منو
 صفحه های تصادفی
امام حسین علیه السلام و حفظ آبرو
تمرکز حواس
کاخ هشت بهشت
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی(گ ، ل)
آلمان و جنگ جهانی اول
مقدفان
تلاش ابوذر برای رسیدن به لشگر اسلام در جنگ تبوک
کنسرو
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - تسلط سفیانی بر ایالات پنجگانه
آبیاری قطره‌ای
 کاربر Online
696 کاربر online
تاریخچه ی: توت فرنگی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-176Lines: 1-50
-V{maketoc}

__
توت فرنگ__ ((میوه)) ای شبیه ((توت)) است ولی کمی درشت تر، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. ((بوته)) اش کوتاه و دارای ((برگ))هایی درشت و ساقه هایی باریک و خزنده است که روی زمین می خوابد و ریشه می دواند.

توت فرنگی به صورت وحشی و اهلی می روید و به اسامی چپلک، چپالک، شالکه و چلم نیز خوانده می شود. /> />این میوه به حالت خود رو در بعضی نواحی شمالی ایران وجود دارد و بعضی اوقات به دلیل خوش طعمی میوه آن را به طور مصنوعی پرورش می دهند. />
میوه توت فرنگی به صورت، قرمز، ((گوشت)) دار و دارای هسته های ریزی است که از ماه اردیبهشت پدیدار می شود و تا آخر مرداد دوام می آورد.

+!مقدمه
توت فرنگی میوهای شبیه ((توت)) است ولی کمی درشتتر ، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. بوتهاش کوتاه و دارای برگهایی درشت و ساقههایی باریک و خزنده است که روی زمین میخوابد و ریشه میدواند. توت فرنگی به صورت وحشی و اهلی میروید و به اسامی چپلک ، چپالک ، شالکه و چلم نیز خوانده میشود.

این میوه به حالت خودرو در بعضی نواحی شمالی ایران وجود دارد و بعضی اوقات به دلیل خوش طعمی میوه آن را بطور مصنوعی پرورش میدهند. میوه توت فرنگی به صورت قرمز ، گوشتدار و دارای هستههای ریزی است که از ماه اردیبهشت پدیدار میشود و تا آخر مرداد دوام میآورد. از دیر باز همه قسمتهای این گیاه مصرف دارویی داشته است و از برگ و ریشه آن که حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآور استفاده می‌شده است.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/strawberries1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/5/54/fragaria1.JPG}
  
 
 
 
 
-
مت هایی که ا بوته توت فرنگی مود استاد قار می گیر عبارتد از: ((میوه)) ، ((رگ)) و ((ریه)) .

ی با ه های این گیاه مف داویی دات است و ا برگ ی آن که ای مقدار قال ملاه ای ان ست ه عنوان د ل ودرارر استفاده ی ه است. /> />تو رنگی به ت های گونگون مو اتفاده قار ی گیرد: خا، جوش، ((ربا)) ((شربت)) ((ستنی)).


!وا تغذیه ای توت فرنگی و اثر آن ر سلاتی انسان
توت رنگ من وب ا یبر، ((ویاین C)) فولات ((پایم)) و ((ی اکیدن)) ها می بش که این مود ذی باع ی ود ت فنگ ع یک اگزین یر عث ای سامت (())، کا طر ابت به انواع رطان و ر کل رتقاء لامت ن شود. همچنی دارای ((ملاح)) ((کلسیم)) ((آن)) و ((ر)) می اد. از مواد و هم ن م ون ((تانن)) ((ویاژ)) دهای مخلف، سلییلات ه و به خصوص ایده میوه را ام . />
توت فنگی ر از ((ویامین)) ق چربی شباع اس و الی کی دار. یک واحد تو نگ اد 8 عدد ات که 50 کاری انرژی دارد. توت فرنگی من ای ((تت)) ها مل ((شاه ت)) تو سی ((مک)) و... اک کننده ((روده)) و ((منه)) اس. />
تی خر نان داده است ریافت روزان یک وا فرنگی اعث ازایش ابل توجهی در مقدار فولات ون ده و یز فشار خون ا را کاه می ده . فولا مقدار ((همویسین)) خن ر کاهش می ده. همویستئین ((سید آمیه)) ی است ک در قادیر زیاد ب مس شدن رگهای نی م ود.

