منو
 کاربر Online
621 کاربر online
تاریخچه ی: توت فرنگی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-180Lines: 1-50
-V{maketoc}
!اثر تت نی در پیشگیری از بیماری های قلبی


توت فرنگ میوه ای شبیه ((توت)) است ولی کمی درشت تر، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. بوته اش کوتاه و دارای برگهایی درشت و ساقه هایی باریک و خزنده است که روی زمین می خوابد و ریشه می دواند.

توت فرنگی به صورت وحشی و اهلی می روید و به اسامی چپلک، چپالک، شالکه و چلم نیز خوانده می شود. /> />این میوه به حالت خود رو در بعضی نواحی شمالی ایران وجود دارد و بعضی اوقات به دلیل خوش طعمی میوه آن را به طور مصنوعی پرورش می دهند. />
میوه توت فرنگی به صورت، قرمز، ((گوشت)) دار و دارای هسته های ریزی است که از ماه اردیبهشت پدیدار می شود و تا آخر مرداد دوام می آورد.

+!دمه
توت فرنگی میوهای شبیه ((توت)) است ولی کمی درشتتر ، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. بوتهاش کوتاه و دارای برگهایی درشت و ساقههایی باریک و خزنده است که روی زمین میخوابد و ریشه میدواند. توت فرنگی به صورت وحشی و اهلی میروید و به اسامی چپلک ، چپالک ، شالکه و چلم نیز خوانده میشود.

این میوه به حالت خودرو در بعضی نواحی شمالی ایران وجود دارد و بعضی اوقات به دلیل خوش طعمی میوه آن را بطور مصنوعی پرورش میدهند. میوه توت فرنگی به صورت قرمز ، گوشتدار و دارای هستههای ریزی است که از ماه اردیبهشت پدیدار میشود و تا آخر مرداد دوام میآورد. از دیر باز همه قسمتهای این گیاه مصرف دارویی داشته است و از برگ و ریشه آن که حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآور استفاده می‌شده است.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/strawberries1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/5/54/fragaria1.JPG}
  
 
 
 
 
-
مت هایی که ا بوته توت فرنگی مو استاد رار می گیر عبارتد از: ((میوه)) ، ((برگ)) ((ریه)) . />
از دیر از همه ق های این گیاه مر دارویی داشته است ز بر و ریش آ که حای مقا قبل ملاحظه ای ا ست به عوان ضد اسهال ودراآو استاد شده ات. />
وت فرنگی ه رت ه گن مود اتفا ار می گیرد: خام وشانده، ((مربا))، ((شربت)) ((بستنی)). /> />
__خو
ا ذی ی تو نی و اثر آن در سمتی اسان :__ />
تو فنی منع خوبی از فیبر ((یتامین C)) فولات ((تاسیم)) و ((آتی اکسیدا)) ها می شد ک این مواد مذی باث می ون تت فرگی بعنان یک جایگزی شیی اعث اایش سلامت ((قل))، کاه خطر ابتا ه انواع رطان و ر ک ارتاء سلاتی ن ود. چنن دار ((ملا)) ((لسیم))، ((هن)) ((ف)) ی اد. از ود مور مهم ن م تان ((تانن)) ((مویاژ))، قندهای ف، ایلات ه و ه ص سدها میوه را نم بر. /> />تو فگ سرار از ((ویامن)) و فقد چربی اشباع ت و کالری کمی دارد. ی واح وت فنگ ما 8 عدد ات که 50 کالری نرژ د. توت نگی مانن سایر ((توت)) ها ل ((شاه و)) توت د ((تشک)) و... پک کننده ((وه)) و ((ثانه)) است.

