منو
 کاربر Online
682 کاربر online
تاریخچه ی: تمرکز در تنیس

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:3
تعریف و اهمیت

یک تعریف ساده برای اهمیت تمرکز در تنیس اینست که ، تمرکز توانایی ذهنی و روانی برای باقیماندن در زمان حال است . تمرکز توانایی معطوف شدن بر نشانه های جاری مسابقه یا تمرین کنونی و همچنین شامل باقی ماندن و توجه کامل در طی مسابقه یا تمرین است .
تمرکز احتمالا مهمترین مهارت ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در ورزش تنیس رقابتی و مسابقه ای است . در هنگام بازی ، بازیکن دارای یک زمینه ی توجهی است که در بر گیرنده ی تمام محیط بیرونی و درونی است که می تواند بر آن تمرکز نماید .
تمرکز خوب و مناسب معطوف شدن بر جنبه های توجهی عملکرد است . در حالیکه تمرکز نامناسب ، معطوف گشتن بر ابعاد نامربوط عملکرد است و بنابر این بازیکن نیاز دارد که بداند کدام تمرکز مربوط به نشانه های عملکردی در هر موقعیت از مسابقه است .
تمرکز کلید کنترل هیجانات بازیکن است . همچنین این موضوع به بازیکن کمک می کند تا بر بنیان های مفید افکارش ( برای مثال نگاه کردن و تعقیب توپ ) معطوف گردد و نیز او را از پرداختن به تفکرات منفی حفظ می نماید ( برای مثال مواظب باش بر گشت توپ را از دست ندهی ) . اگر فکر و اندیشه ای متفاوت از عمل وی باشد ، عملکرد نابسامان و زایل خواهد بود.


انواع

 • گستره ی تمرکز می تواند وسیع یا باریک باشد .
 • در حالیکه جهت تمرکز ممکن است بیرونی یا درونی باشد .

جهت توجه

 • درونی
 • درونی گسترده
 • درونی باریک
 • بیرونی وسیع
 • بیرونی
 • بیرونی باریک
لازمه شکار اکثر موقعیت ها در بازی تنیس تغییر از یک نقطه به نقطه دیگر است . بنابر این کنترل داشتن هم بر گستره و هم بر جهت تمرکز است .مشکلات هنگامی برای بازیکنان اتفاق می افتد که نوع غیر صحیح تمرکز را برای آن موقعیت به کار می برد .
تمرکز موثر یعنی به کار گیری نوع صحیح تمرکز در زمان مناسب ، در بازی تنیس ، بازیکن زمانی تمرکز ش رااز دست می دهد که توجهش را به یک هدف مربوط معطوف سازد .

برخی از مشکلات تمرکز


 • فقدان علاقه در مسابقه
 • وجود تعداد زیاد شروع و توقف ( زمانهای تلف شده ) : دشواری در متمرکز باقی ماندن بین امتیازات در طول مسابقه ، تنیس یک بازی بدون زمان است . یک حرکت آنی و لحظه ای می تواند در هر مر حله ای بازی راتغییر دهد .
 • فکر کردن به وقایع گذشته ( برای مثال ، اشتباهی را که بازیکن قبلا مرتکب شده است ، یک صدا یا ندای بد ،‌ بحث با داور و غیره ) .
 • تمرکز بر وقایع آنی ( بازیکن فکرش را بر این متمرکز سازد : در صورتی پیروز خواهد شد که دو امتیاز بعدی را بگیرد ) .

برای دریافت اطلاعات کامل به سایت آخر صفحه موجود مراجعه کنید


چطور تمرکز را افزایش دهیم • پیشنهادها و روش ها.

 • آموزش هایی برای بهبود تمرکز.

 • روش های تمرکز برای موقعیت ها و شلیک های متفاوت.

