/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
آخرین تلاش محمدعلی میرزا
بافت آوند آبکش
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - ندای آسمانی
آسیه بنت مزاحم
پیشنهاد طرماح به امام حسین علیه السلام در راه کربلا
نمک
هالویزیت
آنتیگوا و باربودا
گردو
روم رواقی
 کاربر Online
348 کاربر online
تاریخچه ی: تیره آلاله

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-5Lines: 1-44
-!!رح تیره آلاله @@Ranunculaceae@@
گیاهانی و لفی ه یا ایا ، ندرت ارای ای سخت و چوی و به صورت با رونده می اشد. رهای نها ناوب (در ی مانند Clematis ها مل) الب با ریدیهای بیار و گهای ها درای پرم مگ (نر ماده) و مجتمع به صورت گل ی های ا اه مفاوت است. هر گ آنها 5 کاس (نرت یشتر ا ر) 4 تا 8 گلب به شکال مت و ا یای م دارد. پو گل ر ده ای ا آنا نرا امل اه ا ی انواع از آنا که گل دارای کاسه و ا ب می رس ا گل ا ییر ک ر ها به گلبرگ یا پرچم ها به ای مو ن نتیه می و که در ورد ایر رچ های ییر شکل یه ک و ی ا گلبرگ انند پیا می کنند. مادی آنها عملا رکب از ره های یا اس که هر ک پس ز رسیدن ه میه ای ه نده یا فلیکو تبدیل می گرند.
گیاهان تیره آلاله امل 35 ن و متجاوز 1500 ونه ی باشند ه ر تام ناط که ی صوا در نوای معل و نیمه الی راکده می ند. />پیای آنها ر اوسن نت ه می و دای ا یهان این تیه ارای لکالوئیدها و گلوکیهای و طرنک د اندام های ل خود یاشد ری ی دارای یره رک تل میباند.
+!مقمه />__~~green:تیره آلاله (Rununculaceae)~~__ شامل 32 جنس و تقریبا 1200 گونه است که 250 گونه آن فقط به جنس آلاله و 170 گونه به جنس کله‌ماتیس تعلق دارند. تیره آلاله در واقع یکی از تیره‌های بزرگ ((نهاندانگان)) است و گیاهان آن بیشتر در نواحی معتدل و سرد و یا در نقاط کوهستانی نیمکره شمالی می‌رویند. تعدادی از گونه‌های این تیره در آسیا ، آسیا- اروپا ، اروپا و آمریکا انتشار دارند. همه آنها کم و بیش گونه‌های مجاور و نزدیک هم هستند و اصالت ساختار گل در گونه‌های قاره‌های ذکر شده حاکی از پیوند و خویشاوندی آنهاست. در ایران نیز تیره آلاله گونه‌های متعددی دارد. (15 جنس و بیش از 127 گونه) />

/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/d/d1/rununculaceae1.JPG} />
/>!اختصاصات عمومی />!!اختصاصات دستگاه رویشی />آلاله‌ها بطور کلی گیاهانی علفی ،‌ بندرت درختچه‌ای ، بالا رونده و دارای دمبرگهای پیچنده و پیچکی هستند مانند ((کله‌ماتیس)). این گیاهان غالبا مانند ((رده بندی تک لپه‌ایها|تک‌لپه‌ایها)) به علت دارا بودن اندامهای زیرزمینی متورم ، نظیر سوخ ، غده ، ریزوم و ریشه‌های متورم ، پایا و چندساله‌اند. برگها ، جز در کله‌ماتیس‌ها که برگهای متقابل دارند ، معمولا منفرد و متناوب بوده و غالبا دارای نیام رشد یافته و پهنکهایی به اشکال متفاوت‌اند. />!!اختصاصات دستگاه زایشی
((‌ساختمان گل|گلها)) گاهی منفرد یا انتهایی هستند ویا صورت گ ذیهای متلف مانند (خربق) ، خوشه (آکونیتوم) و خوشه گرزن با شاخ های بسیار (الکتروم) متمع‌اند. تیره لاله در حالت کلی ی‌گلگ است، از این‌رو چگونگی پیایش جام و تغییرشکل پرچمها به صورت گلبگ در آها اهمیت فراوان دارد.
!اختصاصات طایف
ه‌های مختلف
!!طا
یفه کله متیده
این طایفه شال دو نس آتران و کله‌ماتیس ست. جنس کله‌ماتیس در جن بیش از 170 گونه دارد. یرا نیز ند گونه از دامنه‌هی البرز و بخش شمالی یران مرویند. له‌ماتس‌ها درختچههایی بلارونده‌اند و با پیش برگها به صورت پیچک تکیه‌گاه خود می‌چبند. آرایش برهای کله‌ماتیس ، برخاف همه للگان متقابل و پهنک آن مرکب شانهای ات. لها معمولا مجتمع و به صورت خوشه گرزن‌هایی در محل پیوگی دبرگ به ساقه اهر می‌شوند و گهی نیز تک‌جنس و دوپایه‌اند. />{img src=img/daneshnameh_up/e/ef/rununculaceae3.JPG}

