منو
 کاربر Online
501 کاربر online
تاریخچه ی: توریم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-161Lines: 1-157
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((Actinium)) - __Thorium__ - ((Protactinium)) 
((Actinium)) - __Thorium__ - ((Protactinium))
 
 
 
((Cerium|Ce))
__Pa__

 
((Cerium|Ce))
__Pa__

 
{picture=Th_TableImage.png} 
{picture=Th_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
  
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Thorium, Th, 90
+نام , علامت اختصاری , شمارهThorium, Th, 90
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
-((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر دوره 7|7)) , ((بلوک f|f))
+تناوب , بلوک7 , ((بلوک f|f))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 11724 ((کیلوگرم بر مترمکعب |kg/m3)), 3.0
+جرم حجمی , سختی 11724 kg/m3 , 3.0
 
 
-(( رنگ)) سفید نقره ای
+رنگ سفید نقرهای
 
 
 __ خواص اتمی __
 __ خواص اتمی __
 
 
-(( وزن اتمی)) ((1 E-_ kg| 232.0381 amu))
+وزن اتمی 1 E-_ kg
 
 
-(( شعاع اتمی)) (calc.) ((1 E-_ m|180 «n/a» pm))
+شعاع اتمی calc. 1 E-_ m
 
 
-(( شعاع کووالانسی)) n/a ((پیکومتر |pm))
+شعاع کووالانسی n/a pm
 
 
-(( شعاع وندروالس)) n/a pm
+شعاع وندروالس n/a pm
 
 
-(( ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((radon|Rn))~np~]~/np~6d27s2]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((radon|Rn))~np~]~/np~6d27s2]
 
 
-((الکترون|e-)) بازای هر ((سطح انرژی)) 2, 8,18,32,18,10, 2
+((الکترون|e-)) بازای هر سطح انرژی 2, 8,18,32,18,10, 2
 
 
-(( درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 4 (باز))ضعیف)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 4 (بازضعیف)
 
 
-(( ساختار کریستالی)) مکعبی face centered
+ساختار کریستالی مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
(( حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|_)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-(( نقطه ذوب)) 2028 ((کلوین |K)) (3191 °(( فارنهایت |F)))
+نقطه ذوب 2028 K (3191 °F))
 
 
-(( نقطه جوش)) 5061 K (8650 °F)
+نقطه جوش 5061 K (8650 °F)
 
 
-(( حجم مولی)) 19.80 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول |m3/mol))
+حجم مولی 19.80 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-(( گرمای تبخیر)) 514.4 ((کیلوژول بر مول |kJ/mol))
+گرمای تبخیر 514.4 kJ/mol
 
 
-(( گرمای هم جوشی)) 16.1 kJ/mol
+گرمای هم جوشی 16.1 kJ/mol
 
 
-(( فشار بخار)) n/a ((پاسکال |Pa)) at 2028 K
+((فشار بخار)) n/a Pa at 2028 K
 
 
-(( سرعت صوت)) 2490 ((متر بر ثانیه |m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 2490 m/s at 293.15 K
 
 
 __ متفرقه __
 __ متفرقه __
 
 
-(( الکترونگاتیویته)) 1.3 (درجه پاولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 1.3 (درجه پاولینگ)
 
 
-(( ظرفیت گرمایی ویژه)) 120 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین |J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 120 J/kg*K
 
 
-(( رسانائی الکتریکی)) 6.53 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 6.53 106/m اهم
 
 
-(( رسانائی گرمایی)) 54 ((وات بر متر-کلوین |W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 54 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 587 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 587 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1110 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1110 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 1930 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 1930 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 2780 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 2780 kJ/mol
 
 
 __ پایدارترین ایزوتوپها __
 __ پایدارترین ایزوتوپها __
 
 
  
 
 
 
 