همچنین وت رنگی ارای مقادیر بالایی ((نت ایا)) ها مل ((لاژیک اسی)) و ((نتوسیانین))(رگدانه قرمز) که در پیگیر ز بیماری ه قلی مورند. />
ین مطالعات اهمیت صر تو فرنگی ا در برنمه ی با عامل بو عملکرد سیست قلبی-عروقی نشان ی د.

همچنین مطا قبی نان اه د ک باث بهبود عملر حافظه کنتل آرتریت ((رماتوئید))( لتهاب مص) ی و.


!!
یگر خوا توت رنگی
* م
رف این میوه اوه ر وود اوا ((ویتمی))، ((املاح)) و (()) که هر کا ارات خد را بر بدن اعمال می کنند دارای اصیت قوی کن، ملین و ک کنن نی می باشد.

* توت فرنگی از ((تصلب شرائین)) جلوگیری می نماید.
* توت فرنگی اشتها آور است و ((ادرار)) ا یاد می کن.
* د
م کرده برگ ت فرنگی در زیا کرد درار و شیر باان مفی است.
*
م کده برگ ت نگی یا میوه تت رنگی می تواند ((س)) و نگ های مه معاله ک.
*
الح م وود ر توت فرنگی خاصیت مهلی ب آ بخشیده است، یرا ی ملا عضلات ده را به انساط و انبا دار ی کند و به همن ه توت فنگی رای دران یبو مؤثر ا.
*
ر تو رنی را له کنید ر آ ریید، وشابه ای ه ت می ید که برای درمان ((ب)) هایی ه با یماریای لتهابی همراه ی باد، یر مفی اس.
* ت
وت فرنگی به لت ن ((هن)) و یامین C در نسازی بدن مثر ات.
* ت
فرنگی به علت دابودن مقدیر کف ((کیم)) ((فسفر))، ر د و نمو کودکان نوجن ، ستحکام ((دندان)) ه و رمم کی اوا ها بسار ؤثر است.

ر روزانه 5 احد ((یوه)) و ((ی))، اتمال ابتلاء به ((سطان)) ا کاهش می هد. />
مطا ی ان می ده مف روزاه 9 یا 10 واحد میوه و سبزی همراه 3 واد ((بیات)) کم چرب، ر کاه ((فشار ون)) باا بسیا مؤثر است. />ا در اینا به عنوان یادآوری و آشایی شما مقادیر واای یوه ((سی)) و ((لنیات)) را بیان می نیم که مل موارد زیر است:

1
احد = 1 لوان سب خام رد شده ( 1 لیوان ((سا)) ) نصف یان سبزی په.
1 و
اد میو = 1 عد یوه مو مل ک ((سیب)) وط یا 4/3 لین ب موه.
1 و
اد بنیات = 1 لیوا شی ی ک یان ((مت)) ی 2 یوان ((و)) ی 2 یوا ((بستنی)).


!
ارش تیه ای یک یون(149گرم) و فرنی /> />
> />کلسیم /></tr> </td> r> d>r />6/0 میلی گرم
td>>
آهن<br />tr>
>
>247 میلی گرم
> <td>
16 میلی گرم

d> /> /> />

45 کیلوکلری

انژی

1 گرم

پروئین

5/10 گرم

کربوهیرت

6/0 رم />

چربی

3/3 گر

یبر />

3 معاد رینول (RE)

