منو
 کاربر Online
428 کاربر online
Lines: 1-36Lines: 1-46
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-بسیاری از ((فلزات)) را می‌توان به روشهای مکانیکی مثلا با گردهای ساینده ( مانند ((ماسه)) و غیره ) و ((پشم فولادی)) ( سیم ظرف شویی ) و براده مسی و یا روی و با ((پارچه پنبه‌ای)) که دارای ((سیم مسی)) باشد و نظیر آنها پاک نمود. در ضمن می‌توان برای پاک کردن فلزات از روشهای شیمیایی نیز استفاده کرد.
!((طلا))
((طلای خالص)) بر اثر عوامل جوی تغییری نمی‌کند فقط ممکن است به مرور سطح آن کثیف شود. اما از آنجائیکه طلای خالص برای تهیه زینت آلات و ظروف و غیره نرم است معمولا ((آلیاژ)) آنرا با ((نقره)) و یا ((مس)) استعمال می‌نمایند. فلزات نقره و مس موجود در این آلیاژها بر اثر هیدروژن سولفوره و گوگرد و برخی از ترکیبات جامد و یا محلول گوگرد بمرور تولید سولفور نقره و سولفور مس که سیاه رنگ است می‌نمایند. در نتیجه ((آلیاژ طلا)) با گذشت زمان بر اثر تاثیر ((مواد شیمیایی)) و ((عرق|عرق بدن)) و گازهای مضره و لوازم آرایشی و پودر و غیره کم و بیش تیره می‌گردد.
!طریقه پاک کردن اجسام طلایی بدون جلا
240 گرم ((جوش شیرن)) و 100 گرم ((کلرور دولشو)) و 60 گرم ((نمک طعام)) را در یک لیتر ((آب مقطر)) حل می‌کنند و آنگاه آنرا گرم می‌نمایند و اجسام طلایی را در آن قرار می‌دهند تا کاملا با جلا گردند آنگاه با آب مکرر این اجسام را می‌شویند و با مالیدن ((خاک اره)) گرم به آن خشک می‌نمایند. ممکن است اجسام طلایی را که زیاد کثیف نشده‌اند را با شستن بوسیله ((آب صابون)) و خشک نمودن با خاک اره پاک نمود.
!((نقره))
نقره را باید مخصوصا در مقابل ((گوگرد)) و ترکیبات گوگردی حفظ نمود زیرا با آنها ترکیب تولید سولفید نقره می‌نماید که سیاه رنگ می‌باشد. اگر کارد و چنگال نقره‌ای با غذاهای تخم مرغ‌دار و ماهی‌دار و غیره تماس پیدا کنند بمرور یک قشر زرد تا قهوه‌ای زشت از سولفور نقره روی آنرا می‌پوشاند، کارد و چنگال نقره‌ای و یا آب نقره‌دار را نباید گذاشت تا با پشم سفید تماس حاصل نمایند زیرا معمولا ((پشم)) را بوسیله ترکیبات گوگردی سفید می‌نمایند.
!طریقه پاک کردن نقره
برای پاک کردن نقره می‌توان از ((آمویناک) ، ((خاکستر سیگار)) ، محلول گرم و غلیظ براکسی ، محلول 7% ((پتواوره)) ، محلول 10% ((اسید سولفوریک)) ، ((صابون)) پاک کننده نقره ، گرد پاک کننده نقره ، مایع پاک کننده نقره ، ((محلول سیانور پتاسیم)) ، گرد کربنات سدیم و یا پتاسیم و جوش شیرین استفاده نمود.
!اپاک کردن فلز ((قلع))
آلات و ادوات قلعی را برای پاک کردن در آب کربنات سدیم‌دار می‌گذارند سپس آنرا با گیاه معروف به نام دم اسب که قبلا بوسیله محلول کربنات سدیم نرم شده است سیلیسیک می‌باشد و نا پاکی‌های روی قلع را که قبلا بوسیله محلول ((کربنات سدیم)) نرم شده است جدا می‌سازن
د.
+بسیاری از ((فلز|فلزات)) را می‌توان به روشهای مکانیکی مثلا با گردهای ساینده ( مانند ماسه و غیره ) و پشم فولادی ( سیم ظرف شویی ) و براده مسی و یا ((روی)) و با پارچه پنبه‌ای که دارای سیم مسی باشد و نظیر آنها پاک نمود. در ضمن می‌توان برای پاک کردن فلزات از روشهای شیمیایی نیز استفاده کرد.
-رای اک کدن قل می وا ((ماه ی)) ک قبل دری ی اسیتک به آن زده د نیز استفده نمو. پس پک مودن مل مل اک د ا با ((کیژن)) یک کهن ک لی کد. />!ا کدن ((بن)) و ((مس)) />با مالیدن یک کنه ک ا ید اسیی یا اید سولفوریک ریق تر شد بر روی ((م)) زگ آنر اک نمو. ولی ید ی اسید و اک ک و گ رنگ م اکی م مید ه ر ار اید بدیل ه ((نمک)) شد زو پک می‌گردد.
!پاک کردن ((ه)) ((فولاد))
اگر که نگی روی و اد ب می‌ون آنرا ا سایئدن وسیه ری نرمه ن و رون اک نمد. البه اگر گدها و مایعا اک کنده ی در رس باش م آسان می‌د. ال افا یافد. با ی (()) و یک کهنه می‌تون نگ را پاک کرد. />!پاک کردن ((آومینی))
رای اییدن و اک رد لومینیم ک یهای مصو (سیم ر شیی) کار می‌بند. با یم رنی و رد سنگ پا صابون کربا کیم نم غره م می‌وان لومییم را پاک نود با م براکس که کمی ((آمونیاک)) ب ن افزوده ه هچین ا ملو سرکه و اسیدهای آی رقیق هم می‌تان آلومینیم ا ک کرد. از آنجایی ک اسید کرریک و ود وان رقیق کبنات یم ول ((و شیرین)) آلومینیم ا ه ه ناپک ت باشد یتر می‌ود نباید این مولها وف لومییی ا ک نمد.
+
{img src=img/daneshnameh_up/a/ae/Gold202_jpg.jpg}