حقیقات خیر شا اده است، ریا وانه یک واد تو فرنگی بث ازای قل وهی در مقار فولت خون شده و نیز شار خو اا ا کاهش می دهد . فولا، مقار ((همسیستن)) و را کا می دهد. همویسی ((ای آمیه)) ای است که در قادیر زاد باعث سو ن رگهای ونی ی . />
منین توت فرنی دارای مقدی ایی از ((نی اکسیدان)) ها ثل ((ااژیک ید)) ((نوسینی))(رنگدانه رمز) است ک در پیگیی ز بیماری های لبی موثرند. /> />ی مطالات اهمیت مرف وت رنگی را د برنامه غذایی بعنان امل هبود عکرد م قل-روقی نان می دد.

ه
مچنی مالعات قبلی نان ه بو ه باعث بهود علکرد حافظه و کنر آرتریت ((روماتوئید))( اتهب مفاصل) ی ود.


__
ا دیگر ا تو فنگی می توان به مواد زیر اشاره کرد :__

-
م ی میه اوه ر وو انوع ((ویاین)) ((اا)) و (()) که ه کدام اثرات خود را بر د اال می کنند دارای اصیت قوی کن، ملین و ک کنن نی می باشد.

- توت فرنگی از ((تصلب شرائین)) جلوگیری می نماید.
- توت فرنگی اشتها آور است و ((ادرار)) ا یاد می کن.
- د
م کرده برگ ت فرنگی در زیا کرد درار و شیر باان مفی است.
-
م کده برگ ت نگی یا میوه تت رنگی می تواند ((قرس)) و نگ های مه معاله ک.
-
الح مد وود ر توت فرنگی خاصیت مهلی ب آ بخشیده است، یرا ی ملا عضلات ده را به انساط و انبا دار ی کند و به همن ه توت فنگی رای دران یبو مؤثر ا.
-
ر تو رنی را له کنید ر آ ریید، وشابه ای ه ت می ید که برای درمان ((ب)) هایی ه با یماریای لتهابی همراه ی باد، یر مفی اس.
- ت
وت فنی به لت ن ((هن)) و یامین C در نزی بدن مثر ات.
- ت
فرنگی به علت دابودن مقدیر ف ((لیم)) ((فسفر))، ر د و نمو کودکان نوجن ، ستحکام ((دندان)) ه و رمم کی اوا ها بسار ؤثر است.

ر روزانه 5 احد ((یوه)) و ((ی))، اتمال ابتلاء به ((سطان)) ا اهش می هد. />
مطا ی ان می ده مف روزاه 9 یا 10 واحد میوه و سبزی همراه 3 واد ((بیات)) کم چرب، ر کاه ((فشار ون)) باا بسیا مؤثر است. />ا در اینا به عنوان یادآوری و آشایی شما مقادیر واای یوه ((سی)) و ((لنیات)) را بیان می نیم که مل موارد زیر است:

1
احد = 1 لوان سب خام رد شده ( 1 لیوان ((سا)) ) نصف یان سبزی په.
1 و
اد میو = 1 د یوه مو مل ک ((سیب)) وط یا 4/3 لین ب موه.
1 و
اد بنیات = 1 لیوا شی ی ک یان ((مت)) ی 2 یوان ((و)) ی 2 یوا ((بستنی)).


__
ارش تذه ای یک یون(149گرم) و فرنی :__ />

> />کلسیم /></tr> </td> r> d>r />6/0 میلی گرم
td>>
آهن<br />tr>
>
>247 میلی گرم
> <td>
16 میلی گرم

d> /> /> />

45 کیلوکلری

انژی

1 گرم

پروئین

5/10 گرم

کربوهیرت

6/0 رم />

چربی

3/3 گر

یبر />

3 معاد رینول (RE)

