منو
 صفحه های تصادفی
چگونه کودک به حرف می‌آید؟
گراف و طبقه بندی آن
تیره چای
پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر
آزمایش جوشکاری به روش ماوراء صوت
تاریخچه پیدایش درخت «گراف»
جابربن عبدالله انصاری
زوئیزیت
تبدیلات لورنتس
اندازه شهاب سنگها
 کاربر Online
632 کاربر online
تاریخچه ی: توت فرنگی

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-187Lines: 1-50
-V{maketoc}

+!مقدمه
>توت فرنگی میوه‌ای شبیه ((توت)) است ولی کمی درشت‌تر ، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. بوته‌اش کوتاه و دارای برگهایی درشت و ساقه‌هایی باریک و خزنده است که روی زمین می‌خوابد و ریشه می‌دواند. توت فرنگی به صورت وحشی و اهلی می‌روید و به اسامی چپلک ، چپالک ، شالکه و چلم نیز خوانده می‌شود.

این میوه به حالت خودرو در بعضی نواحی شمالی ایران وجود دارد و بعضی اوقات به دلیل خوش طعمی میوه آن را بطور مصنوعی پرورش می‌دهند. میوه توت فرنگی به صورت قرمز ، گوشت‌دار و دارای هسته‌های ریزی است که از ماه اردیبهشت پدیدار می‌شود و تا آخر مرداد دوام می‌آورد. از دیر باز همه قسمتهای این گیاه مصرف دارویی داشته است و از برگ و ریشه آن که حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآور استفاده می‌شده است.

>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=Strawberry20tak.gif} +{img src=img/daneshnameh_up/5/54/fragaria1.JPG}
  
 
 
 
 
-__تت فرنگی__ ((میوه)) ای بیه ((توت)) ست لی می شت تر، رنگ قمز و ع ترش و ات. ((وه)) وتاه و ارای ((ب))ای ش و ساقه هایی ار و خزنده اس که وی زمی م خوا و ریش دوان.

وت فرنگی ه رت ی هلی می ود و به اامی پلک، الک، اکه و چم نی خوانده ی ود.

این میوه ه الت ود رو ر ضی نواحی شالی وو دارد و عضی اوقت به دیل وش طعمی میه آن ا به طو منوی رو ی هند.

یوه توت فرنگی ه و، قم ((گشت)) د و اای سته ه ریی ات که از مه ادیهت یر می ود تا خر مراد وام می و.

قم هایی ه ز وه و نگی مود اسفاد قار می گیرند، تند از: ((میوه)) ، (()) و ((ریه)) .

ا دی ب همه قسم های این گیه رف داری ت س ا گ و یه ن که حاوی دار اب ملاظه ی تا است ه عوان د اهال واارآ استفاده می ه اس. /> />و فرنگی ب صور های گوناگون مورد اتفاده قار می گید: خام جوانده ((مربا)) ((ب)) ((سی)). />
وا ذیه ای توت فرنگی و ثر ن در سلمتی اان
فرنگی من خبی فیر، ((ویتامین C)) فولات، ((تسیم)) ((نی اکیان)) ه م باشد ک این مود مذ با م ون فرنگی عنوان یک ایگزین یرین، بعث ازاش سامت ((ل)) کهش خطر بلا ه انوا سران و در کل ارتقا سلامتی بن شود. همچین رای ((امل)) ((کم)) ((هن)) و ((ففر)) ی باد. ا ا مور مهم ن می وان ((نن)) ((موسیاژ)) ندهای ملف، اییا ا و صص یهای میوه ا نم برد.