!
لا />((طا|لی اص)) ار ل ی ییی نمیکند، فق مکن است ه مرو س ن کثی شود. ام ز آجائی که ای الص برای هیه ینت آلات و ظروف و غیره نر ت، عمول ((آیا)) نرا ب ((نقه)) و یا ((مس)) استعمال مینمایند. لزات نقره م موو در این لیاا بر ار __هیدروژن سولفوره__ __((گوگرد))__ برخی از ترکیبات جام ی ول گگر ب مرو تولید ولفو نقه و ولفور م که یه رن ست مایند.

نیه ، آیژ طا گشت زا اثر ای ((مود شیمیای)) و ق دن و ازهای مر و لوام آرایی و پودر و یه ک و یش یره می‌گردد.
!!طریقه پاک کردن جسا طایی بدون جلا
240 گرم __جش یرین__ و 100 گرم __کلرور ش__ و 60 گر __ک طعام__ را در یک لیتر ((آب مق)) ل می‌کنن و نگاه آن را گم می‌نماین و اجسا طیی را در ن رار می‌دند تا کاملا ب جلا گرن. آنگه با آب مکرر این اسا را ی‌شویند ا لیدن __ک ره__ م ب آن ک می‌نمید. ممکن ا اسا طای را که زیاد کثف نده‌اند، با شست وی ب صابون و خشک نمون ا خاک اره پاک نود.
!
نره
نقه را اید خصوصا در قابل وگرد رکیبات گوگردی حفظ نمود یرا با آها ترکیب ولی __سولفی نقر__ ی‌نمای که سیاه رنگ می‌بشد. اگ کر و نگا نرای ا غذای خم رغدار ماهی‌ا و غیر تماس پیدا کند به مر یک ر زرد قه‌ای شت از ولفور قره روی آرا می‌وا. کارد و چنگا قرهی و ی ((کاری لات| ر)) ا نای ذات ت با __پشم فی__ تمس حص نمایند یا مولا پم ا وسیه ترکیبات گگردی سی می‌نماید.
-آگر ظروف آلومینیمی ((اهای آهندار)) مل ((اسفنا)) بپزند روی آلومینی رسوب آهن که سمی نیست می‌نیند اگر ((ای اسیدی)) در این ظرف بپزند ین رسوب آهن مربه از بین می‌رود.
!پاک کردن ((مرمر))
اگر لکه جوهر روی مرمر بیافتد می‌توان آنرا با هیدرواکسالات C2O4HK پاک کرد. برای پاک کردن چربی از روی مرمر مخلوط ((بنزین)) و ((اکسید منیزیم)) بکار می‌برند. سایر ناپاکیها مرمر را هم می‌توان با ((نفت)) ، ((روغن ترپانتین)) ، محلول ((کربنات سدیم)) ، ((سنگ پا)) ، ((آب اکسیژنه)) ، محلول رقیق ((آمونیاک)) و کلرور دوشو پاک نمود. برای پاک کردن مجسمه‌های مرمری یک خمیری از اکسید منیزیم و تترکلروکربن بضخامت یک سانتی‌متر روی آن را می‌مالند آنگاه پس از پاک کردن با قلم مو آب اکسیژنه 3% روی آن می‌زنند. برای پاک کردن مرمر نباید اسید بکار برد زیرا مرمر بر اثر اسید حل شده تولید اینرید کربنیک می‌کند. (مرمر کربنات کلسیم است)
!پاک کردن ((لینولئوم))
