منو
 کاربر Online
1463 کاربر online
تاریخچه ی: تکامل ستاره‌ای
||تکامل تدریجی و سرنوشت یک ((ستاره)) منفرد بستگی به ترکیب اولیه آن ستاره و نیز ((جرم)) مواد موجود در آن دارد. قبل از بحث تولید عناصر در ستارگان ، توجه اساسی به چگونگی تکامل ستارگان ضروری است، چرا که فرآیند تکامل ستاره‌ای مرتبط با بوجود آمدن عناصر است.||
!مقدمه
ستارگان متولد می‌شوند، میلیونها یا میلیاردها سال می‌درخشند و سپس می‌میرند. هر ستاره چرخه حیات چند مرحله‌ای دارد که در خلال آنها اندازه و دمایش شدیدا تغییر می‌کند. ((جرم)) هر ستاره (میزان ماده موجود در ستاره) تعیین کننده اصلی درازای عمر ستاره و نحوه تکامل آن می‌باشد. هر چه جرم ستاره بیشتر باشد، در ((واکنش هسته‌ای|واکنشهای هسته‌ای)) گازهایش را سریعتر می‌سوزاند و زودتر می‌میرد. پر جرمترین ستارگان برای چند میلیون سال دوام می‌آورند. آنهایی که جرم کمتری دارند، می‌توانند تا دهها میلیارد سال بدرخشند.{picture=Stars.jpg}
بطور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف ، جنینی ، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط ((انیشتین)) ، دانشمندان تشخیص دادند، که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره هنگامی که نور (انرژی) پخش می‌کند مقداری از ماده خویش را مصرف می‌کند. ستارگان همیشگی نیستند، روزی به دنیا آمده‌اند و روزی هم از دنیا خواهند رفت. اختر فیزیکدانان بر این باورند، که در بعضی ((کهکشان|کهکشانها)) ، از جمله ((کهکشان راه شیری)) ، ستارگان نوزاد بسیاری در حال تولد هستند، افزون بر آن که ، پژوهشگران اظهار می‌دارند که تکامل ، تخریب و محصول نهایی یک ستاره ، به جرم آن بستگی دارد. در واقع سرنوشت نهایی ستاره که تا چه مرحله ای از پیشرفت خواهد رسید با جرم ستاره ارتباط مستقیم دارد.
!نحوه تشکیل ستاره
گوی آتشین موردنظر در ((نظریه انفجار بزرگ)) ، حاوی ((هیدروژن)) و ((هلیوم)) بود، که در اثر انفجار بصورت گازها و گرد و غباری در فضا بصورت ((پلاسما|پلاسمای فضایی)) متشکل از ذرات بسیاری از جمله ((الکترون|الکترونها)) ، ((پروتون|پروتونها)) ، ((نوترون|نوترونها)) و نیز مقداری یونهای هلیوم به بیرون تراوش می‌کند. با گذشت زمان و تراکم ماده دربرخی ((سحابی|سحابیها)) شکل می‌گیرند. این مواد متراکم رشد کرده و توده‌های عظیم گازی را بوجود می‌آورند که تحت عنوان __پیش ستاره‌ها__ معروفند و با گذشت زمان به ستاره مبدل می‌شوند. بسیاری از این توده‌ها در اثر ((نیروی گرانش)) و گریز از مرکز بزرگ و کوچک می‌شوند، که اگر نیروی گرانش غالب باشد، رمبش و ((رمبش ستاره|فرو ریزش ستاره)) مطرح می‌شود و اگر نیروی گریز از مرکز غالب شود، احتمال تلاشی ستاره و شکل گیری ((اقمار)) و ((سیاره|سیارات)) می‌رود.
!جمعیت ستارگان
پس از ((انفجار بزرگ|مهبانگ)) ، ماده جهان از نقطه انفجار در تمام جهات به خارج پاشیده شد. ناپایداریهای مختلف باعث ناهمگنی در مواد اولیه شده و نیروی سخت ثقل ، سطوح چگالتر را به شروعهای ((کهکشان|کهکشانها)) کشاند. در میان کهکشانها ، ناپایداریهای دیگری موجب بوجود آمدن ابرهای بزرگی از H و He برای شروع انعقاد در ستارگان گردید. با نزدیکتر شدن ماده به طرف مرکز ثقل ((ستاره پروتونی)) (Proton Star) گرما حاصل شده است. سرانجام ، دانسیته ماده به اندازه کافی بالا رفته و دماهای بسیار زیاد برای شروع ((گداخت هسته‌ای|گداخت)) جهت تولید ((انرژی ستارگان)) بدست آمده است.
{img src=img/daneshnameh_up/0/0b/bokglob_aat.gif}
!!نسل اول ستارگان
اولین نسل ستارگان تشکیل شده به نام ستارگان جمعیت III خوانده می‌شوند. آنها بسیار سنگین و اساسا حاوی He ، H و دارای عمرهای نسبتا کوتاه هستند. ((واکنشهای هسته‌ای)) که در این ستارگان انجام گرفت، عناصر جدیدی را بوجود می‌آورد که در نتیجه سوخت لازم برای سنتز هسته‌ای در نسلهای بعدی ستارگان تأمین گردد. در حال حاضر از ستارگان جمعیت III در کهکشان ما ، وجود ندارد.