 • چگونگی عمل کردن در موقعیت های مختلف.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

منبع:

تصویر


تعریف و اهمیت

(ال تی ای 1995 ، موران 1995 ، تنیس استرالیا1993)
یک تعریف ساده اینست که ، تمرکز توانایی ذهنی و روانی برای باقیماندن در زمان حال است . تمرکز توانایی معطوف شدن بر نشانه های جاری مسابقه یا تمرین کنونی و همچنین شامل باقی ماندن و توجه کامل در طی مسابقه یا تمرین است .
تمرکز احتمالا مهمترین مهارت ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در ورزش تنیس رقابتی و مسابقه ای است . در هنگام بازی ، بازیکن دارای یک زمینه ی توجهی است که در بر گیرنده ی تمام محیط بیرونی و درونی است که می تواند بر آن تمرکز نماید .
تمرکز خوب و مناسب معطوف شدن بر جنبه های توجهی عملکرد است . در حالیکه تمرکز نامناسب ، معطوف گشتن بر ابعاد نامربوط عملکرد است و بنابر این بازیکن نیاز دارد که بداند کدام تمرکز مربوط به نشانه های عملکردی در هر موقعیت از مسابقه است .
تمرکز کلید کنترل هیجانات بازیکن است . همچنین این موضوع به بازیکن کمک می کند تا بر بنیان های مفید افکارش ( برای مثال نگاه کردن و تعقیب توپ ) معطوف گردد و نیز او را از پرداختن به تفکرات منفی حفظ می نماید ( برای مثال مواظب باش بر گشت توپ را از دست ندهی ) . اگر فکر و اندیشه ای متفاوت از عمل وی باشد ، عملکرد نابسامان و زایل خواهد بود.

انواع

(ناید یفر 1994)
تمرکز از دو جنبه متغیر و متفاوت است ( گستره یا فراخنای تمرکز - جهت تمرکز)
 • گستره ی تمرکز می تواند وسیع یا باریک باشد .
 • در حالیکه جهت تمرکز ممکن است بیرونی یا درونی باشد .

در زیر بر حسب مدل ناید یفر چهار نوع تمرکز ذکر شده است ( بر گرفته از وینبرگ برای ورزش تنیس ) .

جهت توجه


 • درونی

درونی گسترده

برای تحلیل آنچه در بازی اتفاق افتاده است . برنامه ریزی و طرح تاکتیک هابکار می رود ( برای مثال ایجاد طرح بازی علیه حریف ، یاتجزیه اینکه چرابازی قبلی واگذار شد) .

درونی باریک

برای تکرار و تمرین یک عملکرد قریب الوقوع یا جاری و همینطور کنترل حالت هیجانی به کار می رود ( مثلا از نظر ذهنی زدن سرویس رامرور کنید ، بررسی و خود گویی و احساس فشار و غیره راتکرار و تمرین نماید).

بیرونی وسیع

برای سنجش سریع یک موقعیت، آب و هوا، سطح زمین بازی و غیره به کار می رود ( برای مثال حرکت دوبل یاتغییر دو گانه در طی تور برای اینکه ببینیم حزیف در کجاقرار گرفته است ).

 • بیرونی

بیرونی باریک

منحصرا برای تمرکز بر یک دو نشانه بیرونی به کار می رود (مثلا نگاه کردن به توپ ،‌ در یافت نشانه های بازی و عملکرد حریف ، تعقیب غلتیدن و تلاطم توپ ، حرکت به عقب) .
لازمه شکار اکثر موقعیت ها در بازی تنیس تغییر از یک نقطه به نقطه دیگر است . بنابر این کنترل داشتن هم بر گستره و هم بر جهت تمرکز است .مشکلات هنگامی برای بازیکنان اتفاق می افتد که نوع غیر صحیح تمرکز را برای آن موقعیت به کار می برد .
تمرکز موثر یعنی به کار گیری نوع صحیح تمرکز در زمان مناسب ، در بازی تنیس ، بازیکن زمانی تمرکز ش رااز دست می دهد که توجهش را به یک هدف مربوط معطوف سازد .
img/daneshnameh_up/b/b9/_ggttqq_concentration1.jpg

رابطه بین حوزه توجهی و مقدار توجه در نمودار روبرو نشان داده شده است .
( انسطال 1988 ) :
هنگامی که بازیکنان می آموزند ( یاد می گیرند ) چطو ر محدوده توجهشان را کاهش دهند (مثل تمرکز بر تور و زه راکت) . آنها به حداکثر تمرکز می رسند ، سپس آنها از این طریق به طور کامل بر هدف مورد نظر معطوف می گردند .