+!شخصات گیه شنای
توت فی نم لمی __~~green:Fragaria~~__ معق ((تیر گ )) یکی ا ((ه نی یاهان دو لپه|یاهان دو لپه)) یش. گیاهانی علفی ، ند سله پوشیده از م اوندا. رگها ه قتی ، گ ی یهیمی ، داای 2 تا 10 ل. لا داا گیباه ، 5 سمتی کابر رعی وود دارد. رمه 10 ا 30 دد و رچه‌ها 10 80. میوه کافشای ، مک تعداد یای برچه ک وی یک هن گوتی مروی ر گره‌اند.
واع توت فرنگی />!!F.vesca
گی
هی ستولون‌ر ، ه گ دهنه ه طول 5 ا 30 انتیت تقریا لندتر از رگها. های قعده قه‌ی ه قسمتی رچ‌ها خم مری واژ تخممرغی ی لوی تقیا برابر یکدیر شیه ی سح فوقای ارای موهای پراکنده ، حتانی پوشیده از موه ستری وی هم خوایه ، بوی که سح تحتانی خاکستری رنگ ه ر ی. گ ی داای 2 7 گل ، پویه ز کرکهای روی خابید. گلها ه قر 12 تا 18 ییمتر معولا ن ماه. کارگ 3 تا 4 میلیمتر نیه‌ای با نوک سیکی.

کبرگهای ری نیزهای. نوک داای ریدگی کم کواهر ا کبگا. کسرگا و کاگهای فرعی ر مان رسین میوه اکن ی برگه. گبگه سفی ، به طول 4 تا 5 میلیمتر ، اژ تم ی یا ایه‌ای. نهن قرمز بدن کک ، آبدا ، ن رسین میوه تا یک انیمتر ، بچا کنه روی نهن. فل گلهی اوار هار تا تاستان میبشد. گیاه متعلق ب منطقه ری ا. پراکگی رایایی ن در اا رکیه ایان و وسی ات. راکندگی ا ر ناق شال و میاد.
>
>
dir
align = left>
 
 
  
-{picture=strawberry20flowerchild.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/b/b3/fragaria2.JPG}
  
 
 
 
 
-
ت رنگ رشار ز ((ویای)) و فاد بی ب ا کی کمی ر. ی ا تو رنگی مادل 8 دد س ک 50 کا نری ارد. تو رنگی اند سی ((توت)) ها مل ((اه و))، تو ید ((تمشک)) و... پاک کننه ((وه)) و ((ثان)) اس.

تحقیا ایر ان داده ست، دریافت راه یک واد فرنگی باث زایش ال وهی در مقار فولت خون شده و یز ا خ بالا را کاه ی ده . فولت، مق ((همویئ)) و ا کاهش می دد. همویین ((اید آینه)) ای ست که در مقای زیا با مدود دن رگای خنی می د. /> />مین فرنگ دار قادی الیی ا ((تی اکسیان)) ا مل ((اایک اید)) و ((نتویانین))(رنگدان قرز) است ک در پیگیری ا یماری ای قلبی موند.

این ملا اهمیت مص و رنی را در براه ای وان ل بهود عملکرد یتم قل-رقی نان می ده. /> />هنین مالت قبی ن دا د ه بث به ملد ه ک رتی ((رتوئید))( الهب مفا) می شود.
/
> /
>!!دیگر خواص توت فرنگی
+!!F.viridis
گیی استلونار ا 5 تا 25 سانیم. بگهی قا قه‌ سه قسمتی ر انهیی تم رغی ا لوزی ا دمرچه سیر کتا ، رچه‌های رفین تم رغی سیه اشیه ا 6 ت 11 دنه کوچک ح فوانی سبتا سز تیر داای کرکهای اکنده سطح تتان دارای کرکی ابریشی روی هم خوایده. رگ پوشیده ا ککای راکنه. گل ین دارای 2 ا 8 گل پوشیده از کرکای اکنه. گا معمولا نر ماده.

