منو
 کاربر Online
932 کاربر online
تاریخچه ی: تکل در فوتبال

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


img/daneshnameh_up/5/5c/680663431.jpg

تکل حرکتی است که یک بازیکن در فوتبال و یا حتی در بعضی مواقع دروازه بان ها برای ممانعت از پیشروی حریف اقدام به انجام این کار میکنند . اگر بازیکنی در تکل زدن مهارت نداشته باشد علاوه بر این که به طرف مقابل ضربه زده و آسیب وارد می کند بلکه با دریافت کارت (زرد یا قرمز) ادامه بازی را برای خود و تیمش سخت تر می کند . جریمه بعضی از تکل ها کارت زرد و بعضی دیگر کارت قرمز است البته در صورتی که تکل زن به جای توپ بازیکن حریف را مورد اصابت قرار دهد . اگر بازیکن توپ را بزند تکل او کاملا درست است و حتی مانع از پیشروی حریف می شود که بسیار مفید است .

توجه داشته باشید که انجام تکل یکی از خطرناک ترین حرکات تکنیکی است.
اگر به این حرکت کاملا تسلط ندارید ، از انجام آن خودداری کنید ، زیرا احتمالا حریف را شدیدا مصدوم خواهید کرد. در یک فوتبالیست با استفاده از شیوه های مجاز همواره می تواند اقدام به تکل کند . بازیکن خواه در منطقه دفاع ، خواه در منطقه حمله به طور یکسان می تواند از تکل استفاده کند ( این حرکت نسبت به منطقه بازی تغییر نمی کند ) ، و برای انجام آن اهداف کاملا متفاوت می تواند وجود داشته باشد . یک تکل در منطقه دفاع می تواند فعالیت زیاد حریف را خنثی کرده و شروعی برای ضد حمله شود . استفاده از انواع تکل و جا افتادن آن در بازی ، حریف را تحت تاثیر قرار می دهد.
شیوه تکل مناسب با موقعیت حریف فرق می کند ( از پهلو یا از مقابل) .


تکل از مقابل با استفاده از درون پا


بازیکن پای خود را به طرف توپ جلو می برد ، و برجستگی استخوان مچ پا را به وسط توپ هدایت می کند . دست ها و زانو را نباید زیاد جلو ببرید . تکل از مقابل با استفاده از درون پا تنها حرکت توپ را متوقف می کند ، نه حرکت حریف را.

تکل از مقابل با استفاده از کف پا


بازیکن کف پای خود را متناسب با زمین به طور مورب جلو برده ، نوک پا را به سمت بالا قرار می دهد و پای خود را به وسط توپ هدایت می کند . این نوع تکل مانع حرکت توپ شده و حرکت حریف را نیز متوقف می کند . زانوی خود را زیاد جلو نبرید ، ضمنا نگذارید کف پا یا نوک پا از بالای توپ عبور کند . کلیه این توصیه ها شما را از صدمه رساندن به حریف باز می دارد.

تکل لغزشی از مقابل


مدافع با جلو انداختن خود به صورت افقی و در سطح زمین ، پای خود را به طرف توپ ( تنها توپ ) پرتاب می کند ، این در حالی است که او خود را از عقب به زمین می اندازد و دست ها را نیز با خود پائین می آورد .
این حرکت تنها زمانی انجام می گیرد که توپ با پای حریف تماس نداشته باشد. نزدیک دروازه خود از این تکل استفاده نکنید ، زیرا اگر به وسیله یار خود پوشش داده نشوید ، بازیکن تکل شونده با دریبل یا فریب دادن ، شما را تسلیم کرده و این تکل بی حاصل برای تیم شما خطر آفرین می شود.


تکل از پهلو


تکل از پهلو با استفاده از درون پا

خود را به بازیکن صاحب توپ برسانید . با حرکتی سریع و به وسیله پا ( پایی که به حریف نزدیک تر است ) و در حالی که دست ها را از بدن دور می کنید روی پای خود بچرخید . قسمت درونی مچ پا را مقابل توپ قرار دهید و مانع حرکت توپ و حریف شوید .
این تکل از دو طرف انجام می گیرد :


تکل از پهلو با استفاده از نوک

این حرکت شبیه نوع قبل است ، با این تفاوت که با نوک پا انجام می گیرد .

تکل از پهلو با استفاده از بیرون پا

از پایی استفاده کنید که به حریف نزدیک تر است . برجستگی بیرون مچ پا را جلو ببرید تا مانع حرکت حریف شده و او را متوقف کنید . همانند دیگر تکل ها ، تنها مانع حرکت توپ شوید ، نه حریف .
تکل توپ از پشت حریف ممنوع است ، زیرا بازیکنی که از جلو یا از پهلو تکل می شود فرصت مقابله با آن را خواهد داشت ، اما چنان چه تکل از عقب انجام بگیرد، حریف تکل شما را احساس نمی کند و بنابراین خطر آسیب دیدگی به وجود می آید . تکل با دو پا از جلو نیز اشتباهی بزرگ و ممنوع است .


