌کند که کنه کرهای اگلی است بویژه برای کر کد سیار مور است. ز دانه‌های روغنی __~~green:سایم سیفوم و لوری~~__ نی روغن گرته می‌شد. یشه ستر __~~green:مانیهوت اوتیلیسیما~~__ ا از موادی با کاربردهای گونگون ست. لاره از شیبه هآ مانیهو و پیوم کئوچو تهیه میشود. />{img src=img/daneshnameh_up/4/49/euphorbiaceae3.JPG}

!
ح نسهای تیر فرفیون
!!جنس
کوتون />این جنس شال500 600 وه خاستاه اصی آیکا و همه نها یاهانی رختچه‌ای ا گلهایی تک جس تد. گلهای نر دارای کاه و م و گای ماده دن گرگ و گهی بدن کاسبرگ‌ا. گونه‌هی بی‌شماری از آ مصارف دارویی تادی دارند. />!!نس آوریتس
این جن که خاستگاه ن هندوستان ست ، داای گونه‌های مختفی با میوه شت مانند متی ((شک کننده نگ~روغن سیکایف)) ا.
!!نس اترفا />دارای برگای سه گوش کامل و یا چد بخشی است. یوه ن کپول سر رنگ و متوی دانه‌هی روغنی با صیت ملی است. استگاه ای ج برزیل است ولی در تمام مناط گریری کت می‌شد.
!!
ن مالوتوس
مفرین گونه‌های ای نس، با خاستگه ن اتیوی باید ن الوتوس ییپین یس ا نام برد که ه ت را کچک دارای گل ذین و کسول پویه از کرهای رح کنده ب خاصیت د کرم کدست ا اره ن ی منور یاد شده اتفاده می‌شود. />!!نس آ
ا
ین نس شامل رختای برگ ا برهای مکب س برگی ا. از شیرابه رحی ساقه ن در ساختن ((ائچو)) استاده ود. یکی از همری گونه‌هی این ن __~~green:برازییسی~~__ با خاستگا رزی است که در اونزی ، مالزی هند و چین ین نی فاای کاته می‌شود. ونه دیگر آن به نام هو گیاننیس در گوین می‌روی و ا آنکه مرغوبیت گونه ال را ندارد از آن نیز کائ گرفته می‌شود.
!!س هورا
گون
ه مروف آن ه نا __~~green:ورا کریپتاس~~__ در مریکای رسیری ی‌ید و دی یوه قیقی ه ورت اسکیزوکارپ (یزوکارپ) است.
!مبا تبط با عان />*((تیره افرا))
*((یه برگ‌بو))
*(یه زرشک))
*((تیره شعدانی))
*((تیره گ حنا))
*((تیره گ سرخ))
>*
((رده بندی و په‌ایها))
*((نهاانگا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 08 آبان 1385 [14:08 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:55 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..