کاسبرگه کسبرهی ف تقی مساوی یکیگ ، ب و 4 ا 7 مییم طی یا طی- یزهای در زمان سین میوه افاشته. گلبرگها دودی رد رنگ ، اژ تخ مرغی اخنک‌دار ، ننج ق ، کرار آبدار. رچهها راکنده روی نهن. فل گل هی اوخر ار تا تابسان ی‌باشد. گیاه معلق به منطقه خزری است. راندگی جغرافییی آن در اروپا تکیه ، ایران ققاز است. پراکدگی در یران ر مال شمال غرب می‌شد.
!!F.xananassa
الف ااسی ا گونه F.vesca ر وار زیر است: برگها درشت‌تر ، برگها ود 5 تا 8 سانتیمتر ح وقانی گا بون کرک لها شت ، قطر 20 ا 35 میلیمتر کاسبره افراشته ، نهنج در زمان رسیدن میوه سیا رشت ، ب حدود 3 سانیتر. ی ونه هیبی بین گونه یکایی مالی __~~green:F.virginiana Duchesne~~__ و ونه موود شیی ه ام __~~green:F.chiloensis (L.) Duchesne~~__ ی‌شد ب ورت ومی ر ایرا ود ندارد ولی ه مصرف خوراکی کشت میشود.dir align = left>
 
 
  
-{picture=strawberries1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/c/cc/fragaria3.JPG}
  
 
 
 
  -
* مصرف این میوه علاوه بر وجود انواع ((ویتامین))، ((املاح)) و ((آب)) که هر کدام اثرات
خود را بر بدن اعمال می کنند دارای خاصیت تقوی کننه، ملین و خنک کننده ن می باشد.

*
توت فرنگی ا ((صلب رائین)) لویری ی نماید.
* ت
ت فرنگی اشتا آور است و ((ادرار)) را زیاد ی کند.
* دم کرده برگ توت فرنگی در زیاد کردن ار و یر بانون مفید است.
* دم کرده
برگ وت فرنگ یا یوه تو فرنگی می تواند ((نقرس)) و نگ ها ثاه را معالجه کند.
*
امل معدن وجود در توت فرنگی خایت مسهلی ب آن خشیده است، زیا این املح عضلا روده را به انبساط انقباض وادار می کن و ه همین جهت توت فرنگی برای مان یوست ثر است.
* ا
ر توت فرنگی ا له کنی و ر ب بریزید، نوشابه ای ه دست ی آید که برای درمن ((تب)) هی که ا یمریهای التابی همرا ی باد، بسیار مفی است.
* ت
وت فنی ه علت دات ((آهن)) و ویتامین C ر نسای بدن مثر است.
* ت
و رنگی ب علت داراودن مایر کافی ((کلسیم)) و ((فسفر)) رشد و نمو کوکن وانا استحکا ((ندان)) ه و رمی تگ استخان ها بسیار مثر است.

صرف واه 5 واحد ((میوه)) و ((سبزی))، احتمال ابتاء ب ((ا)) ا کاه می دهد.

مط
العات جدید نشان می دهد مصرف روزانه 9 یا 10 واحد میوه و سبی ه هماه 3 وحد ((نیات)) کم چب، در کاهش ((فشار خون)) بال بسیر مؤثر است.
ما در اینجا ب عوا یادوی و آشنایی شم مقایر واهای میوه ((سبزی)) و ((لبنیات)) را بیان می کیم که امل موارد زیر است: /
> /
>1 وحد سبزی = 1 یون سبزی خام رد شده ( 1 لیوان ((سالاد)) ) ی نف لیوان سبزی پخته.
1 و
احد میه = 1 د میوه متوط مل ک ((سیب)) متو یا 4/3 لیون ب یوه.
1 واح
د لنات = 1 یوان شیر یا یک ی ((مست)) یا 2 لیو ((دوغ)) ی 2 لیوان ((ستنی)). />

!
ر یه ای یک لیوان(149رم) توت فرنگی />


45 کیلوکالی />

اژی

1 گم />

وئی />

5/10 گ

کبوهیدرات />

6/0 گرم

چبی

3/3 رم />

فیبر

3 عال تینو (RE)

ویمین A

5/84 ر />

ویتامین C

1/0 میلی گم />

یامین B1

1/0 میلی گرم />

ویتامین B2

4/0 میلی گم

ویتامین B3

1/0 میلی گرم

ویتامین B6

1/0 میکگم />

ویتامین B12

4/26 مکرم />
/>فولات />

2 میی رم

سی

21 یی گرم />

کیم

6/0 میل م />

آهن

247 یی گ

پتاسیم

2/0 یی گرم

روی />

16 میلی رم

منییم />!
مقایسه توت فرنگی با چ میوه دیگر از نر بعضی موا مغذی :

د جد یر مدار ((فولات)) پتاسیم ویتاین C فی ((قند)) وجود در و فنگی با چن میوه یگر یس ست. همانطور که ماه می ود مقار فولات ، ((یاین C)) و پاسیم در آن باست یز رای قند کمی ی اشد.