مشکلات تمرکز

(وینبرگ 1988، موران 1995)
 • فقدان علاقه در مسابقه
 • وجود تعداد زیاد شروع و توقف ( زمانهای تلف شده ) : دشواری در متمرکز باقی ماندن بین امتیازات در طول مسابقه ، تنیس یک بازی بدون زمان است . یک حرکت آنی و لحظه ای می تواند در هر مر حله ای بازی راتغییر دهد .
 • توجه به نشانه های متعدد ، دو نوع نشانه وجود دارد :
 • اشیاء یا وقایع بیرونی : توپ ، تماشاچی ، حریف و غیره .
 • جنبه های درونی : گفتگو با خود .
 • فکر کردن به وقایع گذشته ( برای مثال ، اشتباهی را که بازیکن قبلا مرتکب شده است ، یک صدا یا ندای بد ،‌ بحث با داور و غیره ) .
 • تمرکز بر وقایع آنی ( بازیکن فکرش را بر این متمرکز سازد : در صورتی پیروز خواهد شد که دو امتیاز بعدی را بگیرد ) .
 • فلج و ناتوان شدن از طر یق تجزیه و تحلیل موقعیت : بازیکن شروع به تحلیل بازی می کند و به همین خاطر از تمرکز عاجز می گردد.
 • خفه و مسدود (شوک) شدن : بازیکن تمرکز خود را با ایجاد اضطراب بر هم می زند ( مثلا به خودش می گوید من نباید در این امتیاز اشتباه دوباره ای داشته باشم ) .
 • بازیکن با شروع نوبت بازی حریف ، تمرکزش را از دست می دهد ( برای مثال ، هنگامی که حریف با داور در حال بحث و جدل است ) .
 • بازیکن تمرکزش را با کسب تعارف و خوشگویی از جانب حریف از دست می دهد ( مثلا زمانی که حریف می گوید : آفرین ، امروز خوب سرویس می زنی ! ) .

چطور تمرکز را افزایش دهیم


( وینبرگ 1988، رولی 1989، موران 1995)

