منو
 صفحه های تصادفی
کاربرد لیزر در اندازه گیری و بازرسی
اواخر عمر امیر اسماعیل سامانی
روباه قرمز
امام عسگری علیه السلام و تبیین مقام ائمه علیهم السلام
مقتدر خلیفه عباسی
تیره عودالبرق
حوادث مهم در تاریخ انرژی هسته‌ای
دوره حکومت شاه اسماعیل دوم
سروران بهشت و طاووس آن
اختلالات خواب
 کاربر Online
886 کاربر online
Line: 1Lines: 1-51
-اتدباد +||V{maketoc}||
||__~~navy:@#13:::
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/biologycontentlist.html|فهرست مطالب زیست‌شناسی] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__||
^@#16:
!تنوع در ساختار کروموزومها

{*درک ما از تئوری کروموزومی ژنتیک، در درجه اول از mappingلوکوس ها که به فرمهای مختلف، آللی یا جهش در آن لوکوسها نیاز دارد بدست آمده است. تغییر در ماده ژنتیکی در سطوح بالاتر نیز انجام می شود مثل تغییر در بخش های بزرگی از کروموزومها با تغییر در تعداد کروموزومها در این فصل به بررسی چگونگی رخ دادن این تغییرات و نتایج آنها برای موجود زنده می پردازیم.
بطور کلی کروموزومها می توانند بطور خودبخودی یا تحت تاثیر پرتوهای یونیزه کننده، تنش های فیزیکی یا ترکیبات شیمیایی شکسته شوند. شکست کروموزومی می تواند برای یک کروماتید یا یک کروموزوم رخ دهد. وقتی شکست قبل از همانند سازی DNAرخ داده باشد، هنگام همانند سازی DNAدر فاز Sچرخه سلول، شکست نیز همانند سازی خواهد شد. در این مورد می گوییم شکست در سطح (Level)کروموزومی رخ داده است چون هر دو کروماتید دارای شکست شده اند. هر شکستی که بعد از فاز رخ دهد، دارای سطح کروماتیدی خواهد بود چون فقط در یک کروماتید رخ می دهد. به ازای هر شکست در هر کروماتید، دو انتها بوجود می آید. این انتهاها را انتهاهای چسبنده می نامند و این بدین معنی است که فرایندهای آنزیمی درون سلول می تواند آنها را دوباره به هم بچسباند. انتهاهایی که حاصل شکست باشند، به انتهاهای معمول در سایر کروموزومها اتصال نمی یابند. ( این امر به این علت است که انتهاهای معمولی در کروموزومهای سالم بوسیله ی ساختارهایی به نام تلومر (telomere)پوشیده شده اند ) انتها های حاصل از شکست ممکن است به یکدیگر اتصال یابند که برای این کار چند راه وجود دارد. راه اول اینست که دو انتهای چسبنده مربوط به هر کروماتید دوباره به یکدیگر متصل شوند. راه دوم، اتصال انتهای چسبنده حاصل از یک کروماتید، به انتهای چسبنده مربوط به کروماتید دیگر است که حاصل این کار تغییر در ماده ژنتیکی و نو ترکیبی آللها می باشد. شکستها چند گانه می توانند به نوترکیبی های مختلف و متفاوتی منجر شوند. این انحرافات کروموزومی نتایج ژنتیکی، تکاملی و فیزیولوژیکی بزرگی در پی خواهند داشت. انواع شکست و اتصالات مجرد که در این فصل توضیح داده شده اند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
I. شکستهای غیر سانترومری (noncentromic)

