منو
 کاربر Online
1241 کاربر online
تاریخچه ی: تولید مثل قارچ

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-41Lines: 1-70
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-قارچها به طریق غیرجنسی و جنسی تکثیر می‌یابند. زادآوری غیرجنسی در قارچها رایج تر بوده در صورتی که تولید مثل جنسی ممکن است فقط یکبار در سال اتفاق بیافتد. در تولید مثل غیرجنسی تلفیق هسته‌ها صورت نگرفته و نو ترکیبی بوجود نمی‌آید. فرزندان خیلی شبیه به ((سلول)) مادری می‌باشند. در صورتی که تولید مثل جنسی تلفیق گامتها الزامی بوده ترکیب گامتها صورت می‌گیرد و با تلفیق هسته‌ها ((نو ترکیبی ژنتیکی)) صورت می‌گیرد. بنابراین نتایج از نظر ژنتیکی از والدین خود متفاوتند.
!روشهای تولید مثل غیرجنسی قچها />!!فمنتیش
در قارچیی که ای هیفهایی یوره رض ن هیف از خش انتهایی روع به جد شن می‌کن سلول با قه جدا ده ب ن ~~green:فموسپور~~ یا ~~green:آرترواسپور~~ و ی ~~green:اویدیوم~~ نامیده می‌و. ر این وله وط پوش ضخیمی اطه گردند به نها کلامیدیو اسپور لاق می‌گردد. />!!تسیم سلولی دتایی />ر قارچهای تک سلولی تکثیر الب به این ریق جام میگید یعنی که یک سلول مار و لول ت تبدی می‌گدد.
+قارچها به طریق غیرجنسی و جنسی تکثیر می‌یابند. زادآوری غیرجنسی در قارچها رایجتر بوده در صورتی که تولید مثل جنسی ممکن است فقط یکبار در سال اتفاق بیافتد. در تولید مثل غیرجنسی تلفیق ((هسته سلول|هسته‌ها)) صورت نگرفته و نوترکیبی بوجود نمی‌آید. فرزندان خیلی شبیه به سلول مادری می‌باشند. در صورتی که تولید مثل جنسی تلفیق گامتها الزامی بوده ترکیب گامتها صورت می‌گیرد و با تلفیق هسته‌ها ((نوترکیبی ژنتیکی)) صورت می‌گیرد. بنابراین نتایج از نظر ژنتیکی از والدین خود متفاوتند.


/>

{img src=img/daneshnameh_up/3/39/fun.4.jpg}

!
تولید مثل غیر جنسی />!!قه قه دن
در اثر عه قه ن یه ، هیف یا یه د شای لوب د کده ن دیی را وود می‌ود. این و طی بیار می‌دهد. مچنی رای تکثیر قاچها ر زایشگه ا ی و تفد می‌ود.
 !!جوانه زدن !!جوانه زدن
- در رهای ک سوی دیده میشد ((وانه)) یا برجتی کچکی ک و مدری ایاد می‌گردد جوانه فته ره زگتر شد نهایتا جدا شد و ار جدیی ایجاد می‌ردد. ایجاد شد را ~~green:بلاستو اور~~ یا ~~green:اواشر~~ وید. +و جنه زدن در ((مر ان|مخمرها)) بسیار ایج است. نگام جواه زدن ، یک برآمی در یاخته مادر بر اثر کشید شدن یواره یاخته‌ای ، بوجود یی. ه دو یم تقسیم ده و یک نیمه ن وارد جوانه می‌گردد. جوانه ی یاخته دختر بود آمده پس از یخته مادر جدا می‌شود. در بعضی وارد ، جوانه از یاخته مادر جدا شد و خد به همان طریق مذور جوانه دیری را ایجاد می‌ند.
!!
ی د تایی
این روش تولید ثل در ((باکتری|باکتریها)) متداول است. ولی در بعضی ا خمرها تکثیر به صورت تقسیم دوتایی نجا می‌شود. در این روش ، یاخت ادر به و یاخت دختر مبدل می‌گردد.
 !!تشکیل اسپور !!تشکیل اسپور
-قارچها عمدتا از طریق تشکیل اسپورها تکثیر می‌یابند. رنگ اسپورها از سفید تا سبز ،زرد ، قرمز ، قهوه‌ای و سیاه تغییر می‌کند. اسپورها وقتی در شرایط مساعد قرار می‌گیرند رشد یافته به نام لوله تندش (germtube) ایجاد می‌کنند. رشد هیف از بخش انتهایی آن انجام می‌گیرد. اسپورها در ((قارچهای آبزی)) دارای تاژک می‌باشند. و ((دیواره سلولی)) نازکتری دارند. در صورتی که در قارچهای خشکی‌زی دیواره سلولی ضخیم تر بوده و ممکن است از سه لایه ((آندوسپور)) ، اپی اسپور ، پری اسپور تشکیل شود.