ویاین Ar />r>

5/84 گرم

ویتای C

1/0 میی رم />

ویامین B1

1/0 میلی گ />

یتامین B2r />

4/0 میل />

ویتین B3

1/0 میلی رم />

ویامین B6

1/0 یکورم />

ویتامین B12

4/26 میکوگر />

فولات

2 میلی م

ی

21 میل گ
>

پتاسیم />r> </td>

/>2/0 میلی گرم
/>
r />روی
tr>
r />منیزیوم +!خصات گیاه شنای />توت فرنگی ا عمی __~~green:Fragaria~~__ لق ب ((تیره گ سر)) یکی از ((ره ی گیاه دو لپه|گیاها دو ه)) یا. گیاهانی ی ند ساله ، پویده ا مو استندا. رگها ه قتی ، گ آذین دییی داای 2 تا 10 . گه دارای گرانه ، 5 سمتی ، کاگ عی ود دارد. چما 10 ت 30 و برچها 10 ت 80. یو کاشهای مشک از تعداد یای چه ک ری یک ننج گشی ی قا گرفتان. />!انواع و رگی />!!F.vesca
گی
ای وندار ، اه ل هند ل 5 ا 30 ایمر ، تریبا بلندتر ا رگا. رهای د وقی ه قی ، رچهها خم مری ، وژ خمری یا لوزی ، قریبا ابر یکدیگ ، ای اهای ، فونی داای موهای اکنده ح تحتی ویده موای خاکستی وی وابیده ، طوری ک طح تانی خاکتی رنگ به ن . گل ین دارای 2 ا 7 گل پوشیده از کرکای روی م ایده. گلها ه قر 12 تا 18 مییمت مموا ماده. کسگا 3 4 مییمتر ، یزهای با وک سیکی.

ک
رگهای فعی یی. نو دارای یدی کمی کوار از کبرگها. کاسرها کاسبرگای فی در زن سین میه راکده ی برگه. گلبرگها سید ، طول 4 ا 5 میلیمر واژ تخم رغی یا دیرهای. ننج قمز بد کرک ، بدا ، ر مان رسید میه ا یک انیم ، بهه راکن روی هن. فصل گدهی وار ا ت ابستان می‌باد. گیاه مق مه زری ت. پراکنگی غرایایی آن ر ارا کیه ایران و در روی ات. راکندگی در ایان نط شمال و رب میباشد.
>
>
dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/b/b3/fragaria2.JPG}

!!F.viridis
گیاهی استولون‌دار ساقه 5 ا 25 سانیمتر. برگی قاد وای سه قمتی برگچه تیی تخ رغی تا وی با دمگه یا کا چی رفین تخم مغی سبیده ، ای اای 6 تا 11 دانه کک سطح فوقانی سبتا بز تیر دارای کرکای پراکنده ح تحتنی ارای کرکای ابیمی روی هم خوایه. دمبرگ پوید از کرهای پراکند. ل آین اری 2 ا 8 ل ، وشیه ککهای پراکنه. لها ممولا نر اه.

ک
اسبرگها کاره فی قریا مسوی یکدگر به ول 4 تا 7 میلیم طی ی خطی- یه‌ای ، در ان یدن میوه فراته. گرگها تا ودی رد رن ، وا خم ر ننکدار ، ننج ، ککدا ، دا. هها راک روی نهنج. فصل گ دی او بها تا تابسان می‌اشد. یاه متعلق ه منطه ی . اکندی رایایی در اا ، رکیه ایرن قفقا است. راکندگی در ایان در شال و شمال غرب می‌باشد. />!!F.xananassa
اا سی ن با ونه F.vesca موارد زیر است: برگا دتر بگچهها دد 5 تا 8 سایمت سط فانی گها دو کرک ها ت ، به 20 تا 35 میلیر ، کابا اراشه ، نج ان ین یو بسیار رشت ، به ر دود 3 انیمتر. ین گونه هیرید بین گه اریکیی مای __~~green:F.virginiana Duchesne~~__ و گو مجود ر یلی ام __~~green:F.chiloensis (L.) Duchesne~~__ میباش صورت می ر ایان و ندارد ولی جهت مر خوراکی مید.