-(( ایزوتوپ))(( وفور طبیعی |NA))(( نیمه عمر)) (( روش فروپاشی |DM))(( فروپاشی انرژی |DE)) ((مگا |M))(( الکترون ولت |eV))(( محصول فروپاشی |DP))
+((ایزوتوپ))(( وفور طبیعی |NA))((نیم عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) MeV((محصول فروپاشی|DP))
 
 
-228Th((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E_ s|1.9116 years)) α5.520224((Radon|Ra))
+228Th((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E_ s)) α5.520224((Radon))
 
 
 229Th{syn.}((1 E_ s|7340 سال)) α5.168225((Radon|Ra))
 229Th{syn.}((1 E_ s|7340 سال)) α5.168225((Radon|Ra))
 
 
 230Th{syn.}((1 E_ s|75380 سال)) α4.770226((Radon|Ra))
 230Th{syn.}((1 E_ s|75380 سال)) α4.770226((Radon|Ra))
 
 
 232Th100((1 E_ s|1.405 E10 سال))α4.083228((radium|Ra))
 232Th100((1 E_ s|1.405 E10 سال))α4.083228((radium|Ra))
 
 
 
 
 
 
- واحدهای((International System of Units|SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-توریم ((عنصر شیمیایی)) ست که در ((جدول تناوبی)) دارای نشان Th و ((عدد اتمی)) 90 می باشد.

!خص
وصیات قابل توجه
توریم ، فلزی طبیعی و تا حدی رادیواکتیو می باشد. شکل خالص این عنصر فلزی نقره ای رنگ است که درخشش خود را برای چند ماه حفظ می کند. با این حال اگر در معرض هوا اکسید شود به آرامی کدر شده و به رنگ خاکستری و در نهایت سیاه در می آید. اکسید توریم ( ThO2) که توریا نامیـــــــده می شود دارای یکی از بالاترین نقاط جوش در بین تمامی اکسیدهــــــا می باشد(c3300).اگرفلز توریم را در هوا حرارت دهند ((محترق)) شده و با نور درخشان سفید رنگی می سوزد.
!کاربردهـــا
کاربردهای
توریم :

* ((توری)) چراغهای گازی قابل حمل . این توریها درصورتی
که در شعله گاز گرم شوند نور خیره کننده ای تولید می کنند.
* بعنوان عنصری آلیاژ ساز
در ((منیزیم)) ، موجب تقسیم نیروهای شدید و افزایش مقاومت در دماهای بالا می شود.
* از توریم برای پوشش سیمهای
تنگستن در وسایل الکترونیکی استفاده می شود.
* از توریم در ساخت الکترودهای جوشکاری و ((سرامیک|سرامیکها))ی مقاوم در حرارتهای زیاد استفاده می گردد.
* اکسید آن
برای کنترل اندازه ((تنگستن)) موجود در لامپها کاربرد دارد.
* اکس
ید آن در ((کوره|کوره ها))ی گداز بسیار داغ آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
* افزود
ن اکسید توریم به ((شیشه)) موجب افزایش ضریب شکست و کاهش پراکندگی نور می شود.در نتیجه از آنها در لنزهای کیفیت بالای دوربین و ابزارهای علمی بهره می برند.
* از اکسی
د توریم بعنوان ((کاتالیزور)) استفاده می شود:
**در تبدیل ((آمونیاک
)) به ((اسید نیتریک))
**در کراکینگ ((بنزین))
**در تولید ((اسید سولفوریک))
* قد
مت سنجی بوسیله اورانیم تورم برای تعیین قدمت فسیلهای انسا کاربرد داشته است.
* بعنوان ماده ای بارورکننده برای تولید سوخت هسته ای کاربرد دار
د.
+!الاعات اولیه
__توریم__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای نشان __Th__ و ((عدد اتمی)) 90 می‌باشد.
 !تاریخچـــــــه !تاریخچـــــــه
-(( Jons Jacob Berzelius)) شیمیدان سوئدی در سال 1828 توریم را کشف نمود و نام آنرا از نام ((Thor)) ((خدای نورس)) جنگ برگرفت. این فلز تا قبل از اختراع توری چراغ در سال 1885 هیچگونه کاربردی نداشت.
!نقش بیولوژیکی
این عنصر هیچگونه نقش بیولوژیکی شناخته شده ای ندارد
.
+"__Jons Jacob Berzelius__" شیمیدان سوئد در سال 1828 توریم را کشف نمود و نام آنرا از نام __Thor__ خدای نورس جنگ برگرفت. این فلز تا قبل از اختراع توری چراغ در سال 1885 هیچگونه کاربردی نداشت.
 !پیدایــــــــش !پیدایــــــــش
- +
 