از نظر ساختمان سلولی شبیه به سایر سلولهای قارچی بوده دارای ((هسته سلول|هسته)) ، ((میتوکندری|میتوکندریهای بزرگ)) ، ((شبکه آندوپلاسمی)) ، ((واکوئل)) و مواد غذایی ذخیره‌ای در فرم ((گلیکوژن)) و ((چربی)) دارند. اسپورها معمولا در داخل محفظه‌ای به نام اسپورانژیوم تشکیل می‌گردند. اسپورانژیومها روی هیف تخصص یافته‌ای به نام اسپرانژیوفور قرار می‌گیرند.
!!تشکیل کنیدی
کنیدیها نیز از عوامل تکثیر غیرجنسی در قارچها بوده کنیدیها ممکن است در کنار یا انتهای هیف مخصوصی به نام کنیدیوفور تشکیل گردند. که به عوامل تشکیل شده کیندیوم اطلاق می‌گردد. کیندیومها یا کیندیها در درون یا سطح ساختمانهای خاصی نیز ممکن است تشکیل گردد. کیندیها ممکن است در داخل یک ((پیکنیدیوم)) تشکیل گردد. پیکنیدیوم ساختمان کوزه‌مانندی است که در داخل آن کیندیها و کیندیوفورها قرار می‌گیرند. به کیندیهای حاصله پیکنیدیواسپور نیز اطلاق می‌گردد.

کیندیها ممکن است در سطح اندام بشقاب مانند و تختی به نام آسروولولس تشکیل گردند. آسروول در محل آلودگی تشکیل می‌گردد و بعد از تکمیل رشد باعث پاره شدن اپیدرم می‌گردد. در سطح این اندام بشقاب مانند تراکم فراوانی از کیندیوفورها قرار می‌گیرد و در داخل آنها هم کیندیها تشکیل می‌گردد. کیندیها ممکن است روی ساختمان به نام اسپورودوچیوم تشکیل گردد. اسپورودوچیوم در محل آلودگی تشکیل می‌شود و ساختمان پف کرده و بالش ‌تک مانندی دارد و خیلی شبیه آسروول می‌باشد. اسپرودوچیوم موجب پاره شدن مشخص ((اپیدرم)) نمی‌شود.
+قارچها عمدتا از طریق تشکیل اسپورها تکثیر می‌یابند. رنگ اسپورها از سفید تا سبز ، زرد ، قرمز ، قهوه‌ای و سیاه تغییر می‌کند. اسپورها وقتی در شرایط مساعد قرار می‌گیرند رشد یافته به نام لوله تندش (__~~green:germtube~~__) ایجاد می‌کنند. رشد هیف از بخش انتهایی آن انجام می‌گیرد. اسپورها در ((قارچهای آبزی)) دارای تاژک می‌باشند. و ((دیواره سلول گیاهی|دیواره سلولی)) نازکتری دارند. در صورتی که در قارچهای خشکی‌زی دیواره سلولی ضخیم تر بوده و ممکن است از سه لایه آندوسپور ، اپی اسپور ، پری اسپور تشکیل شود.