پیشنهادها و روش ها ( فنون )
 • آماده سازی کنترل شده ای را قبل از مسابقه در پیش بگیرید . در طی مسابقه از اوقاتی که تلف می شود برای تمرکز دوباره استفاده نمایید .
 • اغلب مشکل ترین زمان برای تمرکز در طی مسابقه ، زمان بین امتیازها است ، لذا در طی این زمان بازیکن باید از یک شیوه با ثبات و یکپارچه پیروی کند .
 • سعی کنید بر چیز هایی که تحت کنترل بازی شما هستند و چیز هایی که برای گرفتن امتیاز کمک کننده هستند تمرکز نمایید ( برای مثال به غلتیدن یا تلاطم توپ در موقع پرتاب برای سرویس توجه نمایید).
 • از مجموعه ی هدف یا هدف گذاری کمک بگیرید .
 • اهداف عملکردی ویژه ای را برای مسابقه ایجاد نمایید .
 • برای هر امتیاز یا سرویس یک برنامه داشته باشید .
 • در هنگام نا آرامی و عصبی بودن ، برای زدن یک ضربه ، عمل خاصی را انجام دهید (مثلا به عرض زمین بروید) .
 • بعد از مسابقه اهداف را بر طبق عملکردتان بررسی نمایید .
 • کنترل چشم را تمرین نمایید . چشم هایتان را بر اهداف مربوطه معطوف سازید (مثلا فاصله توپ ، زه راکت و غیره ) .
 • برای اجتناب از اضطراب ، آرامش فیزیکی رابه کار گیرید ( برای مثال شانه ها را پایین آورید ، نفس عمیق بکشید ، بازوها و دست هایتان را تکان دهید و غیره ) .
 • بر موقعیت زمانی و مکانی ،، اینجا و اکنون ،، تمرکز نمایید .
 • تحت شرایطی تمرین کنید که باعث گوناگونی و حواس پرتی می شوند (باد ، باران ، محیط های پر سر و صدا و غیره).
 • از روش فشار ،، روشن وخاموش ،، استفاده نمایید . برای مثال ، پس از آنکه سرویس یا امتیاز شما را از فشار موقعیت جدا ساخت حالت ،، خاموش ،، خواهید بود و زمانی که سرویس یا امتیاز بعدی را شروع می کنید ذهن خود را به حالت فراغت و آسایش ،، روشن ،، نگاه دارید تا برای بازی آماده باشد .
 • راهبرد کنترل حجم را تمرین نمایید ، برای مثال هنگامی که بازیکن در بین امتیازها یا زدن سرویس ها است ، شدت تمرکز را تعدیل سازد ، ( از حجم تمرکز بکاهد ) اما به گونه ای که هنوز از موقعیت آگاه باشد ، سپس هنگامی که ضربه یا امتیاز بعدی را شروع می کند ،، حجم تمرکز ،، را افزایش دهد .
 • از واژه های نشانه یا برانگیزاننده استفاده کنید :‌ ،، بزن دیگه ،، . ،، زود باش ،، .،، بگیر که رفتیم ،، . ،،یکی دیگه ،، و غیره .
 • از اشیاء نشانه استفاده نمایید (‌ برای مثال همانگونه که حریف سرویس می زند ، شما بر توپ تمرکز نمایید ) .
 • مسائل انگیزاننده را برای ایجاد تمرکز به کار ببرید . برای مثال به طور تجسمی روی یک خط زمین بازی گام بر دارید و بگویید ،، شروع کن یا بزن بریم ،، کف دست ها یا پیشانی خود راخشک کنید و آستین پیراهنتان را تنظیم نمایید و غیره .
 • شلیک توپ ها را منفی ارزیابی ننمایید .
 • نظرتان را در مورد شلیک یا زدن ضربه عوض نکنید ، بر اساس یک دوره عمل تصمیم بگیرید ، سپس به انجام آن اقدام نمایید .
 • بازی سازی کنید ، تمرین نمایید ( محک بزنید ) و سپس موارد و امور عادی زیر را ادامه دهید .
 • در زدن ضربه ها و سرویس ها تصمیم بگیرید ، می خواهید چه نوع ضربه ای بزنید و همچنین تصمیم بگیرید سرویستان رامی خواهید به کجا بزنید .
 • در زدن ضربه یا حرکت برگشتی تصمیم بگیرید ، چه نوع برگشتی را می خواهید انجام دهید و تصمیم بگیرید که قصد دارید توپ رابه کجا بر گشت دهید .
 • پس از مرتکب شدن به اشتباه ، آنچه را که انجام داده اید مرور کنید و آن را کنار گذارید و برای ضربه و امتیاز بعدی آماده شوید .
 • برای کمک به ایجاد تمرکز از فنون تنفسی استفاده نمایید .
 • برای آنچه که قصد دارید انجام دهید از تجسم سازی کمک بگیرید . قبل از مسابقات ، بین امتیاز دادن ها و امتیاز گرفتن ها و در طی تعویض زمین شما می توانید عملکرد ضربه هایی را که باموفقیت به انجام رسیده اند را در پیش خود تجسم و احساس نمایید .

