منو
 کاربر Online
398 کاربر online
تاریخچه ی: تنبلی چشم

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-14Lines: 1-78
-V{maketoc}
__ت م یا وپی (Amblyopia)__ ک در حدد 3% از ارا دیده می و منی می هد که چشم وره کودکی ی بیی یدا نکند . این تلا ه ممولا ر یک چم یه می شود بدلی اتال دید چشم نل ر اثر عوامل متف نظیر یوب انکساری ((ریی))، ((نزدیک بین ))یا ((آستیمتیسم)) ((انحراف چشم)) (چی یا استبی) و یا م افیت مسیر بیایی شی از عمی یر (( مارید)) ، کدرت ((قنیه)) و یا ((فتاگی پلک)) ر می . دم صی در م بیار هتر ود ویر ایاد ه ر چشم لم سب می ود تا ((غز)) بین دو چشم ((چشم)) ام ا بی ی انتخا کن و واق مسیر اس ویر از چشم یما غز را مدو و یا طلاحاً دید چشم یمار &quotاوش" ک.
+{DYNAMICMENU()}
__ژمه__ />*((واژگ چ پزشکی)) />__اا م__ />*(( سیه چشم)) />*((یمی)) />*((انا م یا ستریم)) />*((بیایای چشم)) />*((کی چم)) />*((رینی چشم))
*
((یرچی)) />*((نزدیک بینی م)) />*((چشم)) />*((الات ی شکی)) />__کای مرتبط__ />*((کتابای م پزشکی)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|ام شکی]__ />__یای رتبط__ />*ایتهی الی />**[http://tandorosti.com/default.aspx|پیک تندرتی] />**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/eyeatlas.htm|ط چم شکی]
**[http://www.noorvision.com/|
کز صح دید نور] />**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1589&Number=41|فصلمه بیا] />**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2094&Number=71|له چ پکی ایان]
**[http://dastjerdi.persianblog.com/|
دنتنیهی چشم پکی بای موم] />**[http://www.koodakan.org/Cnslt/magh/m32.htm|تبلی چشم]
**[http://www.irso.org/farsi/society/magazine_16_4/16_4_5.htm|
مله چشم پشکی ایرا]
**[http://www.boali.com/searchmedicine.htm|
مالب پکی] />*ایای خای />**[http://www.sciencenews.org/articles/20050312/fob1.asp|با علمی] />**[http://www.iranhealers.com/attlas/eye.htm|الس چ پکی]
**[www.ajo.org|ژو
رنال چشم پشکی]
**[http://www.aao.org/|آک
امی چ زشکی آمریکا] />**[www.revophth.com|موی چشم پشکی]
__گ
الری ویر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گاری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پز
شکی لامت]
-!علائم تنبلی چشم: +body=
-تنبلی چشم مول ر ی یر 6 ایاد ده و ا ودین ، معمان یا ک ش می شود. سیی کک ار ین کلا و می شد مکن است ا ع نایی، ستگی چشم و یا ((سر)) کای داشت با . اا ر غلب موارد کوک کای اد مکن عیم بیماری های مسبب تبلی چشم ی ((اناف چم)) و کدو ی مسیر بیایی مل مواید کر نی منر به ی وند . وی انیکه تنی م ناشی از ((یو اار)) اد تشیص آن کل است یا کدا ب را و م یر م بیند کبو دید در چشم ی را برا می کند . به همین یل دین مان ای ه عیت ی کودکا توج ویژه ی دات باشند. +|~|
{DYNAMICMENU}
~~green:::__
تنبلی چشم یا آمیوپی (Amblyopia)__ ::~~||
__تنب
لی چ ی بلوپی (Amblyopia)__ ک ر د 3% ا افراد یده می شود زمانی خ ی‌هد که چ دو کودکی د طبیعی یدا نکد. این اختلال ک ممول در یک ش دیده می شود ی اختلال دید ش ت بر ار امل ملف نظیر عی انکسای (((وبینی چشم|دوربینی)) ((ندیک بیی چشم|نزدیک بینی)) یا ((آستیگمای))) ، ((انحراف چشم یا سترابیسم|انحراف چشم)) وچی یا استریم) و ی عدم شفافیت سیر بینایی نی از عاملی نیر ((ب مروارید)) ، کدوت ((قنیه)) ، ی ((افادگی ک)) می‌هد. عد ووح تصویر در چشم بیمار و بهتر بودن تصویر ایجاد شده در چشم سالم سبب می‌شود تا غز بین دو چشم، م سالم را برای یدن اناب و در وق یر ارسال تصویر از چشم بیار به مز مدود و یا صطلاحاً دید چش یار ا "خاو" کند.||
ید کی />چشمان رخی کودکان ، با آنکه لم ه نظر مند اما از سلامتی و دید کای رخردار نیستن. رشد تمل مرکز بینایی در مغز از وران جنینی تا حدو ده سای دامه دارد ما داکثر سرعت رش آن تا س الگی است. نیه تکال دستا بیایی ، در این وران ، ید وح و مل است. در این مدت بخصص در سه سال اول زندگی ، ر عاملی ک بعث اشکال دید ، در یک یا هر دو چشم کوک ش رشد و تکامل ستگاه بینایی را توقف می‌سازد در نتیجه باعث کاهش میزان یایی طفل ی‌د. معنی این سخ آ ست ک امکان ارد چشمی ا که ز نظر ظاهر کال طبیعی است ز بینیی کا و طبیی برخوردا باشد.