ویاین Ar />r>

5/84 گرم

ویتای C

1/0 میی رم />

ویامین B1

1/0 میلی گ />

یتامین B2r />

4/0 میل />

ویتین B3

1/0 میلی رم />

ویامین B6

1/0 یکورم />

ویتامین B12

4/26 میکوگر />

فولات

2 میلی م

ی

21 میل گ
>

پتاسیم />r> </td>

/>2/0 میلی گرم
/>
r />روی
tr>
r />منیزیم +!خصات گیاه شنای />توت فرنگی ا ا لمی __~~green:Fragaria~~__ لق ب ((تیره گل رخ)) یکی از ((ره نی یهان و ه|گیا و لپه)) می‌باشد. گیاهنی لفی ، چند ساله پوشیده ا و ، استولون‌دا. برگها س قمتی گ آذین ییمی ، دارای 2 ا 10 گل. گلها رای گیبان 5 قسمتی کار فی و دار. رچمها 10 تا 30 عدد چه‌ها 10 ت 80. یوه کهای مکل ا تعداد یادی برچه ک روی یک هنج گوشی ر را گرفتند.
!نوا توت فرنگی />!!F.vesca />یای استوونر ، شاه گ نده به طول 5 ت 30 انیمتر ، یبا لندر از بها. ی قاع وی ، تی ، رگچه م ی اژ تخ یا وی تیبا رار یکیگر ، شی اره‌ای سح وی اای موهای کده ، ح تحتان وید ا های خکسی وی هم خوایده ، بطوری ک تحتنی کری نگ ب میس. ل ذی داری 2 ت 7 گ ، وید ا کرکای روی هم یه. گها ه 12 ت 18 یلیم مموا نر مه. کاسرگها 3 ت 4 ییم ، نیها ا نک سیخکی.

کاگی فرعی نیای. وک دارای یدگی ، کی کوار از کاره. کاها و کسگهای ری د زمن سیدن میه پاکد یا بگه. رگها ید ه و 4 ا 5 میلیم ، وا می ی ایرای. نهنج قرمز ون کرک ، بدار ، ر زمن سیدن می ت یک انیم ، با کند روی نهنج. صل دهی ا بار ا اتا ی‌باد. گیاه تل ه م ی ات. راکندگی غرافیایی ر روا تکی ، ایران و روی ات. راکندگی در ایان نط شمال و رب میباشد.
>
>
dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/b/b3/fragaria2.JPG}

!!F.viridis
گیاهی استولون‌دار ساقه 5 ا 25 سانیمتر. برگی قاد وای سه قمتی برگچه تیی تخ رغی تا ی ا دمگه یا کا گچی رفین تخم مغی سبیده ، ای اای 6 تا 11 دانه کک سطح فوقانی سبتا بز تیر دارای کرکای پراکنده ح تحتنی ارای کرکای ابیمی روی هم خوایه. دمبرگ پوید از کرهای پراکند. ل آین اری 2 ت 8 ل ، وشیه ککهای پراکنه. لها ممولا نر اه.

ک
اسبرگها کاره فی قریا مسوی یگر به ول 4 تا 7 میلیم طی ی خطی- یه‌ای ، در ان رسیدن میوه فراته. گرگها تا ودی رد رنگ ، ژ تخم ر ننکدار ، ننج ، ککدا ، دا. هها راک روی نهنج. فصل گ دی او بها تا تابسان می‌اشد. گیاه متعلق ه منطه ی . اکندی رایایی در اا ، رکیه ایرن قفقا است. راکندگی در ایان در شال و شمال غرب می‌باشد. />!!F.xananassa
اا سی ن با ونه F.vesca موارد زیر است: برگا دتر بگچهها دد 5 تا 8 سایمر طح فانی گها دو کرک ، ها ت ، به 20 تا 35 میلیر ، کارا اراشه ، نج ان ین یو بسیار رشت ه ر دود 3 انیمتر. ین گونه هیرید بین گه اریکیی مای __~~green:F.virginiana Duchesne~~__ و گو مجود ر یلی ام __~~green:F.chiloensis (L.) Duchesne~~__ میباش صورت می ر ایان و ندارد ولی جهت مر خوراکی مید.


