منو
 کاربر Online
3148 کاربر online
تاریخچه ی: تمرینات تاکتیکی تنیس

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-50Lines: 1-44
 V{maketoc} V{maketoc}
 ~~maroon:تمرینات تاکتیکی ~~maroon:تمرینات تاکتیکی
 !اهداف و اصول  !اهداف و اصول
 *از طریق فشار آوردن بر خود موثر بودن ((تاکتیک)) ها را افزایش دهید .  *از طریق فشار آوردن بر خود موثر بودن ((تاکتیک)) ها را افزایش دهید .
 *ایجاد آستانه تحمل بالای اعصاب خوردی  *ایجاد آستانه تحمل بالای اعصاب خوردی
-*فهم اقدامات موفق و غیر موفق در موقعیتهای مختلف تمرینات تاکتیکی هوش و تخیل بازیکن را نیاز دارد . در مو قعیتهای مختلف احتمالات محدود و مقررات خاص ایجاد کنید ( مثلاً پاسخ به سرویس ضربدری به صورت زاویه دار یا در حال دویدن بک هند اسلایس ضربدری بزند ) . تمرینات دو ضربه ای ( مثل لاب و جا خالی ، ضربه زاویه ای و عمیق به سوی دیگر زمین ) +*فهم اقدامات موفق و غیر موفق در موقعیتهای مختلف تمرینات تاکتیکی هوش و تخیل بازیکن را نیاز دارد . در مو قعیتهای مختلف احتمالات محدود و مقررات خاص ایجاد کنید .
   
 __جنبه های مهم دیگر:__  __جنبه های مهم دیگر:__
 *بازیکن باید از محدودیت ها و احتمالاتش آگاه باشد .  *بازیکن باید از محدودیت ها و احتمالاتش آگاه باشد .
 *بازیکن باید بر تنوع و دقت سرویس هایش در ((تمرینات)) تاکید داشته باشد .  *بازیکن باید بر تنوع و دقت سرویس هایش در ((تمرینات)) تاکید داشته باشد .
 *از تحلیل ((ویدیویی)) بازی دیگران استفاده کنید .  *از تحلیل ((ویدیویی)) بازی دیگران استفاده کنید .
 *در موقعیتهای متنوع تمرین کنید .  *در موقعیتهای متنوع تمرین کنید .
 *همواره از همبازی در تمرینات تاکتیکی استفاده کنید .  *همواره از همبازی در تمرینات تاکتیکی استفاده کنید .
 *مربی شما باید تمریناتی را ایجاد کند که شما در هر موقعیت بیش از یک گزینه داشته باشید .  *مربی شما باید تمریناتی را ایجاد کند که شما در هر موقعیت بیش از یک گزینه داشته باشید .
 *تمرین مسابقه ای ( ((ست شماری)) ) با حریف های متفاوت و بازی با دادن ((آوانس)). *تمرین مسابقه ای ( ((ست شماری)) ) با حریف های متفاوت و بازی با دادن ((آوانس)).
 *اهداف مختلف ضربه ها را ترکیب کنید ( ضربه برنده ، منجر به ، جلوگیری ) با 5 موقعیت بازی ( سرویس ، پاسخ ، ته زمین ، پیشروی ، بازی جلوی تور ) . *اهداف مختلف ضربه ها را ترکیب کنید ( ضربه برنده ، منجر به ، جلوگیری ) با 5 موقعیت بازی ( سرویس ، پاسخ ، ته زمین ، پیشروی ، بازی جلوی تور ) .
-!راهنمایی در مورد تمرینات تاکتیکی +!بعضی از راهنمایی در مورد تمرینات تاکتیکی
 *درصد زیادی از ((تمرین)) باید بر بیشترین موقعیت تکراری در ((مسابقه)) باشد ( مثل ((سرویس)) و پاسخ آن )  *درصد زیادی از ((تمرین)) باید بر بیشترین موقعیت تکراری در ((مسابقه)) باشد ( مثل ((سرویس)) و پاسخ آن )
 *تمرین را با 4 ضربه رالی طراحی کنید:  *تمرین را با 4 ضربه رالی طراحی کنید:
-**سرویس بعد ضربه زمینی قدرتی ( ترجیحاً ((فورهند)) )  
-**سرویس و اولین والی  
-**پاسخ سرویس و بعد یک ضربه عبوری درست و حسابی ( یا ((لاب)) )  
-**پاسخ تهاجمی و ((والی)) حسابی ( یا ((آبشار)) )  
 *((تمرینات تاکتیکی)) بر مبنای نوع زمین باشد ( 1 الی 8 ضربه برای رُس و 6 ضربه برای زمین سفت )  *((تمرینات تاکتیکی)) بر مبنای نوع زمین باشد ( 1 الی 8 ضربه برای رُس و 6 ضربه برای زمین سفت )
 *ضربات متنوعی بزنید ( ارتفاع ، سرعت و اسپین ) و سپس در مورد ضربات خود نظر بدهید .  *ضربات متنوعی بزنید ( ارتفاع ، سرعت و اسپین ) و سپس در مورد ضربات خود نظر بدهید .
 *هر پوئن را طوری بازی کنید که انگار پوئن آخر است برابر است با : به شدت متمرکز ، در حال حمله ، فعالانه . در هر رالی تلاش کنید که بهترین ضربه تان را بزنید .  *هر پوئن را طوری بازی کنید که انگار پوئن آخر است برابر است با : به شدت متمرکز ، در حال حمله ، فعالانه . در هر رالی تلاش کنید که بهترین ضربه تان را بزنید .
-*از تاکتیک هایی استفاده کنید که قبلاً در آن موفق بوده اید و ضریب اطمینان بالایی داشته باشد . />*مثل یک ((زنبور عسل)) فعالانه تمام پوئن ها را به نفع خود تمام کنید .
*بازی تهاجمی کنید و فقط با کنترل تلاش کنید که حریف را مجبور به خطا کنید به جای این که هر دفعه بخواهید خودتان پوئن را با ضربه برنده به نفع خود تمام کنید .