-! درمان تنبلی چشم: +در صورتی که اشکال دید کودک ، قبل از پنج سالگی درمان شود، حتی اگر چشم در این مدت تنبل شده باشد با درمان ، بینایی کامل بدست می‌آید. پس از پنج سالگی ، هر چه درمان چشم تنبل بیشتر به عقب بیافتد، احتمال بدست آوردن بینایی کامل کمتر می‌شود. بطوری که پس از هفت تا ده سالگی ، درمان هیچ تاثیری در بینایی نخواهد داشت.
!شرح بیماری
آمبلیوپی نوعی کاهش بینایی است که
در آن نمی‌توان در چشم و یا در راههای عصبی بینایی هیچگونه عیب ارگانیک (ساختمانی) واضحی برای آن یافت ودر واقع از مواردی است که نه مریض چیزی می‌بیند و نه دکتر در چشم مریض چیزی می‌بیند از نقطه نظر بالینی زمانی تشخیص آمبلیوپی مسجل می‌ردد که حتی با بهتری تصحیح انکساری نیز نتوان ، دید بیمار را افزایش داد و در روی تابلوی اسنلن حداقل دو ردیف اختلاف دید وجود داشته باشد. در اینجا می‌توانیم بگوییم چشمی که دید کمتری دارد دچار آمبلیوپی است با شرط اینکه در ته چشم نیز نتوان هیچگونه ضایعه ارگانیکی که مسئول کاهش بینایی باشد، یافت نمود.
!علائم تنبلی چشم
این اختلال معمولاً در سنین زیر 6 سال ایجاد شده و اغلب توسط والدین ، معلمان و یا پزشک کشف می‌شود. در سنینی که کودک قادر به بیان مشکلات خود می‌باشد ممکن است از ضعف بینایی ، خستگی چشم و یا ((سردرد)) شکایت داشته باشد. اما در اغلب موارد کودک شکایتی ندارد و ممکن است علایم بیماریهای مسبب تنبلی چشم نظیر ((انحراف چشم یا استرابیسم|انحراف چشم)) و کدورتهای مسیر بینایی مثل آب مروارید و کدورت قرنیه منجر به تشخیص شوند. ولی زمانی که تنبلی چشم ناشی از ((معایب چشم|عیوب انکساری)) باشد تشخیص آن مشکل است زیرا کودکان به راحتی توسط چشم دیگر می‌بینند و کمبود دید در چشم بیمار را جبران می‌کنند. به همین دلیل والدین و معلمان باید به وضعیت دید کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشند.
!عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم
*در ((نزدیک بینی چشم|نزدیک بینی)) ، ((دوربینی چشم|دوربینی)) و ((آستیگماتیسم)) ، اگر دید هر دو چشم بسیار کم باشد، هر دو چشم و اگر تفاوت بین آنها زیاد باشد، چشم ضعیفتر نمی‌تواند تصویر واضحی از اشیاء دریافت کند و دچار تنبلی می‌شود. لوچی یا انحراف چشم نیز می‌تواند باعث دو بینی شده در نتیجه تصویر واضحی روی ((شبکیه چشم|شبکیه)) تشکیل نشود. بدین ترتیب مغز بتدریج برای حذف دو بینی ، تصویر چشم منحرف را حذف کرده و تنبلی چشم ایجاد خواهد شد.
-خوبختانه تنبلی شم ر صویک ر مان مناسب تشخیص داده شود براتی قال درمان ست. درمان تنبلی شم ممولاً بصورت بستن چشم سالم و وادار کردن مغز به دیدن با چشم تنبل است. این درمان ممکن ست هفه ها و ی ی ماه ها طول بکشد که الته چم سالم اید به تناوب باز شود. در مواردی که تی ناشی از یوب انکساری ست تجویز ((عینک)) یا ((لنز)) سبب وضوح صویر در شم معیوب و رمان تنبلی خواهد شد. مواری نیز که تنبلی ناشی اراف شم است با ((جراحی چشم|جراحی)) و اصلاح انراف قابل درمان است. نکته ای که باید به آن وجه داشت ین است که مسیر های بینایی ت نین 8 ا 10 سالگی تکامل می ابند دمان تنبل چشم بعد از این سنین امکان پذیر نیست. بنابراین در صورتیکه چشم بل در نین پایین درمان نشو بعد از سن 10 اگی در اکثر موارد هیچ درمانی نواهد داشت و ممکن است منجر به از دست رفتن شدید ید در یک چشم شود. />
برای جل
وگیری از تنبلی چش، کودک باید بعد از تلد در زایشگاه توسط متخصص کودکان و در سنین 3 تا 4 ماهگی 2 تا 3 سالگی توسط شم پزشک معاینه شو. وشبختاه ایا در ایران طرحی برای وگیری از تبلی چشم اجرا شده است که در آ کیه کدکان مهد کودک ها و آمادگی به ریان تحت معایه قار می گیرند. بناراین توصیه می شود در ورتیکه کودک خود را نزد چشم پزشک نبرده اید و کودک شما در سنین کودکستان و آمادگی است با کت در این رح از سلامت بییی کودک خود طمین یابید.