آموزش هایی برای بهبود تمرکز

 • سر و سامان دادن ضربات پیاپی: هر توپ را به گونه متفاوتی ضربه بزنید ( به یاد گفته ی مربی باشید ، مثلا ضرباتی را بزنید که دارای زاویه ی عرضی زمین است ) .
 • سر وسامان دادن ضربات پیاپی : ضربه زدن به توپ را از 10 مایل در ساعت شروع کنید ، بدون اینکه توپی را از دست بدهید ، سپس به 20 مایل در ساعت بروید و به طور تدریجی سرعت و قدرت را افزایش دهید .
 • هنگامی که توپ به داخل زمین حریف پرتاب می شود بگویید ،،بپر ،، و هنگامی که حریف به توپ ضربه می زند بگویید ،، بزن ،، سپس هنگامی که مجددا توپ به زمین شما می آید بگویید ،، بپر ،، و زمانیکه ضربه راشلیک می کنید بگویید ،، بزن ،، .
 • زمانیکه حریف به توپ ضربه میزند به برداشتن یک نیم گام اقدام نمایید .
 • در هنگام تماس با توپ از راه رسیدن و زدن ضربه ، نفس خود را بیرون دهید و به طور کشیده بگویید ،، بله ،، .
 • سبد تغذیه : مربی توپ های رنگارنگ متفاوتی ارائه می دهد ، توپ های قرمز برای پایین خط و توپ های زرد برای میانه زمین هستند .
 • سرویس و بر گشت توپ : بازیکن ( شماره 1 ) سرویس می زند ، بازیکن (شماره 2 ) قبل از اینکه شماره 1 شلیک کند می گوید :،،ضربه یک نواخت و ساده است ، دارای جهت و چرخش رو به بالاست ، یاضربه اشتباه است ،،.
 • سرویس زدن وبرگشت توپ : بازیکن ( شماره 1) ضربه می زند ، بازیکن ( شماره 2 ) درست بعد از اینگه بازیکن شماره 1 به توپ ضربه می زند وقبل از اینکه توپ از تور عبور کند می گوید ،، ضربه عرضی ، متوسط ، یا سنگین بود .
 • سرویس زدن با اهداف : بازیکن مقدار هدف مطلوب راقبل از زدن ضربه سرویس می گوید .
 • یک مفسر باشید که امتیاز را بعد از هر ضربه فرا می خواند .
 • باتوپ صحبت کنید و به آن بگویید که در کدام قسمت می خواهید به او ضربه بزنید .

روش های تمرکز برای موقعیت ها و شلیک های متفاوت
( اسپارگو 1990 ، تنیس کانادا1993)

سرویس زدن
بخش از یک امر عادی
هدف
1- تحلیل سطح بر انگیختگی 1- بهبود بخشیدن امتیاز آخر
2- تصمیم گرفتن برای اینکه کجا باید سرویس زده شود 2- هدف آشکار
3- قدم زدن تا سر خط 3- شروع زدن سرویس
4- کشیدن یک نفس عمیق 4- آزاد کردن تنش
5- تجسم سازی زدن سرویس یا ضربه 5- دیدن و احساس کردن سرویس
6- بالا انداختن توپ ( پرتاب )6- جلو گیری از افکار منفی ، گرفتن ریتم یا نظم
7- تمرکز بر اینکه شما به کجا می خواهید سرویس را بفرستید 7- تمرکز باریک
8- اجازه دهید این کار اتفاق بیفتد ( دل به دریا زدن ، هرچه باداباد)8- راهنمایی خود کارجواب سرویس
بخش از یک امر عادی
هدف
1- تصمیم بگیرید به کجا برگردیم یا توپ رابه کجا برگردانیم1- جهت ، عمق ، ارتفاع و غیره
2- تصمیم برای چگونگی بر گشت نوع ضربه ، اثر و غیره 2- نوع ضربه ، اثر و غیره
3- موقعیت حاضر و آماده به خود بگیرید 3- از همه ی زمان موجود استفاده نمایید ، و زمانی که مشکلی رخ می دهد آنرا تغییر دهید
4- بر زننده سرویس و غلتیده شدن توپ تمر کز نمایید 4- به دنبال نشانه ها باشید
5- از واژه های اشاره ای استفاده نمایید5- چرا که چیزهای خاصی را برای انجام دادن به خاطر شما می سپارد