از نظر ساختمان سلولی شبیه به سایر سلولهای قارچی بوده دارای ((هسته سلول|هسته)) ، ((میتوکندری|میتوکندریهای بزرگ)) ، ((شبکه آندوپلاسمی)) ، ((واکوئل)) و مواد غذایی ذخیره‌ای در فرم ((گلیکوژن)) و ((چربی)) دارند. اسپورها معمولا در داخل محفظه‌ای به نام اسپورانژیوم تشکیل می‌گردند. اسپورانژیومها روی هیف تخصص یافته‌ای به نام اسپرانژیوفور قرار می‌گیرند.
>


>!!تشکیل کنیدی
کنیدیها نیز از عوامل تکثیر غیرجنسی در قارچها بوده کنیدیها ممکن است در کنار یا انتهای هیف مخصوصی به نام کنیدیوفور تشکیل گردند. که به عوامل تشکیل شده کیندیوم اطلاق می‌گردد. کیندیومها یا کیندیها در درون یا سطح ساختمانهای خاصی نیز ممکن است تشکیل گردد. کیندیها ممکن است در داخل یک __~~green:پیکنیدیوم~~__ تشکیل گردد. پیکنیدیوم ساختمان کوزه ‌مانندی است که در داخل آن کیندیها و کیندیوفورها قرار می‌گیرند. به کیندیهای حاصله __~~green:پیکنیدیواسپور~~__ نیز اطلاق می‌گردد.

کیندیها ممکن است در سطح اندام بشقاب مانند و تختی به نام __~~green:آسروولوس~~__ تشکیل گردند. آسروول در محل آلودگی تشکیل می‌گردد و بعد از تکمیل رشد باعث پاره شدن اپیدرم می‌گردد. در سطح این اندام بشقاب مانند تراکم فراوانی از کیندیوفورها قرار می‌گیرد و در داخل آنها هم کنیدیها تشکیل می‌گردد. کیندیها ممکن است روی ساختمان به نام __~~green:اسپورودوچیوم~~__ تشکیل گردد. اسپورودوچیوم در محل آلودگی تشکیل می‌شود و ساختمان پف کرده و بالش ‌تک مانندی دارد و خیلی شبیه آسروول می‌باشد. اسپرودوچیوم موجب پاره شدن مشخص اپیدرم نمی‌شود.
!!تکثیر بوسیله هاگ
معمولی‌ترین نوع تولید مثل غیر جنسی در قارچها تولید ((هاگ
)) است. در تعری به هر ذره کوک زایشی که از هیف یا از یاخته مولد هاگ جدا شده و به نسل جدیدی تبدیل شود هاگ گفته می‌شود. انواع هاگها عبارتند از: __~~green:اسپورانژیوسپور~~__ ، __~~green:کلامیدو سپور~~__ و __~~green:آتروسپور~~__.
{img src=img/daneshnameh_up/2/20/fun.6.jpg}

{img src=img/daneshnameh_up/2/2d/fungi6.jpg}
 !تولید مثل جنسی در قارچها !تولید مثل جنسی در قارچها
-در تولید مثل جنسی حضور گامتها الزامی است. گامتها معمولا در داخل ساختمانهایی به نام ((گامتانژ)) تشکیل می‌گردند. اگر گامتها از یک ((ریسه)) حاصل شوند چنین قارچهایی را هموتالیک گویند ولی اگر گامتها از هیفهای مختلف نتیجه گردند هتروتالیک نامیده می‌شوند. یکی شدن گامتها در سه مرحله انجام می‌گیرد:


#((پلاسموگامی)) (اتحاد پروتوپلاسمهای سلولی)
#((کاریوگامی))
#اتحاد کروموزومها یا ژنها
+در تولید مثل جنسی حضور گامتها الزامی است. گامتها معمولا در داخل ساختمانهایی به نام گامتانژ تشکیل می‌گردند. اگر گامتها از یک ریسه حاصل شوند چنین قارچهایی را __~~green:هموتالیک~~__ گویند ولی اگر گامتها از هیفهای مختلف نتیجه گردند __~~green:هتروتالیک~~__ نامیده می‌شوند. یکی شدن گامتها در سه مرحله انجام می‌گیرد:


#پلاسموگامی (اتحاد پروتوپلاسمهای سلولی)
#کاریوگامی
#اتحاد ((کروموزوم|کروموزومها)) یا ((ژن|ژنها))
 !!پلانوگامی !!پلانوگامی
-در این روش گامتها یا سلولهای جنسی متحرک و تاژکدارند. این روش تلفیق بیشتر در ((قارچهای آبزی)) دیده می‌شوند و برای انجام عمل پلانوگامی وجود آب الزامی است. زیرا گامتهای تاژکدار در حضور آب فعالند. +در این روش گامتها یا سلولهای جنسی متحرک و تاژکدارند. این روش تلفیق بیشتر در قارچهای آبزی دیده می‌شوند و برای انجام عمل پلانوگامی وجود آب الزامی است. زیرا گامتهای تاژکدار در حضور آب فعالند.
 !!گامتانژی !!گامتانژی
-در این حالت سلولهای جنسی متحرک نیستند دو گامتانژ در محل اتصال و از طریق سوراخی که ایجاد می‌گردد هسته‌های نر در گامتانژ ماده وارد می‌گردد گامتانژ ماده یک اندام متورم و پایه‌دار می‌باشد که به آن ائوگونیوم اطلاق می‌گردد. هسته‌های داخل ائوگونیوم را ائوسفر گویند. ((آنتریدیوم)) استوانه‌ای شکل بوده و معمولا پایه‌دار می‌باشد. هسته‌های نر داخل آنتریدیوم جای دارند. هسته‌های داخل آنتریدیوم از طریق سوراخ ایجاد شده بین دو گامتانژ در ائوگونیوم وارد شده و با ائوسفر ترکیب و ساختمانی بنام ائوسپور ایجاد می‌گردد. این روش تکثیر غالبا در ائومیستها دیده می‌شود. +در این حالت سلولهای جنسی متحرک نیستند دو گامتانژ در محل اتصال و از طریق سوراخی که ایجاد می‌گردد هسته‌های نر در گامتانژ ماده وارد می‌گردد گامتانژ ماده یک اندام متورم و پایه‌دار می‌باشد که به آن __~~green:ائوگونیوم~~__ اطلاق می‌گردد. هسته‌های داخل ائوگونیوم را ائوسفر گویند. __~~green:آنتریدیوم~~__ استوانه‌ای شکل بوده و معمولا پایه‌دار می‌باشد. هسته‌های نر داخل آنتریدیوم جای دارند. هسته‌های داخل آنتریدیوم از طریق سوراخ ایجاد شده بین دو گامتانژ در ائوگونیوم وارد شده و با ائوسفر ترکیب و ساختمانی به نام ائوسپور ایجاد می‌گردد. این روش تکثیر غالبا در ((قارچهای ناقص|ائومیستها)) دیده می‌شود.
{img src=img/daneshnameh_up/8/8f/fungi4.jpg}
 !!گامتانژیوگامی !!گامتانژیوگامی
-در این حالت دو گامتانژ در تماس باهم قرار می‌گیرند دیواره تماس از بین می‌رود و محتویات هر دو اعم از ((هسته سلول|هسته)) و ((سیتوپلاسم)) باهم مخلوط می‌گردند. در ((کپک نان)) تکثیر جنسی به این طریق انجام می‌گیرد. در هیف میسیلیومی که از نظر ژنتیکی متفاوتند باهم تماس پیدا می‌کنند این هیفها را ((زیگوفور)) می‌نامند. در بخش انتهایی زیگوفورها ساختمانهایی به نام پروگامتانژ شکل می‌گیرد. پروگامتانژ از ابتدا به انتهای هیف متصل بوده و با افزایش اندازه به تدریج از هیفهایی که از آن بوجود آمده‌اند دور می‌شوند. دیواره عرضی تشکیل می‌گردد و گامتانژها شکل می‌گیرند.

دیواره بین گامتانژها از بین رفته محتویات آنها باهم خلوط می‌گردد. از اختلاف آنها ((زیگواسپور)) تشکیل می‌گردد زیگواسپور حجیم گشته دیواره آن ضخیم تر شده زیگواسپور ممکن است وارد مرحله نهفتگی شود که این مدت چند ماه طول می‌کشد. زیگواسپور پس از دوران نهفتگی ممکن است تندش یافته و تشکیل هیف دهد یا ممکن است مستقیما تشکیل اسپورانژ دهد.
+در این حالت دو گامتانژ در تماس باهم قرار می‌گیرند دیواره تماس از بین می‌رود و محتویات هر دو اعم از ((هسته سلول|هسته)) و ((سیتوپلاسم)) باهم مخلوط می‌گردند. در ((کپک نان)) تکثیر جنسی به این طریق انجام می‌گیرد. در هیف میسیلیومی که از نظر ژنتیکی متفاوتند باهم تماس پیدا می‌کنند این هیفها را زیگوفور می‌نامند. در بخش انتهایی زیگوفورها ساختمانهایی به نام پروگامتانژ شکل می‌گیرد. پروگامتانژ از ابتدا به انتهای هیف متصل بوده و با افزایش اندازه به تدریج از هیفهایی که از آن بوجود آمده‌اند دور می‌شوند. دیواره عرضی تشکیل می‌گردد و گامتانژها شکل می‌گیرند.