!!نسل دوم ستارگان
نسل بعدی ستارگان تشکیل شده تحت عنوان ستارگان جمعیت II ، مشابه حالت ستارگان جمعیت III ولی به مواد متفاوت حیات خود را شروع کردند. بجای فقط He و H ، ستارگان جمعیت II همچنین دارای تقریبا یک درصد عناصر سنگینتر مانند ((کربن)) و ((اکسیژن)) بودند.
!!نسل سوم ستارگان
نسل سوم ستارگان به نام جمعیت I دارای 5 - 2 درصد عناصر سنگینتر از He و H هستند. ((خورشید)) ، مثالی از یک ستاره جمعیت I است.::{img src=img/daneshnameh_up/9/9a/white-dwarf_s.jpg}::
~~green:کوتوله سفید~~!تکامل یک ستاره
گفتیم که تکامل تدریجی یک ستاره بستگی به ترکیب اولیه آن ستاره و جرم مواد آن دارد. خورشید ما ، ستاره‌ای زرد و نسبتا با جرم کم ، به عنوان مرجع است. یک ستاره ، در طی مدت زیادی از عمر خود در ترتیب اصلی قرار می‌گیرد. برای یک ستاره با جرم خورشید ، این مدت تقریبا 10 میلیارد سال است. ستاره‌های با جرم کمتر مدت زیادتری در آن قرار می‌گیرند، چرا که آنها ((سوخت هسته‌ای)) خود را با میزان و سرعت کمتری می‌سوزانند. ستارگان با جرم بسیار بالا سریعتر تکامل پیدا می‌کنند. ستاره ای با جرم تقریبا 20 برابر جرم خورشید ، تنها به مدت چند میلیون سال در ترتیب اصلی قرار می‌گیرد.


::{img src=img/daneshnameh_up/1/18/blackdwarfimg.JPG}::
~~green:کوتوله سیاه~~((کوتوله سفید|کوتوله‌های سفید)) ستاره‌هایی هستند که تدریجا خنک شده ، روشنایی آنها کمتر شده و به آرامی می‌میرند. ستاره‌هایی سفید که به آخر عمر خود نزدیک می‌شوند، از ترتیب اصلی به سمت ناحیه ((غولهای سرخ)) حرکت می‌کنند و پس از این فاز ، سرنوشت ستاره بستگی به جرم اولیه آن دارد. ستاره‌های با جرمهای پایینتر (کمتر از 4/1 برابر جرم خورشیدی) __کوتوله‌های سفید__ (__White dwarfs__) را تشکیل می‌دهند. ستاره‌های سنگینتر سرنوشتی متفاوت و تماشایی‌تر دارند. بجای سرد شدن آرام ، آنها به صورت یک ((نواختر)) یا ((ابر نواختر)) منفجر می‌شوند. قلب ستاره که پس از انفجار باقی می‌ماند یا به صورت یک ((ستاره نوترونی)) (برای ستارگان با اجرام 3 - 1.4 برابر جرم خورشید یا بیشتر) ظاهر می‌گردد.
{img src=img/daneshnameh_up/5/50/blackhole_anim.gif}
!مرگ ستارگان
سه طریق برای ((مرگ ستاره|مرگ ستارگان)) وجود دارد. ستارگانی که جرم آنها کمتر از 1.4 برابر جرم ((خورشید)) است. این ستارگان در نهایت به ((کوتوله‌ سفید|کوتوله‌های سفید)) تبدیل می‌شوند. ستارگانی که جرم آنها بیشتر از 1.4 برابر جرم خورشید است، در نهایت به ((ستاره نوترونی|ستارگان نوترونی)) و به ((سیاه چاله‌|سیاه چاله‌ها)) تبدیل خواهند شد. دیر یا زود سوخت هسته‌ای ستارگان به پایان رسیده و در این صورت ستاره با تراکم خود انرژی گرانشی غالب آمده و این تراکم (رمبش) تا تبدیل شدن الکترونهای آزاد ستاره به __الکترونهای دژنره__ ادامه پیدا می‌کند، که در این صورت ستاره به یک ستاره کوتوله سفید تبدیل شده است. برخی از ستارگان از طریق انفجارهای ابر نواختری در ستارگان نوترونی تبدیل می‌شوند. ستارگانی که بیشتر از 1.4 و کمتر از سه برابر جرم خورشید دارند، به ستاره نوترونی تبدیل شده و آنهایی بیشتر از سه برابر جرم خورشید دارند، عاقبت به سیاه چاله تبدیل می‌شوند. سیاه چاله آخرین مرحله مرگ ستاره می‌باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((ابر نواختر))
*((تحولات ستاره))
*((رمبش ستاره))
*((زندگی ستاره))
*((ستاره پروتونی))
*((ستاره دنباله‌دار))
*((ستاره نوترونی))
*((سنتز هسته‌ای ستاره‌ای))
*((سنگهای آسمانی))
*((سیاهچاله‌‌))
*((غولهای سرخ))
*((کهکشان))
*((کوتوله سفید))
*((مرگ ستاره))
*((انرژی ستارگان))
*((مواد بین ستاره‌ای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 تیر 1385 [07:18 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 19 دی 1384 [14:59 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 دی 1384 [14:53 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [16:38 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..