برای پاک کردن لینولئوم باید با ((آب صابون)) نیمه گرم و ماهوت پاک کن آنرا خوب شست و سپس با ((واکس)) مخصوص لینولئوم آنرا واکس زد. از آنجائیکه در ساختمان لینولئوم ((روغن کتان)) بکار رفته نباید برای تمیز کردن آن از اجسامی که حلال روغن هستند مانند کربنات سدیم و صابون کربنات سدیم‌دار و سود سوزان و نظیر اینها استفاده نمود.
!پاک کردن ((چرم))
دستکش‌های چرمی را بوسیله یک گلی که از مخلوط کردن 350 گرم کلرور دوشو و 450 گرم ((صابون)) ریز شده و 30 گرم مایع آمونیاک و 600 گرم آب درست می‌کنند پاک می‌نمایند در این مخلوط مخصوصا کلرور دوشو وظیفه از بین بردن کثافات را دارد. آمونیاک و صابون نیز چربیهای چسبیده به چرم را حل می‌کنند. ممکن است چرم را با مخلوطی از یک قسمت روغن ترپانتین و دو قسمت بنزین و یا ((آب)) که به آن یک سوم قسمت آمونیاک افزوده شده پاک نمود. لکه‌های تازه مرکب را از روی چرم با اسید سیتریک ( ((جوهر لیمو)) ) پاک می‌کنند.
+
{img src=img/daneshnameh_up/5/5d/p0259sauceboats2.jpg}

!!طریقه پاک کردن نقره
برای پاک کردن نقره ، می‌توان از
آمویناک ، خاکستر سیگار ، محلول گرم و غلیظ براکسی ، محلول 7% پتواوره ، محلول 10% ((اسید سولفوریک)) ، صابون پاک کننده نقره ، گرد پاک کننده نقره ، مایع پاک کننده نقره ، محلول سیانور پتاسیم ، گرد کربنات سدیم و یا پتاسیم و جوش شیرین استفاده نمود.
!پاک کردن فلز قلع
آلات و ادوات قلعی را برای پاک کردن در __آب کربنات سدیم‌دار__ می‌گذارنند. سپس آنرا با گیاه معروف به نام __دم اسب__ که قبلا بوسیله محلول کربنات سدیم نرم شده است، __سیلیسیک__ می‌باشد و ناپاکی‌های روی ((قل)) ا که قبلا بوسیله محلول کربنات سدیم ، نرم شده است جدا می‌سازند. برای پاک کردن قلع می توان از ماسه سفید که قبلا قدری اسید اسیتیک به آن زده شده نیز استفاده نمود.

پس
از پاک نمودن محل پاک شده را با ((اکسیژن)) یک کهنه خشک صیقلی کرد.
!پاک کردن برنج و
م
با ما
لیدن یک کهنه که با ((اسید استیک)) و یا اسید سولفوریک رقیق‌تر شده مرطوب شده است بر روی مس ، می‌توان زنگ آنرا پک نمود. ولی بعدا باید بقیه اسید را از روی مس پاک کرد. زنگ مس ، اکسید مس می‌باشد که بر اثر اسید ، تبدیل به نمک شده و زود پاک می‌گردد.
!پاک کردن
آهن و فولاد
اگر لکه زنگی ، ر
وی آهن و فولاد باشد می‌توان آنرا با سایید بوسیله قدری نرمه سنگ و روغن پاک نمود. البته اگر از گردها و مایعات پاک کننده فروشی در دسترس باشد، عمل آسان‌تر می‌شود. اغلب اتفاق می‌ا‌فتد با قدری ((نفت خام|نفت)) و یک کهنه می‌توان ((خوردگی فلزات|زنگ)) را پاک کرد.