*
ادیر اد ده بر حسب یک واحد ز میه ه ست.
** مق
ار ول بر حسب قار ولات غذای ت. />
+!خواص تیهی توت فرنگی و ا ن در ساتی اسا
توت فرنگی من وی ا فیبر ، ((یتمین C)) ، لا، ((تایم)) آنی اکسیانها می‌اد که این واد می با مود توت فرنگی ا فزای سام ((قلب)) ، کاه ر ابتا به اا سران و د کل اتا امی بدن و. مچنی دارای ما ((کلسیم)) ، ((آهن)) و ((فسفر)) میشد. از مواد مو ن یتوا ((انن)) موی ، ندهای متف ایسیلاتا ایدهای میوه را نام ب. و نگی رشار ا ویامین اد چی اشا ا و کلری کی ارد.

تو نگی مند سای وتها مث ((ه تو)) ، ((تو|و ید)) ، ((تشک)) پاک ک و و مانه ست. ریف ونه یک واح توت فرنگی باث ازی هی در مقدار فلا و د و نی ((ار خون)) الا را ک می . فولات ، مار هموسیتئی خ را کا میه. هی ت رگی اری مقادیر بایی از آنی اکید مث الاژک اسی و آنتوسیاین ک در ییری یمایهی ی و. این ماات اهمی مرف توت گی ا در با ایی ب ان ال هبود مکد ((ستاه لی-رقی)) نان یه.  !تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی  !تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی -
نکته مهمی که در مورد توت فرنگی باید در نظر داشت این است که
اولاً به علت تماس میوه ها بر روی زمین، ((خاک)) و کود ممکن است آلوده شود که باید آنرا شسته و سپس مصرف کرد.

ثانیاً بعضی از افراد نسبت به آن حساسیت دارند و ممکن است این حساسیت بصورت ((استفراغ)) و یا ناراحتی های جلدی بروز کند. همچنین در افرادی که دارای ناراحتی های پوستی می باشند ممکن است آنها را تشدید کند که باید این نکته مورد توجه قرار گیرد.

توت فرنگی به علت داشتن ((اسید سالسیلیک)) در بعضی اشخاص، ((کبد)) و ((مثانه)) را تحریک کرده و جوشهایی شبیه کهیر ایجاد می کند که به علت آلودگی خون و داخل بدن است />
کسانی که ((معده)) ای حساس دارند یا مبتلا به بیماری های کهیر، ((اگزما)) و ((آسم)) هستند ، بهتر است از خوردن توت فرنگی پرهیز کنند.


!اثرات توت فرنگی بر روی پوست

توت فرنگی به دلیل داشتن اسیدهای
میوه یکی از مهمترین گیاهانی است که در زمره وسایل آرایشی کاربرد دا و از قدیم به این منظور استفاده می شده است. بای توجیه این اثرات بهتر است ابتدا خلاصه ای در باره اسیدهای میوه شرح داده شود تا علت این استاده به طور علمی روشن گردد.

