منو
 کاربر Online
763 کاربر online
تاریخچه ی: تکثیرکننده میگو

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-108Lines: 1-105
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معرفی  !معرفی
 فردی می تواند به عنوان تکثیر کننده ((میگو)) این شغل را داشته باشد که بتواند از عهده تامین میگوی ((مولد)) از دریا و تکثیر آنها در مخازن و سالن های مخصوص در اثر عملیات غذایی برآید. فردی می تواند به عنوان تکثیر کننده ((میگو)) این شغل را داشته باشد که بتواند از عهده تامین میگوی ((مولد)) از دریا و تکثیر آنها در مخازن و سالن های مخصوص در اثر عملیات غذایی برآید.
 !!نمونه وظایف  !!نمونه وظایف
 __1.__ توانایی تشخیص عوامل موثر در کار __1.__ توانایی تشخیص عوامل موثر در کار
 __2.__ توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار __2.__ توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار
 __3.__ توانایی تشخیص میگوهای مورد تکثیر و نحوه چرخه زیستی آنها __3.__ توانایی تشخیص میگوهای مورد تکثیر و نحوه چرخه زیستی آنها
 __4.__ توانایی تامین میگوی مولد از دریا __4.__ توانایی تامین میگوی مولد از دریا
 __5.__ توانایی استفاده از تاسیسات و تجهیزات موجود در مراکز تکثیر میگو __5.__ توانایی استفاده از تاسیسات و تجهیزات موجود در مراکز تکثیر میگو
 __6.__ توانایی عملیات تکثیر در مخازن و سالن ها __6.__ توانایی عملیات تکثیر در مخازن و سالن ها
 __7.__ توانایی عملیات پرورش لاروهای اولیه و پیشرفته در مخازن __7.__ توانایی عملیات پرورش لاروهای اولیه و پیشرفته در مخازن
 __8.__ توانایی عملیات بهبود کیفیت آب در سالنهای تکثیر میگو __8.__ توانایی عملیات بهبود کیفیت آب در سالنهای تکثیر میگو
 __9.__ توانایی عملیات غذا دهی در مراکز تکثیر میگو __9.__ توانایی عملیات غذا دهی در مراکز تکثیر میگو
 __10.__ توانایی عملیات برداشت و یکنیگ لاروهای پیشرفته __10.__ توانایی عملیات برداشت و یکنیگ لاروهای پیشرفته
 __11.__ توانایی تامین میگوی مولد از دریا __11.__ توانایی تامین میگوی مولد از دریا
 __12.__ آشنایی با وسایل ((صید)) مولد میگو __12.__ آشنایی با وسایل ((صید)) مولد میگو
 *تله صید *تله صید
 *تور سه جداره *تور سه جداره
 *تور ((ترال)) *تور ((ترال))
 __13.__ آشنایی با معیارهای انتخاب مولد از ((دریا)) __13.__ آشنایی با معیارهای انتخاب مولد از ((دریا))
 *مرحله چهار تخمدان *مرحله چهار تخمدان
 *ضمیمه های کامل *ضمیمه های کامل
 *حامل ((اسپرماتوفور)) *حامل ((اسپرماتوفور))
 *سلامت ظاهری *سلامت ظاهری
 __14.__ آشنایی با مولدین بومی منطقه __14.__ آشنایی با مولدین بومی منطقه
 __15.__ شناسایی اصول نگهداری و حمل مولدین __15.__ شناسایی اصول نگهداری و حمل مولدین
 __16.__ شناسایی اصول تامین میگوی مولد از دریا __16.__ شناسایی اصول تامین میگوی مولد از دریا
 __17.__ شناخت انواع میگو  __17.__ شناخت انواع میگو
 *میگوی سفید هندی *میگوی سفید هندی
 *میگوی موزی *میگوی موزی
 *سفید *سفید
 *ژاپنی *ژاپنی
 *ببری سیاه *ببری سیاه
 __18.__ شناسایی اصول تشخیص میگوی ماده و نر __18.__ شناسایی اصول تشخیص میگوی ماده و نر
 __19.__ آشنایی با مراحل باروری در میگو __19.__ آشنایی با مراحل باروری در میگو
 __20.__ آشنایی با مراحل لاروی در میگو __20.__ آشنایی با مراحل لاروی در میگو
 *تخم *تخم
 *مرحله ((ناپلیوس)) *مرحله ((ناپلیوس))
 *مرحله ((پروتوزوآ)) *مرحله ((پروتوزوآ))
 *((مایزیس)) *((مایزیس))
 *مرحله پست لارو *مرحله پست لارو
 __21.__ شناسایی اصول تشخیص مراحل لاروی __21.__ شناسایی اصول تشخیص مراحل لاروی
 __22.__ شناسایی اصول تشخیص مراحل لاروی __22.__ شناسایی اصول تشخیص مراحل لاروی
 __23.__ شناسایی اصول تشخیص میگوهای مورد تکثیر و نحوه چرخه زیستی آنها __23.__ شناسایی اصول تشخیص میگوهای مورد تکثیر و نحوه چرخه زیستی آنها
 __24.__ آشنایی با وسال جعبه کمک های اولیه __24.__ آشنایی با وسال جعبه کمک های اولیه
 __25.__ شناسایی اصول بکارگیری وسایل آتش نشانی (کپسول آتش نشانی) __25.__ شناسایی اصول بکارگیری وسایل آتش نشانی (کپسول آتش نشانی)
 __26.__ شناسایی اصول نحوه استفاده از حوضچه های حاوی فرمالین __26.__ شناسایی اصول نحوه استفاده از حوضچه های حاوی فرمالین
 __27.__ شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار __27.__ شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار
 __28.__ توانایی تشخیص میگوهای مورد تکثیر و نحوه چرخه زیستی آنها __28.__ توانایی تشخیص میگوهای مورد تکثیر و نحوه چرخه زیستی آنها
 __29.__ آشنایی با تاریخچه تکثیر میگو در دنیا و ایران __29.__ آشنایی با تاریخچه تکثیر میگو در دنیا و ایران
 __30.__ آشنایی با انواع میگوهای موجود در ایران __30.__ آشنایی با انواع میگوهای موجود در ایران
 *میگوی ببری سبز *میگوی ببری سبز