<br />able
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/c/cc/fragaria3.JPG}
 
  -

!قایسه توت فرنگی با چند می دیگ از ر بی مواد مغذی :

دو زی مقار ((ا)) تاسیم، ویامی C ، فیبر و ((قند)) موو در توت فرنگی ا چن می دیگر مایه شه ت. مانر که ماهده ی شود مقدار فولات ((ویین C)) و تاسیم ر ن بالا ی داری ن کمی می شد. />
*
مقادیر ا ده س یک د از میوه . />** ما فوا بر ب دا ول ایی ا. />
+!خاص تغذیه‌ای توت فرنگی و اثر آن در سلامتی اسا
وت فرنی منع خوبی از یر ، ((ویتامین C)) ، فولات، ((پتاسیم)) و آنتی اکسیدانها می‌بد که این مواد مغذی عث می‌وند توت رنگی باعث افزای سلامت ((قل)) ، کاهش خطر ابتا ب اوا رطان در کل ارتقاء سلام بدن شود. همچنین ارای املاح ((کلسی)) ، ((آهن)) و ((فسفر)) مباشد. از مواد موثر مهم آن می‌توان ((تانن)) ، موسیلاژ ، قندهای مختلف ، سالیسیلاتها و خصو اسیدهای میوه را نام برد. توت فرنگی رشار ز ویتامی فاقد چربی اشباع است و الری کمی ارد.

توت فرنگی
ماند سای توتها مثل ((شه و)) ، ((توت|توت سید)) ، ((تمشک)) پاک کنن روده و مانه است. دریافت روزانه یک احد توت فرنگی باعث افزایش قابل توجهی در مقدار فولات ون و یز ((فار ون)) بالا کاش هد . فولات ، مقدار همویستئین خن ا کاهش می‌دهد. همچنین و فنی دارای مقادیر الیی از آتی کسیدانها مل لاژیک سی و آنتوسیانین است ک پییری از بیماریهای لی مون. این مطاا اهمیت مصرف توت رنگی را ر برنامه ایی به عان امل ببود عملک ((تگاه قلبی-عروقی)) نشان می‌ه.  !تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی  !تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی -
نکته مهمی که در مورد توت فرنگی باید در نظر داشت این است که
اولاً به علت تماس میوه ها بر روی زمین، ((خاک)) و کود ممکن است آلوده شود که باید آنرا شسته و سپس مصرف کرد.

ثانیاً بعضی از افراد نسبت به آن حساسیت دارند و ممکن است این حساسیت بصورت ((استفراغ)) و یا ناراحتی های جلدی بروز کند. همچنین در افرادی که دارای ناراحتی های پوستی می باشند ممکن است آنها را تشدید کند که باید این نکته مورد توجه قرار گیرد.

توت فرنگی به علت داشتن ((اسید سالسیلیک)) در بعضی اشخاص، ((کبد)) و ((مثانه)) را تحریک کرده و جوشهایی شبیه کهیر ایجاد می کند که به علت آلودگی خون و داخل بدن است />
کسانی که ((معده)) ای حساس دارند یا مبتلا به بیماری های کهیر، ((اگزما)) و ((آسم)) هستند ، بهتر است از خوردن توت فرنگی پرهیز کنند.


!اثرات توت فرنگی بر روی پوست

توت فرنگی به دلیل داشتن اسیدهای
میوه یکی از مهمترین گیاهانی است که در زمره وسایل آرایشی کاربرد دا و از قدیم به این منظور استفاده می شده است. بای توجیه این اثرات بهتر است ابتدا خلاصه ای در باره اسیدهای میوه شرح داده شود تا علت این استاده به طور علمی روشن گردد.

ز هزاران سال پیش خانم ها از عصاره برخی میوه ها جهت شادابی پوست خود استفاده می کردند. تحقیقات سال های اخیر نشان داده است میوه ها حاوی اسیدهایی به نام اسید میوه یا " آلفا ((هیروکسی اسید))" می باشند و به اختصار به صورت AHA گفته می شوند. این اسیدها قادر هستند که لایه های شاخی و سفت روی پوست و به خصوص صورت را حل کنند و ضمن شاداب و با طراوت کردن پوست، موادی از جمله ((اسانس)) همین میوه ها می توانند بهتر جذب پوست شده و باعث تحریک گردش خون و یا تحریک تولید سلول های جوان شده و با یک سلسله اثرات باعث طراوت و تازگی پوست شوند. البته با توجه به اینکه این اسیدها دارای خاصیت ضعیف اسیدی می باشند دارای اثرات کمی بوده و برای این منظور باید سالیان متمادی از آنها استفاده کرد.