ز هزاران سال پیش خانم ها از عصاره برخی میوه ها جهت شادابی پوست خود استفاده می کردند. تحقیقات سال های اخیر نشان داده است میوه ها حاوی اسیدهایی به نام اسید میوه یا " آلفا ((هیروکسی اسید))" می باشند و به اختصار به صورت AHA گفته می شوند. این اسیدها قادر هستند که لایه های شاخی و سفت روی پوست و به خصوص صورت را حل کنند و ضمن شاداب و با طراوت کردن پوست، موادی از جمله ((اسانس)) همین میوه ها می توانند بهتر جذب پوست شده و باعث تحریک گردش خون و یا تحریک تولید سلول های جوان شده و با یک سلسله اثرات باعث طراوت و تازگی پوست شوند. البته با توجه به اینکه این اسیدها دارای خاصیت ضعیف اسیدی می باشند دارای اثرات کمی بوده و برای این منظور باید سالیان متمادی از آنها استفاده کرد.

این موضوع باعث جلب نظر همگان به اثرات این اسیدها شده، طوریکه در سال های اخیر کارخانجات، دست به تهیه آنها زده و از آنها کرم، ((لوسیون)) و فرآورده هایی به عنوان ضد چروک تهیه و به بازار عرضه کرده اند. تفاوت محصولات صنعتی با ((میوه)) های طبیعی در این است که غلظت این اسیدها در محصولات صنعتی بسیار بالاتر از میوه ها بوده، بنابراین دارای اثرات سریع و قوی هستند و در عوض استفاده زیاد و ممتد آنها خالی از اثرات جانبی نمی باشد. افرادی ه می خواهن از اثرات سوء اینگونه محصولات در امان بمانند، می توانند از ماسک بعضی میوه ها از جمله توت فرنگی استفاده کنند، به شرط آنکه صبر و حوصل کافی داشته باشند، چون اثر میوه های طبیعی به مراتب ضعیف تر و طولانی تر از محصولات شیمیایی بوده ولی عوارض جانبی آنها را به همراه ندارند.

برای استفاده از ماسک توت فرنگی می توان 5 تا10 عدد توت فرنگی تازه را پس از شستشوی کامل له کرده و پس از استحمام که منافذ
((پوست)) بازتر هستند، آن را روی صورت به مدت 20 دقیقه قرار داد و سپس صورت را با آب شست. این کار را می توان در فصلی که توت فرنگی است، یک روز در میان و یا دو روز در میان انجام داد. البته قبل از انجام این عمل فرد بایستی مطمئن شود که نسبت به این میوه حسیت ندارد. برای اطمینان از عدم حساسیت می توان با قرار دادن میوه له شده بر روی قسمت کوچکی از پوست دست یا صورت، آن را آزمایش کرد. توت فرنگی علاوه برداشتن اسیدهای گیاهی دارای اسانس خوش بویی است که وقتی به صورت ماسک مصرف می شود، جذب پوست شده و به اثرات اسیدهای میوه موجود در آن کمک می کند.

هم
نین این ماسک می توان ب عنوان یک ضد آفتاب متوسط در زمانی که آفتاب سوختگی رخ داده است، استفاده شود. +اولا به علت تماس میوهها بر روی زمین ، خاک و کود ممکن است آلوده شود که باید آنرا شسته و سپس مصرف کرد. ثانیا بعضی از افراد نسبت به آن حساسیت دارند و ممکن است این حساسیت به صورت استفراغ و یا ناراحتیهای جلدی بروز کند. همچنین در افرادی که دارای ناراحتیهای پوستی میباشند ممکن است آنها را تشدید کند که باید این نکته مورد توجه قرار گیرد. توت فرنگی به علت داشتن اسید سالسیلیک در بعضی اشخاص ، ((کبد)) و ((مثانه)) را تحریک کرده و جوشهایی شبیه کهیر ایجاد میکند که به علت آلودگی خون و داخل بدن است. کسانی که معدهای حساس دارند یا مبتلا به بیماریهای کهیر ، ((اگزما)) و ((آسم)) هستند ، بهتر است از خوردن توت فرنگی پرهیز کنند.
!مبا مرتب با عنان
*((لبالو)) />*((به)) />*((یره گل سرخ)) />*((تمشک))
*((توت)) />*((رده بندی گیاهان دو له))
*((زردآلو)) />*((سیب)) />*((شاه توت))
*((گابی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [03:00 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:23 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:03 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:05 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [09:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [07:29 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:34 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [06:55 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..