!!
ایفه نمونه />این طایفه شامل گونه‌هی علفی است و غالبا به علت داشتن ریزوم پایا هستند. برگها در گیاان این طایفه یا مانند آنمون‌ها عمیقا پنجه‌ای هسند و ی نیر تلیکتروم مرکب شانهای و بار تقسیم شده‌اند. اساس ساختار گل ، ب وجو شباهت ه کله‌متیس‌ا ، ب نحوی که غالا قعا آن نظیر ج آمون نظم سه پر دارند و زیر هر گل ریبانی بر وجود دارد که ممکن است فاله آن از گ زیاد یا چون کبرگ وای کاملا در زیر ل قرا داشته با. جسای لی این طایفه عبارتاند از آنون و تالیکتروم.
!!طایف
ه آلاله
گل در این طایفه نسبت به دو ایه قبی کمل متفاوت است، زیرا اولا پنج پر اس و ایا گلپوش مضاف ر جا رگی آنها به رنگهای زرد ، سرخ یا سفید کاملا از کاسبرگ سبزرگ متمایز است. نافه شامل پرچمهای فراوانی است که به و مارپیچهای متعدد روی هن قرار دارند. دگی نی متشکل از برچه‌های زاد و فاوانی است که روی هنجی برجسته و رشد یافه قرار دارد.

هر ب
رچ به هنگام رسیدن فنقه‌ی را تشکیل م. گلبرگها در بخش پایین خود دارای یکچاه نوشجایی وقعی هتند. عداد عات گل و بویژه گلبرگا در این روه کاملا مشخص نیست و ممکن است بیش از 5 قطعه باشند، ولی همیشه کمتر از تعدا رمهای اقع بر یک ماریچ‌اد. />!!طایه خربق
در واقع
از مهمری تقسیمات این تیره است، شامل جنسهای صلی نظیر: کالتا ، ایزوپیروم ، سیه دانه ، خربق (هله‌بوروس) کوپتیس ترولیوس ، دلفینیوم ، کونسولیدا ، آکونیتوم ست. همه ای جنسها گیاهانی لفی یکساله ی ی ستند.
!!طای
ه گ صدتومانی
این طایف ، که شامل جنسهای پئویا و هیدراستیس است، ب طایفه خربق روه طبیعی مشخصی را تشکیل می‌دهند ه ماگی آنها شامل برچه‌هی کم با تخمکهای فراوان‌اند.
!کاربرد گیاهان تیره آلاله />سیاری از گیاهان این تیره ، مانند کله‌ماتیس ، نمون آدونیس ، آکونیتوم ، ((تاجالملوک)) ، زبان ر قفا و پئونیا به عوان گلهای زینتی در باغچه‌ها کاشته می‌شوند و ونه‌ها و وریت‌های زیادی از آنا ه رت پرورش یاته و دارد. در این تیره هیچ گونه‌ای ارای م خوراکی ی نتی نیست و تقریبا همی ه ت دارا بودن گلوکوزیدا و آلکاوئیدها کم و بیش ی هتند. از سای مواد محتوی ر آنها طاعات کی دردست یست.

بعضی
ا گونه‌ها از ن پکی همیت فاون رند. مثلا کونیتوم داای __~~green:آونیین~~__ و __~~green:هیدراستیس~~__ حاوی __~~green:بربرین~~__ و __~~green:هیدراستین~~__ ست. البته ایر گونه‌ها نیز لکالوئیدهای گوناگونی دارند که رخی ز آنها در پزشکی و همچنین ر ساختن ((شره‌کشها)) مورد ستفاده قرار می‌گیرند. بعضی از آلالگان مانند کله‌ماتس یکیا ، هل‌بوروس (خربق) و ئونی از گذشت‌های دور ر ب سنتی عطاری ناخته شده‌اند.
!مباحث م
رتبط با عنوان
*((ت
یره یره برگ‌ب))
*((
یره زرشک)) />*((تیر گل سرخ))
*((
تی نیلوفر ی))
*((تیره
ماگنولیا))
*((
ده بندی دو لپه‌ایها))
*((نهاندانگان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [17:38 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [07:32 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [07:31 ]   2   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [10:12 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..