<br />able
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/c/cc/fragaria3.JPG}
 
  - /> />ایس توت فرنگی با چ میو یگ ا نر بی مواد مغذی :

دو زی مقار ((ا)) تاسیم، ویامی C ، فیبر و ((قند)) موو در توت فرنگی ا چن می دیگر مایه شه ت. مانر که ماهده ی شود مقدار فولات ((ویین C)) و تاسیم ر ن بالا ی داری ن کمی می شد. />
*
مقادیر ا ده س یک د از میوه . />** ما فوا بر ب دا ول ایی ا. />
+!خواص تغذیه‌ای تت رنگی و اثر آن در سلامتی انسا
توت فرنگی منبع خوبی از یر ، ((ویتامین C)) ، فوات، ((پاسیم)) و نتی اکیدانه می‌بد که این مواد مغذی عث می‌وند توت رنگی باعث افزای سلامت ((قل)) ، کاهش خطر ابتا ب اوا رطان در کل ارتقاء سلام بدن شود. همچنین ارای املاح ((کلسی)) ، ((آهن)) و ((فسفر)) مباشد. از مواد موثر مهم آن می‌توان ((تانن)) ، موسیلاژ ، قندهای مختلف ، سالیسیلاتها و خصو اسیدهای میوه را نام برد. توت فرنگی رشار ز ویتامی فاقد چربی اشباع است و الری کمی ارد.

توت فرنگی
ماند سای توتها مثل ((شه و)) ، ((توت|توت سید)) ، ((تمشک)) پاک کنن روده و مانه است. دریافت روزانه یک احد توت فرنگی باعث افزایش قابل توجهی در مقدار فولات ون و یز ((فار ون)) بالا کاش هد . فولات ، مقدار همویستئین خن ا کاهش می‌دهد. همچنین و فنی دارای مقادیر الیی از آتی کسیدانها مل لاژیک سی و آنتوسیانین است ک پییری از بیماریهای لی مون. این مطاا اهمیت مصرف توت رنگی را ر برنامه ایی به عان امل ببود عملک ((تگاه قلبی-عروقی)) نشان می‌ه.  !تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی  !تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی -
نکته مهمی که در مورد توت فرنگی باید در نظر داشت این است که
اولاً به علت تماس میوه ها بر روی زمین، ((خاک)) و کود ممکن است آلوده شود که باید آنرا شسته و سپس مصرف کرد.

ثانیاً بعضی از افراد نسبت به آن حساسیت دارند و ممکن است این حساسیت بصورت ((استفراغ)) و یا ناراحتی های جلدی بروز کند. همچنین در افرادی که دارای ناراحتی های پوستی می باشند ممکن است آنها را تشدید کند که باید این نکته مورد توجه قرار گیرد.

توت فرنگی به علت داشتن ((اسید سالسیلیک)) در بعضی اشخاص، ((کبد)) و ((مثانه)) را تحریک کرده و جوشهایی شبیه کهیر ایجاد می کند که به علت آلودگی خون و داخل بدن است />
کسانی که ((معده)) ای حساس دارند یا مبتلا به بیماری های کهیر، ((اگزما)) و ((آسم)) هستند ، بهتر است از خوردن توت فرنگی پرهیز کنند.


!اثرات توت فرنگی بر روی پوست

توت فرنگی به دلیل داشتن اسیدهای
میوه یکی از مهمترین گیاهانی است که در زمره وسایل آرایشی کاربرد دا و از قدیم به این منظور استفاده می شده است. بای توجیه این اثرات بهتر است ابتدا خلاصه ای در باره اسیدهای میوه شرح داده شود تا علت این استاده به طور علمی روشن گردد.

ز هزاران سال پیش خانم ها از عصاره برخی میوه ها جهت شادابی پوست خود استفاده می کردند. تحقیقات سال های اخیر نشان داده است میوه ها حاوی اسیدهایی به نام اسید میوه یا " آلفا ((هیروکسی اسید))" می باشند و به اختصار به صورت AHA گفته می شوند. این اسیدها قادر هستند که لایه های شاخی و سفت روی پوست و به خصوص صورت را حل کنند و ضمن شاداب و با طراوت کردن پوست، موادی از جمله ((اسانس)) همین میوه ها می توانند بهتر جذب پوست شده و باعث تحریک گردش خون و یا تحریک تولید سلول های جوان شده و با یک سلسله اثرات باعث طراوت و تازگی پوست شوند. البته با توجه به اینکه این اسیدها دارای خاصیت ضعیف اسیدی می باشند دارای اثرات کمی بوده و برای این منظور باید سالیان متمادی از آنها استفاده کرد.