دیواره بین گامتانژها از بین رفته محتویات آنها باهم خلوط می‌گردد. از اختلاف آنها زیگواسپور تشکیل می‌گردد زیگواسپور حجیم گشته دیواره آن ضخیم تر شده زیگواسپور ممکن است وارد مرحله نهفتگی شود که این مدت چند ماه طول می‌کشد. زیگواسپور پس از دوران نهفتگی ممکن است تندش یافته و تشکیل هیف دهد یا ممکن است مستقیما تشکیل اسپورانژ دهد.
 !!اسپرماتیزیشن !!اسپرماتیزیشن
-این روش تکثیر اغلب در آسکومیتها و بازیدمیتها رایج است. نقش سلول جنسی نر را سلولهایی به نام ((اسپرماتیوم)) بر عهده دارند. اسپرماتیومها بر رویاسپورماتوفورها ممکن است تشکیل گردد. اسپرماتیوم‌ها و اسپورماتوفورها در داخل ساختمان کوزه‌مانندی به نام پیکنیوم تشکیل می‌گردد. نتیجتا به اسپرماتیومهای حاصل پیکینواسپور اطلاق می‌گردد. نقش گامت ماده را هیفی به نام هیف پذیرنده بر عهده دارد. هیف پذیرنده آغشته به ماده چسبناک یا شهد بوده این هیف در دهانه پیکینوم قرار می‌گیرد. اسپرماتیوم از طریق ((حشرات)) ، ((باد)) یا ((آب)) به هیف پذیرنده انتقال می‌یابد. +این روش تکثیر اغلب در ((آسکومیستها)) و ((بازیدمیستها)) رایج است. نقش سلول جنسی نر را سلولهایی به نام اسپرماتیوم بر عهده دارند. اسپرماتیومها بر رویاسپورماتوفورها ممکن است تشکیل گردد. اسپرماتیوم‌ها و اسپورماتوفورها در داخل ساختمان کوزه‌مانندی به نام پیکنیوم تشکیل می‌گردد. نتیجتا به اسپرماتیومهای حاصل پیکینواسپور اطلاق می‌گردد. نقش گامت ماده را هیفی به نام هیف پذیرنده بر عهده دارد. هیف پذیرنده آغشته به ماده چسبناک یا شهد بوده این هیف در دهانه پیکینوم قرار می‌گیرد. اسپرماتیوم از طریق ((حشرات)) ، ((باد)) یا ((آب)) به هیف پذیرنده انتقال می‌یابد.
 !!سوماتوگامی !!سوماتوگامی
-در این روش اندام جنسی خاصی بوجود نمی‌آید بلکه دو تا هیف رویشی باهم تلاقی پیدا می‌کنند و تبادل هسته صورت می‌گیرد. پدیده سوماتوگامی شبیه به پدیده هم دهانی یا ((آنوستوموز)) می‌باشد که در برخی از موجودات جانوری مثل ((پارامسی)) دیده می‌شود این روش تکثیر نیز در آسکومیتها رایج است. +در این روش اندام جنسی خاصی بوجود نمی‌آید بلکه دو تا هیف رویشی باهم تلاقی پیدا می‌کنند و تبادل هسته صورت می‌گیرد. پدیده سوماتوگامی شبیه به پدیده هم دهانی یا آنوستوموز می‌باشد که در برخی از موجودات جانوری مثل ((پارامسی)) دیده می‌شود این روش تکثیر نیز در آسکومیستها رایج است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((ی))
*((اا قارچ))
*((پلاموگامی))
*((
دیوه لولی))
*((کاریوامی))
*((ک ان))
+*((سکمیا))
*((ایت اقصادی قارچها))
*((بایدیومیه))
*((قار))
*((ار خراکی))
 *((قارچ شناسی)) *((قارچ شناسی))
-*((قارچهای زی)) +*((قارچهای نق))
 *((مخمر نان)) *((مخمر نان))
-*((نو ترکیبی ژنتیکی)) 
-*((هسته سلول)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [04:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..