این موضوع باعث جلب نظر همگان به اثرات این اسیدها شده، طوریکه در سال های اخیر کارخانجات، دست به تهیه آنها زده و از آنها کرم، ((لوسیون)) و فرآورده هایی به عنوان ضد چروک تهیه و به بازار عرضه کرده اند. تفاوت محصولات صنعتی با ((میوه)) های طبیعی در این است که غلظت این اسیدها در محصولات صنعتی بسیار بالاتر از میوه ها بوده، بنابراین دارای اثرات سریع و قوی هستند و در عوض استفاده زیاد و ممتد آنها خالی از اثرات جانبی نمی باشد. افرادی ه می خواهن از اثرات سوء اینگونه محصولات در امان بمانند، می توانند از ماسک بعضی میوه ها از جمله توت فرنگی استفاده کنند، به شرط آنکه صبر و حوصل کافی داشته باشند، چون اثر میوه های طبیعی به مراتب ضعیف تر و طولانی تر از محصولات شیمیایی بوده ولی عوارض جانبی آنها را به همراه ندارند.

برای استفاده از ماسک توت فرنگی می توان 5 تا10 عدد توت فرنگی تازه را پس از شستشوی کامل له کرده و پس از استحمام که منافذ
((پوست)) بازتر هستند، آن را روی صورت به مدت 20 دقیقه قرار داد و سپس صورت را با آب شست. این کار را می توان در فصلی که توت فرنگی است، یک روز در میان و یا دو روز در میان انجام داد. البته قبل از انجام این عمل فرد بایستی مطمئن شود که نسبت به این میوه حسیت ندارد. برای اطمینان از عدم حساسیت می توان با قرار دادن میوه له شده بر روی قسمت کوچکی از پوست دست یا صورت، آن را آزمایش کرد. توت فرنگی علاوه برداشتن اسیدهای گیاهی دارای اسانس خوش بویی است که وقتی به صورت ماسک مصرف می شود، جذب پوست شده و به اثرات اسیدهای میوه موجود در آن کمک می کند.

هم
نین این ماسک می توان ب عنوان یک ضد آفتاب متوسط در زمانی که آفتاب سوختگی رخ داده است، استفاده شود.


+اولا به علت تماس میوهها بر روی زمین ، خاک و کود ممکن است آلوده شود که باید آنرا شسته و سپس مصرف کرد. ثانیا بعضی از افراد نسبت به آن حساسیت دارند و ممکن است این حساسیت به صورت استفراغ و یا ناراحتیهای جلدی بروز کند. همچنین در افرادی که دارای ناراحتیهای پوستی میباشند ممکن است آنها را تشدید کند که باید این نکته مورد توجه قرار گیرد. توت فرنگی به علت داشتن اسید سالسیلیک در بعضی اشخاص ، ((کبد)) و ((مثانه)) را تحریک کرده و جوشهایی شبیه کهیر ایجاد میکند که به علت آلودگی خون و داخل بدن است. کسانی که معدهای حساس دارند یا مبتلا به بیماریهای کهیر ، ((اگزما)) و ((آسم)) هستند ، بهتر است از خوردن توت فرنگی پرهیز کنند.
!مبا مرتب با عنان
*((لبالو)) />*((به)) />*((یره گل سرخ)) />*((تمشک))
*((توت)) />*((رده بندی گیاهان دو له))
*((زردآلو)) />*((سیب)) />*((شاه توت))
*((گابی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [03:00 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:23 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:03 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:05 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [09:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [07:29 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:34 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [06:55 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..