 __31.__ توانایی تشخیص عوامل موثر در کار __31.__ توانایی تشخیص عوامل موثر در کار
 __32.__ آشنایی با عوامل موثر در کار __32.__ آشنایی با عوامل موثر در کار
 __33.__ آشنایی با عوامل ((فیزیولوژیکی)) محیط کار __33.__ آشنایی با عوامل ((فیزیولوژیکی)) محیط کار
 __34.__ آشنایی با عوامل شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار __34.__ آشنایی با عوامل شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار
 __35.__ شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر در کار __35.__ شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر در کار
 __36.__ توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار __36.__ توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار
 __37.__ آشنایی با وسایل بهداشتی فردی در مراکز پرورش میگو __37.__ آشنایی با وسایل بهداشتی فردی در مراکز پرورش میگو
 *لباس کار *لباس کار
 *ماسک *ماسک
 *کفش کار (چکمه) *کفش کار (چکمه)
 *دستکش *دستکش
   
 !ابزار و وسایل !ابزار و وسایل
 __1.__ پمپ هوا __1.__ پمپ هوا
 __2.__ شیلنگ و سنگ های مربوطه __2.__ شیلنگ و سنگ های مربوطه
 __3.__ تانکهای نگهداری __3.__ تانکهای نگهداری
 __4.__ کیسه پلاستیکی __4.__ کیسه پلاستیکی
 __5.__ یخ __5.__ یخ
 __6.__ لوله ((پلی اتیلن)) __6.__ لوله ((پلی اتیلن))
 __7.__ کپسول هوا __7.__ کپسول هوا
 __8.__ دماسنج __8.__ دماسنج
 __9.__ لوپ (ذره بین)  __9.__ لوپ (ذره بین)
 __10.__ انوع میگو __10.__ انوع میگو
 __11.__ مرکز تکثیر __11.__ مرکز تکثیر
 __12.__ انواع لارو میگو __12.__ انواع لارو میگو
 __13.__ میکروسکوپ __13.__ میکروسکوپ
 __14.__ محیط کار __14.__ محیط کار
 __15.__ ماسک __15.__ ماسک
 __16.__ کفش کار (چکمه)  __16.__ کفش کار (چکمه)
 __17.__ جعبه های کمک های اولیه __17.__ جعبه های کمک های اولیه
 __18.__ کپسول آتش نشانی __18.__ کپسول آتش نشانی
 __19.__ حوضچه های حاوی مواد ضدعفونی __19.__ حوضچه های حاوی مواد ضدعفونی
 !شرایط ارتقاء شغل  !شرایط ارتقاء شغل
 شرایط ارتقاء شغل پرورش دهنده میگو به تولید میگوی مرغوب و سالم و درشت با هزینه کمتر مربوط می شود که مطالعه و نظم و رعایت نکات اساسی بسیار ضروری است. درآمد افراد شاغل در این شغل به حجم تولیدات و کاهش هزینه ها مربوط می شود. شرایط ارتقاء شغل پرورش دهنده میگو به تولید میگوی مرغوب و سالم و درشت با هزینه کمتر مربوط می شود که مطالعه و نظم و رعایت نکات اساسی بسیار ضروری است. درآمد افراد شاغل در این شغل به حجم تولیدات و کاهش هزینه ها مربوط می شود.
 !ویژگیهای شخصیتی !ویژگیهای شخصیتی
 در تقسیم بندی های مشاغل پرورش دهنده میگو جزء رشته های کشاورزی است. پرورش میگو گرچه سرمایه اولیه زیادی می خواهد و جای مناسب و شرایط خاص ولی آنچه تاکنون اتفاق افتاده از حجم و اندازه بالایی برخوردار است بسیاری از افراد از این راه برای خود، خود اشتغالی راه انداخته اند و توانسته اند امورات خود را بگذرانند.  در تقسیم بندی های مشاغل پرورش دهنده میگو جزء رشته های کشاورزی است. پرورش میگو گرچه سرمایه اولیه زیادی می خواهد و جای مناسب و شرایط خاص ولی آنچه تاکنون اتفاق افتاده از حجم و اندازه بالایی برخوردار است بسیاری از افراد از این راه برای خود، خود اشتغالی راه انداخته اند و توانسته اند امورات خود را بگذرانند.
 همانند بسیاری از مشاغل تولیدی این کار گذشته از سرمایه اولیه اعتماد به نقش بالا، ریسک پذیری، حوصله و دقت در نگهداری میگو، آموزش های مستمر از جمله ویژگی هایی است که این شغل آن را طلب می کند.  همانند بسیاری از مشاغل تولیدی این کار گذشته از سرمایه اولیه اعتماد به نقش بالا، ریسک پذیری، حوصله و دقت در نگهداری میگو، آموزش های مستمر از جمله ویژگی هایی است که این شغل آن را طلب می کند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [08:43 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [07:18 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [05:37 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [05:34 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..