این موضوع باعث جلب نظر همگان به اثرات این اسیدها شده، طوریکه در سال های اخیر کارخانجات، دست به تهیه آنها زده و از آنها کرم، ((لوسیون)) و فرآورده هایی به عنوان ضد چروک تهیه و به بازار عرضه کرده اند. تفاوت محصولات صنعتی با ((میوه)) های طبیعی در این است که غلظت این اسیدها در محصولات صنعتی بسیار بالاتر از میوه ها بوده، بنابراین دارای اثرات سریع و قوی هستند و در عوض استفاده زیاد و ممتد آنها خالی از اثرات جانبی نمی باشد. افرادی ه می خواهن از اثرات سوء اینگونه محصولات در امان بمانند، می توانند از ماسک بعضی میوه ها از جمله توت فرنگی استفاده کنند، به شرط آنکه صبر و حوصل کافی داشته باشند، چون اثر میوه های طبیعی به مراتب ضعیف تر و طولانی تر از محصولات شیمیایی بوده ولی عوارض جانبی آنها را به همراه ندارند.

برای استفاده از ماسک توت فرنگی می توان 5 تا10 عدد توت فرنگی تازه را پس از شستشوی کامل له کرده و پس از استحمام که منافذ
((پوست)) بازتر هستند، آن را روی صورت به مدت 20 دقیقه قرار داد و سپس صورت را با آب شست. این کار را می توان در فصلی که توت فرنگی است، یک روز در میان و یا دو روز در میان انجام داد. البته قبل از انجام این عمل فرد بایستی مطمئن شود که نسبت به این میوه حسیت ندارد. برای اطمینان از عدم حساسیت می توان با قرار دادن میوه له شده بر روی قسمت کوچکی از پوست دست یا صورت، آن را آزمایش کرد. توت فرنگی علاوه برداشتن اسیدهای گیاهی دارای اسانس خوش بویی است که وقتی به صورت ماسک مصرف می شود، جذب پوست شده و به اثرات اسیدهای میوه موجود در آن کمک می کند.

هم
نین این ماسک می توان ب عنوان یک ضد آفتاب متوسط در زمانی که آفتاب سوختگی رخ داده است، استفاده شود.


+اولا به علت تماس میوهها بر روی زمین ، خاک و کود ممکن است آلوده شود که باید آنرا شسته و سپس مصرف کرد. ثانیا بعضی از افراد نسبت به آن حساسیت دارند و ممکن است این حساسیت به صورت استفراغ و یا ناراحتیهای جلدی بروز کند. همچنین در افرادی که دارای ناراحتیهای پوستی میباشند ممکن است آنها را تشدید کند که باید این نکته مورد توجه قرار گیرد. توت فرنگی به علت داشتن اسید سالسیلیک در بعضی اشخاص ، ((کبد)) و ((مثانه)) را تحریک کرده و جوشهایی شبیه کهیر ایجاد میکند که به علت آلودگی خون و داخل بدن است. کسانی که معدهای حساس دارند یا مبتلا به بیماریهای کهیر ، ((اگزما)) و ((آسم)) هستند ، بهتر است از خوردن توت فرنگی پرهیز کنند.
!مبا مرتب با عنان
*((لبالو)) />*((به)) />*((یره گل سرخ)) />*((تمشک))
*((توت)) />*((رده بندی گیاهان دو له))
*((زردآلو)) />*((سیب)) />*((شاه توت))
*((گابی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [03:00 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:23 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:03 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:05 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [09:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [07:29 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:34 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [06:55 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..