چگونگی عمل کردن در موقعیت های مختلف

کاستن و کم شدن زمان
در یک موقعیت مثبت
در یک موقعیت منفی
اگر از بین سرویس ها و امتیازات سرویس می زنید1- سریع به طرف موقعیت حرکت کنید 1- سعی کنید آرام و آسوده باشید به طور دیداری بر چیز های خنثی تمرکز نمایید مثلا( زه راکت )
2- رفتار حریف را مشاهده نمایید2- تنفس را کنترل نمایید
3- امتیاز را برنامه ریزی نمایید3- برنامه ریزی عملکرد برای امتیاز بعدی را انتخاب نمایید
4- به طور عادی سرویس بزنید4- به برنامه پایبند باشید
----------5- از جریان عادی پیش برنامه ریزی شده سرویس زدن استفاده نمایید
اگر در بین سرویس ها و امتیازها دریافت کننده می باشید1- همان جریان عادی باقی بماند1- زمانی را صرف کنید تا آرام شوید
2- به باقی ماندن بر کنترل توجه خود و موقعیت ادامه دهید2- تنفس خود را کنترل کنید و تمرکز دیداری داشته باشید
---------------3- گفتگو با خود ، مثبت به کار ببرید
---------------4- حاضر باشید به همان حالت جریان عادی برگردید
در بین بازی ها1- مایعات بنوشید ، خود را با حوله خشک کنید و غیر1- مایعات بنوشید ، خود را سریع باحوله خشک کنید و کنار بگذارید
2- دوباره برنامه بازیتان را بررسی تصدیق کنید و غیره2- مهارت های آرام کننده را به کار ببرید
3- برای بازی بعدی برنامه ریزی نمایید3- اهد اف عملکرد را برای بازی بعدی ایجاد نمایید ( مثلا هیچ توپی را به تور نخواهم زد )
--------------4- سرعت و گام خود راکنترل نمایید ، آ‌هسته و آرام باشید ، مثبت فکر کنید
در بین ست ها 1- مایعات بنوشید ، با حوله خود را خشک 1- مایعات بنوشید خود را سریع با حوله خشک کنید کنید . و کنار بگذارید
2- دوباره برنامه تان را بررسی و تصدیق نمایید 2- مهارت های آرام کننده را به کار ببرید
3- در صد آمادگی برای نیروی حرکت آنی باشید3- یک هدف واقع گرایانه را بررسی و انتخاب کنید
------------4- شروع به بالاترین روحیه نمایید ، زود باش تازه یک بازی را از دست دادی
------------5- سرعت و گام خود را مهار کنید ، مثبت گرا باشید
در بین مسابقات1- انرژی ذخیره کنید1- موقعیت را مرور و بررسی نمایید
2- شیوه عادی و طبیعی خود را به کار ببرید 2- یک برنامه ریزی ایجاد کنید و خود را مقید به انجام آن نمایید
3- مطمئن باشید بر روال و نظم عادی باقی مانده اید و از همان جریان عادی پیروی نمایید 3- برنامه را تجسم نمایید که شامل کنار آمدن با موقعیتهای دشواری باشد
------------4- بر چیزهایی که می توانید کنترل کنید تمرکز نمایید
سوالات حریف ندا و فراخوانی می باشد 1- با موقعیت به طور جسورانه و جرات مدارانه بر خورد کنید 1- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد بر برنامه بازی استفاده کنید
2- با خودتان در باره برنامه ریزی صحبت کنید2- برای ادامه جریان کار آماده باشید
3- از نظر هیجانی خود را در گیر نسازید
من به مبارزه می طلبم 1- جرات مدارانه با موقعیت بر خورد نمایید 1- جرات داشته باشید
2- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد برنامه ی بازی تان استفاده کنید2- بدانید که چه زمانی مکث کنید و بر روند بازی تمرکز مجدد نمایید
3- برای ادامه ی جریان بازی اماده باشید3- برای ادامه ی جریان عادی بازی اماده باشید
حریف سعی در شکستن و تحریف بازی دارد 1- ذهنتان را بر روی کار نگاه دارید 1- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد به برنامه بازی خودتان استفاده نمایید
2- امتیاز و سرویس بعدی را در ذهن مجسم سازید2- حاضر و اماده باشید
3- بر حالتهای خنثی تمرکز دیداری داشته باشید
فرستادن توپ های پیاپی و همینطور درنگ های پیاپی1- یک برنامه داشته باشید و آنرا حفظ نگاه دارید1- از زمان برای بررسی عملکرد تان استفاده نمایید
2- انرژی را ذخیره نمایید 2- برای فرضیات مجدد در هنگام بازی یک برنامه جدید داشته باشید
----------------3- انرژی ذخیره کنید


منبع:

تصویر


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:38 ]   5   مهدی رضی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:32 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [07:04 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [05:42 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [16:30 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..