 
 
 
  
 {picture=180pxMonaziteUSGOV.jpg} {picture=180pxMonaziteUSGOV.jpg}
  
 
 
 
 
-
توریم در بیشتر سنگها و خاکها در مقادیر بسیار کم وجود دارد و فراوانی آن سه برابر ((اورانیوم)) بوده وتقریبا" به اندازه ((سرب)) متداول است. معمولا" خاک محتوی تقریبا" ppm6 توریم است. این عنصر در ((کانی|کانیها))ی زیادی وجود دارد که رایج ترین آنها ماده معدنی فسفات توریم خاکی و کمیاب ( ((مو نازیت)) ) است که حاوی تقریبا" بیش از 12% اکسید توریم می باشد.اندوخته های زیادی از این عنصر در چندین کشور وجود دارد. توریم 232 بسیار آهسته فروپاش می شود ( ((نیمه عمر)) آن تقریبا" سه برابر عمر زمین است) ولی سایر ((ایزوتوپ|ایزوتوپها))ی آن در زنجیره فرسایش خود و ((اورانیم)) وجود دارند.بیشتر این ایزوتوپها کم عمر هستند و لذا خیلی بیشتر از Th-232 رادیواکتیو می باشند اگرچه در مقیاسهای زیاد کم اهمیت هستند.
+توریم در بیشتر سنگها و خاکها در مقادیر بسیار کم وجود دارد و فراوانی آن سه برابر ((اورانیوم)) بوده ، تقریبا" به اندازه ((سرب)) متداول است. معمولا" خاک ، محتوی تقریبا" 6ppm توریم است. این عنصر در ((کانی|کانهای)) زیادی وجود دارد که رایج ترین آنها ماده معدنی فسفات توریم خاکی و کمیاب ( مونازیت ) است که حاوی تقریبا" بیش از 12% اکسید توریم میباشد. اندوختههای زیادی از این عنصر در چندین کشور وجود دارد.

توریم 232 بسیار آهسته فروپاش میشود ( ((نیم عمر)) آن تقریبا" سه برابر عمر زمین است)؛ ولی سایر ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای)) آن در زنجیره فرسایش خود و ((اورانیم)) وجود دارند. بیشتر این ایزوتوپها کمعمر هستند و لذا خیلی بیشتر از Th-232 رادیواکتیو م‌باشند اگرچه در مقیاسهای زیاد کم‌اهمیت هستند.
!خصوصیات قابل توجه
توریم ، ((فلز|فلزی)) طبیعی و تا حدی رادیواکتیو می‌
باشد. شکل خالص این ((نصر شیمیایی|عنصر)) ، فلزی نقره‌ای رن است ه رخشش خود را برای چند ماه حفظ می‌کند. با این حال اگر در معرض هوا اکسید شود، به‌آرامی کدر شده ، به رنگ خاکستری و در نهایت سیاه در می‌آید.

__اکسید توریم__ ( ThO2) که __توریا__ نامیـــــــده می‌شود، دارای یکی از بالاترین ن
قاط جوش در بین تمامی اکسیدهــــــا می‌باشد ( 3300درجه سانتی‌گراد ). اگرفلز توریم را در هوا حرارت دهند، محترق شده و با نور درخشان سفید رنگی می‌سوزد.
!
کاربردهـــا
*در توری چراغهای گازی قابل ح
مل استفاده می‌شود. این توری‌ها درصورتی‌که در شعله گاز گرم شوند، نور خیره کننده ای تولید می‌کنند.