{img src=img/daneshnameh_up/2/22/metal1.jpg}

!پاک کردن آلومینیم
برای ساییدن و و پاک کردن ((آلومینیم)) ، سیم
های مخصوص (سیم ظرف شویی) بکار می‌برند. با سیم برنزی و گرد سنگ پا و صابون و کربنات کلسیم نرم و غیره هم می‌توان لومینیم را پاک نمود. با محلول بوراس که کمی آمونیاک به آن افزوه شده است، همچنین با محلول سرکه و یدهای آلی رقیق هم می‌توان آلومینیم را پاک کرد. از آنجایی که اسید کلریدریک و سود سوزان رقیق و کربنات سدیم و محلول جوش شیرین ، آلومینیم را هر چه ناپاک تر باشد بیشتر می‌خورند، نباید با این محلولها ظروف آلومینیمی را پاک نمود.

اگر در ظروف آلومینیومی ، غذاهای آهن‌دار مثل __اسفناج__
بپزند، وی آلومینیم ، رسوب آهن که ی نیست می‌نشیند. اگر ذای اسیدی در این ظرف بپزند، این رسوب آهن از بین می‌رود.
!پاک کردن مرمر
اگر لکه جوهر روی مرمر بیافتد، می‌توان آنرا با __هیدرواکسالات__ __C2O4HK__ پاک کرد. برای پاک کردن ((چربی)) از روی مرمر ، مخلوط ((بنزین)) و اکسید منیزیم بکار می‌برند. سایر ناپاکیهای مرمر را هم می‌توان با نفت ، روغن ترپانتین ، محلول کربنات سدیم ، سنگ پا ، ((آب اکسیژنه)) ، محلول رقیق آمونیاک و کلرور دوشو پاک نمود.

برای پاک کردن مجسمه‌های مرمر یک خمیری از اکسید منیزیم و تتراکلری کربن به ضخامت یک سانتی‌متر روی آن را می‌مالند. آنگاه پس از پاک کردن با قلم مو ، آب اکسیژنه 3% روی آن می‌زنند. برای پاک کردن مرمر نباید اسید بکار برد. زیرا مرمر بر اثر اسید حل شده تولید ((دی‌اکسید کربنیدرید کربنیک)) می‌کند (سنگ مرمر همان کربنات کلسیم است).
!پاک کردن لینولئوم
برای پاک کردن __لینولئوم__ ، باید با آب صابون نیمه گرم و ماهوت پاک کن آنرا خوب شست و سپس با واکس مخصوص لینولئوم آنرا واکس زد. از آنجائی که در ساختمان لینولئوم ، __روغن کتان__ بکار رفته است، نباید برای تمیز کردن آن از اجسامی که حلال روغن هستند مانند کربنات سدیم و صابون کربنات سدیم‌دار و سود سوزان و نظیر اینها استفاده نمود.
!پاک کردن چرم
دستکش‌های چرمی را بوسیله گلی که از مخلوط کردن 350 گرم کلرور دوشو و 450 گرم صابون ریز شده و 30 گرم مایع آمونیاک و 600 گرم آب درست می‌کنند، پاک می‌نمایند. در این مخلوط ، مخصوصا کلرور دوشو وظیفه از بین بردن کثافات را دارد. آمونیاک و صابون نیز چربهای چسبیده به چرم را حل می‌کنند. ممکن است چرم را با مخلوطی از یک قسمت روغن ترپانتین و دو قسمت بنزین و یا آب که به آن ، یک سوم قسمت آمونیاک افزوده شده است، پاک نمود. لکه‌های تازه مرکب را از روی چرم با ((اسید سیتریک)) ( جوهر لیمو ) پاک می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آب اکسیژنه))
 *((آلیاژ)) *((آلیاژ))
-*((اکسید فلات)) +*((اسید یتریک))
 *((اکسیژن)) *((اکسیژن))
-*((خوا فلزات)) +*((تمیز کردن شیمیایی برخی از لوام نزل))
*((خوردگی
فلزات))
*((عناصر واسطه
))
 *((فلز)) *((فلز))
-*((فلزات)) 
 *((مواد شیمیایی)) *((مواد شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 02 دی 1384 [17:59 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 02 دی 1384 [17:56 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:36 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [15:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..