+وکان م ن و ا مشاهده و درک ایا ندی بیش از اشیا و و کا اند. ر یک نزیک ین و یگری دورین باش ک چشم ندیک بین ا رای بینایی تی میدد، بنابرین چشم رین مود اساده قرا مییرد و تنبلی یدا یکند. این نو ختلا ااحا یزمتری ام دارد. حا ایر تی ممکن است با تنلی دو چم د.
 +*اشکالات مادرزادی در ((ساختمان چشم)) ، مانند ((آب مروارید)) و ((پایین افتادگی پلک)) باعث می‌شود که چشم نتواند تصویر واضحی از اشیاء دریافت کند و بتدریج دچار تنبلی شود. در مورد کاتاراکت بهترین درمان عمل جراحی است که اگر پس از تولد تا سه ماهگی هرچه سریعتر صورت بگیرد، نتیجه بهتری خواهد داشت. اما پس از سه ماهگی نتیجه چندان رضایت بخش نخواهد بود.
 +!پیشگیری
 +تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی است که اگر به موقع تشخیص داده و درمان نشود، فرد را از یک چشم بسیار کم بینا یا نابینا می‌کند و با تشخیص به موقع ، به راحتی و کاملا قابل درمان است. اما تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم تشخیص بموقع عوامل ایجاد کننده آن است و چون بسیاری از این عوامل برای خانواده‌ها ناشناخته است، چشم همه کودکان باید حداقل سه بار قبل از دبستان در زمانهای مختلف معاینه شود. همچنین اگر کودکی انحراف چشم دارد، والدین باید به محض تشخیص ، او را نزد متخصص برده و تحت درمان قرار دهند.
 +!درمان
 +درمان تنبلی چشم معمولاً بصورت بستن چشم سالم و وادار کردن مغز به دیدن با چشم تنبل است. این درمان ممکن است هفته‌ها و یا حتی ماهها طول بکشد که البته چشم سالم باید به تناوب باز شود. در مواردی که تنبلی ناشی از عیوب انکساری است تجویز ((عینک)) یا ((لنز)) سبب وضوح تصویر در چشم معیوب و درمان تنبلی خواهد شد. مواردی نیز که تنبلی ناشی از انحراف چشم است با جراحی و اصلاح انحراف قابل درمان است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که مسیرهای بینایی تا سنین 8 تا 10 سالگی تکامل می‌یابند و درمان تنبلی چشم بعد از این سنین امکان پذیر نیست. بنابراین در صورتیکه چشم تنبل در سنین پایین درمان نشود بعد از سن 10 سالگی در اکثر موارد هیچ درمانی نخواهد داشت و ممکن است منجر به از دست رفتن شدید دید در یک چشم شود.
 +*گاهی اوقات مدت درمات چند سال است. در این صورت والدین طفل باید استقامت ، پشتکار و حوصله لازم را داشته باشند و از رفت و آمد نزد متخصص و سایر مشکلات جنبی آن خسته نشوند.
 +*اگر متخصص توصیه کرد چشم کودک را ببندید، طبق دستور او عمل کنید و چشم کودک را کمتر یا بیشتر از زمان تعیین شده نبندید.
 +*در صورت تشخیص تنبلی چشم ، حتما تا پایان ده سالگی پیگیر وضعیت بینایی و تغییرات عیوب انکساری کودک باشید.
 +*برای جلوگیری از تنبلی چشم، کودک باید بعد از تولد در زایشگاه توسط متخصص کودکان و در سنین 3 تا 4 ماهگی و 2 تا 3سالگی توسط چشم پزشک معاینه شود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آب مروارید))
 +*((آستیگماتیسم))
 +*((بیماریهای چشم))
 +*((پایین افتادگی پلک))
 +*((پیر چشمی))
 +*((دوربینی چشم))
 +*((معایب چشم))
 +*((نزدیک بینی چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [13:30 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [20:09 ]   7   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [01:42 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [01:40 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [20:55 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [20:54 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [20:50 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [20:49 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..