*بعنوان عنصری آلیاژ
ساز در ((منیزیم)) ، موجب تقسیم نیروهای شدید و افزایش مقاومت در دماهای بالا می‌شود.


*از توریم برای پوشش سیمهای ((تنگستن)) در وسایل الکترونیکی استفاده می‌شود.


*از توریم ، در ساخت الکترودهای ((جوشکاری)) و ((صنعت سرامیک|سرامیکهای مقاوم)) در حرارتهای زیاد استفاده می‌گردد.


*اکسید آن برای کنترل اندازه تنگستن موجود در لامپها کاربرد دارد.


*اکسید آن در کوره های گداز بسیار داغ آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


*افزودن اکسید توریم به ((شیمی شیشه|شیشه)) ، موجب افزایش ضریب شکست و کاهش پراکندگی نور می‌شود؛ در نتیجه از آنها در لنزهای کیفیت بالای دوربین و ابزارهای علمی بهره می‌برند.


*از اکسید توریم بعنوان ((کاتالیزور)) استفاده می‌شود:


**در تبدیل ((آمونیاک)) به اسید نیتریک
**در کراکینگ ((بنزین))
**در تولید ((اسید سولفوریک))


*قدمت سنجی بوسیله اورانیم – توریم برای تعیین قدمت فسیلهای انسان کاربرد داشته است.


*بعنوان ماده ای بارورکننده برای تولید ((سوخت هسته‌ای)) کاربرد دارد.
!نقش بیولوژیکی
این عنصر هیچگونه نقش بیولوژیکی شناخته شده ای ندار
د.
 !توریم بعنوان یک سوخت اتمی !توریم بعنوان یک سوخت اتمی
-از توریم و اورانیم می توان بعنوان سوخت در ((رآکتور اتمی)) استفاده کرد.اگرچه خود توریم 232 شکافش پذیر نیست ، برای تولید اورانیم 233 شکافش پذیر، ((نوترون کم سرعت|نوترونهای کم سرعت)) را جذب می کند.بنابراین مانند اورانیم 238 بارورکننده می باشد.
/>از یک جنبه مهم اورانیم 233 از اورانیم 235و پلوتونیم 239 بهتر است وکه علت آن قدرت جذب بیشتر نوترون می باشد. بنابراین می توان با مواد شکافش پذیر دیگر ( اورانیم 235 یا پلوتونیم 239) یک چرخه زایا مشابه اورانیم 238 و پلوتونیم ( در رآکتورهای نوترون کم سرعت) اما بسیار کارآمدترایجاد نمود.توریم 233 برای تبدیل به توریم 233 یک نوترون جذب می کند که معمولا" توریم 233 به صورت پروتاکتینیم 233 و بعد اورانیم 233 فروپاش می شود.سپس این سوخت ساطع شده می تواند از رآکتور تخلیه شود ، اورانیم 233 از توریم جدا شده و بصورت بخشی از یک چرخه سوخت بسته وارد رآکتور دیگری می شود. /
>مشکلی که درمورد هزینه گران تولید سوخت وجود دارد تا حدی به علت رادیواکتیویته اورانیوم 233 است که همیشه به مقادیر کمی اورانیوم 232 آلوده است ؛ مشکل مشابهی که در بازیافت توریم وجود دارد به سبب خاصیت رادیواکتیو زیاد توریم 228 ،خطر تکثیر اورانیم 233 بعضی سلاحها و مشکلات فنی ( هنوز هم بطور موثر حل نشده اند) در بازآفرینی می باشد. قبل از تبدیل چرخه سوخت توریم بصورت تجاری ، تلاشهای زیادی باید انجام پذیرند و ظاهرا" انجام این تلاشها تا زمانیکه اورانیوم فراوان وجوددارد بعید به نظر می رسند.
/>با این وجود ((چرخه سوخت توریم)) ، با توانایی خود برای تولید سوخت غنی شده بدون نیاز به رآکتورهای ((نوترون پر سرعت))، پتانسیل دراز مدت قابل توجهی را در اختیار دارد.توریم بطرز چشمگیری فراوان تر از اورانیم است و این عامل بسیار مهمی در حفظ انرژی هسته ای به حساب می آید.
/>((هند)) منابع عظیمی از توریم را در اختیار دارد ولذا با پایان دادن به اورانیوم بعنوان ماده ای ورودی ، برنامه های اتمی خود را برای استفاده صرفا" توریم طراحی کرده است.این طرح دشوار مستلزم هردو رآکتورهای بارور حرارتی و سرعتی می باشد.
+از توریم و اورانیم میتوان بعنوان سوخت در ((رآکتور اتمی)) استفاده کرد. اگرچه خود توریم 232 شکافشپذیر نیست، برای تولید اورانیم 233 شکافشپذیر ، نوترونهای کمسرعت را جذب میکند. بنابراین مانند اورانیم 238 بارورکننده میباشد. از یک جنبه مهم اورانیم 233 از اورانیم 235و پلوتونیم 239 بهتر است و علت آن ، قدرت جذب بیشتر ((نوترون)) میباشد. بنابراین میتوان با مواد شکافشپذیر دیگر ( اورانیم 235 یا پلوتونیم 239 ) یک چرخه زایا مشابه اورانیم 238 و پلوتونیم ( در رآکتورهای نوترون کمسرعت ) اما بسیار کارآمدتر ایجاد نمود.