*سعی کنید بیشترین پوئن ممکن را برید ، آنگاه به احتمال100% مسابقه را خواهید برد .
*نگذارید که در پ
وئن های مهم کنترل احساساتتان از دست برود و تحت فشار بروید .
*تا وقتی موفق هستید از تاکتیک های خودتان استفاده کنید و اگر مجبور شدید آنرا به شکل بهتر عوض کنید
.
*از زمانهای بین رالی و دیگر زمانها کمال استفاده را ببرید
.
+*از تاکتیک هایی استفاده کنید که قبلاً در آن موفق بوده اید و ضریب اطمینان بالایی داشته باشد .
*سعی کنید بیشترین پوئن ممکن را برید ، آنگاه به احتمال100% مسابقه را خواهید برد و ....
   
 !تمرینات تاکتیکی !تمرینات تاکتیکی
 *مسابقه ای بازی کنید و هر کس 3 ((پوئن)) پشت سر هم برد برنده است .  *مسابقه ای بازی کنید و هر کس 3 ((پوئن)) پشت سر هم برد برنده است .
 *مسابقه ای بازی کنید و هر کس پوئن اول را برد 30 بر صفر به نفعش شود ( بجای 15 بر صفر ) .  *مسابقه ای بازی کنید و هر کس پوئن اول را برد 30 بر صفر به نفعش شود ( بجای 15 بر صفر ) .
 *بازی با پوئن را با ایجاد یک موقعیت تاکتیکی آغاز کنید ( همبازی یا مربی برای بازیکن توپ می فرستد ) .  *بازی با پوئن را با ایجاد یک موقعیت تاکتیکی آغاز کنید ( همبازی یا مربی برای بازیکن توپ می فرستد ) .
 !تمرینات برای بازی کیفیتی حمله ای !تمرینات برای بازی کیفیتی حمله ای
 *بازیکن ها پوئنی بازی می کنند ولی زمینشان نصف ((زمین دوبل)) است و نمی توانند از خط انتهایی سرویس بیرون بروند .  *بازیکن ها پوئنی بازی می کنند ولی زمینشان نصف ((زمین دوبل)) است و نمی توانند از خط انتهایی سرویس بیرون بروند .
 *بازیکن ها پوئنی بازی می کنند . بازیکن A ((سرو)) و والی میکند ، بازیکن B باید پاسخ را به نقطه مشخص بزند .  *بازیکن ها پوئنی بازی می کنند . بازیکن A ((سرو)) و والی میکند ، بازیکن B باید پاسخ را به نقطه مشخص بزند .
 *بازیکن ها پوئنی بازی می کنند . بازیکن A بازی را ریز و حمله ای آغاز می کند ولی باید مجبور باشد ضزبه دوم رالی اش را والی بزند .  *بازیکن ها پوئنی بازی می کنند . بازیکن A بازی را ریز و حمله ای آغاز می کند ولی باید مجبور باشد ضزبه دوم رالی اش را والی بزند .
 *رالی کنند . باید توپ بعدی را محکم تر از توپ قبلی بزنند تا به مرز کنترل برسند سپس از اول آغاز کنند .  *رالی کنند . باید توپ بعدی را محکم تر از توپ قبلی بزنند تا به مرز کنترل برسند سپس از اول آغاز کنند .
 *رالی کنند . می توانند از یک مقیاس مثلاً 1 تا 10 استفاده کنند و و مشخص کنند که سرعت این ضربه ای که زدند کجای این مقیاس قرار گرفته است .~~ *رالی کنند . می توانند از یک مقیاس مثلاً 1 تا 10 استفاده کنند و و مشخص کنند که سرعت این ضربه ای که زدند کجای این مقیاس قرار گرفته است .~~
 +!::~~blue:برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید~~::
 !منبع: !منبع:
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/} +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [19:36 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [07:10 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [14:47 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..