عکس پیدا نشد

تکل حرکتی است که یک بازیکن در فوتبال و یا حتی در بعضی مواقع دروازه بان ها برای ممانعت از پیشروی حریف اقدام به انجام این کار میکنند . اگر بازیکنی در تکل زدن مهارت نداشته باشد علاوه بر این که به طرف مقابل ضربه زده و آسیب وارد می کند بلکه با دریافت کارت (زرد یا قرمز) ادامه بازی را برای خود و تیمش سخت تر می کند . جریمه بعضی از تکل ها کارت زرد و بعضی دیگر کارت قرمز است البته در صورتی که تکل زن به جای توپ بازیکن حریف را مورد اصابت قرار دهد . اگر بازیکن توپ را بزند تکل او کاملا درست است و حتی مانع از پیشروی حریف می شود که بسیار مفید است .

توجه داشته باشید که انجام تکل یکی از خطرناک ترین حرکات تکنیکی است.
اگر به این حرکت کاملا تسلط ندارید ، از انجام آن خودداری کنید ، زیرا احتمالا حریف را شدیدا مصدوم خواهید کرد. در یک فوتبالیست با استفاده از شیوه های مجاز همواره می تواند اقدام به تکل کند . بازیکن خواه در منطقه دفاع ، خواه در منطقه حمله به طور یکسان می تواند از تکل استفاده کند ( این حرکت نسبت به منطقه بازی تغییر نمی کند ) ، و برای انجام آن اهداف کاملا متفاوت می تواند وجود داشته باشد . یک تکل در منطقه دفاع می تواند فعالیت زیاد حریف را خنثی کرده و شروعی برای ضد حمله شود . استفاده از انواع تکل و جا افتادن آن در بازی ، حریف را تحت تاثیر قرار می دهد.
شیوه تکل مناسب با موقعیت حریف فرق می کند ( از پهلو یا از مقابل) .


تکل از مقابل با استفاده از درون پا


بازیکن پای خود را به طرف توپ جلو می برد ، و برجستگی استخوان مچ پا را به وسط توپ هدایت می کند . دست ها و زانو را نباید زیاد جلو ببرید . تکل از مقابل با استفاده از درون پا تنها حرکت توپ را متوقف می کند ، نه حرکت حریف را.

تکل از مقابل با استفاده از کف پا


بازیکن کف پای خود را متناسب با زمین به طور مورب جلو برده ، نوک پا را به سمت بالا قرار می دهد و پای خود را به وسط توپ هدایت می کند . این نوع تکل مانع حرکت توپ شده و حرکت حریف را نیز متوقف می کند . زانوی خود را زیاد جلو نبرید ، ضمنا نگذارید کف پا یا نوک پا از بالای توپ عبور کند . کلیه این توصیه ها شما را از صدمه رساندن به حریف باز می دارد.

تکل لغزشی از مقابل


مدافع با جلو انداختن خود به صورت افقی و در سطح زمین ، پای خود را به طرف توپ ( تنها توپ ) پرتاب می کند ، این در حالی است که او خود را از عقب به زمین می اندازد و دست ها را نیز با خود پائین می آورد .
این حرکت تنها زمانی انجام می گیرد که توپ با پای حریف تماس نداشته باشد. نزدیک دروازه خود از این تکل استفاده نکنید ، زیرا اگر به وسیله یار خود پوشش داده نشوید ، بازیکن تکل شونده با دریبل یا فریب دادن ، شما را تسلیم کرده و این تکل بی حاصل برای تیم شما خطر آفرین می شود.


تکل از پهلو


تکل از پهلو با استفاده از درون پا


خود را به بازیکن صاحب توپ برسانید . با حرکتی سریع و به وسیله پا ( پایی که به حریف نزدیک تر است ) و در حالی که دست ها را از بدن دور می کنید روی پای خود بچرخید . قسمت درونی مچ پا را مقابل توپ قرار دهید و مانع حرکت توپ و حریف شوید .
این تکل از دو طرف انجام می گیرد :


تکل از پهلو با استفاده از نوک


این حرکت شبیه نوع قبل است ، با این تفاوت که با نوک پا انجام می گیرد .

تکل از پهلو با استفاده از بیرون پا


از پایی استفاده کنید که به حریف نزدیک تر است . برجستگی بیرون مچ پا را جلو ببرید تا مانع حرکت حریف شده و او را متوقف کنید . همانند دیگر تکل ها ، تنها مانع حرکت توپ شوید ، نه حریف .
تکل توپ از پشت حریف ممنوع است ، زیرا بازیکنی که از جلو یا از پهلو تکل می شود فرصت مقابله با آن را خواهد داشت ، اما چنان چه تکل از عقب انجام بگیرد، حریف تکل شما را احساس نمی کند و بنابراین خطر آسیب دیدگی به وجود می آید . تکل با دو پا از جلو نیز اشتباهی بزرگ و ممنوع است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 26 تیر 1384 [21:10 ]   2   مهدی رضی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [21:24 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..