توریم 233 برای تبدیل به توریم 233 یک نوترون جذب میکند که معمولا" توریم 233 بهصورت پروتاکتینیم 233 و بعد اورانیم 233 فروپاش میشود. سپس این سوخت ساطع شده میتواند از رآکتور تخلیه شود، اورانیم 233 از توریم جدا شده ، بصورت بخشی از یک چرخه سوخت بسته وارد رآکتور دیگری میشود.>>مشکلی که درمورد هزینه گران تولید سوخت وجود دارد، تا حدی بهعلت ((رادیواکتیویته)) اورانیوم 233 است که همیشه به مقادیر کمی اورانیوم 232 آلوده است؛ مشکل مشابهی که در بازیافت توریم وجود دارد، بهسبب خاصیت رادیواکتیو زیاد توریم 228 ، خطر تکثیر اورانیم 233 بعضی سلاحها و مشکلات فنی ( که هنوز هم بطور موثر حل نشدهاند ) در بازآفرینی میباشد.

قبل از تبدیل چرخه سوخت توریم بصورت تجاری ، تلاشهای زیادی باید انجام پذیرند و ظاهرا" انجام این تلاشها تا زمانیکه اورانیوم فراوان وجود دارد بعید به نظر میرسند. با این وجود ، چرخه سوخت توریم ، با توانایی خود برای تولید سوخت غنی شده بدون نیاز به رآکتورهای نوترون پر سرعت ، پتانسیل دراز مدت قابل توجهی را در اختیار دارد.