A. شکستهای تکی ( کروماتیدی )
1. restitution
2. حذف (detetion)
B. شکستهای تکی ( کروموزومی ) : پل (dicentric)
C. شکستهای دو تایی ( در یک کروماتید )
حذف
واژگونی
D. شکستهای دو تایی ( کروماتیدهای غیر خواهری )
1. جابه جایی معکوس
2. جابه جایی غیر معکوس
II. شکستهای سانترومری
A. fission
B. fussion
---
!شکستهای تکی کروماتیدی :
اگر شکست از نوع کروماتیدی باشد، انتهای حاصل از شکست ممکن است دوباره به هم متصل شوند. وقتی انتهاهای حاصل از شکست در یک کروماتید دوباره به هم متصل شوند ( که این عمل را restitutionنامند ) شکست هیچ نتیچه و تاثیری بر روی موجود زنده نخواهد داشت. اگر این انتهاها به یکدیگر متصل نشوند، حاصل شکست دو قطعه است که یکی فاقد سانترومر است و acentric fragment ( قطعه غیر سانترومری ) نامیده می شود و دیگری دارای سانترومر است و centric fragment( قطعه سانترومری ) نامیده می شود. قطعه غیر سانترومری، بطور معمول در طی تقسیم هسته به سلولهای دختر مهاجرت خواهد کرد زیرا دارای سانترومر است ولی قطعه غیر سانترومری پس از مدت نسبتاً کوتاهی از ایجاد شکست از بین خواهد رفت. زیرا از هسته بیرون خواهد رفت و تجزیه خواهد شد. به عبارت دیگر، بخش مانا، یعنی قطعه سانترومری ناحیه h_i_jخود را از دست داده است. پس از میتوز، سلولهای دختر که کروماتید شکسته شده را دریافت می کنند ممکن است نشانه های مختلفی را بروز دهند.
شبه غالب بودن (pseudodominance) ممکن است مشاهده شود ( کلمه pseudodominance پیشتر استفاده شده است هنگامیکه گفتیم آللهایی که روی کروموزوم X قرار دارند و در کروموزوم Yلوکوسی ندارند، با این که ممکن است مغلوب باشند ولی مثل یک آلل غالب عمل می کنند و تاثیر خود را نشان می دهند ) زیرا کروموزومی که همولوگ کروموزوم دارای شکست است، دارای لوکوسی هایی در ناحیه ی h_i_j خواهد بود ( زیرا این کروموزوم سالم است و شکست در آن ایجاد نشده است ) و آللهایی که در این ناحیه از کروموزوم سالم هستند حتی در صورت مغلوب بودن اثر خود را بروز می دهند که در اینصورت به آنها غالب گویند. دومین تاثیری که این نوع شکست در پی خواهد داشت اینست که بسته به طول قطعه حذف شده و نوع لوکوس های از دست رفته، شکست می توانند کشنده باشد. مثلاً اگر ژنهایی که برای متابولیسم سلول ضروری هستند در فرآیند شکست از دست بروند سلول دختری که آنها را دریافت می کند نمی تواند زنده بماند. اگر حذف قبل یا در خلال میوز رخ دهد، می توان آنرا زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.
---
!شکست های تکی کروموزومی :
یک شکست تکی اگر کروموزومی باشد می تواند تاثیردیگری نیز داشته باشد، ندرتاً قطعات سانترومری یک کروموزوم به یکدیگر متصل شده و یک کروموزوم دو سانترومری (dicentric)پدید می آورند. قطعات غیر کروموزومی هم به یکدیگر متصل شده یا اینکه بدون اتصال باقی می مانند.
::|| {picture=img/daneshnameh_up/3/3e/bioM0251.jpg}::||
::|| (شکست کروموزومی که بعد از آن اتصال های مجدد باعث بوجود آمدن یک کروموزوم دو سانترومری و یک قطعه غیر سانترومری(acentric) شده است.)||::
قطعات غیر سانترومری همانطور که قبلا ذکر شد از بین خواهند رفت. چون سانترومرها روی کروماتیدهای خواهری قرار دارند، کشیده شدن قطعه دو سانترومری (توسط رشته های دوک در طی میتوز یا میوز IIبه سمت دو قطب سلول باعث پدیده آمن یک پل در بین دو قطب خواهد شد. این پل ممکن است توسط نیروی کششی که توسط رشته های دوک اعمال می شود شکسته شده و یا اینکه بدون شکسته شدن فقط به یکی از دو سلول دختر وارد شود.
کروموزوم دو سانترومری الزاماً از وسط شکسته نمی شود. در صورت شکسته شدن کروموزوم دو سانترومری در نقطه ای غیر از وسط کروموزوم ( منظور از وسط کروموزوم همان نقطه تقارن ان با در نظر گرفتن محل آللها می باشد)، در یک رشته از کروموزوم شکسته حاصل، مضاعف شدن صورت گرفته است و در رشته دیگر حذف.
::||{picture=img/daneshnameh_up/d/d1/bioM0252.jpg}::
::(شکسته شدن یک پل دو سانترومری باعث مضاعف سازی و حذف های بیشتر می گردد )||::
بعلاوه، انتهاهای چسبنده تولید شده در هر دوی این قطعات، احتمال تکرار چرخه شکست – اتصال – پل (breakage_fusion_bridgeCycle)را در هر نسل افزایش می دهد. ناهماهنگی های ناشی از این مضاعف شدن و حذف شدن ها معمولاً باعث مرگ سلول خواهند شد.
دو شکست در یک کروماتید:
شکل زیر دو نتیجه ممکن را وقتی که دو شکست در یک کروماتید رخ می دهد نشان می دهد
( شکل )
::||{picture=img/daneshnameh_up/2/26/bioM0253.jpg}::
:: (دو پیامد ممکن بعد از ایجاد دو شکست در یک کروماتید )||::
یک راه، نوعی اتصال مجدد است که باعث حذف یک قطعه غیر سانترومری می شود که بعداً، از بین خواهد رفت. قطعه سانترومری باقیمانده که فاقد قطعه غیر سانترومری است، در واقع دچار حذف )(deletion)شده است ( در شکل بالا قطعه غیر سانترومری همان ناحیه e_f_gمی باشد) اگر قطعه غیر سانترومری به اندازه کافی بزرگ باشد، هنگام تشکیل تترادها در میوز، در صورتی که کروموزوم همولوگ کروموزومی که دچار حذف شده سالم باشد، در تترا حاصل از این دو کروموزوم یک برآمدگی بوجود خواهد آمد.
::||{picture=img/daneshnameh_up/7/7c/bioM0254.jpg}::
::(بر آمدگی در یک تتراد میوزی که نشاندهنده یک حذف در کروموزوم است. )||::
برآمدگی همچنین در کروموزومهای غدد بزرگ بزاقی Drosophilaقابل رویت است ( البته اگر حذف باعث مرگ سلول نشده باشد. )*}
---
! پیوند های خارجی
[http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0040.pdf]

#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 اردیبهشت 1385 [10:49 ]   2   زینب معزی      جاری 
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [09:29 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..