توریم بطرز چشمگیری فراوانتر از اورانیم است و این عامل بسیار مهمی در حفظ انرژی هستهای به حساب میآید. __هند__ منابع عظیمی از توریم را در اختیار دارد و لذا با پایان دادن به اورانیوم بعنوان ماده ای ورودی ، برنامههای اتمی خود را برای استفاده صرفا" توریم طراحی کرده است. این طرح دشوار مستلزم هر دو رآکتورهای بارور حرارتی و سرعتی میباشد.
 !ایزوتوپهــــــا !ایزوتوپهــــــا
-توریم بطور طبیعی دارای یک ((ایزوتوپ)) پایدارTh-232 و 25 ((رادیوایزوتوپ)) می باشد که فراوان ترین یا پایدارترین آنها توریم 232 با ((نیمه عمر)) 05/14 میلیارد سال ، توریم 230 با نیمه عمر 75380 سال ، توریم229 با نیمه عمر 7340 سال و توریم 228 با نیمه عمر 92/1 سال هستند. مابقی ایزوتوپهای آن دارای نیمه عمری کمتر از 30 روز هستند که اکثر آنها نیمه عمرشان کمتر از 10 دقیقه است . همچنین توریم دارای 1 ((حالت متا)) است. />ایزوتوپهای توریم از نظر ((وزن اتمی)) بین ((amu))212 (توریم 212) و amu236(توریم 236) قرار دارند. +توریم بطور طبیعی دارای یک ((ایزوتوپ)) پایدار Th-232 و 25 رادیوایزوتوپ میباشد که فراوانترین یا پایدارترین آنها توریم 232 با ((نیم عمر)) 14,05 میلیارد سال ، توریم 230 با نیمه عمر 75380 سال ، توریم229 با نیمه عمر 7340 سال و توریم 228 با نیمه عمر 1,92 سال هستند. مابقی ایزوتوپهای آن ، دارای نیمه عمری کمتر از 30 روز هستند که اکثر آنها نیمه عمرشان کمتر از 10 دقیقه است. همچنین توریم دارای 1 حالت متا است. ایزوتوپهای توریم از نظر ((جرم اتمی|وزن اتمی)) بین amu 212 (توریم 212) و amu 236(توریم 236) قرار دارند.
 !هشدارهــــــــا !هشدارهــــــــا
-فلز توریم پودر شده اغلب آتش زا می باشد و باید با احتیاط با آن کار شود. توریم با تولید نهایی تورون که ایزوتوپی از رادون می باشد ( Ra-220) فروپاشیده می شود.گاز رادون خطر تابش دارد لذا تهویه مناسب مکانی که در آن توریم نگهداری یا با آن کار می شود ضروری است .
/>تماس با توریم درهوا خطر ابتلا به سرطانهای ریه ، پانکراس و خون را افزایش می دهد. تماس درونی با این عنصر خطر ابتلا به بیماریهای کبدی را در پی دارد.
+فلز توریم پودر شده اغلب آتشزا می باشد و باید با احتیاط با آن کار شود. توریم با تولید نهایی تورون که ایزوتوپی از ((رادون)) میباشد ( Ra-220 ) فروپاشیده میشود. گاز رادون خطر تابش دارد، لذا تهویه مناسب مکانی که در آن توریم نگهداری یا با آن کار میشود، ضروری است. تماس با توریم درهوا خطر ابتلا به سرطانهای ریه ، پانکراس و خون را افزایش میدهد. تماس درونی با این عنصر خطر ابتلا به بیمارهای کبدی را در پی دارد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((ایزوتوپ))
*((جدول تناوبی))
*((رادیواکتیویته))
*((سوخت هسته‌ای))
*((شکافت هسته‌ای))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
 !منبع !منبع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/90.html|Los|Alamos|National Laboratory - Thorium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/90.html|Los|Alamos|National Laboratory - Thorium]
-
! پیوندهای خارجی
+!پیوندهای خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Th/index.html WebElements.com - Thorium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Th/index.html WebElements.com - Thorium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Th.html EnvironmentalChemistry.com - Thorium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Th.html EnvironmentalChemistry.com - Thorium]
 *[http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts147.html ATSDR ToxFAQs: Thorium] *[http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts147.html ATSDR ToxFAQs: Thorium]
 *[http://www.uic.com.au/ The Uranium Information Centre] provided some of the original material in this article. *[http://www.uic.com.au/ The Uranium Information Centre] provided some of the original material in this article.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 26 دی 1385 [09:52 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [04:24 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [06:14 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:38 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..